Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare

NN 8/2019 (23.1.2019.), Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

174

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o žičarama (»Narodne novine«, br. 96/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA ZA ŽIČARE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice inspektora za žičare Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: iskaznica), izdavanje, način uporabe, zamjena i povrat iskaznice te vođenje upisnika o izdanim iskaznicama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Obrazac iskaznice tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

II. IZGLED, OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ISKAZNICE

Članak 2.

(1) Iskaznica je pravokutnog oblika duljine 85 milimetara i visine 55 milimetara na kojoj je uz gornje i donje rubove s obje strane ucrtan hrvatski pleter debljine 3 milimetra.

(2) Iskaznica je izrađena od tvrđeg papira bijele boje i presvučena prozirnim plastičnim omotom.

(3) Prednja strana iskaznice sadrži:

– grb Republike Hrvatske u boji,

– natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

– natpis: »MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE«,

– naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA ŽIČARE«,

– broj iskaznice,

– mjesto za fotografiju nositelja iskaznice, veličine 25×30 mm i

– ime i prezime inspektora.

(4) Poleđina iskaznice sadrži:

– opis ovlasti inspektora,

– mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– mjesto za vlastoručni potpis inspektora,

– mjesto za pečat Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i potpis ministra.

III. IZDAVANJE, NAČIN UPORABE, ZAMJENA I POVRAT ISKAZNICE

Članak 3.

(1) Iskaznicu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iskaznica se izdaje inspektoru za žičare Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektor) u svrhu dokazivanja službenog svojstva, identiteta i ovlasti inspektora prilikom provođenja inspekcijskog nadzora.

(3) Troškove izdavanja iskaznice snosi Ministarstvo.

Članak 4.

(1) Inspektor je ovlašten upotrebljavati iskaznicu isključivo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora i u okviru propisanih ovlasti inspektora za žičare.

(2) Inspektor nije ovlašten povjeriti iskaznicu drugoj osobi na uporabu.

(3) Za svaku zlouporabu iskaznice inspektor odgovara u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome bez odgode izvijestiti neposredno nadređenog državnog službenika.

(2) Inspektoru iz stavka 1. ovog članka izdat će se nova iskaz­nica nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Ako je gubitak ili nestanak iskaznice iz stavka 1. ovog članka posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice snosi inspektor.

Članak 6.

(1) Iskaznica je važeća od dana izdavanja do dana prestanka ovlasti nositelja iskaznice za obavljanje poslova inspektora za žičare po bilo kojoj osnovi.

(2) Inspektoru kojemu je ovlast za obavljanje poslova inspektora za žičare prestala rasporedom na drugo radno mjesto ili prestankom državne službe u Ministarstvu, dužan je bez odgode iskaznicu predati čelniku ustrojstvene jedinice upravne organizacije Ministarstva nadležne za inspekciju žičara.

(3) Ako je inspektor udaljen iz državne službe, Rješenjem o udaljenju iz državne službe će se odrediti da se inspektoru za vrijeme udaljenja privremeno oduzima iskaznica te naložiti inspektoru bez odgode predati iskaznicu osobi iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćene iskaznice iz stavka 2. ovog članka će se poništiti i pohraniti u Ministarstvu.

(5) Privremeno oduzete iskaznice iz stavka 3. ovog članka pohranjuju se u Ministarstvu do dana povratka inspektora u državnu službu, kada će se ponovno uručiti inspektoru.

IV. UPISNIK O IZDANIM ISKAZNICAMA

Članak 7.

(1) Upisnik o izdanim, izgubljenim, vraćenim, oduzetim i zamijenjenim iskaznicama vodi ustrojstvena jedinica upravne organizacije Ministarstva nadležna za inspekciju žičara.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

– broj iskaznice

– broj pod kojim se iskaznica vodi u upisniku (upisni broj)

– ime i prezime inspektora

– naziv radnog mjesta inspektora

– datum izdavanja, gubitka, povrata, oduzimanja i/ili zamjene iskaznice

– potpis inspektora kojim potvrđuje primitak ili povrat iskaznice

– odjeljak za napomene.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ministarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika inspektorima izdati nove iskaznice u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Iskaznice koje su izdane temeljem Pravilnika o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 28/15) važit će do njihove zamjene iskaznicama izdanim u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

(3) Prilikom zamjene iskaznica iz stavka 2. ovog članka na odgovarajući način će se primijeniti odredbe članka 6. stavka 2. i članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 28/15).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/87

Urbroj: 530-08-2-2-2-18-2

Zagreb, 18. prosinca 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

SLIKOVNI PRIKAZ OBRASCA SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA ZA ŽIČARE

prednja strana

poleđina