Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 6/2019 (18.1.2019.), Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

137

Na temelju članka 105. stavka 15. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017. i 68/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O ODGOVARAJUĆOJ VRSTI OBRAZOVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se odgovarajuća vrsta obrazovanja koju moraju imati učitelji i stručni suradnici u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Školi).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

(3) U Školi u kojoj se nastava u cjelini ili dijelom izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, osim vrste obrazovanja propisane ovim Pravilnikom, učitelji i stručni suradnici moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim zakonskim odredbama kojima se uređuje odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

(4) U Školi koja izvodi međunarodni ili alternativni program ili eksperimentalni program/kurikulum nastavu nastavnih predmeta koji nisu propisani ovim Pravilnikom, u skladu s nastavnim planom i programom/kurikulumom, uz suglasnost ministarstva nadležnoga za obrazovanje, mogu izvoditi i osobe koje nemaju vrstu obrazovanja propisanu ovim Pravilnikom, ali imaju onu propisanu nastavnim programom/kurikulumom.

Pedagoške kompetencije

Članak 2.

(1) Osoba koja se zapošljava na radnome mjestu učitelja ili stručnoga suradnika, a koja tijekom studija nije stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), dužna ga je steći sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ili srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakona).

(2) Osoba koja je stekla propisane pedagoške kompetencije tijekom nastavničkoga studija ili sukladno stavku 1. ovoga članka, za jedan nastavni predmet, nije dužna steći dodatne pedagoške kompetencije za izvođenje drugoga nastavnog predmeta za koji sukladno ovome Pravilniku ima odgovarajuću vrstu obrazovanja.

Odgovarajuća vrsta obrazovanja

Članak 3.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se studijski programi i/ili smjerovi, vrsta te akademski ili stručni naziv koji se stječe završetkom studijskoga programa, a koji moraju imati učitelji i stručni suradnici u Školi u skladu s programima koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

(2) Odgovarajućom vrstom obrazovanja, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se studijski program odgovarajuće vrste te smjera bez obzira na to je li završen jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer.

(3) Dokazi o odgovarajućoj vrsti obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka su: potvrda, svjedodžba, diploma o završenom studiju ili diploma o završenom studiju uz dopunsku ispravu o studiju.

(4) Osobe koje su završile drugi studijski program s najmanje 55 ECTS iz čl. 15. točke b), čl. 16. točke b), čl. 18. točke b), čl. 19. točke b) i čl. 22. točke b), odgovarajuću vrstu obrazovanja, uz isprave iz stavka 3. ovoga članka, dokazuju potvrdom o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Popis odgovarajućih vrsta obrazovanja za učitelje i stručne suradnike u osnovnoj školi

Članak 4.

RAZREDNA NASTAVA

Učitelj razredne nastave u osnovnoj školi mora imati završen:

STUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Učiteljski studij–     integrirani preddiplomski i diplomski studij    magistar primarnog obrazovanja (bez obzira na modul ili program)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij

    diplomirani učitelj razredne nastave

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga premeta

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist primarnog obrazovanja
–     stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova    stručni prvostupnik (baccalaureus) primarnog obrazovanja

Učiteljski studij na hrvatskome i talijanskome jeziku


–     integrirani preddiplomski i diplomski studij primarnog obrazovanja    magistar primarnog obrazovanja
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave na hrvatskome i talijanskome jeziku


Članak 5.

HRVATSKI JEZIK

Učitelj hrvatskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Hrvatski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor hrvatskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor jugoslavenskih jezika i književnosti s temeljnim studijem iz hrvatskoga jezika

Kroatistika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Kroatistika i južnoslavenske filologije

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Kroatologija

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije kroatologije
b)

Hrvatski jezik i književnosti

smjerovi: znanstveni, opći

kroatistički, knjižničarstvo,

kulturološki

–     diplomski sveučilišni studij    magistar hrvatskoga jezika i književnosti

Kroatistika

smjerovi: jezikoslovni, književni

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar kroatistike

    magistar hrvatskoga jezika i književnosti

Učiteljski studij –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar primarnog obrazovanja (Modul Hrvatski jezik razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Hrvatskoga jezika
Kroatologija –     diplomski sveučilišni studij    magistar kroatologije
c)Hrvatski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti

Kroatistika –     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus kroatistike)

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti


Članak 6.

ENGLESKI JEZIK

Učitelj engleskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Engleski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor engleskoga jezika i književnosti

    profesor engleskoga jezika i književnosti i drugoga nastavnog predmeta

Anglistika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
b)

Engleski jezik i književnost

smjerovi: filološki, prevoditeljski

–     diplomski sveučilišni studij    magistar engleskoga jezika i književnosti

Anglistika

smjerovi: jezik i komunikacija, lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski, znanstveni

–     diplomski sveučilišni studij    magistar engleskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani anglist
Učiteljski studij –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar primarnog obrazovanja (Modul ili program Engleski jezik razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)
Učiteljski studij –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Engleskoga jezika
c)Engleski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti
Anglistika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti


Članak 7.

