Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

254

Na temelju članka 19. stavka 4. i članka 24. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 i 111/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se:

1. Oblik i sadržaj obrazaca za dostavljanje statističkih podataka o akvakulturi (u daljnjem tekstu: očevidnik) koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje su nositelji dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: nositelj dozvole).

2. Oblik i sadržaj obrazaca za dostavljanje statističkih podataka o akvakulturi (u daljnjem tekstu: očevidnik za OPG) koje moraju voditi fizičke osobe koje su nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja).

3. Oblik i sadržaj obrasca za dostavljanje statističkih podataka o broju zaposlenih u akvakulturi (u daljnjem tekstu: izvještaj o broju zaposlenih) koji su dužni dostaviti nositelji dozvola.

4. Način dostave podataka o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija koje su dužni voditi nositelji dozvola i nositelji odobrenja.

5. Način ispunjavanja i dostavljanja očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih.

Ispunjavanje očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih

Članak 2.

(1) Očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih ispunjavaju se izravnim unosom podataka u elektroničku bazu podataka Ministarstva poljoprivrede, Informacijski sustav ribarstva.

(2) Podaci o bijegu vodenih organizama iz uzgojih instalacija dostavljaju se putem očevidnika odnosno očevidnika za OPG.

(3) Ministarstvo poljoprivrede svim nositeljima dozvola i nositeljima odobrenja dodjeljuje i dostavlja korisničke podatke za pristup bazi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Očevidnik se ispunjava odvojeno za svaku dozvolu i odobrenje važeće u izvještajnoj kalendarskoj godini.

(2) Za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava se zasebni obrazac koji je sastavni dio očevidnika.

(3) Pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, u očevidnik dozvole za uzgoj toplovodnih vrsta upisuju se i podaci o prodaji izlovljenih vrsta koje nisu upisane u dozvolu jer se ne uzgajaju ciljano, ali je dopušteno njihovo stavljanje na tržište.

Članak 4.

(1) Izvještaj o broju zaposlenih ispunjava se na razini pravne ili fizičke osobe koja je nositelj dozvole.

(2) Pravne ili fizičke osobe koje su nositelji više dozvola ispunjavaju jedan izvještaj o broju zaposlenih.

Članak 5.

(1) Nositelj dozvole obvezan je ispuniti sva polja u obrascu očevidnika i u izvještaju o broju zaposlenih, a u polja za koja nema podataka upisuje nulu (0).

(2) Nositelj odobrenja obvezan je ispuniti sva polja u obrascu očevidnika za OPG, a u polja za koje nema podatke upisuje nulu (0).

Članak 6.

(1) Očevidnik i očevidnik za OPG ispunjavaju se u skladu s uputama za ispunjavanje očevidnika, odnosno očevidnika za OPG.

(2) Izvještaj o broju zaposlenih ispunjava se u skladu s uputama za ispunjavanje izvještaja o broju zaposlenih.

(3) Obrasci očevidnika, obrazac očevidnika za OPG, obrazac izvještaja o broju zaposlenih i upute za ispunjavanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (prilozi 1. – 8.).

Dostava podataka

Članak 7.

(1) Očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih smatraju se dostavljenim ako su potpuno, točno i pravovremeno ispunjeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih nisu potpuno, točno i pravovremeno ispunjeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik, očevidnik za OPG, odnosno izvještaj o broju zaposlenih, nije dostavljen.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11, 52/12, 16/13) i odredbe članaka 23. do 28. Pravilnika o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/06

Urbroj: 525-13/0336-19-17

Zagreb, 21. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

OČEVIDNIK ZA MRIJESTILIŠTE

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacijažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijmorska voda/kopnene vode
Tip uzgojaMRIJESTILIŠTE
VRSTAKOLIČINA (kom)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRASCI
Naziv vrsteOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
     
OBRAZAC (otvara se posebno za svaku vrstu)
Vrsta
NASAD OPLOĐENE IKRE
PORIJEKLOKgKomada
Vlastita proizvodnja
Porijeklo RH
UvozDržava

PRODAJA/ (ikra/mlađ)
NamjenaVrsta proizvodaOdredišteKgKomadaVrijednost/kn
daljnji uzgoj/puštanje u prirodu/ostaloikra/mlađvlastita uzgajališta/RH/izvoz


MORTALITET MLAĐI
mortalitet (kg/kom)


Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA MRIJESTILIŠTE

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava zasebni obrazac s podacima koji se odnose na odabranu vrstu.

