Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

NN 9/2019 (25.1.2019.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

KOLEKTIVNI UGOVORI

205

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po ministrici znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženki Divjak

i

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki, predsjedniku Velikog vijeća Sindikata

zaključili su 27. prosinca 2018. godine

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Članak 1.

(1) Ovim se Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Dodatak) uređuje dodatak na plaću za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada).

(2) Ugovorne strane potpisuju i sklapaju ovaj Dodatak, kao dodatak Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje te se on sklapa, traje, primjenjuje i prestaje na način kako je u njemu uređeno.

Radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada

Članak 2.

(1) Radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja su ona radna mjesta na kojima pojedini zaposlenici obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, a na kojima su zaposlenici prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, veličina posljedice – štetnosti) izloženi velikom riziku od opasnosti, štetnosti i napora u smislu ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

(2) Zaposlenicima za koje se, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje zaštite na radu, a temeljem procjene rizika na radu izrađene sukladno Matrici procjene rizika (Tablica 1.), prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, veličina posljedice – štetnosti) i popisa iz članka 4. ovog Dodatka, utvrdi da rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada iz stavka 1. ovog članka, pripada, pod uvjetima iz ovog Dodatka, dodatak na plaću u visini određenoj člankom 3. ovog Dodatka.

Tablica 1.

Matrica procjene rizika prema Pravilniku o izradi
procjene rizika (NN 112/2014).

VjerojatnostVeličina posljedica (štetnosti)
Malo štetnoSrednje štetnoIzrazito štetno
Malo vjerojatnoMali rizikMali rizikSrednji rizik
VjerojatnoMali rizikSrednji rizikVeliki rizika
Vrlo vjerojatnoSrednji rizikVeliki rizikaVeliki rizika


a kategorije rizika koje prema ovom Dodatku I. zaposlenike kvalificiraju za dodatak na plaću za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada

Dodatak na plaću za rad na poslovima s posebnim
uvjetima rada

Članak 3.

(1) Zaposlenici koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, određeni na način propisan ovim Dodatkom, ovisno o izloženosti velikom riziku na radu imaju pravo na sljedeće dodatke na plaću, u skladu s odredbama stavaka 5. i 6. članka 6. ovog Dodatka:

– 15% osnovice za izračun plaće u javnim službama – ako prema procjeni rizika rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada i ako su prema općim kriterijima razine rizika izloženi velikom riziku na način da su na radnim mjestima izloženi vrlo vjerojatnom nastupu izrazito štetnih posljedica;

– 12% osnovice za izračun plaće u javnim službama – ako prema procjeni rizika rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada i ako su prema općim kriterijima razine rizika izloženi velikom riziku na način da su na radnim mjestima izloženi vjerojatnom nastupu izrazito štetnih posljedica;

– 10% osnovice za izračun plaće u javnim službama – ako prema procjeni rizika rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada i ako su prema općim kriterijima razine rizika izloženi velikom riziku na način da su na radnim mjestima izloženi vrlo vjerojatnom nastupu srednje štetnih posljedica.

(2) Za boravak na znanstveno-istraživačkom brodu zaposlenik koji nije član posade broda ima pravo na dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima u visini od HRK 150,00 neto po danu boravka na znanstveno-istraživačkom brodu.

(3) Dodatak iz stavka 2. ovog članka zaposlenik ostvaruje samo za dane kad je znanstveno-istraživački brod u statusu aktivne plovidbe, isključujući dane koje je zaposlenik eventualno proveo na brodu za vrijeme veza znanstveno-istraživačkog broda u matičnoj luci.

(4) Dodatak iz stavka 2. ovog članka ne isključuje pravo zaposlenika na dodatak iz stavka 1. ovog članka, ako zaposlenik na svom radnom mjestu, pored boravka na znanstveno-istraživačkom brodu, obavlja i druge poslove s posebnim uvjetima rada, a uslijed čega je prema općim kriterijima razine rizika izložen velikom riziku.

(5) Dodatak iz stavka 2. ovoga članka ne isključuje dnevnicu, odnosno terenski dodatak.

Izrada i verifikacija popisa radnih mjesta s posebnim uvjetima rada

Članak 4.

(1) U skladu s odredbama posebnih propisa, poslodavac je obvezan imati procjenu rizika zaštite na radu u pisanom i elektroničkom obliku, izrađenu isključivo od strane ovlaštenih osoba za potrebe ostvarivanja prava temeljem ovog Dodatka, a koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

(2) U slučaju da u trenutku stupanja na snagu ovog Dodatka kod poslodavca nije izrađena procjena rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom kod poslodavca, ili kod poslodavca postojeća procjena rizika nije izrađena u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika, odnosno u njemu sadržanom Matricom procjene rizika, poslodavac je dužan pristupiti izradi nove procjene rizika koja će biti temelj izradi popisa iz stavka 4. ovog članka.

