Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN 8/2019 (23.1.2019.), Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

GRAD SVETA NEDELJA

184

Uvidom u tekst Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje, objavljene u »Narodnim novinama« broj 120/2018 od 31. prosinca 2018. godine, utvrđena je pogreška, te se objavljuje

ISPRAVAK ODLUKE

O GRADSKIM POREZIMA GRADA SVETE NEDELJE

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Svete Nedelje (»Narodne novine« broj 120/18), u članku 12. tekst »(»Narodne novine« broj 04/17, 12/17) i Glasnik Grada Svete Nedelje 4/17, 12/17)«, zamjenjuje se riječima »(»Narodne novine« 40/17, 132/17 i Glasnik Grada Svete Nedelje 04/17, 12/17)«.

Članak 2.

Ovaj Ispravak Odluke objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 238-12-02/1-19-13
Sveta Nedelja, 3. siječnja 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Matej Vrdoljak, struc. spec. ing. techn. inf., v. r.