Nasad oplođene ikre: upisuje se količina nasađene oplođene ikre prema porijeklu:

Vlastita proizvodnja: upisuje se količina (u kilogramima i komadima) nasađene oplođene ikre iz vlastite proizvodnje.

Porijeklo RH: upisuje se količina (u kilogramima i komadima) nasađene oplođene ikre proizvedene u objektu drugih nositelja dozvole u RH.

Uvoz: upisuje se količina (u kilogramima i komadima) nasađene oplođene ikre iz uvoza, odvojeno po zemlji porijekla.

Prodaja: upisuje se količina (u kilogramima i komadima) i vrijednost prodaje (u kunama) i to odvojeno prema namjeni (daljnji uzgoj/puštanje u prirodu/ostalo), vrsti proizvoda (ikra/mlađ) i odredištu (vlastita uzgajališta/RH/izvoz). U slučaju da se namjena upisuje u kategoriju »ostalo« potrebno je navesti vrstu namjene.

Vrijednost proizvoda čije je odredište vlastito uzgajalište ili uzgajalište drugog nositelja dozvole u RH se upisuje bez PDV-a.

Mortalitet mlađi: upisuju se kilogrami i komadi mlađi koja je uginula (za nepobrojive gubitke upisuje se procjena) kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj.

PRILOG 2.

OČEVIDNIK ZA MORSKU RIBU (OSIM TUNA)

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacija uzgajalištažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijmorska voda
Tip uzgoja
VRSTAKOLIČINA (kg)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRASCI
Naziv vrsteOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
     
OBRAZAC (otvara se posebno za svaku vrstu)
Vrstanaziv vrste
Uzgojna tehnologijakavez/recirkulacija (RAS)/ostalo
Uzgojni volumen kaveza/recirkulacijskih bazena(m³)
Broj kaveza/recirkulacijskih bazena (kom)
PREGLED STANJA PO GODINAMA NASADA
Godina nasada
Stanje 01.01.izvještajne godinePRODANOGUBICIPreneseno na drugo uzgajalište istog nositelja dozvoleStanje 31.12. izvještajne godine
MORTALITETBIJEGOSTALO
kg


kom


NASAD (mlađ/predkonzum/konzum)
PorijekloRazvojni stadijKgKomada
Vlastita proizvodnjamlađ/predkonzum/konzum

Prikupljeno iz prirodemlađ/predkonzum/konzum


KupovinaDržavaRazvojni stadijKgKomada
mlađ/predkonzum/konzum

PRODAJA (mlađ/predkonzum/konzum)
NamjenaVrsta proizvodaOdredišteKgKomadaVrijednost/kn
konzum/daljnji uzgoj/puštanje u prirodu/ostalomlađ/predkonzum/konzum


Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA MORSKU RIBU (OSIM TUNA)

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava zasebni obrazac s podacima koji se odnose na odabranu vrstu.

Uzgojna tehnologija: upisuje se naziv korištene uzgojne tehnologije. U slučaju da se uzgojna tehnologija upisuje u kategoriju »ostalo« potrebno je navesti vrstu uzgojne tehnologije.

Uzgojni volumen: upisuje se ukupni uzgojni volumen (izražen u metrima kubnim) svih uzgojnih jedinica (kaveza/recirkulacijskih bazena/drugih uzgojnih jedinica) korištenih za uzgoj određene vrste po dozvoli za koju se podnosi izvještaj

Broj kaveza/recirkulacijskih bazena/drugih uzgojnih jedinica: upisuje se broj kaveza/recirkulacijskih bazena/drugih uzgojnih jedinica korištenih za uzgoj određene vrste

PREGLED STANJA PO GODINAMA NASADA: u ovom dijelu očevidnika upisuju se zbirni podaci o stanju na uzgajalištu na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (zbog prodaje, gubitaka ili prijenosa) i stanju na kraju izvještajne godine, odvojeno po godinama nasada (uključujući i ribu koja je nasađena tijekom izvještajne godine). Za sve kategorije upisuje se količina izražena u kilogramima i komadima.

Stanje 01.01. godine izvještaja: upisuje se količina ribe zatečene na uzgajalištu na dan 01.01. izvještajne godine, odvojeno po godini nasada.

