Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN 2/2019 (4.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

42

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine«, broj 80/13, 1/16 i 60/16) u članku 1. riječi: »oblik i« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. značenje pojma: »Novi traktor« mijenja se i glasi:

»Rabljeni traktor označava traktor od čije je prve registracije prošlo najmanje šest mjeseci ili ukoliko se radi o unosu traktora iz EU da ima više od 50 radnih sati.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije, pojedinačno odobravanje vozila te za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).«

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. iza podstavka c) umjesto točke zareza stavlja se točka.

Podstavak: »d) upravna pristojba (70,00 kn).« briše se.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog pregledanog traktora izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže:

1.) u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja traktora

– »COC« dokument (obavezan za novi traktor) ili potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora;

– kopija prometnih dokumenata traktora;

2.) u postupku pojedinačnog odobravanja traktora

2.1.) u slučaju uvoza traktora u RH:

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora ili »COC« dokument;

– kopija prometnih dokumenata traktora;

2.2.) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) nepotpunog traktora:

– izjavu o sukladnosti traktora / CoC dokument / potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora;

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija traktora;

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.3.) u slučaju pojedinačno proizvedenog traktora u RH:

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.4.) u slučaju novog traktora proizvedenog u Europskoj uniji za koji nije izdana EU homologacija tipa traktora:

– tehnički opis traktora;

– ispitne izvještaje/ pojedinačna homologacijska odobrenja ili;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.«

Članak 7.

U članku 24. u stavku 2. riječi: »kod tehničkog pregleda« brišu se.

Članak 8.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Utvrđivanje sukladnosti traktora ne provodi se za:

1.) Traktore koji nisu predviđeni za vožnju u cestovnom prometu i neće biti registrirani;

2.) Traktore starije od 40. godina, traktore koji su stečeni na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju, te za traktore koje radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako je traktor u njihovom vlasništvu više od 6 mjeseci.

3.) Šumarske radne strojeve kao što su: skiperi, forvarderi, harvesteri, šumarske dizalice i žičare.

Zavod može donijeti odluku da se traktor posebne namjene izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti traktora.

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti traktora podnosi se Zavodu.«

Članak 9.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku
evidentiranja tipa traktoranacionalne homologacije tipa traktoraizdavanja dopune potvrdeprovjere i upisa podataka u bazu
T i C3.200,00 kn3.200,00 kn800,00500,00 kn
R i S2.400,00 kn2.400,00 kn800,00500,00 kn


Naknadu za evidentiranje tipa traktora, utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa traktora te izdavanje dopune podnosite­lj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknadu za provjeru i upis podataka u bazu podnositelj zahtjeva plaća na temelju ispostavljenog računa ovlaštenoj pravnoj osobi. Iz ove naknade ovlaštena pravna osoba pokriva troškove održavanja programskog rješenja i baze podataka i njihovog mogućeg razvoja.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.«

Članak 10.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja EU homologacije tipa traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku izdavanja
EU homologacijedopune EU homologacije
T i C5.000,00 kn3.000,00 kn
R i S3.000,00 kn2.000,00 kn


Naknadu podnosite­lj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.«

Članak 11.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku
identifikacije i utvrđivanja stanja traktorapojedinačnog odobravanja traktora
T i C400,00 kn500,00 kn
R i S300,00 kn400,00 kn


Ove naknade podnosite­lj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.«

Članak 12.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Iznosi naknada koje naplaćuje tehnička služba u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora:

Kategorija traktoraNaknada u postupku utvrđivanja sukladnosti
tipa traktorapojedinačnog odobravanja traktora
T i C2.500,00 kn240,00 kn
R i S2.000,00 kn240,00 kn


Naknada se uplaćuje neposredno tehničkoj službi na temelju izdanog računa.

Naknada za izdavanje tehničke specifikacije traktora može se platiti i ovlaštenoj pravnoj osobi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.«

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/02

Urbroj: 558-04-01/1-18-01

Zagreb, 27. prosinca 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.