Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

NN 5/2019 (16.1.2019.), Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

91

Na temelju članka 39. stavka 4. i članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) i upis plovila u Registar

– izgled i način izdavanja izvoda iz Registra

– način, uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom propisuju odredbe kojima se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013) i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 218/2017 od 6. veljače 2017. o registru flote Unije (SL L 34, 9. 2. 2017.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 218/2017).

Sadržaj Registra

Članak 3.

(1) U Registar se upisuju sva ribarska plovila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(2) Osim plovila iz stavka 1. ovoga članka u Registar se upisuju i sva plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi, a koja se ne smiju istovremeno koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili malog obalnog ribolova.

(3) Za svako plovilo upisano u Registar vode se podaci o značajkama i djelatnosti plovila, a kako je propisano Prilogom I. Uredbe (EU) 218/2017.

(4) Plovila u Registru mogu biti registrirana samo za jednu od sljedećih djelatnosti: gospodarski ribolov, mali obalni ribolov i akvakultura.

(5) Za svaku promjenu podataka o značajkama i djelatnosti plovila, vlasnik plovila podnosi zahtjev za promjenom podataka područnoj jedinici/ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Područna jedinica) u kojoj je sjedište/prebivalište vlasnika plovila.

(6) Jedinstveni identifikacijski broj (CFR broj, eng.: Common Fleet Register number) koji se dodjeljuje svakom plovilu prilikom prvog upisa u Registar ribarske flote Unije, a u slučaju kad se prvi upis vrši u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, sastoji se od 12 znamenaka, od kojih su prve tri znamenke slova ISO-3 oznake zemlje: »HRV«, a sljedećih 9 znamenki su brojevi.

(7) Ako se neko ribarsko plovilo uveze iz Države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku, to ribarsko plovilo zadržava isti CFR broj koji mu je dodijeljen prilikom prvog upisa u Registar ribarske flote Unije.

(8) Nakon dodjele CFR broja Ministarstvo poljoprivrede isti dostavlja Ministarstvu nadležnom za pitanja pomorstva kako bi se CFR broj upisao u očevidnik brodice odnosno u Upisnik ribarskih brodova odnosno u dozvolu za plovidbu brodice odnosno u Upisni list broda.

Upis u Registar

Članak 4.

U Registar se može upisati novo plovilo koje nije upisano u postojeći Registar ukoliko je upisu novog plovila prethodilo povlačenje plovila upisanog u Registar sukladno odredbama članka 23. Uredbe (EU) br. 1380/2013 o ulasku i izlasku iz flote.

Zahtjev za upis u Registar

Članak 5.

(1) Vlasnik plovila podnosi zahtjev za upis plovila Područnoj jedinici u kojoj ima sjedište (u slučaju pravne osobe) ili prebivalište (u slučaju fizičke osobe).

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka po svom sjedištu odnosno prebivalištu ne pripada niti jednoj Područnoj jedinici s obzirom na mjesnu nadležnost, tada se zahtjev može podnijeti bilo kojoj Područnoj jedinici.

(3) Plovilo se može upisati u Registar samo uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

– za brodice, dozvola za plovidbu brodice

– za brodove, upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu.

Izvod iz Registra

Članak 6.

(1) Za plovilo upisano u Registar izdaje se Izvod iz Registra (Prilog 1.) na zahtjev vlasnika plovila.

(2) Obrazac Izvoda iz Registra formata je A5 (148 x 210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu i računalnim ispisom, a potom se plastificira.

Pasivni kapacitet

Članak 7.

(1) Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru sukladno članku 40. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 2.).

(3) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.

(4) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 4. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 3.).

(5) Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Registar pasivnog kapaciteta ribarske flote

Članak 8.

(1) Registar pasivnog kapaciteta vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar pasivnog kapaciteta«.

(2) U registar pasivnog kapaciteta upisuju se sljedeći podaci:

1. OIB vlasnika plovila koji je ostvario pasivni kapacitet

2. podaci o vlasniku plovila

3. pasivni kapacitet nastao zamjenom plovila u GT i kW

4. pasivni kapacitet nastao zamjenom motora u kW

5. način ustupanja kapaciteta (u cijelosti ili u dva dijela)

6. ustupljeni dio

7. dio koji je preostao za ustupanje

8. datum nastanka pasivnog kapaciteta

9. rok do kad se kapacitet može ustupiti

10. napomene.

Završne odredbe

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru ribarske flote Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 23/17.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/69
Urbroj: 525-13/0340-18-1
Zagreb, 31. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.