Prodano: upisuje se količina ribe prodane kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po godini nasada

Gubici: upisuju se gubici nastali tijekom izvještajnog razdoblja i to kao:

mortalitet: upisuje se količina evidentiranog uginuća

bijeg: upisuje se procijenjena količina žive ribe koja je pobjegla iz uzgojnih instalacija u okoliš

ostalo: upisuje se procjena nemjerljivih gubitaka (npr. zbog predatora) tj. neevidentirani mortalitet, te iz drugih razloga otpisana riba. Ukoliko gubitak upisan pod ostalo uključuje gubitak nastao od predatora, u rubrici »Napomena« navodi se procijenjena količina tog gubitka kao i specifikacija gubitaka nastalih iz drugih razloga a koji su prikazani u rubrici »ostalo«

Preneseno na drugo/a uzgajališta istog nositelja dozvole: upisuje se količina ribe koju je nositelj dozvole prenio (prebacio) na svoje drugo uzgajalište u svrhu daljnjeg uzgoja. Odnosi se na prijenos na uzgajalište na kojem se uzgoj obavlja temeljem druge dozvole za akvakulturu.

Stanje 31.12. godine izvještaja: upisuje se procijenjeno stanje nedovršene proizvodnje, odnosno količina ribe koja je preostala na uzgajalištu na dan 31.12. izvještajne godine, odvojeno po godinama nasada.

NASAD: u ovom dijelu očevidnika upisuje se sva riba nasađena na uzgajalište tijekom izvještajne godine odvojeno po porijeklu i razvojnom stadiju nasađene ribe.

PRODAJA:. u ovom dijelu očevidnika, odvojeno prema namjeni, vrsti proizvoda i odredištu, upisuje se količina (u kilogramima i komadima) te vrijednost prodane ribe.

Količina je masa prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost je vrijednost prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za iznos PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

PRILOG 3.

OČEVIDNIK ZA ŠKOLJKAŠE

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacija uzgajalištažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijmorska voda/kopnene vode
Tip uzgoja
VRSTAKOLIČINA (kg)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRASCI
Naziv vrsteOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
     
OBRAZAC (otvara se posebno za svaku vrstu)
Vrsta
Uzgojna tehnologijalinija/ostalo
Ukupna duljina proizvodnih instalacija (m)
Veličina proizvodnih instalacija (m/ m²/m³)
PRODAJA
NamjenaOdredišteKgKomadaVrijednost/kn
konzum/daljnji uzgoj


GUBICI (za kamenicu i jakovljevu kapicu u komadima a za dagnju i ostale školjkaše u kilogramima)
NEDOVRŠENA PROIZVODNJA (za kamenicu i jakovljevu kapicu u komadima a za dagnju i ostale školjkaše u kilogramima)
Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA ŠKOLJKAŠE

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava zasebni obrazac s podacima koji se odnose na odabranu vrstu.

Uzgojna tehnologija: upisuje se naziv korištene uzgojne tehnologije. U slučaju da se uzgojna tehnologija upisuje u kategoriju »ostalo« potrebno je navesti vrstu uzgojne tehnologije.

Ukupna duljina proizvodnih instalacija (m)/Veličina proizvodnih instalacija (m/m²/m³): upisuje se ukupna duljina proizvodnih instalacija (u metrima) na kojima se u izvještajnoj godini odvijao uzgoj vrste za koju se dostavljaju podaci. U slučaju primjene druge uzgojne tehnologije navodi se odgovarajući podatak (metar/metar kvadratni/metar kubni).

PRODAJA: u ovom dijelu očevidnika, odvojeno se prema namjeni i odredištu, upisuje količina i vrijednost školjkaša prodanih tijekom izvještajne godine.

– količina kamenica i jakovljevih kapica upisuje se u komadima

– količina dagnji i ostalih školjkaša upisuje se u kilogramima

Količina je masa ili broj komada prodanih školjkaša neposredno nakon prvog mehaničkog čišćenja nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost je vrijednost školjkaša neposredno nakon prvog mehaničkog čišćenja nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost prodaje izražava se u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za iznos PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

GUBICI: upisuje se procjena gubitaka koji su posljedica prirodnog mortaliteta, utjecaja predatora i drugo, i to za kamenice i jakovljeve kapice u komadima, a za dagnje i ostale školjkaše u kilogramima. Upisani gubici mogu se razdvojiti i specificirati u rubrici »Napomena«.

