Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

NN 4/2019 (11.1.2019.), Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Državni zavod za mjeriteljstvo

79

Na temelju članka 25. stavka 7. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji prilikom redovne ili izvanredne ovjere.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na:

– brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C,

– indukcijska brojila električne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i 3,

– statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S, 1 i 2,

– statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3.

(3) Mjerenje potrošnje električne energije u kućanstvu, obavlja se pomoću brojila razreda A. Za posebne namjene dopušta se izvođenje takvog mjerenja pomoću bilo kojeg brojila razreda B.

(4) Mjerenje potrošnje električne energije u trgovini i/ili u lakoj industriji, obavlja se pomoću brojila razreda B. Za posebne namjene dopušta se izvođenje takvog mjerenja pomoću bilo kojeg brojila razreda C.

Članak 2.

(1) Tehnički i mjeriteljski zahtjevi za brojila električne energije utvrđeni su odredbama Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16), Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 i 0,5 S (»Narodne novine«, broj 81/05 i 11/06) i Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, broj 81/05 i 11/06).

(2) Brojila električne energije koja su u uporabi mogu se podnositi na redovno ili izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju zahtjeve na temelju propisa koji su bili na snazi u vrijeme stavljanja u uporabu.

(3) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja brojila utvrdi da brojilo zadovoljava propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Brojilo električne energije je mjerilo namijenjeno mjerenju električne energije integriranjem snage po vremenu.

2. Brojilo djelatne energije je mjerilo namijenjeno mjerenju djelatne električne energije integriranjem djelatne snage po vremenu.

3. Djelatna energija je električna energija raspoloživa za pretvorbu u drugi oblik energije (primjerice mehaničku, toplinsku, kemijsku, svjetlosnu ili zvučnu).

4. Brojilo jalove energije je mjerilo namijenjeno mjerenju jalove električne energije integriranjem jalove snage po vremenu.

5. Jalova energija je električna energija koja se ne troši nego njiše između jedinica mreže s uspostavljenim električnim poljima (ili proizvodnih jedinica u preuzbuđenom stanju) i jedinica mreže s uspostavljenim magnetskim poljima, ali njezin protok povećava struju i gubitke u mreži.

6. Statičko brojilo (elektroničko) je brojilo u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) dijelove stvarajući izlazni signal razmjeran energiji koja se mjeri.

7. Indukcijsko brojilo (elektromehaničko) je brojilo kod kojeg magnetski tokovi proizvedeni od struja u namotima nepokretnih elektromagneta i sustava za kočenje djeluju na inducirane struje u pokretnom dijelu – rotoru, što izaziva njegovo kretanje, koje je razmjerno opterećenju.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRILIKOM REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Članak 4.

Postupak ispitivanja brojila električne energije prilikom redovne ili izvanredne ovjere opisan je u Dodatku I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA

Članak 5.

(1) Sadržaj ispitnog izvješća opisan je u Dodatku II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ispitno izvješće čuva se godinu dana nakon isteka ovjernog razdoblja.

(3) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje brojila električne energije utvrđeno je propisom kojim se utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila.

IV. TROŠKOVI OBAVLJANJA REDOVNE
ILI IZVANREDNE OVJERE

Članak 6.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove obavljanja redovne ili izvanredne ovjere utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 558-01/1-19-1

Zagreb, 4. siječnja 2019.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

POSTUPAK ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRILIKOM REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Ovim Dodatkom propisuje se postupak ispitivanja mjerila prilikom redovne ili izvanredne ovjere kojim se utvrđuje da li brojila električne energije zadovoljavaju propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

1. Definicije

1.1. Dvosmjerno brojilo

Brojilo koje mjeri električnu energiju u dva smjera:

– smjer +, pozitivni smjer, prijam, potrošnja, import i

– smjer −, negativni smjer, predaja, proizvodnja, export)

1.2. Kombi brojilo

Statičko brojilo električne energije koje unutar jednog kućišta ima mjerne sustave za odvojeno mjerenje djelatne i jalove električne energije. Kombi brojilo može biti i dvosmjerno. U tom slučaju kombi brojilo mjeri potrošenu djelatnu energiju (A+), proizvedenu djelatnu energiju (A−), potrošenu jalovu energiju (R+) i proizvedenu jalovu energiju (R−).

1.3. Izravno spojeno brojilo

Brojilo koje je namijenjeno za izravni priključak na električnu mrežu.

1.4. Transformatorsko brojilo

Brojilo namijenjeno za priključak na električnu mrežu preko jednog ili više mjernih transformatora.

1.5. Višetarifno brojilo

Brojilo s više brojača (registara energije), koji u određenim vremenskim razmacima bilježe električnu energiju različitih tarifa.

1.6. Brojilo za registraciju vršne električne snage (brojilo s pokazivanjem maksimuma)

Brojilo s dodatnim uređajem koja mjeri najveću vrijednost srednje električne snage u uzastopnim vremenskim razmacima jednakog trajanja (u razdoblju između dvaju uzastopnih očitavanja).

1.7. Brojilo s davačem impulsa

Brojilo s dodatnim uređajem koja daje impulse, koji odgovaraju određenoj količini električne energije, koji služi za daljinsko mjerenje.

1.8. Etalonsko brojilo

Brojilo namijenjeno mjerenju jedinice električne energije. Obično je projektirano i upravljano tako da se postigne najveća točnost i stabilnost u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

1.9. Mjerni transformator

Transformator koji služi smanjenju visokih napona ili velikih struja na vrijednosti prikladne za napajanje brojila, mjernih instrumenata, zaštitnih i regulacijskih uređaja, uz galvansko odvajanje od električne mreže.

1.10. Registar (brojila)

Mjesto u memoriji statičkog brojila u kojem se pohranjuje podatak o ukupnoj izmjerenoj električnoj energiji. »Stanje registra« ima isto značenje kao i »stanje brojača« kod brojila koja izmjerenu energiju bilježe elektromehaničkim brojačima.

1.11. Stanje brojača ili stanje registra (brojila)

Brojčana vrijednost određena položajem koluta, bubnjeva, kružnih ljestvica odnosno kazaljki ili pokazanim znamenkama ako brojilo ima pokaznik, uzimajući u obzir moguću decimalnu podjelu, odnosno faktor za povišenje mjesne vrijednosti. Stanje brojača (registra energije) izražava se u jedinicama naznačene mjerene veličine (npr. u kWh, kvarh, MWh).

1.12. Pokazivanje brojača ili registra (brojila)

Razlika dvaju stanja brojača ili registra (brojila) u vremenskome razmaku između dva očitanja. Pokazivanje brojača ili registra (brojila) izražava se u jedinicama mjerene veličine (npr. u kWh ili MWh).

1.13. Mjerena veličina

Posebna veličina podvrgnuta mjerenju.

1.14. Utjecajna veličina

Veličina koja nije mjerena veličina, ali utječe na mjerni rezultat.

1.15. Nazivni (naznačeni, određeni) radni uvjeti

Vrijednosti mjerene veličine i utjecajnih veličina koji čine normalne radne uvjete mjerila.

1.16. Referentni radni uvjeti

Radni uvjeti propisani za ocjenu tehničkih značajki mjerila ili za međusobnu usporedbu mjernih rezultata. Referentni radni uvjeti specificiraju intervale vrijednosti mjerene veličine i utjecajnih veličina.

1.17. Najveća dopuštena pogreška (NDP u daljnjem tekstu)

Krajnja vrijednost mjerne pogreške dopuštene specifikacijama ili propisima za određeno mjerilo. Obično se naziv »najveća dopuštena pogreška« skraćuje na NDP (engl. MPE).

1.18. Tipno odobrenje

Odluka koja ima zakonsku snagu i koja se temelji na ocjeni izvještaja o vrednovanju tipa u kojoj se tvrdi da je tip mjerila u skladu s odgovarajućim zakonskim zahtjevima, a ima za posljedicu izdavanje potvrde o tipnom odobrenju.

Za potrebe ovog pravilnika tipno odobrenje je: DZM odobrenje tipa, EZ odobrenje tipa, EU potvrda o ispitivanju tipa, EU potvrda o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja.

1.19. Električna struja I

Električna struja koja teče kroz brojilo;

1.20. Nazivna struja In

Nazivna struja je za brojila spojena preko strujnih transformatora, vrijednost struje za koju je brojilo namijenjeno (projektirano) i jednaka je dvadeseterostrukoj vrijednosti prijelazne struje (Itr) tj. In = 20 x Itr

1.21. Referentna struja Iref

Referentna struja je struja koja je za brojila za izravni priključak jednaka deseterostrukoj vrijednosti prijelazne struje (Itr) tj. Iref = 10 x Itr

1.22. Osnovna, (temeljna, bazna) struja Io (Ib)

Osnovna, (temeljna, bazna) struja je efektivna vrijednost struje prema kojoj su određene izvjesne značajke brojila.

1.23. Struja pokretanja Ist

Struja pokretanja je najniža navedena vrijednost struje pri kojoj brojilo registrira djelatnu električnu energiju pri faktoru snage cos φ =1 (višefazna brojila pri uravnoteženom teretu)

1.24. Najmanja (minimalna) struja Imin

Najmanja (minimalna) struja je vrijednost struje I iznad koje pogreška leži u granicama najveće dopuštene pogreške (višefazna brojila s uravnoteženim opterećenjem). Imin je najmanja vrijednost struje za koju se navode zahtjevi u pogledu točnosti. Pri struji Imin i struji

većoj od nje sve do Itr primjenjuju se blaži zahtjevi u pogledu točnosti.

1.25. Prijelazna (tranzijentna) struja Itr

Prijelazna (tranzijentna) struja je vrijednost struje I iznad koje pogreška leži unutar najmanje dopuštene pogreške koja odgovara kazalu razreda brojila. Prijelazna struja Itr je vrijednost struje I pri kojoj se i iznad koje se sve do Imax primjenjuju potpuni zahtjevi u pogledu točnosti.

1.26. Najveća (maksimalna) struja Imax

Najveća (maksimalna) struja je vrijednost struje I za koju pogreška leži u granicama najveće dopuštene pogreške (NDP).

1.27. Napon U

Napon koji se dovodi na brojilo.

1.28. Specificirani referentni napon Un

1.29. Frekvencija napona f

Frekvencija napona koji se dovodi na brojilo.

1.30. Specificirana referentna frekvencija fn

1.31. Faktor snage FS

Faktor snage = cos φ = kosinus fazne razlike φ između I i U.

1.32. Unutrašnja (intrinzična) pogreška e

Unutrašnja (intrinzična) pogreška brojila pri referentnim uvjetima koja se izmjeri pri ispitivanju na određenom ispitnom opterećenju.

1.33. Složena (sastavljena) pogreška brojila ec

1.34. Dodatna postotna pogreška δT

Dodatna postotna pogreška brojila zbog utjecaja promjene temperature.

1.35. Dodatna postotna pogreška δU

Dodatna postotna pogreška brojila zbog utjecaja promjene napona.

1.36. Dodatna postotna pogreška δf

Dodatna postotna pogreška brojila zbog utjecaja promjene frekvencije

1.37. Razred točnosti

Razred točnosti mjerila koja zadovoljavaju određene mjeriteljske zahtjeve kojima je svrha održavanje pogrešaka u navedenim granicama. Razred točnosti obično se označava dogovorenim slovom ili brojem, a naziva se kazalom razreda.

CENELEC kazala razreda točnosti određuje kao: Razred A, B i C.

