Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN 12/2019 (1.2.2019.), Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

MINISTARSTVO FINANCIJA

242

Na temelju članka 106. stavak 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/2018) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE OSTVARIVANJEM PRAVA NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente puštene u potrošnju koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu.

Članak 2.

Pravo na povrat plaćene trošarine se ostvaruje u slučajevima u kojima nije moguće ostvariti isporuku pogonskog goriva iz trošarinskog skladišta tako da se nedvojbeno može utvrditi njegova uporaba, a podnositelj zahtjeva je energente koristio kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove kako je propisano člankom 105. stavkom 3. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 3.

Pravo na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: pravo na povrat trošarine) ostvaruje se temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu operatora zrakoplova (u daljnjem tekstu: korisnik prava) na Obrascu ZPZ iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 4.

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine,

2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine, te

3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

Članak 5.

Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilaže:

1. preslika potvrde o registraciji zrakoplova,

2. računi o nabavljenom energentu (izdanim prema propisima o porezu na dodanu vrijednost i drugim poreznim propisima) i računi za obavljene usluge u okviru obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu ako korisnik povrata nije javno tijelo.

Članak 6.

(1) Nadležni carinski ured upisuje korisnika prava u registar korisnika prava pri podnošenju prvog zahtjeva za povrat trošarine iz članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi jednokratno.

(3) Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže preslika svjedodžbe/certifikata/odobrenja nadležnog tijela (agencije) ili drugi jednakovrijedni dokument (ovlaštenje tandem pilota i dr.).

(4) Podnositelj zahtjeva za upis u registar korisnika povrata mora biti upisan u sudski, obrtni ili drugi registar iz kojega je razvidna registrirana djelatnost obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu. Prije provedbe upisa u registar korisnika povrata nadležni carinski ured po službenoj dužnosti provjerava je li podnositelj zahtjeva za upis u registar korisnika povrata upisan u sudski, obrtni ili drugi registar iz kojega je razvidna registrirana djelatnost obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu (uvidom u javno dostupne registre).

Članak 7.

(1) O zahtjevu za povrat trošarine nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na energent, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine energenta na koje se odnose računi iz evidencije potrošnje iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

(3) Osim u drugim slučajevima sukladno ovome Pravilniku, povrat plaćene trošarine neće se odobriti i ako svi računi o nabavljenom energentu i računi za obavljene usluge u okviru obavljanja komercijalnih operacija u zračnom prometu iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom.

III. NADZORNE MJERE

Članak 8.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za zračni promet u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe te ministarstva nadležnog za zračni promet kao i nadležna druga tijela za zračni promet po posebnim propisima.

(3) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s energentima koji se koriste ili se mogu koristiti kao pogonsko gorivo za obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu sukladno članku 105. stavku 1. točki 1. Zakona.

(4) Tijela nadzora mogu pregledati zrakoplove, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za obavljanje komercijalnih operacija u zračnom prometu, te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

Članak 9.

Nadležni carinski ured vodi registar korisnika prava i za svaku kalendarsku godinu vodi posebnu evidenciju o podnesenim zahtjevima za povratom plaćene trošarine, donesenim rješenjima u povodu tih zahtjeva s naznakom količina i vrste energenta na koje se zahtjevi i rješenja odnose i iznosima traženog i odobrenog povrata trošarine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Korisnici prava koji su obavljali komercijalnu djelatnost u zračnom prometu u 2018. godini i ostvarivali pravo na povrat prema članku 2. stavku 1. točki 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine za energente koji se koriste u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 17/2017), a od 1. siječnja 2019. godine ostvaruju pravo na izravno oslobođenje od plaćanja trošarine, mogu ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine za sve energente nabavljene do 31. prosinca 2018. godine za komercijalnu djelatnost u zračnom prometu.

(2) Korisnici prava koji su upisani u registar korisnika prava prema Pravilniku o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine za energente koji se koriste u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 17/2017) nisu obvezni podnijeti zahtjev za upis u registar prava iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 17/2017).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/38

Urbroj: 513-02-1710/1-19-1

Zagreb, 23. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZPZ