Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

NN 3/2019 (9.1.2019.), Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

71

Na temelju članka 61. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« 25/2018) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine, donosi

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuje skup etičkih načela i pravila kojih su se članovi Komore dužni pridržavati prilikom obavljanja poslova.

(2) Odredbe ovog Kodeksa obvezne su za sve ovlaštene inženjere geodezije (u daljem tekstu: ovlašteni inženjeri) kao i kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (u daljem tekstu: kandidati).

(3) Nepoštivanje odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom predstavljaju povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera, za koje ovlašteni inženjeri odgovaraju pred stegovnim tijelima Komore.

(4) Kodeks pruža potporu i zaštitu onima koji žele profesionalno ponašanje održati na višoj razini, ali je i prisila onima koji obavljaju stručne poslove neprimjerene razine te suprotno načelima struke.

(5) Za sankcioniranje nepoštivanja odredbi Kodeksa nadležan je Stegovni sud Komore. Teže povrede Kodeksa smatraju se težom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 2.

Ovlašteni inženjeri dužni su obavljati stručne geodetske poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, drugim zakonima, Statutom Komore i drugim aktima Komore, te drugim aktima donesenim temeljem zakona.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

Ovlašteni inženjeri podupiru i unapređuju integritet, čast i ugled geodetske struke:

1. primjenom svoga znanja i stručnosti za očuvanje ljudske sigurnosti i zdravlja, poboljšanje ljudskog blagostanja i okoliša te povećanje kvalitete života;

2. svojom čašću, nepristranošću i profesionalnom odnosu prema društvu, struci, poslodavcu, kolegama i naručitelju;

3. povećanjem nadležnosti i digniteta geodetske struke;

4. promicanjem i poticanjem stručnog i zakonitog obavljanja geodetske djelatnosti.

III. TEMELJNA PRAVILA

Članak 4.

(1) Pri obavljanju svog poziva ovlašteni inženjer se ima tako ponašati da zadobije i učvrsti povjerenje svoje stranke – naručitelja i istodobno upravnih, pravosudnih i drugih tijela pred kojima nastupa.

(2) Zaštita okoliša i javnog interesa kao i zaštita trećih osoba u obavljanju geodetske djelatnosti najvažnije je načelo kojim se rukovode ovlašteni inženjeri u svom radu.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su u svom radu uzeti u obzir životne potrebe građana i društva.

(4) U svakodnevnom radu ovlašteni inženjeri dužni su postupati jednako prema svima, bez diskriminacije ili pogodovanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili pripadnosti, invalidnosti, obrazovanja, spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa, ili na bilo kojoj drugoj osnovi, poštujući pri tomu ljudska prava i dostojanstvo osoba.

Članak 5.

(1) Svaki ovlašteni inženjer ravnopravno predstavlja i snosi odgovornost za ugled Komore kojoj pripada, pred naručiteljima, tijelima vlasti, drugim institucijama, kao i prema građanima. Dužan je čuvati ugled i dostojanstvo struke pri obavljanju poslova, ali i u privatnom životu.

(2) Predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora, Nadzorni odbor i osobe zaposlene u Komori, zastupaju Komoru u funkcijama koje su određene Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Statutom Komore i općim aktima Komore.

(3) Nositelji dužnosti u tijelima i članovi Komore ne smiju niti osobno niti preko osoba zaposlenih u Komori ili drugih osoba zlorabiti svoj položaj.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju izvršavati radnje koje su u suprotnosti s odredbama ovog Kodeksa.

(5) Ovlašteni inženjeri smiju javno objavljivati samo objektivne i istinite podatke i izjave koje se odnose na struku, izbjegavajući širenje netočnih, preuveličanih ili subjektivnih izjava, a u slučaju dvojbi dužni su zatražiti tumačenje Komore.

(6) Ovlašteni inženjeri dužni su profesionalni ugled graditi na kvaliteti svojih usluga, izbjegavati sukob interesa i nečasno konkuriranje drugima.

(7) Ovlašteni inženjeri dužni su se stručno usavršavati, promicati znanja i postignuća struke te osigurati mogućnost za stručni razvoj kandidata, stručnih suradnika i suradnika koji obavljaju poslove pod njihovim nadzorom.

(8) Povredu pravila Kodeksa koja istodobno nije i stegovna povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije razmotrit će Upravni odbor Komore ili nadležno tijelo Komore ili područnog odbora kojemu ovlašteni inženjer pripada, priopćit će ovlaštenom inženjeru geodezije svoje mišljenje i upozoriti ga na značenje i moguće posljedice povrede.

(9) Ako ovlašteni inženjer obavlja svoju djelatnost u inozemstvu mora postupati po etičkim načelima koja vrijede za rad u zemlji u kojoj djeluje.

(10) Kodeks sadržava i takva pravila kojih je nepoštivanje ujedno i stegovna povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera.

(11) Ako zakonom, Statutom ili Kodeksom nije drukčije određeno, nadležno stegovno tijelo odlučit će o tome ima li povreda pravila Kodeksa u pojedinom slučaju značenje i stegovne povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije u smislu Statuta.

IV. ODNOS PREMA OKOLIŠU

Članak 6.

Ovlašteni inženjeri u obavljanju poslova moraju se pridržavati načela zaštite prirode i okoliša, prirodnih dobara i bogatstava i kod obavljanja geodetske djelatnosti upotrijebiti znanja, sposobnosti i predanost koji će rezultirati postizanjem optimalnoga rješenja.

Članak 7.

Ovlašteni inženjeri moraju odbiti svaki angažman koji bi mogao prouzročiti štetne utjecaje na stabilnost, zaštitu i održivost okoliša. U svom radu moraju zastupati načelo da su vrijednosti prirodne baštine (okoliš, prostor, krajobraz), dobro s ograničenim mogućnostima obnavljanja.

V. PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Članak 8.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su odbiti ponuđeni posao ukoliko su uvjeti takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

(2) Kada strukovna problematika prelazi područje stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati, ovlašteni inženjer o tomu mora obavijestiti naručitelja i ne smije obavljati poslove koji su izvan područja stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati.

Članak 9.

(1) Ponašanje ovlaštenih inženjera u javnosti ne smije štetiti ugledu i povjerenju koje ima ovo zvanje i struka.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su pratiti razvoj struke, stalno se stručno usavršavati, a naročito u okviru zadataka koje su preuzeli. Dužni su se pri pripremi, izvedbi i nadzoru poslova pridržavati zakona i propisa, dostignuća znanosti te pravila struke.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su sve zadatke rješavati savjesno s punom pažnjom, znanjem i iskustvom, te o tome voditi urednu dokumentaciju.

(4) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su naknadu za svoj rad utvrditi na temelju Standarda geodetskih usluga.

(5) Ovlašteni inženjeri dužni su prilikom preuzimanja posla upoznati naručitelja s pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva u Komori i zakona koji reguliraju obavljanje geodetske djelatnosti.

(6) Ovlašteni inženjeri dužni su upoznati stranku s visinom troškova za obavljanje posla.

Članak 10.

(1) Sukladno načelima struke i pravnim propisima, ovlašteni inženjeri zastupaju prava naručitelja, u okviru svojih ovlasti.

(2) Kao neovisni savjetnici i povjerljivi zastupnici naručitelja, ovlašteni inženjeri dužni su čuvati poslovnu tajnu naručitelja, ne smiju je iznositi ili zloupotrijebiti, niti po završetku poslovnog odnosa.

(3) Ovlašteni inženjer je dužan voditi računa o tome da poslovnu tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovu uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu odnosno u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti.

Članak 11.

(1) Ovlašteni inženjeri imaju pravo uvida u sve poslove i informacije Komore, osim u slučajevima kada je pristup ograničen zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Informacije koje se tiču stručnih poslova dužni su pružiti jedni drugima kao i tijelima Komore bez zadržavanja.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su poštivati autorska prava.

VI. NEDOZVOLJENE VEZE U POSLU

Članak 12.

(1) Ovlašteni inženjeri su obvezni izbjeći poslove koji bi mogli utjecati na njihovo nepristrano djelovanje u struci. Ovu odredbu ne smiju povrijediti neposredno niti posredno, putem drugih osoba, članova obitelji i slično. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju u obavljanju stručnih geodetskih poslova surađivati s neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(3) O eventualnim odnosima, osobnim ili profesionalnim, sa svim neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama u cilju neposrednog ili posrednog stjecanja dobiti, ovlašteni inženjeri dužni su u pisanom obliku obavijestiti Komoru, te zatražiti tumačenje Komore o čemu će odlučiti stegovna tijela Komore.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju tražiti niti uzimati provizije, niti na bilo koji način uvjetovati dobivanje posla. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

Članak 13.

