Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

NN 8/2019 (23.1.2019.), Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Državno sudbeno vijeće

178

Državno sudbeno vijeće, na temelju članaka 55.a stavak 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15 i 67/18 – dalje ZDSV), na 142. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. te 146. telefonskoj sjednici održanoj 14. siječnja 2019. donosi

PRAVILA

O NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA PISANIH RADNJI KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI TE NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA RAZGOVORA KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se vrednovanje kandidata koji su podnijeli prijave na oglas za sudačko mjesto suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, i to:

– vrednovanje pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te

– vrednovanje (provođenje i bodovanje) razgovora s kandidatima za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, i onih koji već obnašaju sudačku dužnost i onih koji nisu pravosudni dužnosnici.

II. VREDNOVANJE PISANIH RADNJI KANDIDATA KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 2.

(1) Provjera znanja pred Državnim sudbenim vijećem (dalje Vijeće) sastoji se od pisanja jedne ili više pisanih radnji. Sadržaj i oblik provjere znanja uređuju se uputama koje donosi Vijeće.

(2) Kandidatu se može staviti na raspolaganje opis situacija ili jedan ili više dijelova konkretnog ili izmišljenog predmeta radi analize mjerodavnih procesnih, činjeničnih i pravnih pitanja (predlošci i pitanja za provjeru znanja). Ako se kandidatima daju dijelovi spisa konkretnog predmeta, iz njih će se izdvojiti oni sadržaji koji bi mogli ugroziti objektivnost ispitnog postupka.

(3) Svi kandidati koji se istodobno natječu izrađuju radnje na temelju istih predložaka i pitanja za provjeru znanja.

(4) Predloške i pitanja za provjeru znanja izrađuju se pod nadzorom članova povjerenstva za provođenje vrednovanja kojeg Vijeće imenuje iz redova svojih članova. Sve osobe upoznate sa sadržajem predložaka za vrednovanje dužne su njihov sadržaj čuvati kao tajnu sve do objave predložaka kandidatima tijekom postupka vrednovanja.

Članak 3.

(1) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom.

(2) Kandidatima je zabranjeno da na pisanu radnju stavljaju ime ili bilo kakvu drugu naznaku koja bi mogla upućivati na identitet kandidata. Kandidati koji postupe protivno ovom pravilu isključuju se iz postupka provjere znanja.

(3) Rezultati pisane provjere znanja objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća.

Članak 4.

(1) Provjera znanja provodi se na mjestu i u vrijeme koje odredi Vijeće.

(2) Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja te popis kandidata koji su provjeru dužni obaviti objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća najmanje osam dana unaprijed.

(3) Uz obavijest o mjestu i vremenu provjere znanja Vijeće će objaviti i sve potrebne upute za kandidate.

Članak 5.

(1) Postupkom provjere znanja te održavanjem reda tijekom provjere rukovode Tajnik i službenici Tajništva te za to zaduženi članovi Vijeća.

(2) Kandidati su dužni pristupiti provjeri znanja u određeno vrijeme te dokazati svoj identitet odgovarajućom identifikacijskom ispravom. Smatra se da su kandidati koji ne pristupe provjeri znanja odustali od daljnjeg sudjelovanja u postupku vrednovanja.

(3) Svakom kandidatu će se uručiti predložak za izradu pisane radnje, a kandidate će se po potrebi detaljnije upoznati s uputama o obavljanju pisanog dijela provjere znanja te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci i drugim potrebnim pitanjima.

(4) Za vrijeme pisanja radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnji, nije dopuštena komunikacija između kandidata, niti s trećim osobama u vezi predmeta pisane radnje.

(5) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su upozoriti kandidate na pravila za održavanje reda te su ovlaštene isključiti ih iz postupka pisanja radnji ako krše ta pravila ili narušavaju red. Ove činjenice se unose u zapisnik o tijeku provjere znanja uz naznaku vrste kršenja pravila i drugih relevantnih okolnosti.

(6) Pisane radnje i predlošci dostavljaju se po završetku izrade svih pisanih radnji Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji (dalje: Povjerenstvo).

Članak 6.

(1) Povjerenstvo se sastoji od pet članova koje rješenjem imenuje Vijeće. Najmanje tri člana Povjerenstva moraju biti članovi Vijeća.

(2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik koji je član Vijeća i kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

(3) Povjerenstvo može imenovati među svojim članovima jednog ili više izvjestitelja.

