Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 4/2019 (11.1.2019.), Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

76

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/11 i 16/12) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 2/17) u članku 12. iza riječi: »Glavno tajništvo obavlja pravne, poslove upravljanja ljudskim resursima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske, te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Središnjeg državnog ureda;« dodaju se riječi: »obavlja poslove koordinatora za strateško planiranje sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;«.

Članak 2.

U članku 14. iza riječi: »radi na poslovima planiranja i izvršavanja proračuna;« dodaju se riječi: »obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja propisane propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijskim tijelom; odgovara za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja te podnošenje izvješća sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;«.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 2/17) ostaje nepromijenjen.

Članak 4.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske s odredbama ovo Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/104

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 10. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.