Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

NN 6/2019 (18.1.2019.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

127

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi («Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/162 od 23. studenoga 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 30, 2. 2. 2018.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/891 оd 21. lipnja 2018. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2018. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 159, 22. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/891).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/891.

Članak 4.

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2018. godini utvrđuju se sukladno Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 124/17 i 108/18) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 113/18) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2018. i 2019. godinu, na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja u 2018. godiniUkupna omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godiniNacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini iz sredstava EFJP-a
(iz članka 3. ove Uredbe)
Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2018. godini
(iz članka 4. ove Uredbe)
(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.134.311.869893.148.236241.163.633
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«791.392.643623.138.434168.254.209
Preraspodijeljeno plaćanje263.800.025207.715.28956.084.736
Plaćanje za mlade poljoprivrednike52.762.22641.544.54611.217.680
Proizvodno vezana potpora:470.698.263311.569.216159.129.047
    krave u proizvodnji mlijeka158.817.925102.612.34956.205.576
    tov goveda100.627.31165.015.57735.611.734
    krave dojilje51.439.99733.232.66218.207.335
ovce i koze37.938.76424.511.87613.426.888
proizvodnja povrća15.107.1079.761.6305.345.477
proizvodnja voća16.073.60510.386.1365.687.469
šećerna repa37.938.76424.511.87613.426.888
proteinski usjevi52.754.79041.537.11011.217.680
Ukupno2.712.965.0262.077.115.721635.849.305(2) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2018. godini iz stavka 1. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2018. godini.

Članak 6.

Preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 28. rujna 2018. godine, koji iznosi 7,4346 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/04
Urbroj: 50301-25/27-19-2
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.