IEC kazalo razreda točnosti brojila određuje kao broj koji je jednak apsolutnoj vrijednosti brojčanog iznosa dopuštene relativne pogreške izražene u postotcima, unutar specificiranih vrijednosti struje uz jedinični faktor snage s uravnoteženim opterećenjem pri referentnim uvjetima, npr. 0,2 S, 1, 2.

1.38. Postotna pogreška

Postotna pogreška brojila data je sljedećim izrazom:

Budući da se istinita vrijednost energije ne može odrediti, ona se aproksimira vrijednošću s utvrđenom mjernom nesigurnošću, koju mjeri radni etalon koji ima sljedivost prema državnim etalonima.

1.39. Kratice

induktivni teret/faktor snage – ind.

kapacitivni teret/faktor snage – kap.

2. Mjeriteljski zahtjevi

Mjeriteljski zahtjevi za brojila električne energije temelje se na Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) i drugim pravilnicima i dokumentima navedenim u članku 2. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Mjeriteljski zahtjevi koji su bili primjenjivi u razdoblju kada su brojila električne energije stavljeni u uporabu također će se primjenjivati u postupku ispitivanja navedenih instrumenata.

2.1. Nazivni radni uvjeti

2.1.1. Proizvođač mora specificirati nazivne radne uvjete brojila, a posebno vrijednosti:

Itr, In, Iref, Ist, Imin, Imax, Un, fn, koje se primjenjuju na brojilo.

Tablica 1. Normirane vrijednosti struja Itr, Iref, In,

Brojila zaStruja

Vrijednost struje

A

Izravni priključakItr0,5 – 1 – 1,5 – 2
Iref = 10 x Itr5 – 10 – 15 – 20
Priključak preko strujnih transformatoraItr0,05 – 0,1 – 0,25
In = 20 x Itr1 – 2 – 5


2.1.2. Vrijednosti struja Ist, Imin, Itr, In i Imax izabrane su tako da su zadovoljeni sljedeći odnosi:

Tablica 2. Strujna područja

Brojilo zarazred točnosti Arazred točnosti Brazred točnosti C
Izravni spoj
Ist≤ 0,05 Itr≤ 0,04 Itr≤ 0,04 Itr
Imin≤ 0,5 Itr≤ 0,5 Itr≤ 0,3 Itr
Imax≥ 50 Itr≥ 50 Itr≥ 50 Itr
Spoj preko strujnih transformatora
Ist≤ 0,06 Itr≤ 0,04 Itr≤ 0,02 Itr
Imin≤ 0,4 Itr≤ 0,2 Itr (1)≤ 0,2 Itr
In= 20 Itr= 20 Itr= 20 Itr
Imax≥ 1,2 In≥ 1,2 In≥ 1,2 In


(1)Za indukcijska brojila razreda B mora se primjenjivati Imin ≤ 0,4 Itr

2.1.3. Normirane vrijednosti referentnog napona

Tablica 3. Normirane vrijednosti referentnog napona

Brojila za

Normirane vrijednosti

V

Iznimne vrijednosti

V

Izravni spoj230/400220/380, 240/415
Spoj preko naponskih transformatora100/√3/100/


2.1.4. Normirana vrijednost za referentnu frekvenciju je 50 Hz.

2.1.5. Područje napona i frekvencije mora biti barem:

0,9∙UnU ≤ 1,1∙Un

0,98∙fnf ≤ 1,02∙fn

2.1.6. Područje faktora snage barem: od cos φ = 0,5 induktivno do cos φ = 0,8 kapacitivno.

2.1.7. Proizvođač mora specificirati gornju i donju temperaturnu granicu između vrijednosti iz tablice 4.

Tablica 4. Gornje i donje granice temperature

Temperaturne granice
Gornja temperaturna granica30 oC40 oC55 oC70 oC
Donja temperaturna granica5 oC−10 oC−25 oC−40 oC


2.2. Najveća dopuštena pogreška (NDP)

2.2.1. NDP prilikom redovne i izvanredne ovjere

2.2.1.1. Prilikom redovne i izvanredne ovjere pogreška brojila (e) ispituje se pri referentnim vrijednostima utjecajnih veličina i pri sljedećim uvjetima:

a)     kućište brojila mora biti zatvoreno, a svi dijelovi koji su predviđeni za uzemljenje moraju biti uzemljeni;

b)     brojilo mora biti toplinski stabilizirano;

c)     brojilo mora biti spojeno prema odgovarajućoj shemi;

d)     kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je naznačen na shemi spajanja, napon i struja moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici 5.

2.2.1.2. Utjecajne veličine moraju imati referentne vrijednosti s dopuštenim odstupanjima danim u tablici 6.

Tablica 5. Ravnoteža napona i struje

UvjetDopuštena odstupanja za brojila razreda točnosti

A; B; C;

1(1; 2(2 i 3(3

0,2 S(1; 0,5 S(2; 1S(3 i 1(30,5(4
Nijedan napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupati od odgovarajućeg srednjeg napona više od1 %1 %0,5 %
Nijedna struja u vodovima ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od2 %1 %1 %
Fazni pomaci bilo koje od struja prema odgovarajućem naponu između faze i nule, neovisno o faznom kutu, ne smije se međusobno razlikovati više od2o2o2o


1) Brojilo djelatne energije

2) Brojilo djelatne i/ili jalove energije

3) Brojilo jalove energije

4) Indukcijsko brojilo djelatne energije

Tablica 6. Referentni uvjeti

Utjecajna veličinaReferentna vrijednostDopušteno odstupanje za brojila razreda točnosti
ABC
2(2 i 3(31(2 i 1 S(30,5 S(2; 0,2 S(10,5(4
Temperatura okolice

Referentna temp.

ili 23 oC (a

± 2 oC± 2 oC± 2 oC± 1 oC
NaponReferentni napon± 1 %± 1 %± 1 %± 0,5 %
FrekvencijaReferentna frekvencija± 0,5 %± 0,3 %± 0,3 %± 0,2 %
Redoslijed fazaL1 – L2 – L3Naponska neravnotežaSve faze spojeneOblik valaSinusni napon i strujaFaktor izobličenja manji od:
3 %2 %2 %2 %
Magnetsko polje vanjskog podrijetla pri referentnoj frekvencijiJednaka nuliVrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju pogreške veće od (b
± 0,3 %± 0,2 %± 0,1 %± 0,1 %
Radni položajOkomiti radni položaj (c± 0,5o± 0,5o± 0,5o± 0,5o


1) Brojilo djelatne energije

2) Brojilo djelatne i/ili jalove energije

3) Brojilo jalove energije

4) Indukcijsko brojilo djelatne energije

a) Ako se ovo ispitivanje obavlja na temperaturi koja je različita od referentne temperature, uključujući dopuštena odstupanja, rezultate treba ispraviti primjenjujući odgovarajući temperaturni koeficijent brojila koji je određen za temperaturna područja Tref + 10 oC odnosno Tref 10 oC.

b) Ispitivanje se sastoji od:

– za jednofazna brojila, određivanja pogreške najprije s brojilom normalno spojenim na napajanje, a onda nakon obrnutog spajanja na strujne kao i na naponske krugove (zamjena ulaza i izlaza). Polovica razlike između dvije pogreške je vrijednost varijacije pogreške. Zbog nepoznavanja faze vanjskog polja ispitivanje treba obaviti pri struji Itr = 0,1 Iref = 0,1 Io odnosno 0,05 In (za transformatorska brojila električne energije) uz faktor snage cos φ = 1 (sin φ =1 za brojila jalove električne energije) i pri struji 2 Itr = 0,2 Iref = 0,2 Io odnosno 0,1 In (za transformatorska brojila električne energije) uz faktor snage cos φ = 0,5 (sin φ = 0,5 za brojila jalove električne energije);

– za trofazna brojila naprave se tri mjerenja pri struji Itr = 0,1 Iref = 0,1 Io odnosno 0,05 In (za transformatorska brojila električne energije) uz faktor snage cos φ = 1 (sin φ = 1 za brojila jalove električne energije), a nakon svakog mjerenja spoj na strujnim i naponskim krugove se zamjeni (ciklički zakrene) za 120 o dok se redoslijed faza ne mijenja. Najveća razlika između svake od tako određenih pogrešaka i njihove srednje vrijednosti je vrijednost varijacije pogreške.

c) Kućište indukcijskog brojila mora biti tako konstruirano da ako se postavi prema naputcima proizvođača brojilo ne može odstupati od okomitog položaja više od 0,5 o u bilo kojem smjeru. Ispravan okomiti položaj se postiže kada:

– se osnovna ploča brojila nasloni na okomiti zid i

– kada je donji rub priključnice ili referentna crta označena na kućištu brojila vodoravna.

2.2.1.3. Pri referentnim radnim uvjetima navedenim u tablici 6. i uvjetima navedenim u točki 2.2.1.1. pogreška brojila ne smije prekoračiti vrijednosti NDP brojila koje su navedene u tablicama 7. – 13. za pojedine vrste i razrede točnosti brojila.

Tablica 7.     NDP i ispitna opterećenja za indukcijska brojila djelatne električne energije razreda A i B

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena fazaFaktor snage cos φNDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog transformatoraAB
ImaxImaxL1-L2-L31± 2,0± 1,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 1,0
Iref = 10 ItrIn = 20 ItrL1-L2-L31± 2,0± 1,0
L11± 3,0± 2,0
L21± 3,0± 2,0
L31± 3,0± 2,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 1,0
L1-L2-L30,8 kap.-± 1,0
Itr = 10 % IrefItr = 5 % InL1-L2-L31± 2,0± 1,0
L1-L2-L30,5 ind.-± 1,0
IminIminL1-L2-L31± 2,5± 1,5


NAPOMENA 1: na natpisnoj pločici brojila upisana je vrijednost minimalne struje (Imin), referentne struje (Iref) ili nazivne struje (In) za transformatorska brojila i najveće struje (Imax). Prijelazna struja (Itr) se izračunava iz podatka o referentnoj struju ili nazivnoj struji. Za izravno spojena brojila Itr = 1/10 Iref = 10 % Iref, a za transformatorska brojila Itr = 1/20 In = 5 % In

NAPOMENA 2: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Iref ili In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda A i

– 1,5 % za brojila razreda B.

Tablica 8.     NDP i ispitna opterećenja za statička brojila djelatne električne energije razreda A, B i C

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena fazaFaktor snage cos φNDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog transformatoraABC
ImaxImax ili 1,2 InL1-L2-L31± 2,0± 1,0± 0,5
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 1,0± 0,5
Iref = 10 ItrIn = 20 ItrL1-L2-L31± 2,0± 1,0± 0,5
L11± 3,0± 2,0± 1,0
L21± 3,0± 2,0± 1,0
L31± 3,0± 2,0± 1,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 1,0± 0,5
L1-L2-L30,8 kap.± 2,0± 1,0± 0,5
Itr = 10 % IrefItr = 5 % InL1-L2-L31± 2,0± 1,0± 0,5
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 1,0± 0,5
IminIminL1-L2-L31± 2,5± 1,5± 1,0


NAPOMENA 1: na natpisnoj pločici brojila upisana je vrijednost minimalne struje (Imin), referentne struje (Iref) ili nazivne struje (In) (za transformatorska brojila) i najveće struje (Imax). Prijelazna struja (Itr) se izračunava iz podatka o referentnoj struju ili nazivnoj struji. Za izravno spojena brojila Itr = 1/10 Iref = 10 % Iref a za transformatorska brojila Itr = 1/20 In = 5 % In.

NAPOMENA 2: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Iref ili In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda A;

– 1,5 % za brojila razreda B i

– 1,0 % za brojila razreda C.