(4) Izvjestitelji će izvijestiti Povjerenstvo o tijeku vrednovanja. Na temelju izvješća izvjestitelja Povjerenstvo utvrđuje prijedlog broja bodova po pojedinim elementima provjere znanja. O prijedlogu bodovanja Povjerenstvo odlučuje nastojeći postići jednoglasnost. Ako to nije moguće, Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

(5) Konačan prijedlog bodovanja za sve kandidate Povjerenstvo podnosi Vijeću. Ako Vijeće ne prihvati prijedlog, može zatražiti da se ponovi pregled i bodovanje pisanih radnji te podnese novi prijedlog. U opravdanim slučajevima Vijeće može odlučiti da pregled i bodovanje provede Povjerenstvo u izmijenjenom sastavu.

(6) Vrednovanje pisanih radnji provest će se u roku od 60 (šezdeset) dana po dovršetku provjere znanja. Vijeće može iz opravdanih razloga produžiti ovaj rok, ali ne više od 30 (trideset) dana.

(7) O rezultatu provjere znanja na prikladan će se način obavijestiti kandidate najkasnije osam dana prije razgovora.

Članak 7.

Kandidat iz jedne ili više pisanih radnji može ostvariti ukupno do 150 bodova.

Članak 8.

(1) O tijeku vrednovanja iz članka 1. ovih Pravila tajništvo Vijeća sastavlja i vodi zapisnik.

(2) U zapisnik se za svakog kandidata unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda za koji se kandidat natječe,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni na razgovoru,

– ukupan broj bodova.

(3) U zapisnik za kandidate koji su suci se uz podatke iz stavka 2. unose i bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja sudačke dužnosti. U zapisnik za kandidate iz redova državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, unose se bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. U zapisnik za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici unose se, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, i podaci o održanoj provjeri znanja te na njoj ostvarenim bodovima.

III. VREDNOVANJE RAZGOVORA S KANDIDATIMA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, I ONIH KOJI VEĆ OBNAŠAJU SUDAČKU DUŽNOST I ONIH KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 9.

(1) Članovi Vijeća koji provode razgovor s kandidatima moraju biti prisutni za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta i te kandidate ocijeniti u skladu s Pravilima.

(2) Ako koji član Vijeća propusti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu ne uzimajući u obzir njegove ocjene.

Članak 10.

(1) Kandidati se pozivaju na razgovor prema redoslijedu kojeg utvrđuje predsjednik Vijeća uzimajući u obzir relevantne okolnosti (npr. prebivalište kandidata).

(2) Na razgovor se ne pozivaju kandidati koji su ocjenom obnašanja sudačke ili državnoodvjetničke dužnosti, odnosno na provjeri znanja ostvarili manje od 130 bodova, osim iznimno, ukoliko je broj kandidata s najmanje 130 bodova manji od broja sudaca koji se imenuju.

(3) Kandidati se pozivaju na razgovor objavom na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 11.

(1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

(2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju.

(3) Na razgovoru se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

Članak 12.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 13.

(1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje kandidatovu sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti, njegovu motiviranost za obnašanje dužnosti te njegov osjećaj za pravdu.

(2) Nakon toga, predsjednik Vijeća za svakog kandidata, neposredno nakon razgovora s njim, predlaže broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

(3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 15 bodova, prema mjerilima i kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 15 bodova.

(5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

(6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor te bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

IV. REDOSLIJED KANDIDATA

Članak 14.

(1) Na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno rezultata pisane provjere znanja, Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskoj stranici Vijeća.

(2) Nakon provedenog razgovora Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 8. ovih Pravila za svakog kandidata, sastavlja prijedlog konačnog redoslijeda kandidata te ga podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće zbrajanjem broja bodova ostvarenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno na pisanoj provjeri znanja i na razgovoru, utvrđuje konačan redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.

(3) Za kandidate koji su pravosudni dužnosnici redoslijed kandidata sadrži: ukupan broj bodova, bodove ostvarene ocjenom obnašanja dužnosti i bodove ostvarene na razgovoru; a za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici: ukupan broj bodova, bodove ostvarene provjerom znanja te bodove ostvarene na razgovoru.

(4) Vijeće će imenovati suce između najviše 10 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s time da razlika između odabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od deset bodova.

(5) Ako se na temelju članka 50. stavak 2. ZDSV-u kandidat u postupku izbora pozvao na prava koja mu pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće će ispitati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sudu za koji je kandidat podnio prijavu, usporediti tu zastupljenost sa sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na području tog suda te prikupiti podatke o drugim relevantnim okolnostima. Na temelju utvrđenih okolnosti, Vijeće može uvećati broj bodova koje je kandidat ostvario za maksimalno deset bodova i to razmjerno stupnju podzastupljenosti i potrebi da se uspostavi jednakost u mogućnostima te samo dok podzastupljenost traje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Vrednovanje kandidata provest će se prema odredbama ovih Pravila za sve postupke imenovanja sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji su započeti nakon 1. rujna 2018.

(2) Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-85/18
Zagreb, 14. siječnja 2019.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Željko Šarić, v. r.