NEDOVRŠENA PROIZVODNJA: u ovom dijelu se upisuje procjena preostale količine školjkaša na dan 31. prosinca izvještajne godine i to za kamenice i jakovljeve kapice u komadima, a za dagnje i ostale školjkaše u kilogramima.

PRILOG 4.

OČEVIDNIK ZA TUNE

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacija uzgajalištažupanija
ICCAT broj uzgajališta
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijmorska voda
Tip uzgojaTUNE
VRSTAKOLIČINA (kg)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRAZAC
TUNAOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
OBRAZAC
VrstaTUNA
Uzgojna tehnologija
Uzgojni volumen (m³)
Broj kaveza (kom)
PRODAJA I GUBICI
BCDKOLIČINAPRODAJAMORTALITETBIJEG
Kg


Komada


PRODAJA PREMA ODREDIŠTU
OdredišteKgVrijednost (kn)

Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA TUNE

Uzgojna tehnologija: upisuje se naziv korištene uzgojne tehnologije

Uzgojni volumen: upisuje se ukupni uzgojni volumen (izražen u metrima kubnim) svih kaveza korištenih za uzgoj tune po dozvoli za koju se podnosi izvještaj

Broj kaveza: upisuje se broj kaveza korištenih za uzgoj tune po dozvoli za koju se podnosi izvještaj

PRODAJA I GUBICI: u ovom dijelu očevidnika upisuju se podaci o količini (u kilogramima i komadima) prodane tune, te procjena količine uginule ili odbjegle tune tijekom izvještajne godine, odvojeno prema podrijetlu (grupnom BCD-u ili individualnom BCD-u, ukoliko isti nije sastavni dio grupnog BCD-a i sadržava ispunjen odjeljak o stavljanju tune u uzgojni kavez).

Količina prodane tune predstavlja masu prodane tune u trenutku izlova tj. prije bilo kakvog postupka obrade, a uključuje svu tunu koja je u izvještajnoj godini stavljena na tržište bez obzira da li je izlovljena u izvještajnoj godini ili u prethodnim godinama.

PRODAJA PREMA ODREDIŠTU: u ovom dijelu očevidnika odvojeno se prema odredištu upisuju podaci o količini u kilogramima i vrijednosti prodane tune.

Količina prodane tune u izvještajnoj godini je masa upisana u odjeljak o prodaji u obrascu BCD-a ovjeren u izvještajnoj godini.

Vrijednost prodane tune je fakturirana vrijednost za količinu prodanu u izvještajnoj godini. Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za iznos PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

PRILOG 5.

OČEVIDNIK ZA HLADNOVODNE VRSTE

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacijažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijkopnene vode
Tip uzgojaHLADNOVODNE VRSTE
Uzgojna površina (m²)
VRSTAKOLIČINA (kg)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRASCI
Naziv vrsteOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
     
OBRAZAC (otvara se posebno za svaku vrstu)
Vrsta
Uzgojna tehnologijabazeni/recirkulacija (RAS)/ostalo
Uzgojni volumen (m³)
GODIŠNJI PREGLED STANJA
Godina nasada
stanje 01. 01.
izvještajne godine
ProdanoGUBICIPreneseno na drugo uzgajalište istog nositelja dozvoleStanje 31.12. izvještajne
godine
MortalitetBijegOstalo
kg


kom


Napomena
PROIZVODNJA IKRE
Proizvodnja ikreKgKomada
  
Napomena
NASAD (mlađ/predkonzum/konzum)
PorijekloRazvojni stadijKgKomada
Vlastita proizvodnjamlađ/predkonzum/konzum

Prikupljeno iz prirodemlađ/predkonzum/konzum


KupovinaDržavaRazvojni stadijKgKomada
mlađ/predkonzum/konzum

Napomena
PRODAJA (ikra/mlađ/predkonzum/konzum)
NamjenaVrsta proizvodaOdredišteKgKomadaVrijednost/kn
konzum/daljnji uzgoj/puštanje u prirodu/ostaloIkra/mlađ/predkonzum/konzum


Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA HLADNOVODNE VRSTE

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava zasebni obrazac s podacima koji se odnose na odabranu vrstu.

Uzgojna tehnologija: upisuje se naziv korištene uzgojne tehnologije. Pod bazenima se podrazumijeva uzgoj u bazenima otvorenog tipa sa potpunim protokom vode. Pod recirkulacijom (RAS) podrazumijeva se uzgoj u bazenima zatvorenog tipa tj. uzgoj u recirkulacijskom sustavu. U slučaju da se uzgojna tehnologija upisuje u kategoriju »ostalo« potrebno je navesti vrstu uzgojne tehnologije.