Tablica 9.     NDP i ispitna opterećenja za indukcijska brojila električne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i 3

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena faza

Faktor snage

cos φ(2

NDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog
transformatora
0,5123(1
ImaxImaxL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,5 ind.± 0,8± 1,0

IoInL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 2,0± 3,0
L11± 1,5± 2,0± 3,0± 4,0
L21± 1,5± 2,0± 3,0± 4,0
L31± 1,5± 2,0± 3,0± 4,0
L1-L2-L30,5 ind.± 0,8± 1,0± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,8 kap.± 0,8± 1,0

10 % Io5 % InL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 2,0± 4,0
L1-L2-L30,5 ind.± 0,8± 1,0

5 % Io2 % InL1-L2-L31± 1,0± 1,5± 2,5


1) Brojila jalove energije za spoj preko mjernog transformatora ispituju se pri istim vrijednostima struja kao i

brojila jalove energije za izravni spoj

2) Za brojila jalove energije faktor jalovosti sin φ

NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Io ili In, pri faktoru snage cos φ = 1 (sin φ = 1 za brojilo jalove energije) i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 1 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 0,5

– 1,5 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 1

– 2,5 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove energije razreda točnosti 3.

Tablica 10.     NDP i ispitna opterećenja za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena faza

Faktor
snage

cos φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog
transformatora
12
ImaxImaxL1-L2-L31± 1,0± 2,0
L1-L2-L30,5 ind.± 1,0± 2,0
IoInL1-L2-L31± 1,0± 2,0
L11± 2,0± 3,0
L21± 2,0± 3,0
L31± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,5 ind.± 1,0± 2,0
L1-L2-L30,8 kap.± 1,0
10 % Io5 % InL1-L2-L31± 1,0± 2,0
L1-L2-L30,5 ind.± 1,5± 2,5
5 % Io2 % InL1-L2-L31± 1,5± 2,5NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 1,5 % za brojila razreda 1 i

– 2,5 % za brojila razreda 2

Tablica 11.     NDP i ispitna opterećenja za statička brojila djelatne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

Vrijednost strujeOpterećena fazaFaktor snage
cosφ
NDP (%) za brojila razreda točnosti
0,2 S0,5 S
ImaxL1-L2-L31± 0,2± 0,5
L1-L2-L30,5 ind.± 0,3± 0,6
InL1-L2-L31± 0,2± 0,5
L11± 0,3± 0,6
L21± 0,3± 0,6
L31± 0,3± 0,6
L1-L2-L30,5 ind.± 0,3± 0,6
L1-L2-L30,8 kap.± 0,3± 0,6
5 % InL1-L2-L31± 0,2± 0,5
L1-L2-L30,5 ind.± 0,3± 0,6
1 % InL1-L2-L31± 0,4± 1,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom In pri faktoru snage cosφ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 0,4 % za brojila razreda 0,2 S i

– 1,0 % za brojila razreda 0,5 S

Tablica 12.     NDP i ispitna opterećenja za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena faza

Faktor jalovosti

sin φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog
transformatora
23
ImaxImaxL1-L2-L31± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 3,0
IoInL1-L2-L31± 2,0± 3,0
L11± 3,0± 4,0
L21± 3,0± 4,0
L31± 3,0± 4,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,8 kap.± 2,0± 3,0
10 % Io5 % InL1-L2-L31± 2,0± 3,0
L1-L2-L30,5 ind.± 2,5± 4,0
5 % Io2 % InL1-L2-L31± 2,5± 4,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage sin φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda 2 i

– 3,5 % za brojila razreda 3

Tablica 13.     NDP i ispitna opterećenja za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 0,5 S, 1 S i 1

Vrijednost struje za brojila zaOpterećena faza

Faktor snage

sin φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog
transformatora
0,5 S1 S1
ImaxImaxL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 1,0
L1-L2-L30,5 ind.± 0,5± 1,0± 1,0
IoInL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 1,0
L11± 0,7± 1,5± 1,5
L21± 0,7± 1,5± 1,5
L31± 0,7± 1,5± 1,5
L1-L2-L30,5 ind.± 0,5± 1,0± 1,0
L1-L2-L30,8 kap.± 0,5± 1,0± 1,0
10 % Io5 % InL1-L2-L31± 0,5± 1,0± 1,0
L1-L2-L30,5 ind.± 1,0± 1,5± 1,5
5 % Io2 % InL1-L2-L31

± 1,5

1 % InL1-L2-L31± 1,0± 1,5


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage sin φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 0,7 % za brojila razreda točnosti 0,5 S i

– 1,5 % za brojila razreda točnosti 1 S i 1

2.2.1.4. Ako se na temelju rezultata obavljenih ispitivanja mjerne točnosti zaključi da je potrebno obaviti ispitivanje i pri drugim opterećenjima, ovlašteni mjeritelj može obaviti ispitivanje i pri opterećenjima koja se razlikuju od ispitnih opterećenja danih u tablicama 7. do 13. U tom slučaju iznosi postotnih pogrešaka na tim ispitnim točkama ne smiju premašiti NDP date u Dodatku III. ovog pravilnika.

2.2.2. NDP brojila električne energije u uporabi

NDP brojila električne energije u uporabi je jednaka vrijednosti NDP pri redovnom ovjeravanju.

2.2.3. NDP pri nazivnim radnim uvjetima

2.2.3.1. Pri nazivnim radnim uvjetima i kada ne postoje smetnje, mjerna pogreška ne smije prekoračiti vrijednosti najveće dopuštene pogreške (NDP) navedene u tablici 14.

Djelovanje različitih mjerenih i utjecajnih veličina (a,b,c…) izračunava se odvojeno, sve druge utjecajne veličine drže se relativno stalnim na njihovim referentnim vrijednostima navedenim u tablici 6. Mjerna pogreška izračunava se kao:Mjerna pogreška pri nazivnim (naznačenim) radnim uvjetima je složena (sastavljena) pogreška (ec) koja se izračunava iz iznosa pogreške brojila pri referentnim uvjetima (e) za određeno strujno opterećenje i faktor snage (I,cosφ) i dodatnih postotnih pogrešaka (δ) uzrokovanih promjenama utjecajnih veličina (T, U, f).

2.2.3.2. Kada brojilo radi pod različitim strujnim opterećenjima pri nazivnim radnim uvjetima, postotna pogreška ec ne smije prekoračiti granice navedene u tablici 14.

Tablica 14.     NDP pri nazivnim (naznačenim) uvjetima rada pri određenim strujnim opterećenjima i određenoj radnoj temperaturi

NDP u postotcima pri naznačenim uvjetima rada i pri određenim strujnim opterećenjima i određenoj radnoj temperaturi
Vrijednost strujeFaktor snageRadne temperature
+5 oC...+30 oC

-10 oC...+5 oC

ili

+30 oC...+40 oC

-25 oC...10 oC

ili

+40 oC...+55 oC

-40 oC...-25 oC

ili

+55 oC...+70 oC

Razred brojila
ABCABCABCABC
Jednofazna brojila i trofazna brojila s uravnoteženim opterećenjem (statička i indukcijska)
IminI < Itr1± 3,5± 2,0± 1,0± 5,0± 2,5± 1,3± 7,0± 3,5± 1,7± 9,0± 4,0± 2,0
ItrI Imax

0,5 ind…1…

0,8 kap.

± 3,5± 2,0± 0,7± 4,5± 2,5± 1,0± 7,0± 3,5± 1,3± 9,0± 4,0± 1,5
Trofazna statička brojila opterećena jednofazno pri uravnoteženom trofaznom naponu
ItrI Imax *0,5 ind…1± 4,0± 2,5± 1,0± 5,0± 3,0± 1,3± 7,0± 4,0± 1,7± 9,0± 4,5± 2,0
*Za indukcijska trofazna brojila strujno područje za jednofazno opterećenje ograničeno je na 5ItrI Imax


2.2.3.3. Primjer izračuna mjerne pogreške pri nazivnim (naznačenim) radnim uvjetima (ec) dat je u Dodatku III.

2.2.3.4. Kad brojilo radi u različitim područjima temperature, moraju se primjenjivati odgovarajuće vrijednosti NDP.

2.3. Mjerna nesigurnost uređaja za ispitivanje brojila

Proširena mjerna nesigurnost uređaja za ispitivanje brojila ne smije prelaziti 1/3 NDP pri referentnim uvjetima, koja je za brojila električne energije, određena ovim Pravilnikom.

Smatra se da je ovaj uvjet ispunjen ako su ispunjeni zahtjevi za uređaje za ispitivanje brojila električne energije navedeni u dodatku 15. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine« br. 90/14).

Za postizanje potrebne mjerne nesigurnosti može se obaviti ispravak (korekcija) vlastite pogreške uređaja za ispitivanje brojila odnosno etalonskog brojila električne energije.

3. Oznake na brojilu

Na brojilu moraju biti pregledno i vidljivo označene informacije na način da:

– sve oznake i natpisi budu na natpisnoj pločici brojila smještenoj unutar brojila

– dio oznaka i natpisa budu raspoređen na vanjskoj pločici trajno pričvršćenoj na poklopac brojila, a dio na natpisnoj pločici smještenoj unutar brojila.

3.1. Natpisi i oznake

Na natpisnoj pločici brojila moraju biti pregledno i vidljivo označene informacije važne za ovjeru:

a) ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku proizvođača;

b) tvornička oznaka tipa brojila;

c) oznaka tipnog odobrenja u skladu sa zakonodavstvom EU (vidi točku 3.2.)

d) broj faza i broj žica za koje je brojilo namijenjeno (npr. jednofazno 2-žično, trofazno 3-žično ili trofazno 4-žično. Ova oznaka može se zamijeniti grafičkim simbolima prikazanim u tablici 15.

Tablica 15. Grafički simbol

Broj faza i broj žica za koje je brojilo prikladnoGrafički simbol
Jednofazno 2-žično
Trofazno 3-žično
Trofazno 4-žično


e) serijski broj i godina proizvodnje; ako je serijski broj stavljen na pločicu koja je pričvršćena na poklopac brojila, broj se također mora staviti na osnovnu ploču brojila ili biti pohranjen u trajnoj (non-volatile) memoriji brojila;

f) referentni napon može biti označen u jednom od sljedećih oblika:

– broj mjernih sustava ako ih ima više od jednog i napon na priključnicama naponskih krugova brojila;

– nazivni napon sustava ili sekundarni napon naponskih mjernih transformatora na koje se brojilo spaja.

Primjeri označavanja napona prikazani su u tablici 16.