(1) Ovlašteni inženjeri imenovani na javnu dužnost ili zaposleni u tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobivanje posla za sebe ili drugog ovlaštenog inženjera.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju za dobivanje poslova zloupotrijebiti veze sa službenicima i namještenicima u tijelima vlasti.

(3) Ovlašteni inženjer geodezije ne smije isticati svoju prijašnju službu ili dužnost za pribavljanje posla, niti na bilo koji način podupirati uvjerenje da zbog toga može uspješnije pružiti uslugu.

Članak 14.

Ovlašteni inženjer ne smije stavljati svoj potpis i pečat na radove koji nije izradio ili koji nisu izrađeni pod njegovim nadzorom odnosno na radove izrađene od neovlaštene osobe. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VII. PONAŠANJE INŽENJERA MEĐUSOBNO I PREMA SVOJIM SURADNICIMA

Članak 15.

Ovlašteni inženjer može slobodno izraziti kritiku, a ukoliko je kritika javna, mora biti obrazložena i utemeljena.

Članak 16.

(1) Ovlašteni inženjeri moraju se prema drugim inženjerima ponašati kolegijalno i korektno, međusobno se pomagati i savjetovati, njihovi se međusobni odnosi moraju temeljiti na međusobnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju te profesionalnoj solidarnosti.

(2) Konkurencija između ovlaštenih inženjera može se zasnivati samo na stručnosti i kvaliteti rada.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije izravno i neizravno činiti štetu kolegama i treba se truditi biti objektivan pri ocjenjivanju njihova rada i postignuća. Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitoga rada.

(4) Ovlašteni inženjer ne smije pred naručiteljem radi preuzimanja posla iznositi negativne kritike rada drugih ovlaštenih inženjera.

(5) Iznošenje negativnih primjedbi i ocjena na račun drugog ovlaštenog inženjera pred naručiteljima, pokazivanje grešaka ili predlaganje izmjena u tuđem radu, predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera.

Članak 17.

U slučaju ponude za preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi ovlašteni inženjer, ovlašteni inženjer dužan je o tome prije preuzimanja obavijestiti kolege koji su već u poslu. U preuzimanju posla ovlašteni inženjer ne smije djelovati suprotno kolegijalnim pravilima te mora utvrditi jesu li s prethodnikom ispunjene obveze iz ugovora. Ukoliko nisu, uputit će naručitelja da izmiri te obveze.

Članak 18.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su prema kandidatima, stručnim suradnicima i suradnicima ispuniti svoje obveze, pomagati im u stručnom usavršavanju, pružiti stručni savjet i pomoć nesebično i prema svom najboljem znanju.

(2) Ovlašteni inženjer ima autorstvo ili djelomično autorstvo samo na djelima koja je sam izradio ili koja su nastala pod njihovim vodstvom ili osobnim sudjelovanjem.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije u sklopu izvršavanja stručnih geodetskih poslova davati zadatke osobama koje za to nisu kvalificirane.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije koji je mentor vježbeniku mora objektivno i utemeljeno vrednovati rad vježbenika. Mentor ne smije onemogućavati kandidata da stekne status ovlaštenog inženjera radi vlastitog interesa. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VIII. MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE I ODNOS PREMA KOMORI

Članak 19.

(1) Obavljeni rad, stručni posao i angažman ovlaštenoga inženjera, kandidata, stručnog suradnika i suradnika vrednuju se sukladno Standardu geodetskih usluga.

(2) Ovlašteni inženjeri obvezuju se u svom poslovanju poštivati Standard geodetskih usluga, a u slučaju nepoštivanja počinili bi težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenoga inženjera.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su kod određivanja cijena usluge davati točne podatke, vodeći se načelima Standarda geodetskih usluga. Ne smiju sklapati ugovore s neistinitim podacima o cijenama, opsegu poslova i drugim pojedinostima.