Uzgojna površina: upisuje se ukupna vodena površina (izražena u metrima kvadratnim) svih uzgojnih jedinica korištenih za uzgoj svih vrsta za koje se dostavljaju podaci.

Uzgojni volumen: upisuje se ukupni uzgojni volumen (izražen u metrima kubnim) uzgojnih jedinica korištenih za uzgoj određene vrste po dozvoli za koju se podnosi izvještaj.

PREGLED STANJA PO GODINAMA NASADA: u ovom dijelu očevidnika upisuju se zbirni podaci o stanju na uzgajalištu na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (zbog prodaje, gubitaka ili prijenosa) i stanju na kraju izvještajne godine, odvojeno po godinama nasada (uključujući i ribu koja je nasađena tijekom izvještajne godine).

Stanje 1.01. izvještajne godine: upisuje se količina ribe zatečene na uzgajalištu na dan 01.01. izvještajne godine, odvojeno po godini nasada.

Prodano: upisuje se količina ribe prodane kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po godini nasada

Gubici: upisuju se gubici nastali tijekom izvještajnog razdoblja i to kao:

mortalitet: upisuje se količina evidentiranog uginuća

bijeg: upisuje se procijenjena količina žive ribe koja je pobjegla iz uzgojnih instalacija u okoliš

ostalo: upisuje se procjena nemjerljivih gubitaka (npr. zbog predatora) tj. neevidentirani mortalitet, te iz drugih razloga otpisana riba. Ukoliko gubitak upisan pod ostalo uključuje gubitak nastao od predatora, u rubrici »Napomena« navodi se procijenjena količina tog gubitka kao i specifikacija gubitaka nastalih iz drugih razloga a koji su prikazani u rubrici »ostalo«

Preneseno na drugo/a uzgajališta istog nositelja dozvole: upisuje se količina ribe koju je nositelj dozvole prenio (prebacio) na svoje drugo uzgajalište u svrhu daljnjeg uzgoja, odvojeno po godinama nasada. Odnosi se na prijenos na uzgajalište na kojem se uzgoj obavlja temeljem druge dozvole za akvakulturu.

Stanje 31.12. izvještajne godine: upisuje se procijenjeno stanje nedovršene proizvodnje, odnosno količina ribe koja je preostala na uzgajalištu na dan 31.12. izvještajne godine, odvojeno po godinama nasada.

PROIZVODNJA IKRE: u ovom dijelu očevidnika upisuje se količina (u kilogramima i komadima) oplođene ikre vlastite proizvodnje.

NASAD: u ovom dijelu očevidnika upisuje se sva riba nasađena na uzgajalište tijekom izvještajne godine odvojeno po porijeklu i razvojnom stadiju nasađene ribe.

PRODAJA:. u ovom dijelu očevidnika, odvojeno prema namjeni, vrsti proizvoda i odredištu, upisuje se količina (u kilogramima i komadima) te vrijednost prodane ribe.

Količina je masa prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost je vrijednost prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za iznos PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

PRILOG 6.

OČEVIDNIK ZA TOPLOVODNE VRSTE

Nositelj dozvole
Redni broj upisa u registar
Lokacija uzgajalištažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Uzgojni medijkopnene vode
Tip uzgojaTOPLOVODNE VRSTE
Uzgojna površina (ha)
VRSTAKOLIČINA (kg)VRIJEDNOST (kn)STATUSOBRASCI
Naziv vrsteOTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
     
Ostale vrste

OTVOREN/UPISUJE SE/ZAKLJUČANOTVORI OBRAZAC
OBRAZAC (otvara se posebno za svaku vrstu)
Vrsta
Uzgojna tehnologijaribnjak/bazeni/recirkulacija (RAS)/ostalo
Uzgojni volumen (m³)
GODIŠNJI PREGLED STANJA (u kilogramima)
Stanje 01.01.
izvještajne godine
ProdanoGubiciPreneseno na drugo uzgajalište istog
nositelja dozvole
Stanje 31.12.
izvještajne godine
MortalitetBijegOstalo


Napomena
PROIZVODNJA IKRE
Proizvodnja ikreKgKomada
  
Napomena
NASAD (mlađ/predkonzum/konzum)
PorijekloRazvojni stadijKgKomada
Vlastita proizvodnjamlađ/predkonzum/konzum

Prikupljeno iz prirodemlađ/predkonzum/konzum

KupovinaDržavaRazvojni stadijKgKomada
mlađ/predkonzum/konzum

Napomena
PRODAJA
NamjenaVrsta proizvodaOdredišteKgKomadaVrijednost/kn
konzum/daljnji uzgoj/puštanje u prirodu/ostaloikra/mlađ/predkonzum/konzum


Napomena
OBRAZAC (za ostale vrste)
VrstaOdredišteKgKomVrijednost/kn

NapomenaUPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA TOPLOVODNE VRSTE

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u dozvolu ispunjava zasebni obrazac s podacima koji se odnose na odabranu vrstu.