Tablica 16. Označavanje napona

BrojiloNazivni napon sustava
Jednofazno 2-žično 230 V230 V
Trofazno 3-žično s dva mjerna sustava (400 V između faza)3 x 400 V
Trofazno 4-žično s 3 mjerna sustava
(230 V fazni napon)
3 x 230/400 V
Trofazno 4-žično brojilo s 3 mjerna sustava za više referentnih napona3 x 57,7/100… 3 x 230/400 V


g) Strujno mjerno područje:

– za izravno spojena brojila, minimalna struja (Imin), referentna struja (Iref) i maksimalna struja (Imax), na primjer 0,5-10(80) A; ili osnovna (bazna) Io i najveća struja Imax u »A«, npr. 10(40) A ili 10-40 A

– za brojila za spoj preko strujnih transformatora, minimalna struja (Imin) i nazivna sekundarna struja strujnih transformatora na koje se brojilo priključuje, na primjer 0,05 – /5A; ili minimalna struja (Imin), nazivna struja (In) i maksimalna struja (Imax), na primjer 0,01-1(6)A; ili nazivna struja (In) i najveća struja (Imax) npr. 1 (6) A

h) referentna frekvencija u Hz, na primjer 50 Hz;

i) konstanta brojila u imp/kWh ili o/kWh, na primjer 1000 imp/kWh;

j) razred točnosti brojila, na primjer C

k) naznačeno temperaturno područje za koje je brojilo namijenjeno ili razred okoliša, na primjer -25 oC do 55 oC ili prema EN 60721-3-3, 3K6;

l) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s izolacijskim kućištem razreda zaštite II,

m) natpis o vrsti brojila »Trofazno brojilo«, »Trofazno transformatorsko brojilo« ili »Trofazno kombi brojilo« ili »Trofazno statičko kombi brojilo«

Podaci od a) do d) mogu biti stavljeni na vanjsku pločicu koja je trajno pričvršćena za poklopac brojila. Podaci (informacije, natpisi) od e) do m) trebaju biti na natpisnoj pločici brojila po mogućnosti unutar brojila.

3.2. Oznake stavljanja brojila na tržište

Brojilo električne energije mora biti označeno i oznakom koja navodi način njegova stavljanja na tržište:

– oznaka tipnog odobrenja u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14), ili oznakom EC-tipnog odobrenja ili oznakom potvrde o provedenom tipnom ispitivanju EEZ-a u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16),

– oznaka sukladnosti »CE« i dodatna mjeriteljska oznaka za brojila električne energije odobrene u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).

– CE oznaka mora biti najmanje visine 5 mm. Pravokutnik dodatne mjeriteljske oznake (M+godina ovjere) mora biti iste visine. Oznaka tijela za ocjenu sukladnosti (XXXX) mora biti obavezno upisana.

– Moguća je i nacionalna oznaka tipnog odobrenja ako je DZM proveo postupak prihvaćanja isprave o odobrenju tipa brojila u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu.

Primjeri oznaka sukladnosti

Primjeri oznaka EU potvrde o ispitivanju tipa ili EU potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja:

– DE-07-MI003-PTB021

– LNE-19125

– T10185

– SK-09-MI003-SMU008

– DK-0200-MI003-001

4. Postupak ispitivanja brojila električne energije prilikom redovne i izvanredne ovjere

Svaka se redovna ili izvanredna ovjera sastoji od sljedećih postupaka i ispitivanja:

a) vizualni pregled;

b) ispitivanje točnosti brojila

4.1. Vizualni pregled

Svrha vizualnog pregleda brojila bit će procjena:

– sukladnosti mjerila predanog na ovjeravanje s odobrenim tipom ili nacrtom mjerila, za koji je sukladnost potvrđena tijekom stavljanja na tržište, a pozornost se mora obratiti na provjeru oznaka navedenih u točki 3.2.,

– je li brojilo (osnovna ploča, poklopac i priključnica) mehanički oštećeno, staklo na metalnom poklopcu napuklo ili slabo učvršćeno, je li boja kućišta zadovoljavajuća, priključnica slabo pričvršćena, postoji li veća zračnost između osnovne ploče i poklopca brojila odnosno priključnice, nalaze li se strani predmeti unutar kućišta, kakvo je stanje antikorozivne zaštite i imaju li metalni dijelovi tragove korozije koja bi imala štetan učinak na rad brojila, postoje li električna i mehanička oštećenja priključnice i stezaljki za priključak mrežnih vodiča, je li pločica brojila nepravilno postavljena ili oštećena;

– ispravnosti svih segmenata na LCD pokazniku i ispravnosti mehaničkog brojčanika, pri čemu se provjerava jesu li se koluti brojčanika zaustavili u takvom položaju da nije moguće lako i točno čitanje stanja. Brojke na kolutima ne smiju otići dalje od prozorčića na više od 1/5 svoje visine. Ovaj uvjet se ne odnosi na krajnji desni kolut i na druge kolute ako su u zahvatu s krajnjim desnim kolutom.

Ako brojilo ne ispunjava zahtjeve vizualne provjere, ne provode se daljnja ispitivanja.

4.2. Ispitivanje točnosti brojila električne energije

Postupak ispitivanja mjerila provodi se u skladu s mjeriteljskim zahtjevima propisanim u Pravilniku u tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« br. 21/16) Dodatak V i drugim pravilnicima i dokumentima navedenim u članku 2. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Postupak ispitivanja mjeriteljskih značajki brojila sastoji se od:

4.2.1. Zagrijavanja

4.2.2. Ispitivanja izolacije (ispitivanje izmjeničnim naponom)

4.2.3. Ispitivanja praznog hoda (stanje bez opterećenja)

4.2.4. Ispitivanja pokretanja brojila

4.2.5. Ispitivanja točnosti brojila

4.2.6. Provjere konstante brojila i ispravnosti registriranja električne energije

4.2.7. Ispitivanja dodatnih naprava brojila

4.2.1. Zagrijavanje

Ispitivanja se provode na toplinski stabiliziranim brojilima. Najmanje 6 sati prije priključenja na napajanje brojila moraju biti smještena u prostoru temperature 23oC ± 5oC kako bi se toplinski stabilizirala.

Da bi se brojilo zagrijalo njegovi naponski krugovi moraju biti priključeni na referentni napon najmanje:

– 1 h za indukcijska brojila razreda točnosti A, 2 i 3

– 2 h za indukcijska brojila razreda točnosti B i 1

– 4 h za indukcijska brojila razreda točnosti 0,5

– 1 h za statička brojila razreda točnosti A, B, C i 0,2 S, 0,5 S; 1 S, 1, 2 i 3.

Brojila razreda točnosti A, 2 i 3 se mogu zagrijati i tako da se 20 min prije početka ispitivanja priključe na referentni napon i opterete s pola najveće struje (Imax/2) pri faktoru snage cos φ = 1 odnosno sin φ = 1 za brojila jalove energije.

Opremu za klimatizaciju radnih prostorija u kojima se obavlja ispitivanje brojila treba podesiti tako da 2 h prije početka ispitivanja i za cijelo vrijeme ispitivanja temperatura bude u granicama propisanim u tablici 6. Uređaj i oprema s kojom se obavlja ispitivanje zagrijavaju se tako da se priključe na referentni napon najmanje 1 h prije početka ispitivanja ili duže ako je to navedeno u tehničkoj dokumentaciji.

4.2.2. Ispitivanje izolacije

Ispitivanje izolacije (ispitivanje dielektrične čvrstoće izmjeničnim naponom) obvezno se provodi iz sigurnosnih razloga. Ispitivanje izolacije obavlja se na svim brojilima prije podnošenja na ovjeravanje. Izolacija brojila mora izdržati ispitivanje izmjeničnim sinusnim naponom frekvencije između 45 Hz i 65 Hz tijekom 1 minute. Prividna snaga izvora ispitnog napona mora biti najmanje 500 VA. Ispitivanje izmjeničnim naponom izvodi se sukladno s tablicom 17.

Dielektrična čvrstoća brojila ispituje se pri ovim uvjetima:

– temperatura okolice: 15 oC do 25 oC;

– relativna vlažnost: 45 % do 75 %;

– atmosferski tlak: 86 kP do 106 kP.

Ispitivanje se obavlja na brojilu sa zatvorenim kućištem te s postavljenim poklopcem kućišta.

Tijekom ispitivanja u odnosu na uzemljenje pomoćni krugovi s referentnim naponom jednakim ili manjim od 40 V moraju se priključiti na uzemljenje (kovinsku ploču ili vodljivu foliju).

Tijekom ispitivanja ne smiju se pojaviti iskrenja, nagla pražnjenja i proboji.

Tablica 17. Ispitivanje izolacije

IspitivanjePrimjenaIspitni naponTočke primjene ispitnog napona
ABrojila s kućištem zaštitnog razreda I (kovinsko kućište)2 kVa) Između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, spojenih međusobno i uzemljenja, s druge strane.
2 kVb) između krugova za koje nije pred­viđeno da u radu budu međusobno spojeni.
B

Brojila s kućištem zaštitnog razreda II

(kućište od izolacijskog materijala)

4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, spojenih međusobno i uzemljenja, s druge strane.
2 kVb) između krugova za koje nije pred­viđeno da u radu budu međusobno spojeni

c) vizualni pregled kućišta brojila u skladu s uvjetima u IEC 62052-11


Ako ovlašteno tijelo pruži dokaz da je ispitivanje izmjeničnim naponom već obavljeno na svakom brojilu prije pregleda, ovo ispitivanje ne treba izvoditi.

4.2.3. Ispitivanje praznog hoda (rad bez opterećenja)

Ispitivanje praznog hoda (rad bez opterećenja) brojila električne energije obavlja uz referentne vrijednosti utjecajnih veličina (tablica 6.) i ostale uvjete navedene u točki 2.2.1.1.

4.2.3.1. Ispitivanja praznog hoda indukcijskog brojila

Na početku ispitivanja rotor brojila mora stajati, tako da u otvoru pločice brojčanika bude vidljiv znak na kolutu rotora.

Kod brojila koja imaju brojčanik s kolutima, u radu (zahvatu) mora biti samo kolut najniže mjesne vrijednosti brojača, tj. kolut koji se najbrže okreće.

Ispitivanju praznog hoda obavlja se tako da se brojilo priključi:

– na 80 % referentnog napona, a zatim na 110 % referentnog napona bez struje u strujnim krugovima ili

– na referentni napon i optereti strujom 0,001 Iref odnosno 0,001 Io uz faktor snage cos φ =1

Trajanje ispitivanja pri svakom naponu je 15 min.

Prazni hod indukcijskog brojila je ispravan ako za cijelo vrijeme ispitivanja rotor brojila stoji tako da je u otvoru na tablici brojila vidljiv znak na kolutu (disku) rotora brojila.

4.2.3.2. Ispitivanje praznog hoda statičkih brojila (rad bez opterećenja)

Obavlja se uz referentne uvjete (osim napona) opisane u točki 2.3 tako da se pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) naponski krugovi priključe na 115 % referentnog napona.

Prazni hod statičkog brojila je ispravan ako za vrijeme ispitivanja ispitni izlaz brojila (LED) nije generirao više od 1 impulsa.

Za brojila razreda točnosti A, B i C najmanje trajanje ispitivanja Dt (u minutama) treba biti:

gdje je:

k – konstanta brojila (imp./kWh)

m – broj mjernih sustava brojila

Utest – 1,15 Un (V)

Ist – struja pokretanja (A) (za struju pokretanja vidi tablicu br. 18)

Za sva ostala statička brojila električne energije upotrebljava se slijedeća jednadžba:

gdje je:

k – konstanta brojila (imp./kWh)

m – broj mjernih sustava brojila

Un – referentni napon (V)

Imax – najveća (maksimalna) struja (A)

Ko – konstanta navedena u tablici 18.

Tablica 18. Vrijednost konstante brojila Ko

Brojila djelatne energijeBrojila jalove energije
Razred točnosti0,2 S0,5 S120,5 S1 S i 123
Konstanta Ko900600600480600600480300


Bez obzira na rezultat izračuna, ispitivanje praznog hoda za sva statička brojila električne energije mora trajati najmanje 15 minuta.

4.2.4. Ispitivanja pokretanja brojila

Ispitivanje pokretanja brojila električne energije obavlja uz referentne vrijednosti utjecajnih veličina (tablica 6.) i ostale uvjete navedene u točki 2.2.1.1.