NJEMAČKI JEZIK

Učitelj njemačkoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Njemački jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije njemačkoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor njemačkoga jezika

    profesor njemačkoga jezika i drugoga nastavnog predmeta

Germanistika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije njemačkoga jezika i književnosti
b)

Njemački jezik i književnosti

smjer: prevoditeljski

–     diplomski sveučilišni studij    magistar njemačkoga jezika i književnosti

Germanistika

smjerovi: kulturološki, prevoditeljski, interkulturalna germanistika

–     diplomski sveučilišni studij    magistar njemačkoga jezika i književnosti
Učiteljski studij –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar primarnog obrazovanja (Modul ili program Njemački jezik razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Njemačkoga jezika
c)Njemački jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkoga jezika i književnosti
Germanistika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkoga jezika i književnosti


Članak 8.

FRANCUSKI JEZIK

Učitelj francuskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Francuski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije francuskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor francuskoga jezika

    profesor francuskoga jezika i drugoga nastavnog predmeta

b)

Francuski jezik i književnost

smjerovi: prevoditeljski,

znanstveni

–     diplomski sveučilišni studij    magistar francuskoga jezika i književnosti
Romanistika –     diplomski sveučilišni studij    magistar romanistike
c)Francuski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) francuskoga jezika i književnosti


Članak 9.

TALIJANSKI JEZIK

Učitelj talijanskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Talijanski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije talijanskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor talijanskoga jezika

    profesor talijanskoga jezika i drugoga nastavnog predmeta

Talijanistika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije talijanskoga jezika i književnosti

Suvremena talijanistika i filologija

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije talijanske filologije
b)

Talijanski jezik i književnosti

smjerovi: jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki, filološki

–     diplomski sveučilišni studij    magistar talijanskoga jezika i književnosti

Talijanistika

smjerovi: jezikoslovno-kulturološki, književno-
-kulturološki

–     diplomski sveučilišni studij    magistar talijanskoga jezika i književnosti
Romanistika –     diplomski sveučilišni studij    magistar romanistike
Suvremena talijanska filologija –     diplomski sveučilišni studij    magistar talijanske filologije
Prevoditeljski studij talijanistike –     diplomski sveučilišni studij    magistar talijanskoga jezika i književnosti
c)

Talijanski jezik i književnost

smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, filološki, književno-kulturološki

–     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskoga jezika i književnosti
Talijanistika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskoga jezika i književnostiČlanak 10.

RUSKI JEZIK

Učitelj ruskoga jezik mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Ruski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar edukacije rusistike
–     sveučilišni dodiplomski studij –     profesor ruskoga jezika i književnosti
b)

Ruski jezik i književnost

smjer: prevoditeljski

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar rusistike
c)Ruski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rusistike


Članak 11.

ŠPANJOLSKI JEZIK

Učitelj španjolskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Španjolski jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar edukacije španjolskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij –     profesor španjolskoga jezika i književnosti
b)

Hispanistika

smjer: opći, prevoditeljski, znanstveni

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar španjolskoga jezika i književnosti
c)Španjolski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) španjolskoga jezika i književnosti


Članak 12.

LATINSKI JEZIK

Učitelj latinskoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)
Latinski jezik i književnost

smjer: nastavnički–     diplomski sveučilišni studij –     magistar edukacije latinskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij –     profesor latinskoga jezika i rimske književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij –     profesor klasične filologije
Hrvatski latinitet –     diplomski sveučilišni studij –     magistar edukacije latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta
b)Latinski jezik i književnost –     diplomski sveučilišni studij –     magistar latinskoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij –     diplomirani latinist
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani klasični filolog
Latinska i rimska književnost –     diplomski sveučilišni studij –     magistar latinskoga jezika i književnosti
Hrvatski latinitet –     diplomski sveučilišni studij –     magistar latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta
c)Latinski jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskoga jezika i književnosti
Latinski jezik i rimska književnost –     preddiplomski sveučilišni studij
Filozofija i latinski jezik –     preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) filozofije i latinskoga jezika i književnosti
Latinski jezik –     preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskoga jezika


Članak 13.

GRČKI JEZIK

Učitelj grčkoga jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Grčki jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije grčkoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor grčkoga jezika i grčke književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor klasične filologije
b)

Grčki jezik i književnost

smjer: istraživački

–     sveučilišni diplomski studij    magistar grčkoga jezika i književnosti
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani grecist
c)Grčki jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkoga jezika i grčke književnosti


Članak 14.