(4) Ovlašteni inženjeri dužni su Komori redovito plaćati članarinu i druga davanja sukladno Zakonu, Statutu Komore i aktima Komore te sudjelovati i izvršavati svoje obveze u tijelima Komore u koja su izabrani. Neplaćanje godišnje članarine i drugih davanja kao i neizvršavanje svojih obveza u tijelima Komore predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda.

(5) Ovlašteni inženjeri mogu obavijestiti Komoru o izvršenim poslovima koje ne mogu naplatiti te njihovim naručiteljima.

(6) Ovlašteni inženjer je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori i područnom odboru te poštivati, čuvati i podizati njihov ugled i pridonositi što uspješnijem njihovu radu.

(7) Ovlašteni inženjer je dužan prisustvovati sastancima tijela Komore i područnog odbora te svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti njihovu što uspješnijem radu.

(8) Ovlašteni inženjer mora nastojati da se kolegijalni odnosi među ovlaštenim inženjerima što uspješnije njeguju i razvijaju.

IX. SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA

Članak 20.

(1) Ovlašteni inženjer smije sudjelovati na natječaju za izvođenje radova, isključivo kao odgovorna osoba za obavljanje geodetske djelatnosti u tvrtki zaposlenja.

(2) Ovlašteni inženjer ne smije sudjelovati na natječaju, koji je u suprotnosti s njegovim pravima i obvezama iz članstva u Komori, odnosno nije obuhvaćen ovlastima ovlaštenoga inženjera.

(3) Ovlašteni inženjer koji je i ovlašteni sudski vještak svoga područja može samostalno izvoditi ekspertize i vještačenja, ukoliko ga sud imenuje vještakom u predmetu sukladno posebnom propisu, a u drugim slučajevima kao odgovorna osoba za obavljanje geodetske djelatnosti u tvrtki zaposlenja.

X. REKLAMIRANJE

Članak 21.

(1) Ovlašteni inženjeri stječu ugled kroz rezultate svojeg rada.

(2) Osobna promocija je dozvoljena kroz oglašavanje, objavu tekstova, izložbe, prikaza i opisa projekata i ostvarenja, reportaže i intervjue u javnim medijima čiji je cilj obavještavanje javnosti.

XI. MEĐUSOBNO KONFLIKTNE SITUACIJE

Članak 22.

(1) Ovlašteni inženjeri koji su zaposleni u pravnim osobama dužni su se u obavljanju poslova pridržavati odredbi Zakona i općih akata Komore, te su o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori dužni upoznati poslodavca. O zahtjevu poslodavca o odstupanju od ovih obveza, ovlašteni inženjer je dužan odmah obavijestiti Komoru.

(2) Otkaz ugovora o radu ovlaštenom inženjeru zbog članstva u Komori, obvezuje Komoru na pružanje pravne i druge pomoći članu Komore. Pravo na zaštitu ima svaki pojedini član, bez obzira na dob i stručno iskustvo, kao i hijerarhijski položaj u tvrtki.

Članak 23.

Ukoliko ovlašteni inženjer u interesu struke mora postupiti izvan uobičajenih i propisanih pravila, dužan je o tome izvijestiti Komoru, zatražiti tumačenje i preuzeti odgovornost pred tijelima Komore.

Članak 24.

(1) Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije primljena je u punopravno članstvo Europskog vijeća geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors – Comité de Liaison des Géomètres Européens CLGE) na sjednici Skupštine Europskog vijeća geodeta održanoj u Rimu 11. – 12. 9. 2009.

(2) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donijela je Odluku o potvrđivanju pristupanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u asocijaciju The Council of European Geodetic Surveyors na svojoj sjednici održanoj 17. 12. 2009. godine.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Tumačenje odredaba ovog Kodeksa daje Skupština Komore.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje se primjenjivati i prestaje važiti Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera geodezije od 17. prosinca 2009. (»Narodne novine« 19/2010).

Članak 26.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-000/18-01/3

Urbroj: 507-01-18-12

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., v. r.

KOD PONAŠANJA ZA EUROPSKE GEODETE

izdan od Vijeća europskih geodeta – geometara (CLGE – GE)

Preambula

Europski geodeti su stručnjaci s akademkim stručnim kvalifikacijama, te zakonskom i tehničkom stručnošću za izvršavanje niza geodetskih zadataka (okvirna definicija struke je opisana u Dodatku 1 ovog Koda ponašanja).