Ispitivanje pokretanja brojila električne energije obavlja se pri uravnoteženom opterećenju tako da se brojilo priključi na referentni napon i optereti strujom pokretanja (Ist) uz faktor snage cos φ = 1, za brojila djelatne energije odnosno uz faktor jalovosti sin φ = 1 za brojila jalove energije.

Za brojila koja se priključuju preko mjernih transformatora, a namijenjena su za različite nazivne struje mjernih transformatora (npr. 1 A i 5 A) ispitivanje pokretanja brojila obavlja se pri struji pokretanja koja je određena prema nižoj nazivnoj struji (1 A).

Za brojila električne energije koja su namijenjena za dvosmjerno mjerenje energije, ispitivanje pokretanja se obavlja za oba smjera toka energije.

Vrijednosti struje pokretanja brojila električne energije ovise o vrsti brojila i razredu točnosti brojila. Vrijednosti struja pokretanja Ist brojila navedene su u tablicama broj 19., 20. i 21.

Tablica 19. Struje pokretanja Ist za statička i indukcijska brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C

Brojila zaFaktor snage
cos φ
Brojila razreda točnosti
ABC
Izravni priključak10,005 Iref0,004 Iref0,004 Iref

Priključak preko strujnih

Transformatora

10,003 In0,002 In0,001 In


Tablica 20.     Struje pokretanja za statička brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 1 S, 1, 2 i 3

Brojila zaFaktor snage cos φ(1Brojila djelatne energije razreda točnostiBrojila jalove energije razreda točnosti
0,2 S0,5 S120,5 S1 S i 123
Izravni priključak1--0,004 Io0,005 Io-0,004 Io0,005 Io0,01 Io
Priključak preko strujnih transformatora10,001 In0,001 In0,002 In0,003 In0,001 In0,002 In0,003 In0,005 In


1) Za brojila jalove energije faktor jalovosti sin φ = 1

Tablica 21. Struje pokretanja za indukcijska brojila razreda točnosti 0,5, 1, 2 i 3

Brojila za

Faktor

snage

cos φ

Brojila djelatne energije, razreda točnosti

Faktor jalove

snage

sin φ

Brojila jalove energije, razreda točnosti

3

0,512

izravni

priključak

1-0,004 Io0,005 Io10,01 Io
priključak preko strujnih transformatora10,002 In0,002 In0,003 In10,01 In


Za brojila koja imaju više referentnih napona (npr. 3 x 57,7/100…3 x 230/400 V) ispitivanje pokretanja brojila treba obaviti samo pri najnižem naponu.

Pri ispitivanja pokretanja indukcijskih brojila električne energije koji imaju brojčanik s kolutima, pri ispitivanju mogu u zahvatu (radu) s osovinom rotora biti najviše dva koluta.

Za vrijeme ispitivanja polaska brojilo ne smije biti izloženo potresu.

Rezultat ispitivanja indukcijskog brojila je ispravan ako rotor brojila električne energije pri opterećenju strujom pokretanja napravi najmanje jedan puni okretaj.

Rezultat ispitivanja pokretanja statičkih brojila električne energije je ispravan ako ispitivano brojilo opterećeno strujom pokretanja generira najmanje dva impulsa na ispitnom izlazu (LED) i nastavi davati izlazne impulse.

4.2.5. Ispitivanja točnosti brojila

Ispitivanje točnosti brojila električne energije obavlja uz referente vrijednosti utjecajnih veličina (tablica 6.) i ostale uvjete navedene u točki 2.2.1.1.

Pogreška brojila električne energije pri ispitivanju mjerne točnosti ne smiju premašiti NDP (najveće dopuštene pogreške) koje su za pojedine vrste brojila električne energije i ispitne točke (ispitna opterećenja) navedene u točki 2.2.1.3. u tablicama 7. do 13.

Ispitivanje mjerne točnosti obavlja metodom mjerenja rada – usporedba s etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila). Iznimno za indukcijska brojila razreda točnosti A i 2, 3 dopušta se metoda mjerenja vremena i snage s brojanjem broja okretaja rotora ispitivanog brojila ili s očitavanjem brojčanika ispitivanog brojila (vatmetarska metoda).

Suvremeni uređaji za ispitivanje brojila opremljeni su mjerilom (računalom) pogreške koje automatski izračunava pogrešku ispitivanog brojila na temelju broja impulsa koji odgovaraju potrošenoj energiji etalonskog brojila na određenom ispitnom opterećenju i broja impulsa koje foto-glava (scanning head) šalje u mjerilo pogreške na temelju izmjerenog broja okretaja diska brojila ili treptaja LED koji odgovaraju potrošenoj energiji ispitivanog brojila na istom ispitnom opterećenju.

Ako se koristi starija metoda etalonskog brojila (s brojanjem broja okretaja ispitivanog brojila) ili metoda etalonskog brojila (s očitavanjem brojčanika) relativna postotna pogreška brojila dobije se iz slijedećeg izraza:

Energiju koju izmjeri (registrira) ispitivano brojilo Wb dobijemo iz izraza:

gdje je:

Nb – broj okretaja ili impulsa ispitivanog brojila električne energije

Kb – konstanta ispitivanog brojila

Prava vrijednost izmjerene energije We dobije se iz izraza:

gdje je:

Ne – broj impulsa etalonskog brojila električne energije za vrijeme mjerenja

Ke – konstanta etalonskog brojila na trenutnom mjernom području

Postotna pogreška brojila kod vatmetarske metode s brojanjem okretaja rotora ispitivanog brojila dobije se iz sljedećeg izraza:

Gdje je:

eb – pogreška ispitivanog brojila u %

tN – prava vrijednost vremena u sekundama za koje disk brojila treba napraviti N okretaja pri ispitnom opterećenju P

tb – izmjereno vrijeme u sekundama za koje disk brojila napravi N okretaja pri ispitnom opterećenju P

N – broj okretaja diska brojila

P – ispitna snaga u vatima (W), koja je namještena na uređaju za ispitivanje brojila

K – konstanta ispitivanog brojila (o/kWh)

m – broj mjernih sustava brojila

U – napon (fazni) na koji je brojilo priključeno

I – struja kojom je brojilo opterećeno

cosφ – faktor snage

Za brojila koje se priključuju preko mjernih transformatora, a namijenjena su za dvije različite nazivne struje mjernih transformatora (npr. 1 A i 5 A), ispitivanje mjerne točnosti pri najmanjoj struje obavlja se pri struji koje su određene u odnosu na manju nazivnu struju 1 A.

U odnosu na manju nazivnu struju (1 A) definira se najniža ispitne struje Imin za transformatorska brojila razreda točnosti A, B i C, odnosno 1 % In i za brojila razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S, a 2 % In za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2, na sličan način se određuje najmanja ispitne struje i za brojila jalove električne energije razreda točnosti 0,5 S, 1 S, 1, 2 i 3.

Ostale ispitne struje određuju se prema većoj nazivnoj struji (5 A).

Za brojila koja imaju više referentnih napona ili prošireno naponsko područje (npr. 3 x 57,7/100…3 x 230/400 V) cijeli plan ispitivanje mjerne točnosti brojila treba obaviti pri jednom od napona, a za drugi napon je potrebno obaviti ispitivanje pri tri ispitna opterećenja:

– pri najmanjoj ispitnoj struji Imin za brojila razreda točnosti A, B i C (5 % Io za izravno spojena brojila električne energije drugih razreda točnosti), odnosno 2 % ili 1 % In (za transformatorska brojila drugih razreda točnosti)

– pri Iref ili Io (za izravno spojena brojila) odnosno In (za transformatorska brojila) uz cos φ = 0,5 ind. (sin φ = 0,5 ind. za brojila jalove energije)

– pri najvećoj struji Imax

Za brojila električne energije koja su namijenjena za dvosmjerno mjerenje energije, ispitivanje mjerne točnosti brojila obavlja za pozitivni (+) smjera toka energije u svim ispitnim točkama.

Za negativni ( – ) smjer toka energije ispitivanje je potrebno obaviti na tri ispitna opterećenja:

– pri najmanjoj ispitnoj struji Imin za brojila razreda točnosti A, B i C (5 % Io za izravno spojena brojila električne energije drugih razreda točnosti, odnosno 2 % ili 1 % In (za transformatorska brojila drugih razreda točnosti)

– pri Iref ili Io (za izravno spojena brojila) odnosno In (za transformatorska brojila) uz cos φ = 0,5 ind. (sin φ = 0,5 ind. za brojila jalove energije)

– pri najvećoj struji Imax

Za dvosmjerna brojila električne energije koja imaju više referentnih napona ili prošireno naponsko područje (npr. 3 x 57,7/100…3 x 230/400 V) cijeli plan ispitivanje mjerne točnosti brojila treba obaviti pri jednom od napona za pozitivni (+) smjer toka energije, a za drugi napon je potrebno obaviti ispitivanje za pozitivni (+) i negativni ( – ) smjer toka energije pri tri ispitna opterećenja:

– pri najmanjoj ispitnoj struji Imin za brojila razreda točnosti A, B i C (5 % Io za izravno spojena brojila električne energije drugih razreda točnosti, odnosno 2 % ili 1 % In (za transformatorska brojila drugih razreda točnosti)

– pri Iref ili Io (za izravno spojena brojila) odnosno In (za transformatorska brojila) uz cos φ = 0,5 ind. (sin φ = 0,5 ind. za brojila jalove energije)

– pri najvećoj struji Imax

Za brojilo električne energije koje je namijenjeno za mjerenje djelatne i jalove električne energije (kombi brojila) potrebno je obaviti ispitivanje točnosti mjerenja djelatne električne energije i jalove električne energije. Mjerenje se obavlja prema opisanim planovima ispitivanja za brojila djelatne električne energije i prema planu ispitivanja za brojilo jalove energije.

U Dodatku III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika dat je primjer određivanja ispitnih točaka za ispitivanje mjerne točnosti dvosmjernog »kombi« brojila električne energije s proširenim naponskim područjem (npr. 3 x 57,7/100…3 x 230/400 V) i dvije nazivne struje mjernih transformatora (1 A i 5 A).

4.2.6. Provjere konstante brojila i ispravnosti registriranja električne energije

Pri ispitivanju konstante brojila odnosno prijenosnog odnosa brojčanika provjerava se odnos energije koju registrira (izmjeri) brojilo i broja impulsa koje daje (generira) ispitni izlaz (LED) kod statičkog brojila odnosno broja okretaja rotora kod indukcijskog brojila. Tj. ispituje se je li točan broj impulsa po kWh (imp/kWh) odnosno broj okretaja po kWh (o/kWh) naznačen na natpisnoj pločici brojila (konstanta brojila).

Ispitivanje se obavlja postupkom trajnog opterećenja pri ispitnoj struji koja iznosi od 0,5 Imax do Imax.

Ispitivanje konstante brojila i ispravnosti registriranja energije obavlja se tako da se usporedi:

a) pogreška brojila dobivena usporedbom energije izmjerene na brojilu (razlika između konačnog i početnog stanja brojača ili registra) i prava vrijednost dozirane energije, koju izmjeri etalonsko brojilo električne energije sa pogreškom brojila dobivenom preko optičkog ispitnog izlaza (LED, značka na rotoru) pri tom istom opterećenju

ili

b) energija izmjerena na brojilu (razlika između konačnog i početnog stanja) i energija koja odgovara izbrojenom broju okretaji rotora brojila odnosno broju generiranih impulsi na ispitnom izlazu (LED) tijekom doziranja energije

Pogreška registriranja energije ne smije iznositi više od ± 1 %.

Za indukcijska brojila količina dozirane energije mora biti tolika da kolut najniže mjesne vrijednosti napravi dva puna okretaja, odnosno tolika da razlučivost bude 1/200 ukupne dozirane energije.