OSTALI JEZICI

Učitelj ostalih jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Odgovarajući jezik i književnost

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije odgovarajućega jezika i književnosti
–     sveučilišni diplomski studij    profesor odgovarajućega jezika i književnosti
b)Odgovarajući jezik i književnost –     sveučilišni diplomski studij    magistar odgovarajućega jezika i književnosti
Učiteljski studij –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta odgovarajućega jezika
c)Odgovarajući jezik i književnost –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) odgovarajućega jezika i književnosti


Članak 15.

MATEMATIKA

Učitelj matematike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Matematika

smjer: nastavnički ili bez označenog smjera

    diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije matematike
    sveučilišni dodiplomski studij    profesor matematike

Matematika i informatika

smjer: nastavnički ili bez označenog smjera

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije matematike i informatike
    sveučilišni dodiplomski studij –     profesor matematike i informatike

Matematika i fizika/

Fizika i matematika

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar edukacije matematike i fizike

–     magistar edukacije fizike i matematike

    sveučilišni dodiplomski studij

–     profesor matematike i fizike

–     profesor fizike i matematike

b)

Matematika

svi smjerovi/programi

–     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike (bez obzira na smjer)
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer matematike (bez obzira na smjer)
Računarstvo i matematika –     diplomski sveučilišni studij    magistar računarstva i matematike
Teorijska matematika –     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
Diskretna matematika i primjene –     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
Financijska i poslovna matematika –     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
Matematička statistika –     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
Primijenjena matematika –     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
Učiteljski studij –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Matematike

Drugi studijski program

s minimalno 55 ECTS-a iz matematike

–     diplomski sveučilišni studij    magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz matematike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz matematike
c)Matematika svi smjerovi/ programi –     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije matematike

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike

Matematika i informatika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike
Matematika i fizika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike


Članak 16.

FIZIKA

Učitelj fizike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Fizika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor fizike

Fizika i matematika/Matematika i fizika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i matematike

    magistar edukacije matematike i fizike

    sveučilišni dodiplomski studij    profesor matematike i fizike

Fizika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i informatike
    sveučilišni dodiplomski studij    profesor fizike i informatike

Fizika i tehnika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i tehnike
    dodiplomski studij

    profesor fizike i tehničke kulture

    profesor fizike i tehnike s informatikom

    profesor fizike i politehnike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike

Fizika i politehnika

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij    magistar fizike i politehnike

Fizika i kemija

smjer: nastavnički

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije fizike i kemije
    sveučilišni dodiplomski studij    profesor fizike i kemije

Fizika i filozofija

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije fizike i filozofije
b)

Fizika

smjerovi: istraživački, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

–     magistar fizike
    sveučilišni dodiplomski studij –     diplomirani inženjer fizike

Inženjerska fizika

smjerovi: Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi

    diplomski sveučilišni studij –     magistar fizike

Fizika geofizika

smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste zemlje,

Meteorologija i fizička oceanografija

    diplomski sveučilišni studij –     magistar fizike geofizike

Drugi studijski program

s minimalno 55 ECTS-a iz fizike

–     diplomski sveučilišni studij    magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz fizike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz fizike
c)Fizika    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike

Matematika i fizika/

Fizika i matematika

    preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i matematike

Fizika i informatika    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike
Fizika i tehnika    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i tehnike
Geofizika    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) geofizike
Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike


Članak 17.

INFORMATIKA

Učitelj informatike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Informatika

smjer: nastavnički


–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor informatike

Fizika i informatika

smjer: nastavnički


–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i informatike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike s informatikom

Informatika u obrazovanju –     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije informatike

Informatika i tehnika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije informatike i tehnike
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor informatike i tehničke kulture

Politehnika i informatika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije politehnike i informatike

Informacijske znanosti

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije informacijskih znanost

Matematika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije matematike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor matematike i informatike

    profesor matematike (usmjerenje informatika)

b)Informatika –     diplomski sveučilišni studij    magistar informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani informatičar

Informacijske znanosti

smjerovi: Informatika (istraživački), Informatologija

–     diplomski sveučilišni studij    magistar informacijskih znanost

Informacijsko i programsko inženjerstvo –     diplomski sveučilišni studij    magistar informatike

Baze podataka i baze znanja –     diplomski sveučilišni studij    magistar informatike

Informatologija –     diplomski sveučilišni studij    magistar informatologije
Informacijske tehnologije –     diplomski sveučilišni studij    magistar informacijske tehnologije

Računarstvo i matematika


–     diplomski sveučilišni studij    magistar računarstva i matematike

–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer matematike, usmjerenje Računarstvo

