Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu

NN 8/2019 (23.1.2019.), Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

182

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i članka 17. stavka 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18.) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđuje

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam državnih službenika u Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) za 2019. godinu.

II.

Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Ustavnom sudu te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu.

III.

U Ustavnom sudu zaposleno je osamdeset četiri (84) državna službenika i dvadeset (20) namještenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Ustavnom sudu sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu te suglasnosti Ministarstva financija, klasa: 100-01/18-01/182, urbroj: 513-05-01-19-2 od 15. siječnja 2019. planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 1 službenice/službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke.

Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto iz točke IV. popunit će se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

V.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu i na web-stranicama Ustavnog suda i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Broj: SuT-K-31/2018-1
Zagreb, 16. siječnja 2019.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.