Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

NN 8/2019 (23.1.2019.), Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

177

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija klasa: 100-01/18-01/178, urbroj: 513-05-01-19-2 od 14. siječnja 2019. godine, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave utvrđuje

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U DRŽAVNU KOMISIJU ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

I.

Ovim planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) za 2019. godinu.

II.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Državnoj komisiji te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu.

III.

U državnoj komisiji zaposlena su 22 državna službenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Državnoj komisiji u 2019. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 3 službenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta iz stavka 1. popunjavat će se putem javnog natječaja, premještaja i internog oglasa.

V.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu te na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 112-02/18-01/2
Urbroj: 354-01/19-3
Zagreb, 21. siječnja 2019.

Predsjednik
Goran Matešić, v. r.