Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

NN 8/2019 (23.1.2019.), Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

180

Na temelju članka 56. stavak 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 – dalje ZDSV), Državno sudbeno vijeće na 142. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. donosi

PRAVILA

O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima propisuje se:

– sadržaj, metode i postupak provedbe psihološkog testiranja kandidata za suca općinskog, trgovačkog ili upravnog suda, radi utvrđivanja sposobnosti kandidata za obnašanje dužnosti suca te

– način određivanja ovlaštene pravne osobe za provođenje psihološkog testiranja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.

Psihološko testiranje koje prethodi mišljenju o sposobnosti kandidata za obnašanje sudačke dužnosti, u skladu s člankom 56. stavak 7. ZDSV-a, provodi ovlaštena pravna osoba koju odredi Državno sudbeno vijeće (dalje Vijeće).

Članak 3.

Vijeće će na psihološko testiranje uputiti kandidate za oglašeno slobodno mjesto suca općinskog, trgovačkog ili upravnog suda koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, osobe iz članka 33a. Zakona o pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 137/09, 127/10 i 82/15), koje su položile završni ispit bez pohađanja Državne škole za pravosudne dužnosnike, kao i kandidate koji već obnašaju pravosudnu dužnost, ukoliko te osobe udovoljavaju uvjetima za imenovanje iz članka 56. stavak 6. ZDSV-a.

Članak 4.

Psihološki test sastoji se od pisanog dijela te kraćeg razgovora (intervjua) s kandidatom.

Članak 5.

Psihološka sposobnost kandidata iz članka 3. ovih Pravila utvrđuje se na psihološkom testiranju prema slijedećim mjerilima:

a) Test općih intelektualnih sposobnosti

– kriterij; z=0,00 (prosječna vrijednost po kriteriju mjernog instrumenta)

b) Višedimenzionalni upitnik osobnosti

– kriterij; emocionalna stabilnost u kategoriji normalnih vrijednosti (po kriteriju mjernog instrumenta)

c) Polustrukturirani psihologijski intervju

– kriterij; bez znakova psihopatoloških odstupanja.«

Članak 6.

Vijeće će kandidatima iz članka 3. ovih Pravila uputiti poziv za pristup psihološkom testiranju.

Članak 7.

Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja psihološkog testiranja obavlja Vijeće.

Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba će donijeti mišljenje o svakom od kandidata koji su pozvani na pristup psihološkom testiranju u roku od tri (3) dana od provedenog psihološkog testiranja, te ga dostaviti Vijeću.

Članak 9.

(1) Ovlaštena pravna osoba psihološku sposobnost kandidata iz članka 3. ovih Pravila u svojem mišljenju iz članka 8. ovih Pravila utvrđuje kao:

– sposoban za obnašanje dužnosti suca, ili

– nesposobna za obnašanje dužnosti suca.

(2) Mišljenje kojim je utvrđena nesposobnost za obnašanje dužnosti suca ovlaštena pravna osoba mora obrazložiti na način da određeno navede točku iz članka 5. Pravila na kojoj temelji svoje mišljenje, kao i da navede mjerni instrument koji je korišten na psihološkom testiranju.

(3) Mišljenje iz članka 8. ovih Pravila vrijedi najdulje godinu dana od dana njegova donošenja.

(4) Vijeće može kandidata po službenoj dužnosti ili na njegov pisani prijedlog uputiti na ponovljeno psihološko testiranje ovlaštenoj pravnoj osobi koju odredi Vijeće.

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba odgovara za rad Vijeću.

Članak 11.

(1) Ovlaštena pravna osoba koja obavlja psihološko testiranje kandidata dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati dokumentaciju svih pregledanih kandidata. Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine rezultati psiholoških testova i intervjua.

(2) Na poseban zahtjev Vijeća ovlaštena pravna osoba dužna je dostaviti podatke iz evidencije i dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Obrasci mišljenja ovlaštene pravne osobe nalaze se u Prilogu 1. i 2., koji su sastavni dio ovih Pravila.

Članak 13.

(1) Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti:

Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine« broj 29/2016) te

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine« broj 10/2018).

Broj: OU-87/18

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Željko Šarić, v. r.

PRILOG 1.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56. stavak 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18), ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za suca

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:

SPOSOBNOST

Kandidata za obnašanje dužnosti suca

Za ovlaštenu pravnu osobu

_____________________

PRILOG 2.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56. stavak 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18) u vezi s člankom 9. stavkom 2. Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja, ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za suca

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:

NESPOSOBNOST

Kandidata za obnašanje dužnosti suca

Obrazloženje

Mišljenje je doneseno temeljem članka 5. točke _________ Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja. Na psihološkom testiranju na kojem se temelji ovo mišljenje korišteni su mjerni instrumenti:

Za ovlaštenu pravnu osobu

_____________________