Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

NN 9/2019 (25.1.2019.), Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

190

Na temelju članka 43. stavka 2. i članka 79.j Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15 i 67/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAGRADE POVJERENICIMA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 13/16), u članku 1. iza riječi: »stečaja potrošača« dodaju se riječi: »te nagrada i naknada troškova za rad povjerenika u jednostavnom postupku stečaja potrošača«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

U slučajevima u kojima se provodi otvoreni jednostavni postupak stečaja potrošača povjereniku pripada pravo na jednokratnu nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna i pravo na naknadu troškova u iznosu od 200,00 kuna.«.

Članak 3.

U članku 11. ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada troškova povjereniku u jednostavnom postupku stečaja potrošača izražena je u neto iznosu.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa 022-03/19-03/03
Urbroj 50301-25/18-19-2
Zagreb, 23. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.