Kod dvotarifnih indukcijskih brojila električne energije ispitivanje se obavlja na oba tarifna brojača.

Pri ispitivanju konstante statičkih brojila električne energije najmanja količina dozirane električne energije odredi se tako da omjer razlučivosti (rezolucije) zadnje znamenke (digita) registra energije i iznosa dozirane električne energije (izraženih u istim mjernim jedinicama) bude manji od NDP ispitivanog brojila električne energije.

Slijedi:

gdje je:

WD – iznos dozirane energije u kWh

rez – razlučivost zadnje znamenke /digita) u kWh

NDP – najveća dopuštena pogreška brojila u %

Pri ispitivanju konstante brojila ispravnosti registriranja statička brojila se mogu postaviti u ispitni način rada »meter test mode«, ako postoji takva mogućnost, kako bi se povećao broj decimalnih mjesta za prikaz energije na pokazniku i time skratilo vrijeme ispitivanja.

Kod dvotarifnih statičkih brojila s elektromehaničkim brojčanikom treba ispitati tarifne brojača (registre) više i niže tarife. Kod brojila s LCD pokaznikom ispitivanje se obavlja za jednu tarifu. U ovom slučaju se provjeri uključivanja drugih tarifnih registara s vanjskim ulazima bez doziranja energije.

U slučaju dvosmjernih statičkih brojila ispitivanje prijenosnog odnosa brojčanika (registra) treba obaviti za jedan tarifni brojač (registar 1.8.X) za pozitivni smjer toka djelatne energije (A+) i za jedan tarifni brojač (registar 2.8.X) za negativni smjer toka djelatne energije (A – ).

U slučaju dvosmjernih kombi brojila (brojila koja mjere djelatnu i jalovu energiju u dva smjera) uz ispitivanja navedena u prethodnom stavku (8) potrebno je obaviti i ispitivanja za jedan tarifni brojač (registar 3.8.X) za pozitivni smjer toka jalove energije (R+) i za jedan tarifni brojač (registar 4.8.X) za negativni smjer toka jalove energije (R – ).

4.2.7. Ispitivanje dodatnih naprava

Dodatne naprave su:

– relej za ukopčavanje brojača višetarifnog brojčanika

– naprava za sprječavanje suprotnog registriranja

– pokazivač najveće (vršne) vrijednosti srednje električne snage (maksimuma)

– davač impulsa za daljinsko mjerenje

4.2.7.1. Ispitivanje ukopčavanja tarifnih brojača i registara

Relej za uklapanje tarifnih brojača kod višetarifnih indukcijskih brojila mora pouzdani raditi u rasponu od 80 % do 120 % referentnog napona.

Ispitivanje rada tarifnih brojača indukcijskih brojila ispituje se uzastopnim uključivanjem i isključivanjem tarifnog releja pri vrijednostima referentnog napona 0,8 Un do 1,2 Un pri opterećenju brojila referentnom (Iref) odnosno osnovnom strujom (Io) ili nazivnom strujom (In) u slučaju transformatorskih brojila. Promatra se položaj indikatora koji pokazuje koji brojač registrira energiju, dok ostali brojači ne smiju registrirati.

Ispitivanje ispravnosti rada tarifnih registara (tarifnih brojača) kod statičkih brojila u slučaju da se uključivanje tarifnih registara obavlja preko vanjskog ulaza obavlja se uključivanjem i isključivanjem upravljačkog napona (referentni napon) pri opterećenju brojila referentnom (Iref) odnosno osnovnom strujom (Io) ili nazivnom strujom (In) u slučaju transformatorskih brojila. Promatra se položaj indikatora, koji pokazuje koju tarifu brojilo registrira, dok ostale tarife ne smiju registrirati.

Ako se radom tarifnih registara energije upravlja namještanjem vremena uključivanja pomoću programske podrške, provjerava se uključuju li se tarifni registri energije u odgovarajuće vrijeme koje se tijekom ispitivanja namjesti umjesto realnog vremena.

4.2.7.2. Ispitivanje naprave za sprečavanje suprotnog registriranja (kočnice)

Uređaj za sprečavanje suprotnog registriranja mora onemogućiti vrtnju rotora odnosno davanje izlaznih impulsa kada se promjeni smjer toka energije. Brojilo koje je opremljeno uređajem za sprečavanje suprotnog registriranja (kočnicom) na natpisnoj pločici ima znak kočnice ili natpis »Suprotno registriranje spriječeno«.

Uređaj za sprječavanje suprotnog registriranja ispituje se tako da se brojilu koje je opterećeno referentnom (Iref) (osnovnom Io) odnosno nazivnom strujom (In) pri referentnom naponu promjeni smjer toka struje i vizualno provjeri vrtnja rotora odnosno generiranje izlaznih impulsa na LED ispitnom izlazu i registriranje energije.

Uređaj za sprečavanje suprotnog registriranja kod indukcijskog brojila je ispravan ako rotor brojila pod uvjetima iz stavka 2 ne napravi više od jednog punog okretaja u suprotnom smjeru.

Uređaj za sprečavanje suprotnog registriranja kod statičkog brojila je ispravan ako pod uvjetima iz stavka 2 registar koji registrira u smjeru A+ ne registrira električnu energiju odnosno ne smanjuje iznos energije u registru (brojaču), a ispitni izlaz (LED) ne daje izlazne impulse.

4.2.7.3. Ispitivanje pokazivača najveće (vršne) vrijednosti srednje električne snage

Pokazivač vršne (najveće) vrijednosti srednje električne snage je uređaj koji u registru snage bilježi (memorira) vršnu (maksimalnu) vrijednost srednje električne snage kojom je tijekom mjernih perioda (Tm = 15 minuta) bilo opterećeno brojilo u razdoblju između dva reseta (tj. tijekom obračunskog razdoblja).

Pokazivač vršne vrijednosti srednje električne snage ispituje se tako da se brojilo optereti stalnom snagom u trajanju nešto dužem od mjernog perioda (Tm = 15 min). Pri referentnom naponu brojila za izravni priključak opterete se ispitnom strujom čija vrijednost iznosi između 0,5 Imax i Imax, a transformatorska brojila se opterete nazivnom strujom (In). Nakon nešto dužeg vremena od duljine mjernog perioda (15 minuta) opterećenje se isključi i u registru snage pročita pokazana vrijednost snage.

Treba ispitati mjerenje vršne vrijednosti srednje električne snage za pozitivni smjer toka djelatne snage P+ (potrošnja). Rezultat se memorira u registru s kodom 1.6.X

Pokazivač vršne vrijednosti srednje električne snage udovoljava ako njegova postotna pogreška (em) ne prelazi vrijednost NDP (najveće dopuštene pogreške) za naznačeni razred točnosti ispitivanih brojila.

Pogreška pokazivača izračunava se prema izrazu:

gdje je:

em – pogreška pokazivača vršne snage u postotcima

Pb – izmjerena djelatna snaga koju pokazuje registar snage u ispitivanom brojilu u kWh

Pt – teoretska vrijednost stalne djelatne snage kojom je tijekom mjernog perioda bilo opterećeno brojilo u kWhgdje je:

m – broj mjernih sustava u brojilu

Un – referentni napon (fazni) u voltima

I – struja kojom je tijekom ispitivanja opterećeno brojilo u amperima

4.2.7.4. Ispitivanje davača impulsa za daljinsko mjerenje

Ispitivanje davača impulsa za daljinsko mjerenje može se obaviti istovremeno s ispitivanjem konstante brojila. Pri opterećenju brojila ispitnom strujom koja iznosi od 0,5 Imax do Imax posebnim brojačem impulsa broje se impulsi koje daje davač impulsa za daljinsko mjerenje za vrijeme doziranja energije.

Davač impulsa za daljinsko mjerenje je ispravan ako se postotna pogreška brojila određena usporedbom energije koja se dobije množenjem izbrojenog broja impulsa (Ni) davača impulsa za daljinsko mjerenje i njegove konstante Ki i doziranog iznosa energije kojeg izmjeri etalonsko brojilo ne razlikuje više od 1% od pogreške brojila dobivene preko optičkog ispitnog izlaza (LED, značka na rotoru) pri tom istom opterećenju.

Ispitivanje davača impulsa za daljinsko mjerenje obavlja se samo za pozitivni smjer toka djelatne energije A+ (potrošnja).

Davač impulsa za daljinsko mjerenje ne treba ispitivati oko se ispitivanje točnosti brojila barem u jednoj ispitnoj točki obavi preko impulsa iz davača impulsa za daljinsko mjerenje.

5. Postupak statističkog ispitivanja brojila prilikom redovne i izvanredne ovjere

Statističko ispitivanje brojila prilikom redovne ili izvanredne ovjere može se primijeniti kod brojila djelatne električne energije za izravni priključak na mrežu:

– razreda točnosti A ili B

– statičkih brojila razreda točnosti 1 ili 2

– indukcijskih brojila razreda točnosti 2

Statističko ispitivanje brojila električne energije prilikom redovne i izvanredne ovjere provodi se ispitivanjem uzorka iz serije brojila i to pregledom prema atributima (obilježjima) i izabranim planovima uzorkovanja.

5.1. Pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

Statističko ispitivanje brojila električne energije

Ispitivanje prilikom kojeg se donosi odluka o tome zadovoljava li serija zahtjeve temeljene na testu uzorka ili ne.

Serija

Skup istovrsnih brojila električne energije pripravljenih za ispitivanje iz kojeg se odabire uzorak brojila i prema kojem se mjere rezultati testa statističkog uzorka.

Veličina serije (N)

Broj brojila u seriji.

Uzorak

Skup brojila slučajno odabranih iz serije i predanih na ispitivanje prema kojem se donosi odluka o seriji.

5.2. Određivanje serije

Serija se može sastojati samo od brojila navedenih u stavku 1. točke 5.:

– istog načela rada (indukcijska ili statička);

– istog referentnog napona;

– iste referentne struje Iref ili osnovne struje Io;

– iste minimalne struje Imin ili iste 5 % Io;

– iste ili slične najveće struje Imax;

– istog razreda točnosti (A ili B) odnosno 1 ili 2.

5.3. Statističke metode

Statističko ispitivanje brojila električne energije može se provesti:

a) jednostrukim uzorkovanjem, kojim se uzorak jednom uzima iz serije,

b) dvostrukim uzorkovanjem, kojim se uzorak dvaput uzima iz serije,

c) slobodno dogovorenim uzorkovanjem.

5.3.1. Plan jednostrukog uzorkovanja brojila stavljenih u uporabu na temelju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN br. 21/16).

Tablica 22. Plan jednostrukog uzorkovanja za uobičajeni pregled (AQL < 1,0 i LQ = 5)

Veličina serije

N

Slovna oznaka veličine uzorka

Veličina
uzorka

n

Broj neispravnih brojila
Kriterij za prihvaćanje uzorka c

Kriterij za odbijanje

uzorka d

od 42 do 90E130≥ 1
Od 91 do 150F200≥ 1
od 151 do 280G320≥ 1
od 281 do 500H500≥ 1
od 501 do 1200J801≥ 2


n – veličina uzorka

c – kriterij prihvaćanja

d – kriterij odbijanja

5.3.2. Plan jednostrukog uzorkovanja brojila stavljenih u uporabu na temelju propisa koji su bili na snazi u vrijeme stavljanja u uporabu.