Rad europskih geodeta je fundamentalan za pripremu, razgraničavanje, održavanje i unapređenje gospodarskog, fizičkog i društvenog okruženja u kojemu se odvijaju sve ljudske djelatnosti. U svojoj ulozi unutar okoliša, te u okvirima funkcioniranja zakonskih sustava Europe, oni prepoznaju svoju temeljnu odgovornost pri osiguravanju zaštite i klijenata i našeg jedinstvenog okoliša. Na taj način, europski geodeti daju izniman doprinos od vitalne važnost za kvalitetu života za sve europske potrošače.

Njihova profesionalnost, vještine, stručnost i objektivnost u ostvarivanju učinkovitog i djelotvornog planiranja i upravljanja fizičkim, društvenim, zakonskim i gospodarskim okolištem osiguravaju kvalitetu i održivost svih ljudskih aktivnosti koje se poduzimaju unutar Europe. Oni tako imaju jasnu i stalnu odgovornost prema Europskoj zajednici, njihovim pojedinačnim vladama, njihovim klijentima i široj publici za dugoročnu dobrobit i sadašnjih i budućih generacija.

Njihova profesionalna stručnost i neovisnost poduprta najvišima razinama profesionalizma i etičkih načela osiguravaju kvalitetu geodetskih usluga. To je osigurano uz pomoć disciplinskih odredbi njihovih nacionalnih udruženja, ovim Kodom ponašanja i, tamo gdje je to primjereno, zakonskim ovlastima i nacionalnim propisima.

Članak 1.

Uvod

1. U skladu s člankom 37 Direktive o uslugama na međunarodnom tržištu (2006/123/EC), CLGE-GE izdaje ovaj Kod ponašanja kako bi olakšao provedbu usluga i utvrđivanje položaja geodeta unutar zemalja članica Europske unije, i CLG/GE.

2. Ovaj Kod ponašanja se također izdaje u svrhu osiguranja najviše razine kvalitete usluga, promoviranja više razine povjerenja u odnosu između europskih geodeta i klijenata, te u svrhu poboljšanja slike struke u Europi.

3. Ovaj Kod ponašanja učvršćuje i pojašnjava najviše standarde profesionalnog ponašanja među europskim geodetima. Europski geodeti su obvezni poštivati ovaj Kod ponašanja gdje god pružaju svoje usluge bilo privremeno ili stalno, bez obzira na svoj profesionalni status.

Članak 2.

1. Europski geodeti i njihovi zaposlenici poštuju i pridržavaju se svih europskih i nacionalnih zakona, odredbi, tehničkih pravila, usvojenih standarda, normi i kodova prakse primjerene struci i koje struka zahtijeva, te u odnosu na usluge koje preuzimaju.

2. Osim u slučaju gdje to nacionalne odredbe isključuju, europski geodeti su osobno odgovorni za svoj vlastiti rad i za rad svojih zaposlenika. Oni prihvaćaju važnost odgovarajućih konzultacija u svrhu pronalaženja primjerenih rješenja.

3. Europski geodeti su svjesni svoje temeljne odgovornosti prema široj javnosti i budućim generacijama vezano uz njihovu ulogu u razvoju održivog europskog gospodarskog, socijalnog i fizičkog okoliša.

4. Europski geodeti su pošteni, nepristrani, neovisni, diskretni, objektivni i transparentni u svim svojim poslovima. Oni ne diskriminiraju one kojima, za koje i s kojim obavljaju usluge, već su vođeni isključivo profesionalnim i etičkim načelima.

5. Europski geodeti osiguravaju usluge s najvišim stupnjem profesionalne pažnje i marljivosti. Oni kontinuirano rade na usavršavanju svojih sposobnosti i znanja, te uključuju i istražuju tehnički razvoj i napredak u izvršavanje svojih usluga.

Članak 3.

Odnos prema primateljima usluga

1. Prepoznajući da je povjerenje temeljno u njihovom odnosu prema svojim klijentima, europski geodeti poštuju povjerenje klijenata i interese klijenata.

