Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića, za osobite zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda

NN 6/2019 (18.1.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića, za osobite zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

107

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 17. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Stjepana Radića, za osobite zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda, a u prigodi 75. obljetnice prvog oslobođenja grada Splita i 74. obljetnice konačnog oslobođenja grada Splita i Dalmacije od fašističke okupacije, odlikuju se

PALMINA (Kajo) POLJAK

ANTUN (Petar) BARANOVIĆ.

Klasa: 060-03/18-12/02
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 4. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.