Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

252

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1. i 7. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje uključuju:

– ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu,

– vremenska ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata

– raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini

– pravila vezana uz prilov.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota u 2019. godini predstavlja ukupnu ulovnu kvotu za ribolov plavoperajne tune.

(2) Raspodjela Državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova, te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 3.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) kako slijedi:

Kategorija plovilaUlovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)
Plivaričari tunolovci preko 40 m70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m33,68
Tunolovci udičari5


(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune mora biti usklađen s odredbama ICCAT Preporuke 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Mediteranu te će se točan broj plovila po kategorijama iz tablice iz stavka 1. ovoga članka unijeti u Plan ribolova i kapaciteta kojeg Ministarstvo podnosi Europskoj komisiji do 31. siječnja.

PRILOV

Članak 4.

(1) Plovila autorizirana za ribolov plivaricom srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov. U ribolovu plivaricom srdelarom prilov tune smije biti naviše do 5% mase ukupnog ulova na iskrcaju.

(2) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj internetskoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, nakon čega plovilima iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov.

(3) Na plovila iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe o iskrcaju, prekrcaju, prometu i uzorkovanju iz Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.) kao i odredbe Pravilnika kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune i igluna.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 5.

(1) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ribolov tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata.

(4) Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika izvan snage se stavljaju odredbe članka 3. stavaka 3., 4. i 5., članka 6., te članka 8. stavaka 1. – 4. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17. i 15/17.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/13

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini

KATEGORIJA RIBOLOVAPOTKATEGORIJAUKUPNO (t)
GOSPODARSKI RIBOLOVPLIVARICE TUNOLOVKE750
UDIČARSKI ALATI80
PRILOV12,29
NEGOSPODARSKI RIBOLOVŠPORTSKI RIBOLOV5
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE12,5
RIBOLOV U ZNANSTVENE SVRHE3
UKUPNO862,79