Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

NN 6/2019 (18.1.2019.), Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske

126

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, unutarnje ustrojstvo i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

U okviru svoga djelokruga Ured:

– obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i prati njihovu učinkovitost

– razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih i manjinskih prava te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava

– predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i akata kojima se uređuju pitanja vezana uz zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima, te sudjeluje u njihovoj izradi

– koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi nacionalnih dokumenata i strategija, akcijskih i operativnih planova i programa u područjima zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja trgovanja ljudima, integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, borbe protiv diskriminacije te u području zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na integraciju pripadnika romske nacionalne manjine i provedbu operativnih programa za nacionalne manjine

– prati preporuke pučkog pravobranitelja u cilju jačanja sustava zaštite ljudskih prava

– surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na integraciju pripadnika romske nacionalne manjine i integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

– surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade Republike Hrvatske iz različitih područja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice

– osmišljava preventivne aktivnosti te provodi javne kampanje, organizira edukativne aktivnosti poput seminara i okruglih stolova s ciljem poticanja i promoviranja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina

– prati dokumente nadležnih tijela Europske unije i međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom europskih i međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina

– daje stručna mišljenja i sudjeluje u izradi prijedloga stajališta na prijedloge akata Europske unije u okviru svog djelokruga; prati i predlaže usklađivanje propisa iz područja koja su u djelokruga Ureda s pravnom stečevinom Europske unije

– promiče europske vrijednosti i politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina

– programira, provodi i izvještava o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata i programa, iz svog djelokruga, financiranih iz fondova Europske unije i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora te

– obavlja i druge poslove koje Uredu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ured je središnje tijelo zaduženo za koordinaciju rada ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom; središnje tijelo odnosno nacionalna kontakt točka za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita; tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima; središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje; tijelo nacionalnog časnika za vezu Agencije Europske unije za temeljna prava te središnje tijelo odnosno nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Služba za ljudska prava i

– Služba za prava nacionalnih manjina.

Članak 5.

Služba za ljudska prava obavlja sljedeće poslove:

– koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pratećih akcijskih planova, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

– koordinira radom i organizira sjednice Operativnog tima i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

– koordinira radom i organizira sastanke i sjednice Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i Radne skupine za provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, u okviru kojih se izrađuju prijedlozi nacionalnih strateških dokumenata te o radu Stalnog povjerenstva podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske

– predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Plana razmještaja jednom godišnje sukladno utvrđenim potrebama za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita

– koordinira radom i organizira sjednice Povjerenstva za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

– koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje; prikuplja i objavljuje podatke o zločinima iz mržnje te surađuje s organizacijama civilnoga društva, Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju i drugim međunarodnim organizacijama vezano uz pitanja zločina iz mržnje

– u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova vodi objedinjenu bazu podataka identificiranih žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj

– financira projekte i programe organizacija civilnoga društva u području zaštite i promicanja ljudskih prava te prati njihovu provedbu

– prati preporuke pučkog pravobranitelja i koordinira izradu izvješća o njihovoj provedbi

– prati rad županijskih koordinacija za ljudska prava

– koordinira aktivnosti tijela državne uprave i organizacija civilnog društva na području suzbijanja trgovanja ljudima te provodi mjere za suzbijanje trgovanja ljudima iz nadležnosti Ureda

– koordinira rad ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom), surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za uključivanje osoba kojim je odobrena međunarodna zaštita u lokalnu zajednicu

– djeluje u sklopu Europske mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama (NREM) pri Europskoj komisiji i surađuje s međunarodnim institucijama na području suzbijanja trgovanja ljudima, izrađuje izvješća o provedbi međunarodnih instrumenata za suzbijanje trgovanja ljudima koje je Republika Hrvatska ratificirala

– surađuje s međunarodnim institucijama na području integracije migranata i sudjeluje u radu Europske integracijske mreže (European Integration Network – EIN)

– organizira i provodi edukacije stručnih djelatnika uključenih u direktan rad s ranjivim skupinama odnosno stručnih djelatnika zaposlenih u sustavima zaštite i podrške, poput socijalne skrbi, zdravstva, unutarnjih poslova, rada i zapošljavanja, obrazovanja, pravosuđa i dr. te djelatnika civilnog sektora koji su direktno uključeni u rad s ranjivim skupinama

– sudjeluje u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija u nadležnosti drugih tijela državne uprave u području iz djelokruga Službe

– prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente, daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Službe

– programira, provodi i izvješćuje o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije (Europski socijalni fond; Fond za azil, migracije i integraciju; Programi Unije i dr.) i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora u području zaštite i promicanja ljudskih prava, sudjeluje u odborima i pratećim tijelima odbora za praćenje provedbe Fonda za azil, migracije i integraciju

– provodi aktivnosti vezane uz održivost projekata provedenih u okviru programa IPA 2009, IPA 2010 FFRAC, IPA 2012 FFRAC i AMIF: jačanje sustava integracije putem podizanja svijesti o integracijskim izazovima, jačanje kapaciteta dionika te jačanja koordinativnih aktivnosti

– provodi unutarnje evaluacijske postupke te pruža administrativnu, stručnu i tehničku podršku unutarnjim i vanjskim revizorima u području iz djelokruga Službe

– izrađuje i provodi interne procedure postupanja s ciljem unapređenja provedbe aktivnosti i projekata iz djelokruga Službe

– sudjeluje u izradi Strateškog plana Ureda, izvješća o provedbi Strateškog plana Ureda te u izradi proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, u dijelu iz djelokruga Službe

– organizira i koordinira postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja dokumenata iz djelokruga Službe

– zaprima predstavke i pritužbe građana u području ljudskih prava te postupa po istima, daje stručna mišljenja i odgovara na upite institucija, medija i građana u područjima iz djelokruga Službe

– sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Službe te

– obavlja i druge poslove koje Službi povjeri ravnatelj Ureda.

