Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

NN 9/2019 (25.1.2019.), Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

188

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14 i 39/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT

Članak 1.

(1) Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, osnovan Ugovorom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split od 22. listopada 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, nastavlja s radom sukladno odredbama ove Uredbe, pod nazivom: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Sjedište Centra je u Splitu.

Članak 2.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

(2) Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Članak 3.

(1) Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom koje uključuju sljedeće mjere i aktivnosti:

– sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti

– profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti

– analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad

– procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja

– radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja

– informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu

– provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu

– informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu

– razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije

– tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije

– informiranje i podršku u izvorima financiranja.

(2) Centar može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom Centra (u daljnjem tekstu: Statut) koje služe za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako Centar u obavljanju svoje djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima, taj višak se upotrebljava sukladno zakonu koji uređuje proračun isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Članak 4.

Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i polugodišnjem i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće ima pet članova, a imenuje ih i razrješuje ministar nadležan za rad.

(2) U Upravno vijeće imenuju se:

1. dva predstavnika osnivača na prijedlog ministra nadležnog za rad

2. jedan predstavnik radnika izabran sukladno propisima o radu

3. jedan predstavnik Grada Splita na prijedlog gradonačelnika Grada Splita

4. jedan predstavnik udruga osoba s invaliditetom na prijedlog Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi iz redova članova Upravnog vijeća iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(4) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(5) Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća uređuje se Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 7.

(1) Voditelj Centra je ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.

(4) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Mandat ravnatelja traje četiri godine.

(6) Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi poslovanje, odgovoran je za zakonitost rada Centra, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 8.

(1) Centar može imati stručna i savjetodavna tijela.

(2) Sastav, osnivanje i poslovi tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom.

Članak 9.

(1) Ravnatelj samostalno odlučuje u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost do 200.000,00 kuna.

(2) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

(3) Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna, ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i osnivača.

Članak 10.

(1) Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Centar se može financirati iz namjenskih prihoda uplaćenih s osnove novčane naknade i iz ostalih namjenskih prihoda i primitaka.

(3) Centar može ostvariti prihode od pružanja ugovorenih usluga korisnicima, prodaje proizvoda nastalih u tijeku profesionalne rehabilitacije i ostalih vlastitih prihoda.

Članak 11.

(1) Centar odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

Članak 12.

(1) Statut Centra donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za rad.

(2) Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Centra, međusobna prava i obveze osnivača i Centra, te druga pitanja značajna za obavljanje poslova Centra.

Članak 13.

(1) Rad Centra je javan.

(2) O javnosti rada Centra brine ravnatelj.

(3) Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Centra ministarstvu nadležnom za rad i to do 30. travnja za proteklu godinu.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Članak 15.

(1) Ravnatelj i članovi Upravnog vijeća imenovani sukladno Ugovoru o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split od 22. listopada 2015. godine, nastavljaju s radom do imenovanja novog ravnatelja i članova Upravnog vijeća sukladno ovoj Uredbi.

(2) Ministar nadležan za rad imenovat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe članove Upravnog vijeća.

(3) Upravno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana imenovanja raspisati natječaj za ravnatelja.

(4) Upravno vijeće iz stavka 1. ovoga članka uskladit će Statut i druge opće akte Centra s odredbama ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe Republika Hrvatska preuzima sva prava i obveze osnivača nad Centrom.

(2) Ravnatelj imenovan sukladno Ugovoru o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split od 22. listopada 2015. godine, podnijet će nadležnom sudu prijedlog za upis promjene osnivača Centra u sudski registar u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/89
Urbroj: 50301-25/16-19-5
Zagreb, 23. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.