Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

199

Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18. siječnja 2019. donosi

PRAVILNIK

O DJELOMIČNOJ JEDNOKRATNOJ ISPLATI KORISNIKU STAROSNE I PRIJEVREMENE STAROSNE OSNOVNE MIROVINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak po kojemu postupa mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: Društvo), kada namjerava s korisnikom starosne ili prijevremene starosne osnovne mirovine, ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18), ugovoriti isplatu mirovine i djelomičnu jednokratnu isplatu u visini 15% od ukupno primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda za isplatu mirovine, prije njezina umanjenja za naknadu Društvu.

Članak 2.

(1) Društvo sa Središnjim registrom osiguranika (dalje u tekstu: REGOS) tijekom ostvarivanja prava na mirovinu osiguranika razmjenjuje podatke potrebne da bi osiguranik donio informiranu odluku o načinu isplate mirovine, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

(2) Osiguranik koji želi isplatu mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje donosi odluku o izboru Društva za isplatu mirovine putem obrasca za prijavu izbora Društva (obrazac R-POD), koji REGOS dostavlja izabranom Društvu.

(3) Društvo je dužno prije sklapanja ugovora o isplati mirovine s djelomičnom jednokratnom isplatom prema članku 112. stavku 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, zaprimiti:

1. R-POD obrazac REGOS-a

2. presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenju prava osiguranika na starosnu ili prijevremenu starosnu osnovnu mirovinu, ostvarenu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

3. podatak o visini najniže mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju iz obavijesti REGOS-a.

Članak 3.

Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 112. stavak 7. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i ovog Pravilnika, Društvo je dužno potencijalnom korisniku mirovine ponuditi sklapanje ugovora s djelomičnom jednokratnom isplatom u visini 15% od ukupno primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda za isplatu mirovine prije njezina umanjenja za naknadu Društvu.

Članak 4.

Po sklopljenom ugovoru o mirovini, Društvo je obvezno isplatiti djelomičnu jednokratnu isplatu zajedno s prvom isplatom mirovine.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/02
Urbroj: 326-01-50-51-19-1
Zagreb, 18. siječnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.