(3) Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

(4) Na temelju procjene rizika izrađene na svakoj ustanovi poslodavac će, uz sudjelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, izraditi, na način propisan ovim Dodatkom, prijedlog popisa zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 2. stavka 1. ovog Dodatka (u daljnjem tekstu Popis). Popis obvezno sadrži: naziv radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, popis poslova s posebnim uvjetima rada koji se obavljaju na tom radnom mjestu, imena, prezimena i osobne identifikacijske brojeve te podatak o razini vjerojatnosti i veličini posljedice – štetnosti rizika kojima je svaki pojedini zaposlenik na radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada izložen, za svakog pojedinog zaposlenika koji te poslove radi na pojedinom radnom mjestu, a samo na koje se ovaj Dodatak odnosi. U slučaju da ustanova ima popis iz razdoblja prije potpisivanja ovog Dodatka, a po novoj procjeni broj osoba na prijedlogu popisa premašuje za više od 20% ili za više od 10 osoba broj sa prijašnjeg popisa, poslodavac je obavezan pisano obrazložiti razloge navedenog povećanja. Razlozi mogu biti novi projekti ili nova oprema koja je ustanova dobila, novi zaposlenici koje je ustanova zaposlila, ili stručna pogreška pri izradi prethodne procjene koja se mora dokazati.

(5) U slučaju da na ustanovi nije izabran povjerenik radnika za zaštitu na radu koji je predstavnik radnika, njegova prava i obveze u vezi izrade prijedloga Popisa utvrđenog ovim Dodatkom, preuzima sindikalni povjerenik.

(6) Ako na ustanovi nema ni povjerenika radnika za zaštitu na radu koji je predstavnik radnika niti sindikalnog povjerenika, poslodavac će prijedlog Popisa sastaviti bez njihova sudjelovanja.

(7) Prijedlog Popisa supotpisuju poslodavac i povjerenik radnika za zaštitu na radu, ako je isti izabran. Povjerenik radnika za zaštitu na radu koji nije sudjelovao u izradi prijedloga Popisa ili izrađeni popis odbija supotpisati, dužan je pisano obrazložiti razloge takvog postupanja te svoje pisano očitovanje dostaviti poslodavcu.

(8) Prijedlog Popisa, zajedno s primjerkom procjene rizika, eventualnim očitovanjem povjerenika radnika za zaštitu na radu iz stavka 7. ovog članka i eventualnim očitovanjem iz stavka 4. ovog članka, poslodavac podnosi putem Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu Ministarstvo) na verifikaciju Povjerenstvu stručnjaka iz članka 5. ovog Dodatka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Prijedlog Popisa Ministarstvu mora biti dostavljen i u elektroničkom obliku pogodnom za obradu. U slučaju da ustanova po procjeni poslodavca nema zaposlenike koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, poslodavac je obavezan poslati izjavu kojom to potvrđuje.

(9) Svrha dostave prijedloga Popisa je obrada tijekom koje se provjerava vjerodostojnost procjene rizika i prijedloga Popisa, kao i njihova sukladnost s odredbama ovog Dodatka, sukladno proceduri iz članka 6. ovog Dodatka.

10) Rok za dostavu prijedloga Popisa za sve ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja je prvi svibanj 2019. godine.

Povjerenstvo

Članak 5.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Dodatka, ugovorne strane će na razdoblje trajanja ovog Dodatka imenovati zajedničko peteročlano Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo će biti imenovano na način da će Ministarstvo i Sindikat imenovati po dva člana povjerenstva, a jednog člana povjerenstva će Ministarstvo i Sindikat imenovati zajednički.

(3) Ministarstvo i Sindikat mogu u svakom trenutku opozvati svog predstavnika te istovremeno imenovati novoga predstavnika u Povjerenstvu.

(4) Ministarstvo i Sindikat mogu, ako su obje strane suglasne, u svakom trenutku opozvati zajedničkog predstavnika te istovremeno imenovati novoga zajedničkog predstavnika u Povjerenstvu.

(5) U slučaju propuštanja imenovanja zajedničkog predstavnika u roku iz stavka 1. ovog članka, primjenjuje se odredba članka 10. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

(6) Članovi Povjerenstva, u razdoblju trajanja ovog dodatka, ne mogu obavljati poslove vezane uz izradu procjene rizika na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 2. ovog Dodatka.

