Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

NN 12/2019 (1.2.2019.), Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Ministarstvo financija

241

Na temelju članka 104. stavak 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVRAT DIJELA PLAĆENE TROŠARINE ZA DIZELSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU ROBE I PUTNIKA

Temeljna odredba

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika sukladno članku 104. stavak 1. Zakona o trošarinama, sadržaj i prilozi zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.

(2) Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine (u daljnjem tekstu: korisnici prava).

(3) Komercijalnim prijevozom se smatra:

– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

Zahtjev za povrat dijela plaćene trošarine i upis u registar korisnika povrata

Članak 2.

(1) Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (u daljnjem tekstu: pravo na povrat trošarine) ostvaruje se temeljem zahtjeva, kojeg:

1. korisnici prava sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj podnose carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu na Obrascu 1 iz Priloga 1 ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio

2. korisnici prava sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije podnose Područnom carinskom uredu Zagreb.

(2) Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam kamion ili kamion s prikolicom ili poluprikolicom te cestovna vozila kategorije M2 i M3 iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležni carinski ured upisuje korisnika prava u registar korisnika prava pri podnošenju prvog zahtjeva za povrat trošarine iz stavka 1. ovog članka.

(4) Zahtjev za povrat trošarine u ime i za račun korisnika prava može podnijeti i osoba koju je korisnik prava opunomoćio za financijsko zastupanje.

Podnošenje zahtjeva za povrat

Članak 3.

(1) Zahtjev za povrat trošarine iz članka 2. ovoga Pravilnika može se podnijeti za:

1. mjesečno razdoblje

2. tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj--rujan te listopad-prosinac,

ili

3. jednogodišnje razdoblje.

(2) Zahtjev za povrat trošarine se mora odnositi na jedno od razdoblja navedenih u stavku 1. ovoga članka. Nadležni carinski ured će odbaciti zahtjev za povrat trošarine ako se odnosi na razdoblje koje je po svom trajanju kraće ili duže od razdoblja navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Zahtjevi za povrat trošarine podneseni za isto mjesečno, tromjesečno ili jednogodišnje razdoblje međusobno se isključuju. U slučaju podnošenja više zahtjeva za povrat trošarine koji se dijelom odnose na isto vremensko razdoblje, odlučit će se o zahtjevu koji se odnosi na dulje vremensko razdoblje.

Prilozi uz zahtjev za povrat

Članak 4.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno se prilažu:

1. račun odnosno specifikacija računa u izvorniku ili preslici o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja

2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3 koji obavljaju djelatnost prijevoza za čiji pogon se traži povrat trošarine s dokazima je podnositelj zahtjeva za povrat vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam

3. evidencija o internoj opskrbi dizelskog goriva koja mora sadržavati podatke iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona

4. za cestovna vozila kategorije M2 ili M3, registrirana u drugoj državi članici Europske unije, dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj

5. dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, podnio mjesečnu prijavu PDV-a sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost

6. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje

7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

(2) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje ima li korisnik prava nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

Rješavanje o zahtjevu za povrat trošarine

Članak 5.

(1) O zahtjevu za povrat trošarine iz članka 2. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Za izračun iznosa povrata plaćene trošarine primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(3) Ako se u tijeku mjeseca za koje se traži povrat dijela plaćene trošarine, promijeni visina trošarine na dizelsko gorivo, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena visina trošarine za sve količine dizelskog goriva iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat dijela plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

Interni servis za opskrbu dizelskim gorivom

Članak 6.

(1) Korisnik prava koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom (u daljnjem tekstu: interni servis) i vrši opskrbu kamiona ili kamiona s prikolicom ili cestovnih vozila kategorije M2 i M3 kojima je vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam, može ostvariti pravo na povrat dijela plaćene trošarine.

(2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva.

(3) Korisnik prava iz stavka 1. ovog članka je obvezan voditi evidenciju o internoj opskrbi dizelskog goriva. Evidencija mora sadržavati ukupne ulazne količine dizelskog goriva prema datumu primitka kao i izlazne količine dizelskog goriva prema registarskoj oznaci za svako vozilo i datumu opskrbe te stanje zaliha dizelskog goriva u internom servisu na početku i na kraju razdoblja za koje se podnosi zahtjev za povrat.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

(1) Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.

(2) Korisnici prava koji posjeduju interni servis dužni su prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat dijela plaćene trošarine podnijeti zapisnik o stanju zaliha na dan 31. 12. 2018. godine koji mora sadržavati podatke o količini dizelskog goriva, veličini/kapacitetu spremnika te danu kada su potrošene zalihe dizelskog goriva u 2019. godini.

(3) Ako prvom zahtjevu za povrat dijela plaćene trošarine nije priložen zapisnik iz stavka 2. ovoga članka ili ako zapisnik ne sadrži propisane podatke, Carinska uprava će o prvom zahtjevu odlučiti na temelju dostupnog činjeničnog stanja.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/34
Urbroj: 513-02-1710/1-19-1
Zagreb, 23. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac 1