Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN 8/2019 (23.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

172

Na temelju članka 54. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/2018 i 115/18), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA STJECANJE PRAVA NA KORIŠTENJE KOPNENIH VODA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u ribnjacima i drugim uzgajalištima vodenih organizama koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti akvakulture ili obavljaju djelatnost akvakulture u skladu s propisom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 2.

Pravo na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture može steći fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ribnjaka ili drugog uzgajališta vodenih organizama, odnosno posjednik ribnjaka ili drugog uzgajališta vodenih organizama u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe.

Članak 3.

Fizička ili pravna osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: zahtjev), Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Zahtjev sadrži sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime ili naziv, te adresu odnosno sjedište, OIB/MB).

– dokaz o vlasništvu ili posjedu ribnjaka, odnosno drugog uzgajališta vodenih organizama (z.k. izvadak ili posjedovni list ili ugovor o zakupu/najmu ili slično).

– registraciju akvakulture odnosno izvadak iz upisnika poljoprivrednika

– rok na koji se traži stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture koji ne može biti dulji od 25 godina

– podatke o mjestu planiranog korištenja i zahvaćanja i ispuštanja voda: županija, općina/grad, katastarska općina, katastarska čestica, koordinata mjesta zahvaćanja i ispuštanje vode HTRS96/TM ili drugu oznaku koja omogućava da se mjesto korištenja i/ili zahvaćanja i ispuštanja vode nedvojbeno utvrdi

– akt o usklađenosti zahvata putem kojeg se ostvaruje korištenje kopnenih voda s prostorno-planskom dokumentacijom (lokacijska dozvola ili akt nadležnog tijela prema posebnom propisu o gradnji na temelju kojeg se može pristupiti gradnji, ili uporabna dozvola ili vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda ili zapisnik s tehničkog pregleda predstavnika nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva i slično)

– ukupnu površinu (m2) i proizvodnu površinu (m2) ribnjaka ili drugog uzgajališta vodenih organizama te ukupnu zapreminu (m3), zapreminu (m3) u kojima će se vršiti uzgoj, potrebnu količinu vode bilanciranu po mjesecima za ne kalendarsku (uzgojni ciklus) godinu i podatak o prosječnoj zapunjenosti ribnjaka ili drugog uzgajališta za posljednje tri godine na kojima je uspostavljena proizvodnja

(2) Zahtjev s dokumentacijom iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Hrvatskim vodama radi izdavanja vodopravnih uvjeta koji se prilažu ugovoru o stjecanju prava na korištenje kopnenih voda i čine njegov sastavni dio.

(3) Vodopravni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka izdaju se sukladno posebnom propisu o vodama.

Članak 5.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva donosi odluku o stjecanju prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka ministar poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o stjecanju prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture, u pisanom obliku.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama (»Narodne novine«, broj 78/2015).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/35

Urbroj: 525-07/0362-19-11

Zagreb, 14. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.