Matematika

smjerovi:

Matematika i računarstvo, Računarski, Računarstvo

–     diplomski sveučilišni studij    magistar matematike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer matematike (sva usmjerenja osim teorijske matematike)

Računarstvo –     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer računarstva

Informacijska i komunikacijska tehnologija –     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije

Organizacija poslovnih sustava –     diplomski sveučilišni studij    magistar informatike
Politehnika i informatika –     diplomski sveučilišni studij    magistar politehnike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor politehnike

    profesor PTO-a


Elektrotehnika i informacijska tehnologija –     diplomski sveučilišni studij

    magistar inženjer elektronike i informacijske tehnologije

    magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

Elektrotehnika –     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer elektrotehnike
–     sveučilišni diplomski studij    diplomirani inženjer elektrotehnike

Primijenjena matematika –     diplomski sveučilišni studij –     magistar matematike

Matematička statistika –     diplomski sveučilišni studij –     magistar matematike

Informacijski sustavi –     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

Politehnika

smjer: Informatika

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

Primijenjeno računarstvo –     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer računarstva

Politehnika

smjer: Informacijske tehnologije

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer politehnike

Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima –     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava
IT menadžment –     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist IT managementa
Učiteljski studij –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar primarnog obrazovanja (Modul Informatike razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Informatike
c)Informatika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike

Informacijske znanosti –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti

Informacijski sustavi –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike

Računarstvo –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) računarstva

Matematika i informatika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike

Matematika i računarstvo –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i računarstva

Fizika i informatika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike

Elektrotehnika i informacijska tehnologija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike i informacijske tehnologijeČlanak 18.

PRIRODA I BIOLOGIJA

Učitelj prirode i biologije mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Biologija

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije biologije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor biologije

    profesor biologije i drugoga predmeta

Biologija i kemija/
Kemija i biologija

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije biologije i kemije

    magistar edukacije kemije i biologije

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor biologije i kemije

    profesor kemije i biologije

b)

Biologija

smjer: znanstveni

–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije biologije
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer biologije
Ekologija i zaštita prirode –     diplomski sveučilišni studij    magistar ekologije i zaštite prirode
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer ekologije
Eksperimentalna biologija    diplomski sveučilišni studij    magistar eksperimentalne biologije
Molekularna biologija    diplomski sveučilišni studij    magistar molekularne biologije
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer molekularne biologije
Znanost o okolišu    diplomski sveučilišni studij    magistar znanosti o okolišu
Zaštita prirode i okoliša    diplomski sveučilišni studij    magistar zaštite prirode i okoliša
Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS bodova iz biologije    diplomski sveučilišni studij    magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz biologije
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz biologije
Učiteljski –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Prirodoslovlja

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Biologije

c)Biologija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) biologije
Biologija i kemija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) biologije i kemije


Članak 19.

KEMIJA

Učitelj kemije mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Kemija

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije kemije
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor kemije

Biologija i kemija/Kemija i biologija

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije biologije i kemije/magistar edukacije kemije i biologije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor biologije i kemije

    profesor kemije i biologije

Fizika i kemija/Kemija i fizika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i kemije

    magistar edukacije kemije i fizike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i kemije

    profesor kemije i fizike

b)

Kemija

smjer: znanstveni

–     diplomski sveučilišni studij    magistar kemije
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer kemije
Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS bodova iz kemije

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz kemije
    sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz kemije
c)Kemija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kemije
Biologija i kemija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) biologije i kemije


Članak 20.

POVIJEST

Učitelj povijesti mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Povijest

smjer: nastavnički (jednopredmetni ili dvopredmetni)

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

–     magistar edukacije povijesti
    sveučilišni dodiplomski studij –     profesor povijesti

Povijest i geografija/

Geografija i povijest

smjer: nastavnički

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar edukacije povijesti i geografije

–     magistar edukacije geografije i povijesti

    sveučilišni dodiplomski studij

–     profesor povijesti i geografije

–     profesor geografije i povijesti

b)

Povijest

smjer: znanstveni, istraživački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar povijesti
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani povjesničar
Učiteljski studij –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Povijesti
c)Povijest –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti


Članak 21.

