Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

200

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom detaljnije propisuju troškovi koji se mogu plaćati iz imovine mirovinskog fonda te način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda.

(2) Izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18, dalje: Zakon).

Troškovi vezani uz postupak preuzimanja dioničkog društva

Članak 2.

(1) U postupku preuzimanja dioničkog društva (ciljnog društva), u skladu s odredbama zakona koji uređuje preuzimanje dioničkih društava, kao i postupku koji tome prethodi, kada mirovinski fond nastupa kao ponuditelj, neovisno o dome djeluje li samostalno ili zajednički, mirovinsko društvo može plaćati sljedeće troškove iz imovine mirovinskog fonda:

a) troškove odobrenja/suglasnosti javnopravnog tijela za stjecanje dionica

b) troškove osiguranja naknade za preuzimanje dionica ciljnog društva (troškovi vezani uz transakcijski račun subjekta koji djeluje kao depozitar u postupku preuzimanja, troškovi izdavanja bankarske garancije i dr.)

c) troškove pohrane dionica kod subjekta koji djeluje kao depozitar u postupku preuzimanja (središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)

d) naknade Hanfi u postupku odobrenja ponude za preuzimanje

e) troškove objave ponude za preuzimanje

f) troškove ovjere potpisa dioničara

g) ostale troškove i naknade trećih osoba za poduzimanje radnji koje su nužne radi zadovoljavanja zakonskih uvjeta iz ili u vezi s postupkom preuzimanja dioničkih društva i/ili iz ili u vezi s postupcima koji tome prethode (primjerice vezano uz reviziju elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva).

(2) U odnosu na troškove iz stavka 1. točke b) ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno u svakom konkretnom postupku preuzimanja analizirati, procijeniti i dokumentirati je li radi osiguranja novčane naknade za mirovinski fond i njegove članove oportunije i bolje:

a) izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje (na transakcijski račun subjekta koji djeluje kao depozitar u postupku preuzimanja otvoren kod kreditne institucije u svrhu provođenja ponude za preuzimanje)

b) i/ili pak subjektu koji djeluje kao depozitar u postupku preuzimanja dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje, na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

Troškovi vanjskih suradnika

Članak 3.

(1) Mirovinsko društvo koje u bilo kojem postupku vezanom uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda (primjerice postupak dubinskog snimanja nekog društva, izrada analize, postupak preuzimanja dioničkog društva i dr.) koristi usluge vanjskih suradnika, poput odvjetnika (savjetovanje, zastupanje u upravnom postupku i dr.), savjetnika i/ili revizora, te troškove vezane uz njihov angažman plaća iz imovine mirovinskog društva, jer je riječ o troškovima koji se u nekim slučajevima mogu pojaviti kao troškovi vezani uz usluge koje su potrebne kao pomoć samom mirovinskom društvu za donošenje konkretne investicijske odluke.

(2) Iznimno, kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturne projekte iz članka 125. stavka 1. točke 11. Zakona, do 50% troškova vanjskih suradnika potrebnih za strukturiranje infrastrukturnog projekta u fazi prikupljanja sredstava mogu se plaćati iz imovine mirovinskog fonda, dok se preostalih najmanje 50% troškova plaća iz imovine mirovinskog društva.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturne projekte iz članka 125. stavka 1. točke 11. Zakona kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika koji su povezane osobe mirovinskog društva, ti se troškovi plaćaju iz imovine mirovinskog društva.

Način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda

Članak 4.

(1) Mirovinsko društvo dužno je ukupni iznos svih troškova iz članka 87. Zakona, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, iskazati kao pokazatelj ukupnih troškova.

(2) Pokazatelj ukupnih troškova računa se na način da se zbroj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka, podijeli s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda i pomnoži sa 100.

(3) Mirovinsko društvo dužno je pokazatelj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka iskazivati minimalno u sklopu godišnjih izvještaja mirovinskog fonda propisanih pravilnikom kojim se uređuju godišnji, tromjesečni i drugi izvještaji obveznog mirovinskog fonda, unutar Izvještaja o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda, te ga na vidljivom mjestu objaviti i na svojoj mrežnoj stranici.

Završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/03
Urbroj: 326-01-40-41-19-1
Zagreb, 18. siječnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.