Prodaja svih ostalih vrsta koje se ne uzgajaju ciljano i nisu upisane u dozvolu, ali se smiju stavljati na tržište upisuje se u posebni obrazac »ostale vrste«.

Uzgojna površina (ha): upisuje se u slučaju uzgoja u ribnjacima. Upisuje se samo onaj dio vodene površine (u hektarima) na kojoj se u izvještajnoj godini odvijao uzgoj svih vrsta za koje se dostavljaju podaci.

Uzgojna tehnologija: upisuje se naziv uzgojne tehnologije korištene za uzgoj vrste za koju se podnosi izvještaj. Pod bazenima se podrazumijeva uzgoj u bazenima otvorenog tipa sa potpunim protokom vode. Pod recirkulacijom (RAS) podrazumijeva se uzgoj u bazenima zatvorenog tipa tj. uzgoj u recirkulacijskom sustavu. U slučaju da se uzgojna tehnologija upisuje u kategoriju »ostalo« potrebno je navesti vrstu uzgojne tehnologije.

Uzgojni volumen (m³): Upisuje se u slučaju uzgoja u bazenima i recirkulaciji. Upisuje se ukupni uzgojni volumen (izražen u metrima kubnim) uzgojnih jedinica korištenih za uzgoj određene vrste po dozvoli za koju se podnosi izvještaj.

GODIŠNJI PREGLED STANJA (u kilogramima) : u ovom dijelu očevidnika upisuju se podaci o stanju na uzgajalištu na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (zbog prodaje, gubitaka ili prijenosa) i količini preostale ribe na uzgajalištu na dan 31.12. izvještajne godine (uključujući i ribu koja je nasađena tijekom izvještajne godine). Količina se upisuje u kilogramima.

Stanje 01.01. izvještajne godine: upisuje se procijenjena ukupna količina ribe zatečene na uzgajalištu na dan 01.01. izvještajne godine.

Prodano: upisuje se količina prodane ribe kroz izvještajno razdoblje. Količina u kilogramima se odnosi na masu prodane ribe neposredno nakon izlova prije bilo kakvog postupka obrade.

Gubici: upisuju se gubici nastali tijekom izvještajnog razdoblja i to kao:

– mortalitet: upisuje se količina evidentiranog uginuća (uslijed bolesti i drugih vanjskih čimbenika)

– bijeg: upisuje se procijenjena količina žive ribe koja je pobjegla iz uzgojnih instalacija u okoliš

– ostalo: upisuje se procjena nemjerljivih gubitaka (npr. zbog predatora) tj. neevidentirani mortalitet, te iz drugih razloga otpisana riba. Ukoliko gubitak upisan pod ostalo uključuje gubitak nastao od predatora, u rubrici »Napomena« navodi se procijenjena količina tog gubitka kao i specifikacija gubitaka nastalih iz drugih razloga a koji su prikazani u rubrici »ostalo«

Preneseno na drugo/a uzgajališta istog nositelja dozvole: upisuje se količina ribe koju je nositelj dozvole prenio (prebacio) na svoje drugo uzgajalište u svrhu daljnjeg uzgoja,. Odnosi se na prijenos na uzgajalište na kojem se uzgoj obavlja temeljem druge dozvole za akvakulturu.

Stanje 31.12. izvještajne godine: upisuje se procijenjeno stanje nedovršene proizvodnje, odnosno količina ribe koja je preostala na uzgajalištu na dan 31.12. izvještajne godine.

PROIZVODNJA IKRE: u ovom dijelu očevidnika upisuje se količina u kilogramima i komadima oplođene ikre vlastite proizvodnje.