GEOGRAFIJA

Učitelj geografije mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Geografija

smjer: nastavnički


–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije geografije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor geografije

    diplomirani geograf

    profesor geografije i geologije

    profesor geografije i biologije

    profesor biologije i geografije

Geografija i povijest/

Povijest i geografija

smjer: nastavnički


–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije povijesti i geografije

    magistar edukacije geografije i povijesti

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor geografije i povijesti

    profesor povijesti i geografije

b)

Geografija

smjerovi: znanstveni, istraživački, fizička geografija s geoekologijom,

Prostorno planiranje i regionalni razvoj,

Baština i turizam,

Geografski informacijski sustavi, dvopredmetni

–     diplomski sveučilišni studij    magistar geografije
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer geografije
Primijenjena geografija –     diplomski sveučilišni studij    magistar geografije
Učiteljski studij –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij    učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Geografije
c)

Geografija

smjerovi: primijenjena geografija, istraživački, znanstveni, geografija, dvopredmetni

–     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) geografije


Članak 22.

TEHNIČKA KULTURA

Učitelj tehničke kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Informatika i tehnika

smjer: nastavnički


–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

    magistar edukacije informatike i tehnike
–     sveučilišni diplomski studij    profesor informatike i tehničke kulture

Politehnika i informatika

smjer: nastavnički


–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacije politehnike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor tehničke kulture

    profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja

    profesor tehničkoga odgoja

Fizika i tehnika

smjer: nastavnički


–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i tehnike
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i tehničke kulture

    profesor fizike i tehnike s informatikom

    profesor fizike i politehnike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike

b)

Elektrotehnika


–     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer elektrotehnike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer elektrotehnike

Strojarstvo


–     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer strojarstva
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer strojarstva
Građevinarstvo –     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer građevinarstva
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer graditeljstva

Brodogradnja


–     diplomski sveučilišni studij    magistar inženjer brodogradnje
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer brodogradnje

Elektrotehnika


–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer elektrotehnike
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer elektrotehnike

Politehnika

smjer: Elektrotehnika

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer elektrotehnike

Politehnika

smjer: Građevinarstvo

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer građevinarstva

Politehnika

smjerovi: Elektrotehnika, Informacijske tehnologije,

Strojarstvo

–     specijalistički diplomski stručni studij    stručni specijalist inženjer politehnike
Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS bodova koji uključuju temeljne tehničke znanosti, strojarstvo i elektrotehniku –     diplomski sveučilišni studij    magistar tehničke struke
–     specijalistički diplomski studij    stručni specijalist inženjer – tehničke struke
–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani inženjer – tehničke struke
c)Elektronika i informacijska tehnologija    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike i informacijske tehnologije
Informatika i tehnika    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike i tehnike
Strojarstvo    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva
    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva
Elektrotehnika    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike
    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike
Građevinarstvo    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva
    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva
Brodogradnja    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje
    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje
Graditeljstvo    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva
Politehnika –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer politehnike
    preddiplomski stručni studij    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer politehnike
Mehatronika    preddiplomski stručni studij

    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva

    stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronikeČlanak 23.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)


Kineziologija


    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij    magistar kineziologije
    sveučilišni dodiplomski studij

    profesor tjelesne i zdravstvene kulture

    profesor tjelesnoga i zdravstvenoga odgoja

    profesor fizičke kulture

b)Učiteljski studij    stručni dodiplomski četverogodišnji studij    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture
c)Kineziologija    preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kineziologije


Članak 24.

GLAZBENA KULTURA

Učitelj glazbene kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
a)

Glazbena kultura

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

–     magistar glazbene kulture


–     stručni dodiplomski studij

–     profesor glazbene kulture

–     profesor glazbenoga odgoja


Glazbena pedagogija

smjer: nastavnički ili dvopredmetni

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar glazbene pedagogije

    magistar muzikeCrkvena glazba

smjer: glazbena pedagogija

–     diplomski sveučilišni studij    magistar glazbene pedagogije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor teoretskih glazbenih predmeta

    profesor crkvene glazbeTeorija glazbe


–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar teorije glazbe

    magistar muzike

–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor teoretskih glazbenih predmeta

Glazbena teorija –     diplomski sveučilišni studij    magistar glazbene teorije
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor teorije glazbenih predmeta
b)

Muzikologija

smjerovi: Muzikologija,

Etnomuzikologija,

Historijska muzikologija,

Sistematska muzikologija

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar muzikologije
–     sveučilišni dodiplomski studij

–     diplomirani muzikolog

–     profesor muzikologije

Dirigiranje

smjerovi: Dirigiranje, Zborsko dirigiranje

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike
–     umjetnički dodiplomski četverogodišnji studij

–     akademski muzičar

    diplomirani glazbenik – dirigent (skladatelj)

–     diplomirani dirigent (skladatelj)

Zborsko dirigiranje –     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     umjetnički dodiplomski četverogodišnji studij

–     akademski muzičar

    diplomirani glazbenik – dirigent

–     diplomirani dirigent

Kompozicija/Kompozicije smjerovi:

Kompozicija,

Elektronička kompozicija,

Primijenjena kompozicija

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike
–     umjetnički dodiplomski četverogodišnji studij

    akademski muzičar – kompozitor (skladatelj)

    diplomirani muzičar – kompozitor (skladatelj)

Primijenjena kompozicija –     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Elektronička kompozicija


–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike
–     umjetnički dodiplomski četverogodišnji studij

    akademski muzičar – kompozitor (skladatelj)

    diplomirani muzičar – kompozitor (skladatelj)


Elektronička kompozicija


–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike

–     umjetnički dodiplomski četverogodišnji studij

    akademski muzičar – kompozitor

    diplomirani muzičar – kompozitor


Pjevanje

smjerovi: Izvođački – modul operni, Izvođački – modul koncertni, Pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij

    profesor pjevanja

    akademski muzičar – pjevač


Solo pjevanje –     diplomski sveučilišni studij

–     magistar muzike

    akademski muzičar – pjevačCrkvena glazba

smjer: Orgulje


–     diplomski sveučilišni studij

–     magistar crkvene glazbe

–     magistar orgulja

–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij –     diplomirani crkveni glazbenik

Čembalo

smjer: izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Fagot

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor fagota
    akademski muzičar – fagotist
    diplomirani glazbenik – fagotist

Flauta

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor flaute
    akademski muzičar – flautist
    diplomirani glazbenik – flautist

Puhački instrumenti

smjerovi: Flauta, Klarinet

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Gitara

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor gitare
    akademski muzičar – gitarist
    diplomirani glazbenik – gitarist

Studij za instrumentaliste

smjer: Gitara

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Glasovir/Klavir

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor glasovira (profesor klavira)
    akademski muzičar – klavirist
    diplomirani glazbenik glasosvirač

Studij za instrumentaliste smjer: Klavir –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Gudački instrumenti

smjerovi: Violina, Viola, Violončelo

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Harfa

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor harfe
    akademski muzičar – harfist
    diplomirani glazbenik – harfist

Klarinet

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor klarineta
    akademski muzičar – klarinetist
    diplomirani glazbenik – klarinetist
Klasična harmonika –     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor harmonike

Kontrabas

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor kontrabasa
    akademski muzičar – kontrabasist
    diplomirani glazbenik – kontrabasist

Oboa

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor oboe
    akademski muzičar – oboist
    diplomirani glazbenik – oboist

Rog

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor korna (roga)
    akademski muzičar – kornist
    diplomirani glazbenik – kornist

Saksofon

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor saksofona
    akademski muzičar – saksofonist
    diplomirani glazbenik – saksofonist

Trombom

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor tromblona (pozaune)
    akademski muzičar – trombonist
    diplomirani glazbenik – trombonist

Tuba

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor tube
    akademski muzičar – tubist
    diplomirani glazbenik – tubist

Truba

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor trublje
    akademski muzičar – trubač
    diplomirani glazbenik – trubač

Viola

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike

Violina

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor violine
    akademski muzičar – violinist
    diplomirani glazbenik – violinist

Violončelo

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor violončela
    akademski muzičar – violončelist
    diplomirani glazbenik – violončelist

Udaraljke

smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački

–     diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor udaraljki
    akademski muzičar – udaraljkaš
    diplomirani glazbenik – udaraljkaš

Studij za instrumentaliste

smjerovi: Flauta, Oboa, Klarinet, Saksofon, Fagot, Rog, Truba, Trombon, Tuba, Udaraljke, Harfa, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Gitara, Klavir, Orgulje, Čembalo

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij –     magistar muzike
–     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    profesor odgovarajućega instrumenta
    diplomirani glazbenik odgovarajućega instrumenta
    akademski muzičar odgovarajućega instrumenta

Učiteljski studij –     stručni dodiplomski četverogodišnji studij    učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Glazbene kulture
c)Glazbena pedagogija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) glazbene pedagogije

Teorija glazbe –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) teorije glazbe

Glazbena teorija –     preddiplomski sveučilišni studij    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) glazbene teorije
Članak 25.

LIKOVNA KULTURA

Učitelj likovne kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona:

TOČKESTUDIJSKI PROGRAM I SMJERVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)


Likovna kultura

smjer: nastavnički


    diplomski sveučilišni studij

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

–     magistar edukacije likovne kulture
    sveučilišni dodiplomski studij –     profesor likovne kulture

Likovna kultura i likovna umjetnost

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij –     magistar edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

Likovna pedagogija

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

–     magistar likovne pedagogije
b)Likovna pedagogija

    diplomski sveučilišni studij

    integrirani

–     magistar likovne pedagogije

Slikarstvo


    diplomski sveučilišni studij –     magistar slikarstva
    sveučilišni dodiplomski studij –     diplomirani ili akademski slikar

Kiparstvo


    diplomski sveučilišni studij –     magistar kiparstva
    sveučilišni dodiplomski studij –     diplomirani ili akademski kipar

Grafika


    diplomski sveučilišni studij –     magistar grafike
    sveučilišni dodiplomski studij –     diplomirani ili akademski slikar grafičar
Učiteljski studij    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij –     magistar primarnog obrazovanja (Modul Likovna kultura razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)
    stručni dodiplomski četverogodišnji studij –     diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Likovne kulture
c)Likovna kultura    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) likovne kulture
Likovna kultura i likovna umjetnost    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) likovne kulture i likovnih umjetnosti
Likovna pedagogija    preddiplomski sveučilišni studij –     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) likovne pedagogijeČlanak 26.