2. Europski geodeti su diskretni. Poštuju i čuvaju tajnost podataka koje su dobili od klijenata. Oni osiguravaju da se takvi podaci ne otkriju drugima osim u specifičnim okolnostima i naravno uz pristanak klijenata. Također osiguravaju da tu diskreciju jednako primjenjuju i njihovi zaposlenici.

3. Europski geodeti pružaju objektivne, neovisne i nepristrane usluge. Svaki vanjski pritisak i sukob interesa mora se rješavati profesionalno, te se moraju pobrinuti da i klijenti i nositelji interesa budu u potpunosti svjesni rizika u vezi s objektivnošću njihovih usluga. Jamče da i njihovi zaposlenici prilikom pružanja usluga usvajaju sličan pristup.

4. Europski geodeti prepoznaju šire odgovornosti prema široj javnosti, vladi i drugim nositeljima interesa i prema svom vlastitom profesionalnom statutu te se ponašaju u skladu s time.

5. Europski geodeti jamče da oni kojima je povjeren neki zadatak imaju potrebno znanje i vještine kako bi posao mogli obaviti uspješno i učinkovito, te osiguravaju odgovarajući nadzor nad takvim osobljem.

6. Europski geodeti jamče točnost, kompletnost i transparentnost opisa usluga koje pružaju, te poštuju ograničenja postavljena na reklamiranje njihovih usluga. Isto tako, uvjeti pod kojima se usluge nude i sredstva izračunavanja naknade su transparentni, dostupni i isključuju nepravičnu konkurenciju.

7. Europski geodeti ne prihvaćaju naknadu ili kompenzaciju bilo za sebe ili druge od treće strane koja bi mogla izazvati sukob interesa ili nametnuti pritisak izvana na obavljanje njihovih uobičajenih usluga.

8. CLGE/GE preporučuje da europski geodeti imaju osigurane profesionalne naknade. Europski geodeti obavještavaju svoje klijente o prirodi i razini osiguranja koje imaju, ili o bilo kojem drugom obliku jednakoga jamstva kako bi pokrili svoje obveze u slučaju nepovoljnih učinaka koji bi bili rezultat pogrešaka ili propusta napravljenih prilikom pružanja usluga.

Članak 4.

Odnos s drugim geodetima

1. Europski geodeti su stručni, ljubazni i pošteni u svim svojim poslovnim odnosima s drugima geodetima. Oni podupiru i potiču razvoj opće profesionalne kulture i identiteta na nacionalnoj kao i na europskog razini.

2. Europski geodeti poduzimaju samo poslove koje su prije izvršavali njihove kolege samo pod uvjetom da su prethodni ugovori bili prekinuti ili odbijeni.

3. Europski geodeti respektiraju profesionalno mišljenje svojih kolega.

4. Europski geodeti s većim iskustvom prihvaćaju etičku zadaću prenošenja svoga znanja i iskustva manje iskusnim geodetima.

Članak 5.

Stručna kvalifikacija i razvoj

1. Europski geodeti su obrazovani, školovani i stručno kvalificirani na najvišoj razini koja je potrebna za geodete unutar vlastitih europskih zemalja.

2. Europski geodeti održavaju i usavršavaju svoje znanje i stručnost te poduzimaju odgovarajuće korake kako bi proširili svoje sposobnosti u skladu s razvojem novih zahtjeva na njihove usluge. Uključuju se u odgovarajuće programe stalnog stručnog usavršavanja čitav svoj život.

3. Europski geodeti podržavaju razvoj i budućnost svoje struke. To se može postići na različite načine, na primjer, kroz aktivno sudjelovanje u nacionalnim udruženjima, ili pomažući manje kvalificiranim i manje obrazovanim kolegama u razvitku njihovih profesionalnih karijera.

4. Europski geodeti svojim aktivnostima nastoje spriječiti da struka dođe na loš glas.

Članak 6.

Praćenje i provedba Koda

1. Sva udruženja članova CLGE-GE će provoditi načela ovog Koda ponašanja u svojim nacionalnim sustavima. Oni jamče da će pratiti usklađenost s ovim načelima unutar njihovih vlastitih zakonskih regulatornih sustava.