Članak 6.

Služba za prava nacionalnih manjina obavlja sljedeće poslove:

– prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi

– prati provedbu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi

– sudjeluje u izradi, prati provedbu i izvješćuje o provedbi aktivnosti Operativnih programa za nacionalne manjine

– koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana, sudjeluje u predlaganju izmjena i dopuna navedenih dokumenata, odnosno u skladu sa smjernicama Europske unije, strateškim i programskim dokumentima, posebno osmišljava dugoročnu politiku ostvarivanja i unaprjeđivanja prava romske nacionalne manjine

– koordinira radom i organizira sjednice Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma

– koordinira izradom i izvještava o provedbi Europskog okvira za Nacionalne strategije za uključivanje Roma;

– programira, provodi i izvješćuje o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije (IPA program, Europski socijalni fond, Programi Unije) i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora u području zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina;

– sudjeluje u odborima i pratećim tijelima odbora za praćenje provedbe Partnerskog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Programa unije

– sudjeluje u procesima izrade višegodišnjih programskih i financijskih okvira Europske unije i Republike Hrvatske i pratećih razvojnih politika

– provodi aktivnosti vezane uz održivost projekata provedenih u okviru programa CARDS, PHARE 2005, PHARE 2006, IPA 2008 i IPA 2012.

– surađuje s tijelima Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i Europske unije u osnaživanju prava pripadnika romske nacionalne manjine i provedbi međunarodnih ugovora kao i europskog pravnog okvira te pratećih političkih okvira i inicijativa te u aktivnostima unapređenja međunarodnih i europskih standarda zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine

– objedinjuje preporuke, očitovanja mišljenja, izvješća i drugih pismena tijela državne uprave sukladno traženju Agencije Europske unije za temeljna prava

– sudjeluje u radu Međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma Republike Hrvatske s Mađarskom, Talijanskom Republikom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom

– provodi unutarnje evaluacijske postupke te pruža administrativnu, stručnu i tehničku podršku unutarnjim i vanjskim revizorima u području iz djelokruga Službe

– izrađuje i provodi interne procedure postupanja s ciljem unapređenja provedbe aktivnosti i projekata iz djelokruga Službe

– surađuje s nadležnim tijelima na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u pitanjima ostvarivanja i osnaživanja prava pripadnika nacionalnih manjina te u svrhu unapređenja nacionalnih standarda njihove zaštite

– surađuje s organizacijama civilnog društva i mrežama organizacija civilnog društva na međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima integracije i zaštite prava nacionalnih manjina

– organizira i provodi edukacije stručnih djelatnika (zaposlenih u sustavima zaštite i podrške – poput socijalne skrbi, zdravstva, unutarnjih poslova, rada i zapošljavanja, obrazovanja, pravosuđa i sl.), djelatnika jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) kao i civilnog sektora s ciljem zaštite i promocije prava nacionalnih manjina

– osmišljava preventivne aktivnosti uključujući i javne kampanje s ciljem podizanja svijesti pripadnika nacionalnih manjina o svojim pravima, senzibiliziranja javnosti i smanjivanja društvenih predrasuda kao i edukativne aktivnosti i aktivnosti jačanja kapaciteta pripadnika nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na djecu i mlade

– organizira i provodi edukativne i druge aktivnosti za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i predstavnike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem podizanja učinkovitosti njihova rada

– prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama

– pruža financijsku podršku, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta

– analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, doznačenih iz državnog proračuna s pozicije Ureda za različite aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje se bave očuvanjem kulturne baštine, jezika i identiteta; obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava

– sudjeluje u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija u nadležnosti drugih tijela državne uprave u području iz djelokruga Službe

– daje stručna mišljenja i objašnjenja, izrađuje stručne podloge i analize u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana

– prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente, daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Službe

– sudjeluje u izradi Strateškog plana Ureda, izvješća o provedbi Strateškog plana Ureda te u izradi proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, u dijelu iz djelokruga Službe; koordinira izradom i izrađuje objedinjena izvješća Ureda

– izrađuje nacrte podzakonskih propisa i opisa poslova radnih mjesta za Ured

– izrađuje i ažurira plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena te posebni popis gradiva s medijima i rokovima čuvanja za Ured, sukladno važećim propisima o uredskom poslovanju i arhivskoj djelatnosti

– obavlja pravne, stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih i službeničkih odnosa te poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima u Uredu

– organizira provedbu javnih natječaja, oglasa i internih oglasa za prijam državnih službenika te provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave

– obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima iz područja pristupa informacijama, koordinira izradu odgovora na upite u svrhu osiguravanja prava na pristup informacijama

– organizira i koordinira postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja dokumenata iz djelokruga Službe

– zaprima predstavke i pritužbe građana u području prava nacionalnih manjina te postupa po istima; daje stručna mišljenja i odgovara na upite institucija, medija i građana u područjima iz djelokruga Službe

– sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Službe te

– obavlja i druge poslove koje Službi povjeri ravnatelj Ureda.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 7.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda za svoj je rad odgovaran Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Članak 8.

Ravnatelj Ureda ima zamjenika koji za svoj rad odgovara ravnatelju Ureda.

Zamjenik obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

Voditelj službe upravlja radom službe za koju je zadužen i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

Voditelj službe za svoj rad odgovara ravnatelju Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 10.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 42/12).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/102
Urbroj: 50301-23/21-19-4
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Broj izvršitelja
Ravnatelj Ureda1
Zamjenik ravnatelja Ureda1
Administrativni tajnik1
Služba za ljudska prava12
Služba za prava nacionalnih manjina12
UKUPNO27


Snježana Vasiljević i Mario Vinković
prosinac 2019.