VJERONAUK

Učitelj vjeronauka treba ispunjavati uvjete sukladno ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica, odredbama članka 105. stavka 6. Zakona te imati mandat nadležne vjerske zajednice kojim mu je verificirana dostatna osposobljenost za izvođenje nastave vjeronauka.

Članak 27.

NASTAVA NA JEZIKU I PISMU NACIONALIH MANJINA

(1) Nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uz uvjete propisane zakonima, mogu izvoditi:

a) učitelji razredne nastave koji sukladno članku 4. ovoga Pravilnika imaju odgovarajuću vrstu obrazovanja za rad na radnome mjestu učitelja razredne nastave;

b) učitelji predmetne nastave, osim nastave jezika i pisma nacionalne manjine, koji su završili odgovarajući studijski program i ispunjavaju uvjete sukladno odredbama ovoga Pravilnika za izvođenje nastave odgovarajućega nastavnog predmeta;

c) učitelji koji izvode nastavu nastavnoga predmeta jezika i pisma nacionalne manjine moraju imati završen studij odgovarajućega jezika.

(2) Nastavu jezika i kulture na jeziku i pismu nacionalne manjine (Model C) mogu izvoditi osobe koje uz znanje jezika i pisma nacionalne manjine imaju završen jedan od sljedećih studija:

–     odgovarajućega jezika nacionalne manjine,

–     razredne nastave,

–     povijesti i geografije.

(3) Osoba koja nije završila studij odgovarajućega jezika ili studij na odgovarajućemu jeziku i pismu kao dokaz znanja jezika i pisma nacionalne manjine na kojemu će izvoditi nastavu pri zasnivanju radnoga odnosa treba dostaviti: svjedodžbu srednje škole ili diplomu visokog učilišta iz koje je razvidno da je tijekom obrazovanja pohađala nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine ili potvrdu o znanju odgovarajućega jezika najmanje na razini C1).

(4) Iznimno od stavka 1. podstavka c) i stavka 2. ovoga članka, u slučaju da se u Republici Hrvatskoj ili izvan nje ne izvodi studijski program odgovarajućega jezika nacionalne manjine, nastavu nastavnoga predmeta jezika i pisma nacionalne manjine, odnosno nastavu jezika i kulture na jeziku i pismu nacionalne manjine (Model C) mogu uz suglasnost Ministarstva izvoditi i osobe koje nisu završile odgovarajući studijski program, a koje dostave dokaz iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 28.

UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR

(1) Učitelj edukator rehabilitator za rad s djecom u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama po posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Edukacijska rehabilitacija


–     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacijske rehabilitacije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor defektolog – smjer rehabilitacija

    profesor defektolog – opći smjer

    diplomirani defektolog

–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani defektolog-nastavnik/učitelj razredne nastave, smjer:
    mentalna retardacija i oštećenje govora
    poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija
    oštećenja govora i mentalna retardacija
    oštećenja vida i mentalna retardacija
    tjelesna invalidnost i mentalna retardacija
Logopedija –     sveučilišni dodiplomski studij    logoped profesor defektolog – smjer oštećenja govora

    profesor defektolog, smjer:

    mentalna retardacija i oštećenje govora

    oštećenje sluha i oštećenja govora

    oštećenje govora i mentalna retardacija

    oštećenje govora i oštećenje sluha

Socijalna pedagogija


–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor defektolog
    socijalni pedagog – prof. defektolog, smjer: poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija(2) Učitelj u programu produženoga stručnog postupka s učenicima s teškoćama u razvoju mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
Edukacijska rehabilitacija –     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacijske rehabilitacije

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor defektolog – smjer rehabilitacija

    profesor defektolog – opći smjer

    diplomirani defektolog


–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani defektolog-nastavnik/učitelj razredne nastave
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor defektolog – mentalna retardacija i oštećenja govora
    profesor defektolog – poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija
    profesor defektolog – oštećenja govora i mentalna retardacija
    profesor defektolog – oštećenja vida i mentalna retardacija
    profesor defektolog – tjelesna invalidnost i mentalna retardacija

