Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

NN 8/2019 (23.1.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

175

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 29/18 i 114/18) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (»Narodne novine««, br. 76/18) u članku 1. točki 2. riječi: »i Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu: Agencija)« brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Javni, privatni, javno-privatni investicijski projekt i jav­no-privatni investicijski projekt koji se provodi sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo, investitor prijavljuje Ministarstvu.

(2) Kriteriji za odabir strateških projekata propisani su člankom 7. Zakona.

(3) Investitor projekt prijavljuje putem obrasca za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazac za prijavu investitor prilaže i sadržaj propisan člankom 9. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »ili Agencija« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili Agencija« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ili Agencija« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako središnje tijelo državne uprave smatra da je prijavu potrebno nadopuniti i drugim podacima i dokazima na temelju kojih se procjenjuje udovoljavanje propisanim kriterijima iz članka 7. Zakona, Ministarstvo će dopisom pozvat investitora na dopunu prijave i predmetne dokumentacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja dopisa.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako investitor ne dostavi dopunu prijave i dokumentacije u roku iz stavka 4. ovoga članka, a po prijavi se ne može postupiti, Ministarstvo će izvijestiti investitora o nemogućnosti daljnjeg postupanja po prijavi.«.

U stavku 7. riječi: »ili Agencija« brišu se.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Na temelju stručnog mišljenja i ocjene Ministarstvo sastavlja stručne podloge za potrebe Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 3 mijenja se i glasi:

»(3) Javni, privatni, javno-privatni investicijski projekt i javno-privatni investicijski projekt koji se provodi sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo iz stavka 1. i 2. ovoga članka investitor prijavljuje Ministarstvu putem obrasca za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/61
Urbroj: 526-03-02/1-19-3
Zagreb, 9. siječnja 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.