Tablica 23.     Plan jednostrukog uzorkovanja za uobičajeni pregled (AQL = 2,5)

Veličina serije

N

Slovna oznaka veličine uzorka

Veličina

uzorka

n

Broj neispravnih brojila
Kriterij za prihvaćanje uzorka c

Kriterij za odbijanje

uzorka d

od 16 do 25C50≥ 1
od 26 do 50D80≥ 1
od 51 do 90E131≥ 2
Od 91 do 150F201≥ 2
od 151 do 280G322≥ 3
od 281 do 500H503≥ 4
od 501 do 1200J805≥ 6


n – veličina uzorka

c – kriterij prihvaćanja

d – kriterij odbijanja

5.3.3. Plan dvostrukog uzorkovanja brojila stavljenih u uporabu na temelju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN br. 21/16).

Tablica 24.     Plan dvostrukog uzorkovanja za uobičajeni pregled
(AQL < 1,0)

Veličina serije

N

Slovna oznaka

veličine

uzorka

Uzorak

Veličina
uzorka

n

Kumulativna
(ukupna) veličina
uzorka

nk

Broj neispravnih brojila
Kriterij za prihvaćanje
uzorka c1, ck

Kriterij za odbijanje

uzorka

d1, dk

Kriterij za uzimanje

2. uzoraka

Od 91 do 150FPrvi13130≥ 21
Drugi13261≥ 2/
Od 151 do 280GPrvi20200≥ 21
Drugi20401≥ 2/
Od 281 do 500HPrvi32320≥ 21
Drugi32641≥ 2/
od 501 do 1200JPrvi50500≥ 21
Drugi501001≥ 2/


c1 – broj prihvaćanja prvog uzorka

ck – broj prihvaćanja kumulativnog uzorka (prvog i drugog uzoraka uzetih zajedno)

d1 – broj odbijanja prvog uzorka

dk – broj odbijanja kumulativnog uzorka (prvog i drugog uzoraka uzetih zajedno)

5.3.4. Plan dvostrukog uzorkovanja brojila stavljenih u uporabu na temelju propisa koji su bili na snazi u vrijeme stavljanja u uporabu.

Tablica 25.     Plan dvostrukog uzorkovanja za uobičajeni pregled
(AQL = 2,5)

Veličina serije

N

Slovna oznaka

veličine

uzorka

Uzorak

Veličina
uzorka

N

Kumulativna
veličina
uzorka

nk

Broj neispravnih brojila
Kriterij za prihvaćanje
uzorka c1, ck

Kriterij za odbijanje

uzorka

d1, dk

Kriterij za

2. uzorak

od 16 do 25CPrvi330≥ 21
Drugi361≥ 2/
od 26 do 50DPrvi550≥ 21
Drugi5101≥ 2/
od 51 do 90EPrvi880≥ 21
Drugi8161≥ 2/
Od 91 do 150FPrvi13130≥ 21
Drugi13261≥ 2/
Od 151 do 280GPrvi20200≥ 31 ili 2
drugi20403≥ 4/
Od 281 do 500HPrvi32321≥ 42 ili 3
drugi32644≥ 5/
od 501 do 1200JPrvi50502≥ 53 ili 4
drugi501006≥ 7/c1 – broj prihvaćanja prvog uzorka

ck – broj prihvaćanja kumulativnog uzorka (prvog i drugog uzoraka uzetih zajedno)

d1 – broj odbijanja prvog uzorka

dk – broj odbijanja kumulativnog uzorka (prvog i drugog uzoraka uzetih zajedno)

5.3.5. Slobodno dogovoreno uzorkovanje

Slobodno dogovoreno uzorkovanje može se primijeniti samo na uzorkovanje brojila stavljenih u uporabu na temelju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN br. 21/16).

Tablica 26. Slobodno dogovoreno uzorkovanje

Veličina serije

N

Slovna oznaka veličine uzorka

Veličina
uzorka

n

Broj neispravnih brojila
Kriterij za prihvaćanje uzorka cKriterij za odbijanje uzorka d
50 i višeH500≥ 1


5.4. Vizualni pregled

Sva uzorkovana brojila električne energije moraju zadovoljiti vizualni pregled prema točki 4.1.

5.5. Ispitivanje točnosti uzorka brojila električne energije

Ispitivanje točnosti uzorka brojila električne energije provodi se prema točki 4.2.

5.6. Procjena rezultata statističkog ispitivanja brojila električne energije

Ispitivani uzorak brojila električne energije ocjenjuje se kao zadovoljavajući ako je ispunio uvjete za prihvaćanje sukladno prethodno prihvaćenom planu za provjeru uzorka. U suprotnome se rezultat smatra nezadovoljavajućim.

Ako ispitivanje uzorka završi nezadovoljavajućim rezultatom, sva se brojila električne energije iz serije smatraju nezadovoljavajućima. Cijela nezadovoljavajuća serija brojila više se ne može ovjeravati statističkim ispitivanjem.

6. Ispitno izvješće

O provedenom postupku ispitivanja ovlašteni mjeritelj izrađuje ispitno izvješće. Sadržaj ispitnog izvješća opisan je u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

7. Državne ovjerne oznake i ovjerne isprave

Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da mjerilo zadovoljava propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

Na mjerilo se postavljaju državne ovjerne oznake u obliku žiga za utiskivanje i/ili u obliku naljepnice.

Ako se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno«.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži, Zavod ili ovlašteno tijelo dužni su izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom.

Državne ovjerne oznake, oznake za označivanje mjerila te sadržaj i oblik ovjernice utvrđeni su propisom kojim se utvrđuju vrsta, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila te ovjernih isprava.

DODATAK II.

ISPITNO IZVJEŠĆE
O REDOVNOJ/ IZVANREDNOJ OVJERI BROJILA

Ispitno izvješće o ispitivanju brojila prilikom redovne ili izvanredne ovjere mora sadržavati najmanje sljedeće:

1) podatke o ovjeravatelju (naziv, adresa, broj ovjeravatelja zaveden u bazi DZM-a),

2) podatke o vlasniku mjerila,

3) podatke o mjerilu (naziv, proizvođač, vrsta, serijski broj, godina proizvodnje, broj stare ovjerne oznake),

4) službenu oznaku tipa mjerila ili oznaku potvrde o odobrenju tipa mjerila (B) ili oznaku potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja (H1),

5) podatke o upotrijebljenim etalonima (proizvođač, vrsta, serijski broj, podaci o sljedivosti etalona – tko je umjerio, rok valjanosti umjeravanja, broj potvrde o umjeravanju ili broj oznake »Umjereno«),

6) mjeriteljski zahtjevi (naziv propisa),

7) kratak opis ili naziv mjerne metode,

8) datum i vrijeme ispitivanja,

9) vanjske uvjete (ako su propisani pri ispitivanju),

10) rezultate mjerenja (rezultati vizualnog pregleda i rezultati ispitivanja točnosti),

11) ocjenu ispravnosti mjerila,

12) prezime i ime ovlaštenog mjeritelja koji je izvršio ispitivanje,

13) potpis ovlaštenog mjeritelja,

14) pečat za dokumente ovjeravatelja.

Svaka stranica ispitnog izvješća mora biti označena rednim brojem stranice i ukupnim brojem stranica izvješća.

DODATAK III.

1. Primjer ispitnih točaka za dvosmjerno kombi brojilo

Primjer ispitnih točaka za dvosmjerno kombi brojilo (djelatna energija razred točnosti B, jalova energija razred točnosti. 2) s proširenim naponskim područjem 3 x 57,7/100…3 x 230/400 V i dvije nazivne struje 1 i 5.

A +

Redni brojVrijednost strujeOpterećena faza

Faktor snage

cos φ

Vrijednost nazivnog naponaVrijednost nazivne struje
1ImaxL1-L2-L31230 V5 A
2ImaxL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
3InL1-L2-L31230 V5 A
4InL11230 V5 A
5InL21230 V5 A
6InL31230 V5 A
7InL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
8InL1-L2-L30,8 kap.230 V5 A
9Itr = 5 % InL1-L2-L31230 V5 A
10Itr = 5 % InL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
11IminL1-L2-L31230 V1 A
12ImaxL1-L2-L3158 V5 A
13InL1-L2-L30,5 ind.58 V5 A
14IminL1-L2-L3158 V1 AA -

Redni brojVrijednost strujeOpterećena faza

Faktor snage

cos φ

Vrijednost nazivnog naponaVrijednost nazivne struje
1ImaxL1-L2-L3158 V5 A
2InL1-L2-L30,5 ind.58 V5 A
3IminL1-L2-L3158 V1 A


R +

Redni brojVrijednost strujeOpterećena faza

Faktor snage

sin φ

Vrijednost nazivnog naponaVrijednost nazivne struje In
1ImaxL1-L2-L31230 V5 A
2ImaxL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
3InL1-L2-L31230 V5 A
4InL11230 V5 A
5InL21230 V5 A
6InL31230 V5 A
7InL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
8InL1-L2-L30,8 kap.230 V5 A
95 % InL1-L2-L31230 V5 A
105 % InL1-L2-L30,5 ind.230 V5 A
112% InL1-L2-L31230 V1 A
10ImaxL1-L2-L3158 V5A
11InL1-L2-L30,5 ind.58 V5 A
122 % InL1-L2-L3158 V1 A


R -

Redni brojVrijednost strujeOpterećena faza

Faktor snage

sin φ

Vrijednost nazivnog naponaVrijednost nazivne struje In
1ImaxL1-L2-L3158 V5 A
2InL1-L2-L30,5 ind.58 V5 A
32 % InL1-L2-L3158 V1 A


Osim navedenih ispitivanja mjerna točnosti potrebno je obaviti i sljedeća ispitivanja:

1. Prazni hod brojila djelatne energije pri višem naponu (265 V)

2. Pokretanje brojila djelatne energije pri nižem naponu (58 V) pri struji pokretanja određenoj u odnosu na manju nazivnu struju (1 A) za + smjer

3. Pokretanje brojila djelatne energije pri nižem naponu (58 V) pri struji pokretanja određenoj u odnosu na manju nazivnu struju (1 A) za – smjer

4. Provjera konstante za brojilo djelatne energije (+ smjer)

5. Provjera ispravnosti registriranja za brojilo djelatne energije na jednoj tarifi za + smjer

6. Provjera ispravnosti registriranja za brojilo djelatne energije na jednoj tarifi za – smjer

7. Ispitivanje pokazivača najveće snage za brojilo djelatne energije za + smjer

8. Ispitivanje davač impulsa za daljinsko mjerenje za brojilo djelatne energije za + smjer

9. Prazni hod brojila jalove energije ispituje se pri višem naponu (265 V)

10. Pokretanje brojila jalove energije pri nižem naponu (58) V pri struji pokretanja određenoj u odnosu na manju nazivnu struju (1 A) za + smjer

11. Pokretanje brojila jalove energije pri nižem naponu (58) V pri struji pokretanja određenoj u odnosu na manju nazivnu struju (1 A) za – smjer

12. Provjera ispravnosti registriranja za brojilo jalove energije na jednoj tarifi za + smjer

13. Provjera ispravnosti registriranja za brojilo jalove energije na jednoj tarifi za – smjer

2. Određivanje mjerne pogreške pri nazivnim uvjetima rada za brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C

Mjerna pogreška se određuje na temelju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16) i usklađenih norma HRN EN 50470-2 i HRN EN 50470-3.

Djelovanje različitih mjerenih i utjecajnih veličina (I,cosφ, T, U i f) izračunava se odvojeno, sve druge utjecajne veličine drže se relativno stalnim na njihovim referentnim vrijednostima. Mjerna pogreška, koja ne smije prekoračiti NDP navedenu u tablici 14, izračunava se kaoMjerna pogreška je pogreška složena (sastavljena) od pogreške izmjerene pri referentnim uvjetima i dodatnih pogrešaka zbog djelovanja utjecajnih veličina.