Logopedija–     diplomski sveučilišni studij    magistar logopedije

–     sveučilišni dodiplomski studij


    logoped profesor defektolog – smjer oštećenja govora

    profesor defektolog

smjer:

    mentalna retardacija i oštećenje govora

    oštećenje sluha i oštećenja govora

    oštećenje govora i mentalna retardacija

    oštećenje govora i oštećenje sluha

Socijalna pedagogija–     diplomski sveučilišni studij    magistar socijalne pedagogije
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor defektolog
–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani defektolog – socijalni pedagog

    diplomirani socijalni pedagog

    socijalni pedagog – prof. defektolog, smjer: poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija


(3) Učitelj u posebnome razrednom odjelu za rad s djecom s komunikacijskim i govorno-jezičnim teškoćama te s djecom oštećena sluha mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

Logopedija –     diplomski sveučilišni studij    magistar logopedije

–     sveučilišni dodiplomski studij


    logoped -profesor defektolog – smjer oštećenja govora

    profesor defektolog

smjer:

    mentalna retardacija i oštećenje govora

    oštećenje sluha i oštećenja govora

    oštećenje govora i mentalna retardacija

    oštećenje govora i oštećenje sluha


Članak 29.

STRUČNI SURADNICI

Stručni suradnici u osnovnoj školi moraju imati sljedeću vrstu obrazovanja:

a) Stručni suradnik PEDAGOG

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Pedagogija


    diplomski sveučilišni studij    magistar pedagogije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor pedagogije

    diplomirani pedagog


b) Stručni suradnik PSIHOLOG

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Psihologija


–     diplomski sveučilišni studij    magistar psihologije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor psihologije

    diplomirani psiholog


c) Stručni suradnik EDUKACIJSKI REHABILITATOR

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV
Edukacijska rehabilitacija –     diplomski sveučilišni studij    magistar edukacijske rehabilitacije
–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor defektolog

    diplomirani defektolog


d) Stručni suradnik LOGOPED

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Logopedija–     diplomski sveučilišni studij    magistar logopedije
–     sveučilišni dodiplomski studij    logoped profesor defektolog – smjer oštećenja govora

    profesor defektolog

smjer:

    mentalna retardacija i oštećenje govora

    oštećenje sluha i oštećenje govora

    oštećenje govora i mentalna retardacija

    oštećenje govora i oštećenje sluha


–     sveučilišni dodiplomski studij    diplomirani defektolog-logoped


e) Stručni suradnik SOCIJALNI PEDAGOG

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Socijalna pedagogija–     diplomski sveučilišni studij    magistar socijalne pedagogije
–     sveučilišni dodiplomski studij    profesor defektolog
–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani defektolog – socijalni pedagog

    diplomirani socijalni pedagog

    socijalni pedagog – prof. defektolog, smjer: poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija


f) Stručni suradnik KNJIŽNIČAR

STUDIJSKI PROGRAMVRSTA I RAZINA STUDIJASTEČENI AKADEMSKI NAZIV

Informacijske znanosti

smjer: Bibliotekarstvo

    diplomski sveučilišni studij

    magistar bibliotekarstva

    magistar knjižničarstva

Informacijske znanosti – knjižničarstvo    diplomski sveučilišni studij

    magistar informacijskih znanosti

    magistar informatologije

    magistar informatologije i informacijske tehnologije

    magistar knjižničarstva

    sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani bibliotekar

    diplomirani knjižničar

Hrvatski jezik i književnost

smjer: knjižničarski

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

    magistar kroatistike

Kulturologija

smjer: Knjižničarstvo


    diplomski sveučilišni studij    magistar kulturologije uz naznaku smjera
    diplomski sveučilišni studij

    magistar bibliotekarstva

    magistar knjižničarstva

    magistar kulturologije – knjižničarstvo


Članak 30.

(1) U osnovnoj školi mogu se zaposliti i osobe koje su:

– državljani država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,

– državljani država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama,

– državljani trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 31.

Uvjete za rad u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ispunjavaju i osobe koje su završile odgovarajući studijski program prema ranijim propisima te stekle odgovarajuću kvalifikaciju i akademski naziv u skladu odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskome stupnju te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 32.

Osobe koje se na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika zateknu u radnome odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi, a nemaju vrstu obrazovanja propisanu ovim Pravilnikom, nastavljaju s obavljanjem poslova svoga radnog mjesta ako su radni odnos zasnovali u skladu s propisima koji su u trenutku zasnivanja radnoga odnosa bili na snazi.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 47/1996. i 56/2001.) osim odredaba članka 4., 5. i 6. navedenoga Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/17-01/00481
Urbroj: 533-05-18-0003
Zagreb, 9. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.