(7) Materijalne uvjete, administrativnu podršku i naknadu za rad članova Povjerenstva osigurava Ministarstvo.

Rad Povjerenstva

Članak 6.

(1) Povjerenstvo će profesionalno i neovisno obavljati obradu prijedloga Popisa. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova.

(2) Povjerenstvo će nakon zaprimanja prijedloga Popisa isti obraditi. Prilikom obrade Popisa, Povjerenstvo mora razmotriti očitovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, kao i eventualna obrazloženja iz članka 4., stavka 4. ovog Dodatka.

(3) U slučaju potrebe za dodatnim podacima, pojašnjenjima ili očitovanjem, Povjerenstvo je ovlašteno i dužno od poslodavca, kao i svakog drugog sudionika u izradi procjene rizika ili prijedloga Popisa, bez odgode zatražiti dostavu potrebnih podataka, pojašnjenja, odnosno očitovanja. Povjerenstvo predmetnu dostavu može zatražiti najviše dva puta.

(4) Na temelju postupka obrade iz stavaka 2. i 3. ovog članka Povjerenstvo može prihvatiti ili ne prihvatiti prijedlog Popisa. Odluka Povjerenstva je konačna.

(5) Povjerenstvo uzima u obzir samo prijedloge Popisa zaprimljene do roka iz članka 4. stavka 10. ovog Dodatka, te radi konzistentnosti obrade istovremeno obrađuje sve zaprimljene prijedloge.

(6) Povjerenstvo mora odlučiti o svim Popisima, te isti dostaviti Ministarstvu zajedno s pisanim obrazloženjem, unutar 100 dana od roka iz članka 4. stavka 10. ovog Dodatka.

(7) Povjerenstvo je obvezno voditi evidenciju verificiranih Popisa, a koji, uz uvažavanje obveza prema propisima o zaštiti osobnih podataka, moraju biti javno dostupni.

Verifikacija Popisa

Članak 7.

Ministarstvo će verificirati prijedlog Popisa, te verificirani Popis proslijediti Povjerenstvu, poslodavcu, povjereniku radnika za zaštitu na radu i Sindikatu, u pisanom i elektroničkom obliku pogodnom za obradu.

Obračun i isplata dodatka na plaću na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada

Članak 8.

Na dodatke na plaću za rad na radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada iz ovog Dodatka, zaposlenici imaju pravo od dana sklapanja ovog Dodatka, pri čemu će se dodaci na plaću za razdoblje od sklapanja ovog Dodatka do verifikacije Popisa zaposlenicima isplatiti jednokratno, najkasnije do 15. u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je poslodavac zaprimio verificirani Popis.

Prestanak važenja Dodatka

Članak 9.

(1) Ugovorne strane zajednički utvrđuju da se ovaj Dodatak sklapa, traje, primjenjuje i prestaje na način i u rokovima kako je u njemu uređeno i to sve navedeno neovisno o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, bilo kojem njegovom dodatku, izmjeni ili dopuni ili bilo kakvoj njegovoj promjeni, tumačenju ili slično.

(2) Ugovorne strane potpisom izrijekom zajednički utvrđuju kako ovaj Dodatak prestaje u slučaju da Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje prestane i to bez obzira na način, razloge ili bilo kakav modalitet njegova prestanka.

(3) Ugovorne strane potpisom izrijekom zajednički utvrđuju kako ovaj Dodatak prestaje izravno, automatski i odmah u roku od 15 mjeseci od dana sklapanja ovog Dodatka, u kojem slučaju odmah prestaju i sva prava iz ovog Dodatka, nadalje bilo kakva primjena prava iz ovog Dodatka, a također i bilo kakva primjena Dodatka samog, uključivo i produženu primjenu te niti sam Dodatak niti bilo koji njegov dio ili pravo koje je u njemu bilo do tada uređeno više neće stvarati nikakve pravne posljedice ili učinke, već će se smatrati kao da ovaj Dodatak, bilo koji njegov dio ili iz njega proizlazno pravo nikada nisu niti postojali. Ugovorne strane se obvezuju da će odmah nakon prestanka ovog Dodatka pristupiti ponovnim pregovorima o sadržaju novog Dodatka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

1) Ovaj Dodatak sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka od kojih 5 primjerka pripadaju Vladi Republike Hrvatske, a 1 primjerak Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja.

2) Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisa Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

Klasa: 110-03/18-01/00058
Urbroj: 533-08-18-0008
Zagreb, 27. prosinca 2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT
ZNANOSTI I VISOKOG
OBRAZOVANJA

Predsjednik Sindikata

dr. sc. Petar Pervan, v. r.

Predsjednik Velikog vijeća

prof. dr. sc. Igor Radeka, v. r.