Gdje je:

e (I, cosφ) = pogreška brojila pri referentnim uvjetima na određenom opterećenju (I,cosφ)

δT (T,I, cosφ) = dodatna pogreška zbog varijacije temperature pri istom opterećenju

δU (U,I, cosφ) = dodatna pogreška zbog varijacije napona pri istom opterećenju

δf (f,I, cosφ) = dodatna pogreška zbog varijacije frekvencije pri istom opterećenju

Primjer: Izračunavanje mjerne pogreške (složene pogreške) za indukcijsko brojilo razreda točnosti A, temperaturnog radnog područja -10 oC do +55 o pri uravnoteženom opterećenju strujom Itr i faktoru snage cos φ =1

– Najprije se pri referentnim uvjetima izmjeri tzv. unutrašnja (intrinzična) pogreška navedenog brojila pri uravnoteženom opterećenju strujom Itr i faktoru snage cos φ =1. Za naš slučaj ona iznosi + 0,7 %.

e (I, cosφ) = + 0,7 %

Mjerenje se nastavlja tako da se uravnoteženo opterećenje (struja Itr i faktor snage cos φ =1) drži stalnim (konstantnim), a mijenjaju se vrijednosti pojedine utjecajne veličine (temperature, napona i frekvencije):

– Temperatura se mijenja unutar svog specificiranog područja, od -10 oC do +55 oC, dok se opterećenje (struja i faktor snage) i druge dvije utjecajne veličine (napon i frekvencija) drže stalnim na njihovim referentnim vrijednostima (vidi tablicu 6). Najveća dodatna pogreška zabilježena je temperaturnom području od -10 oC do +5 oC na temperaturi od -10 oC i iznosila je – 1,9 %.

δT (T,I, cosφ) = – 1,9 %

– Zatim se napon mijenja unutar svog specificiranog područja, od 0,9 Un do 1,1 Un, dok se opterećenje (struja i faktor snage) i druge dvije utjecajne veličine (temperatura i frekvencija) drže stalnim na njihovim referentnim vrijednostima. Najveća dodatna pogreška zabilježena je na 1,1 Un i iznosila je + 0,8 %.

δU (U,I, cosφ) = + 0,8 %

– Frekvencija se mijenja unutar svog specificiranog područja, od 0,98 fn do 1,02 fn, dok se opterećenje (struja i faktor snage) i utjecajne veličine (temperatura i napon) drže stalnim na njihovim referentnim vrijednostima. Najveća dodatna pogreška zabilježena je na 0,98 fn i iznosila je + 0,3 %

δf (f,I, cosφ) = + 0,3 %

Izračunata mjerna pogreška iznosi kako slijedi:

Izračun treba obaviti za svaku ispitnu točku i svako temperaturno područje na isti način.

Na ovaj način izračunava se mjerna pogreška ec pri tipnom ispitivanju.

3. NDP za pojedine vrste i razrede točnosti brojila

Pri referentnim radnim uvjetima navedenim u tablici 6. i uvjetima navedenim u točki 2.2.1.1. pogreška brojila ne smije prekoračiti vrijednosti NDP brojila koje su navedene u tablicama 1. – 14. za pojedine vrste i razrede točnosti brojila.

Tablica 1.     NDP (%) za indukcijska brojila djelatne električne energije razreda točnosti A i B (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za izravno spojena brojila ili za transformatorska brojila

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
AB
IminI < Itr1± 2,5± 1,5
ItrI Imax0,5 ind…1…0,8 kap.± 2,0± 1,0


Tablica 2.     NDP (%) za indukcijska brojila djelatne električne energije razreda točnosti A i B (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za izravno spojena brojila ili za transformatorska brojila

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
AB
5 ItrI Imax0,5 ind…1± 3,0± 2,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Iref ili In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda A i

– 1,5 % za brojila razreda B.

Tablica 3. NDP (%) za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za izravno spojena brojila ili za transformatorska brojila

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
ABC
IminI < Itr1± 2,5± 1,5± 1,0
ItrI < Imax0,5 ind…1…0,8 kap.± 2,0± 1,0± 0,5


Tablica 4.     NDP (%) za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za izravno spojena brojila ili za transformatorska brojila

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila razreda točnosti
ABC
ItrI Imax0,5 ind…1± 3,0± 2,0± 1,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Iref ili In pri faktoru snage cosφ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda A;

– 1,5 % za brojila razreda B i

– 1,0 % za brojila razreda C.

Tablica 5.     NDP (%) za indukcijska brojila električne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i 3 (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za brojila zaNDP (%)
izravni spojspoj preko strujnog transformatora

Faktor snage

cos φ

Brojila djelatne energije razreda točnosti

Faktor jalove snage

sin φ

(ind. ili kap.)

Brojila jalove energije razreda točnosti
0,5123
0,05 IoI < 0,1 Io0,02 InI < 0,05 In1± 1,0± 1,5± 2,5-
0,1 Io0,1 In1± 4,0
0,1 IoI Imax0,05 InI Imax1± 0,5± 1,0± 2,0
0,2 IoI Imax0,2 InI Imax1± 3,0
0,5 IoI Imax0,5 InI Imax0,5± 3,0
0,1 IoI < 0,2 Io0,05 InI < 0,1 In0,5 ind.± 1,3± 1,5± 2,5
0,8 kap.± 1,3± 1,5-
0,2 IoI Imax0,1 InI ≤ 0,1 Imax0,5 ind.± 0,8± 1,0± 2,0
0,8 kap.± 0,8± 1,0-
Na poseban zahtjev korisnika
0,2 IoI Io0,1 InI In0,25 ind.± 2,5± 3,5-
0,5 kap.± 1,5± 2,5-Tablica 6.     NDP (%) za indukcijska brojila električne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i 3 (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za brojila zaNDP (%)
izravni spojspoj preko strujnog transformatora

Faktor snage

cos φ

Brojila djelatne energije razreda točnosti

Faktor jalove snage

sinj

(ind. ili kap.)

Brojila jalove energije razreda točnosti
0,5123
0,2 IoI Io0,1 InI In1± 1,5± 2,0± 3,0
0,2 IoI Io0,2 InI In1± 4,0
0,5 Io0,2 In0,5 ind.± 1,5± 2,0-
IoIn0,5 ind.± 1,5± 2,0± 3,0
IoIn0,5± 4,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Io ili In, pri faktoru snage cosφ = 1 (sin φ = 1 za brojilo jalove energije) i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 1 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 0,5

– 1,5 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 1

– 2,5 % za brojila djelatne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove energije razreda točnosti 3.

Tablica 7.     NDP (%) za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za brojila za

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila djelatne energije razreda točnosti
izravni spojspoj preko
strujnog
transformatora
12
0,05 IoI < 0,1 Io0,02 InI < 0,05 In1± 1,5± 2,5
0,1 IoI Imax0,05 InI Imax1± 1,0± 2,0
0,1 IoI < 0,2 Io0,05 InI <0,1 In0,5 ind.± 1,5± 2,5
0,8 kap.± 1,5-
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,5 ind.± 1,0± 2,0
0,8 kap.± 1,0-
Na poseban zahtjev korisnika
0,2 IoI Io0,1 InI ≤In0,25 ind.± 3,5-
0,5 kap.± 2,5-Tablica 8.     NDP (%) za statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za brojila za

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila djelatne energije razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog transformatora12
0,1 IoI Imax0,05 InI <Imax1± 2,0± 3,0
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,5 ind.± 2,0± 3,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 1,5 % za brojila razreda 1 i

– 2,5 % za brojila razreda 2

Tablica 9.     NDP (%) za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za brojila za spoj preko strujnog transformatora

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila djelatne energije razreda točnosti
0,2 S0,5 S
0,01 InI < 0,05 In1± 0,4± 1,0
0,05 InI Imax1± 0,2± 0,5
0,02 InI < 0,1 In0,5 ind.± 0,5± 1,0
0,8 kap.± 0,5± 1,0
0,1 InI Imax0,5 ind.± 0,3± 0,6
0,8 kap.± 0,3± 0,6
Na poseban zahtjev korisnika
0,1 IoI Imax0, 1 InI In0,25 ind.± 0,5± 1,0
0,5 kap.± 0,5± 1,0


Tablica 10.     NDP (%) za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za brojila za spoj preko strujnog transformatora

Faktor snage

cos φ

NDP (%) za brojila djelatne energije razreda točnosti
0,2 S0,5 S
0,05 InI < Imax1± 0,3± 0,6
0,1 InI Imax0,5 ind.± 0,4± 1,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila, opterećenog jednofazno strujom In pri faktoru snage cos φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 0,4 % za brojila razreda 0,2 S i

– 1,0 % za brojila razreda 0,5 S

Tablica 11. NDP (%) za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje za brojila za

Faktor snage

sin φ

(ind. ili kap.)

NDP (%) za brojila jalove energije razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog transformatora23
0,05 IoI < 0,Io0,02 InI < 0,05 In1± 2,5± 4,0
0,1 IoI Imax0,05 InI Imax1± 2,0± 3,0
0,1 IoI < 0,2 Io0,05 InI < 0,1 In0,5± 2,5± 4,0
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,5± 2,0± 3,0
0,2 IoI Io0,1 InI In0,25± 3,5± 4,0
Tablica 12.     NDP (%) za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje za brojila za

Faktor snage

sin φ

(ind. ili kap.)

NDP (%) za brojila jalove energije razreda točnosti
izravni spojspoj preko strujnog transformatora23
0,1 IoI < Imax0,05 InI < Imax1± 3,0± 4,0
0,2 IoI Imax0,1InI Imax0,5± 3,0± 4,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage sin φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 2,5 % za brojila razreda 2 i

– 3,5 % za brojila razreda 3
Tablica 13.     NDP (%) za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 0,5 S, 1 S i 1 (jednofazna brojila i trofazna brojila pri uravnoteženom opterećenju)

Vrijednost struje

Faktor snage

sin φ

(ind. ili kap.)

NDP (%) za brojila jalove energije razreda točnosti
za izravno spojena brojila

za transformatorska

brojila

0,5 S1 S i 1
0,05 IoI < 0,1 Io0,01 InI < 0,05 In1± 1,0± 1,5
0,1 IoI Imax0,05 InI Imax1± 0,5± 1,0
0,1 IoI < 0,2 Io0,05 InI < 0,1 In0,5± 1,0± 1,5
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,5± 0,5± 1,0
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,25± 1,0± 2,0


Tablica 14.     NDP (%) za statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 0,5 S, 1 S i 1 (trofazna brojila opterećena jednofazno ali sa uravnoteženim trofaznim naponom spojenim na naponske krugove)

Vrijednost struje

Faktor snage

sin φ

(ind. ili kap.)

NDP (%) za brojila jalove energije razreda točnosti
za izravno spojena brojila

za transformatorska

brojila

0,5 S1 S i 1
0,1 IoI Imax0,05 InI Imax1± 0,7± 1,5
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,5± 1,0± 2,0
0,2 IoI Imax0,1 InI Imax0,25± 1,5± 3,0


NAPOMENA: razlika između postotne pogreške trofaznog brojila opterećenog jednofazno strujom Io ili In pri faktoru snage sin φ = 1 i postotne pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju ne smije iznositi više od:

– 0,7 % za brojila razreda točnosti 0,5 S

– 1,5 % za brojila razreda točnosti 1 S i 1