2. Ako europski geodet prekrši načela Koda ponašanja CLGE-GE prilikom izvršavanja usluga preko granice, nacionalno udruženje zemlje domaćina će o svim relevantnim okolnostima izvjestiti nacionalno udruženje zavičajne zemlje, uključujući sve zakonske sankcije koje su poduzete.

3. Nakon primitka dostatnih informacija, nacionalno udruženje zavičajne zemlje će istražiti slučaj i poduzeti odgovarajuće disciplinske radnje u skladu s nacionalnim zakonskim ili regulatornim propisima. Kada nacionalno udruženje poduzme sankcije protiv pojedinog člana nakon takvih informacija, ono preuzima na sebe da će o svojim radnjama obavijestiti nacionalno udruženje zemlje domaćina.

Članak 7.

Dostupnost Koda

Kod ponašanja će biti dostupan na web-stranicama CLGE-GE i stranicama njegovih udruženja članova.

Usvojila Generalna skupština CLGE-GE, i Geometri Europe u skladu s procesima nacionalnih tranzicija.

Rim, 12. rujna 2009.

Predsjednik CLGE

Henning Elmstroem

Predsjednik Geometara Europe

Alain Gaudet

Predsjednik CNG

Fausto Savoldi


DODATAK 1

FIG DEFINICIJE FUNKCIJA GEODETA (2004)[1](Ovo je definicija pojma »geodet« prihvaćena širom svijeta. Još treba uključiti europske specifičnosti.)

Sažetak

Geodet je stručna osoba s akademskih kvalifikacijama i tehničkom stručnošću za izvršavanje jedne ili više sljedećih aktivnosti:

• određivanje, mjerenje i kartiranje zemljišta, trodimenzionalnih objekata, mreža točaka i putova;

• skupljanje i tumačenje informacija koje se odnose na zemlju i zemljopisna obilježja;

• korištenje tih informacija za planiranje i uspješno upravljanje kopnom, morem i objektima na njima; i

• provođenje istraživanja u vezi s gore navedenim aktivnostima i njihov razvoj.

Detaljne funkcije

Stručni zadaci geodeta mogu obuhvaćati jednu ili više od sljedećih aktivnosti koje se odvijaju na, iznad ili ispod površine kopna ili mora te se mogu izvršavati u zajednici s drugima stručnjacima.

1. Određivanje veličine i oblika zemlja i mjerenje svih podataka potrebnih za definiranje veličine, položaja, oblika i kontura bilo kojeg dijela zemlje te praćenje promjena na njima.

2. Određivanje položaja objekta u prostoru i vremenu kao i određivanje položaja i praćenje fizičkih karakteristika, struktura i građevinskih radova na, iznad ili ispod površine zemlje.

3. Razvoj, ispitivanje i kalibracija senzora, instrumenata i sustava za gore navedene svrhe i za druge svrhe pri izmjeri.

4. Prikupljanje i korištenje prostornih informacija iz blizu-predmetnih, zračnih i satelitskih snimaka i automatizacija tih procesa.

5. Određivanje položaja granica javnog ili privatnog zemljišta, uključujući nacionalne i međunarodne granice i registriranje tih zemljišta kod odgovarajući institucija.

6. Projektiranje, utvrđivanje i upravljanje geografskim informacijskim sustavima (GIS), te skupljanje, pohranjivanje, analiza, upravljanje, prikazivanje i diseminacija podataka.

7. Analiza, tumačenje i integracija prostornih objekata i pojava u GIS uključujući vizualizaciju i komunikaciju takvih podataka na kartama, modelima ili mobilnim digitalnim uređajima

8. Proučavanje prirodnog i društvenog okoliša, mjerenje kopnenih i morskih resursa te korištenje takvih podataka u planiranju razvoja u urbanim, ruralnim i regionalnim područjima.

9. Planiranje, razvoj i ponovni razvoj posjeda, urbanih i ruralnim, te zemljišta i zgrada.

10. Procjenjivanje vrijednosti i upravljanje posjedima, urbanim i ruralnim, zemljištem i građevinama.

11. Planiranje, mjerenje i upravljanjem građevinskim radovima uključujući procjenu troškova.

Kod primjene prethodnih aktivnosti geodeti uzimaju u obzir relevantne zakonske, gospodarske, okolišne i socijalne aspekte koji utječu na svaki projekt.