Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

NN 8/2019 (23.1.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

181

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14. – pročišćeni tekst i 2/15.), u vezi s člankom 2. stavkom 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), 16. siječnja 2019. godine, donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAZIVIMA I UVJETIMA ZA RADNA MJESTA, POSLOVIMA KOJI SE NA NJIMA OBAVLJAJU TE KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 102/14., 117/14., 18/16., 81/16., 117/17. i 18/18.) u Prilogu 1. »Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu, potrebni stručni uvjeti za raspored na radna mjesta, broj potrebnih savjetnika i drugih službenika i namještenika te koeficijenti složenosti poslova«, u redu pod rednim brojem B.a.1.1., u stupcu »Koeficijent složenosti«, broj: »3,716« zamjenjuje se brojem: »4,067«.

U redu pod rednim brojem B.a.4.1., u stupcu »Koeficijent složenosti«, broj: »4,067« zamjenjuje se brojem: »3,716«.

U redu pod rednim brojem B.a.4.2., tekst u stupcu »Opći i posebni stručni uvjeti« mijenja se i glasi:

»1. završen sveučilišni diplomski studij prava,

2. položen pravosudni ispit,

3. najmanje

a) tri godine radnog iskustva na poslovima samostalnog ustavnosudskog savjetnika ili na poslovima obrade sudskih predmeta u međunarodnim sudovima (ESLJP i Suda EU), ili

b) pet godina radnog iskustva na poslovima suca, državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika, sudskog savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili visokog specijaliziranog suda, ili

c) sedam godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima, odvjetnika, javnog bilježnika ili na stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili pravobraniteljstvu Republike Hrvatske

4. izvrsno poznavanje prakse ESLJP-a i Suda EU,

5. izvrsno znanje engleskog i francuskog jezika,

6. osposobljenost za rad na računalu.«

U redu pod rednim brojem B.a.4.4., u stupcu »Koeficijent složenosti« broj »3,539« zamjenjuje se brojem: »3,556«.

II.

U Prilogu 2. »Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu s opisom poslova i zadaća«, u rednom broju B.a.1.1., tekst u stupcu »Opis poslova i zadaća« mijenja se i glasi: »Koordiniranje rada službi ustavnosudskih savjetnika (Savjetničke službe, Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, Službe za prethodni ispitni postupak i Centra za evidenciju i dokumentaciju); upravljanje Savjetničkom službom i koordiniranje poslova iz djelokruga Službe propisanih Poslovnikom; provjera usklađenosti prijedloga ustavnosudskih odluka i rješenja koji se iznose na sjednice Suda s praksom Ustavnog suda i prihvaćenim pravnim standardima, sa zaključcima stručnog sastanka i kolegija sudaca te s nomotehničkim standardima i pravilima; obrada najsloženijih ustavnosudskih predmeta po nalogu predsjednika Ustavnog suda; planiranje unapređivanja rada savjetnika, osobito organiziranje edukacije savjetnika s njihovim aktivnim sudjelovanjem, koordinacija odlazaka na seminare; organiziranje i vođenje redovitih stručnih sastanaka savjetnika, koordinacija ravnomjerne raspodjele spisa na savjetnike, sudjelovanje u planiranju rješavanja prioritetnih predmeta, organiziranje savjetničke službe i koordiniranje rada savjetnika u izbornim predmetima.

U rednom broju B.a.4.1., stupcu »Opis poslova i zadaća«, brišu se riječi: »provjera usklađenosti prijedloga ustavnosudskih odluka i rješenja koji se iznose na sjednice Suda s praksom Ustavnog suda i prihvaćenim pravnim standardima, sa zaključcima stručnog sastanka i kolegija sudaca te s nomotehničkim standardima i pravilima;«.

U rednom broju B.a.4.2., tekst u stupcu »Opis poslova i zadaća«, mijenja se i glasi:

»Praćenje i pravna analiza cjelokupne prakse ESLJP-a i Suda EU te pružanje stručne pomoći sucima i savjetnicima pri obradi predmeta o praksi tih sudova; priprema i dostava pravnih materijala vezanih uz praksu tih sudova; tematsko kategoriziranje prakse ESLJP i Suda EU za interne potrebe Ustavnog suda i za objavu na službenoj internetskoj stranici Ustavnog suda (dvojezično) te unapređivanje i ažuriranje pretraživača prakse ESLJP i Suda EU; prijevod sentenci i zaključaka uz odluke Ustavnog suda koje se objavljuju na web internetskim stranicama Ustavnog suda na engleski jezik; izrada godišnjeg izdanja »Izbora odluka Ustavnog suda«; poslovi iz djelokruga Centra propisani Poslovnikom po nalogu voditelja Centra; sudjelovanje u obradi ustavnosudskih predmeta u opsegu koji određuje predsjednik Ustavnog suda; drugi poslovi po nalogu predsjednika Ustavnog suda i voditelja Centra.«

U rednom broju B.a.4.3., tekst u stupcu »Opis poslova i zadaća«, mijenja se i glasi:

»Analiza prakse ESLJP-a i Suda EU te pružanje stručne pomoći sucima i savjetnicima pri obradi predmeta o praksi tih sudova; tematsko kategoriziranje prakse ESLJP i Suda EU za interne potrebe Ustavnog suda i za objavu na službenoj internetskoj stranici Ustavnog suda (dvojezično) te unapređivanje i ažuriranje pretraživača prakse ESLJP i Suda EU; prijevod sentenci i zaključaka uz odluke Ustavnog suda koje se objavljuju na web internetskim stranicama Ustavnog suda na engleski jezik; izrada godišnjeg izdanja »Izbora odluka Ustavnog suda«; poslovi iz djelokruga Centra po nalogu voditelja Centra; sudjelovanje u obradi ustavnosudskih predmeta u opsegu koji određuje predsjednik Ustavnog suda; drugi poslovi po nalogu voditelja Centra.«

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-1 /2019
Zagreb, 16. siječnja 2019.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.