NASAD: u ovom dijelu upisuje se točna ili procijenjena količina ribe pri prvom ulazu na uzgajalište u izvještajnoj godini odvojeno po porijeklu i razvojnom stadiju (mlađ, predkonzum, konzum). Mlađ podrazumijeva riblje jedinke starosti 4 – 6 tjedana. Predkonzum podrazumijeva jednogodišnje i dvogodišnje riblje jedinke. Konzum podrazumijeva riblje jedinke namijenjene stavljanju na tržište za ljudsku konzumaciju. Ne upisuje se riba koja je na dan 01.01. izvještajne godine zatečena na uzgajalištu. Upisuje se:

1) nasad mlađi -upisuje se u odgovarajuće rubrike ovisno o porijeklu (vlastita proizvodnja, prikupljeno iz prirode, kupovina – odvojeno po zemlji porijekla). Ukoliko u nasad idu ličinke potrebno je napraviti procjenu preživljavanja i u nasad upisati procijenjenu količinu preživjele mlađi.

2) nasad ribe većih uzrasnih kategorija (predkonzum/konzum) koja u izvještajnoj godini prvi put ulazi na uzgajalište (ribnjak) zbog prijenosa sa drugog uzgajališta istog nositelja dozvole (u tom slučaju se odgovarajuća količina u kilogramima i komadima upisuje pod rubriku »vlastita proizvodnja«).

3) nasad ribe većih uzrasnih kategorija (predkonzum/konzum) koja u izvještajnoj godini prvi put ulazi na uzgajalište (ribnjak) zbog kupnje od nekog drugog/drugih nositelja dozvole ili zbog kupnje ribe čije porijeklo nije RH. U ovom slučaju pod rubrikom »Kupovina« upisuje se zemlja porijekla i kupljena količina u kilogramima i komadima, odvojeno po zemlji porijekla.

4) nasad ribe prikupljene iz prirode: upisuje se količina prema razvojnom stadiju izražena u kilogramima i komadima.

PRODAJA: u ovom dijelu očevidnika, odvojeno prema namjeni, vrsti proizvoda i odredištu, upisuje se količina (u kilogramima i komadima) te vrijednost prodane ribe.

Količina je masa prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade. Ukoliko ne postoji evidencija o broju prodanih komada, komadi se procjenjuju.

Vrijednost je vrijednost prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za vrijednost PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

OBRAZAC ZA OSTALE VRSTE: u ovom dijelu se, odvojeno prema odredištu, upisuju kilogrami i komadi te vrijednost prodanih vrsta koje se ne uzgajaju ciljano i nisu upisane u dozvoli, ali se temeljem dopuštenja ministarstva nadležnog za zaštitu prirode smiju stavljati na tržište.

Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za iznos PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

PRILOG 7.

OČEVIDNIK ZA OPG

Naziv OPGa
MIBPG
Redni broj upisa u registar odobrenja
Nositelj odobrenja
Lokacija uzgajalištažupanija
Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
Tip uzgojatoplovodne /hladnovodne vrste
PRODAJA I BIJEG
VrstaPRODAJABIJEG
OdredišteKgVrijednost/knKg
Naziv vrste


Ukupno


Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OČEVIDNIKA ZA OPG

Očevidnik se ispunjava na način da se za svaku vrstu upisanu u odobrenju, upisuju podaci o količini (u kilogramima) te vrijednost prodane ribe, odvojeno prema odredištu, te o količini ribe pobjegle iz uzgojnih instalacija u okoliš.

Količina je masa prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost je vrijednost prodane ribe neposredno nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade.

Vrijednost prodaje se izražava u hrvatskim kunama s tim da se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu vrijednost izražava umanjena za vrijednost PDV-a.

Odredište podrazumijeva zemlju u koju se proizvod prodaje.

Bijeg podrazumijeva procijenjenu količinu žive ribe koja je pobjegla iz uzgojnih instalacija u okoliš.

PRILOG 8.

IZVJEŠTAJ O BROJU ZAPOSLENIH

Nositelj dozvole za uzgojNAZIV
OIB pravne osobe/ vlasnika obrta
GRAD
ULICA I KUĆNI BROJ

Razdoblje za koje se podnosi izvještaj
ZaposlenostBroj zaposlenih
STALNO ZAPOSLENISEZONSKI RADNICI
TIP UZGOJAŽUPANIJA UZGAJALIŠTAMŽMŽ
      
Ukupno
Ukupno M+Ž

Napomena


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O BROJU ZAPOSLENIH

Izvještaj o broju zaposlenih ispunjava se na način da se za svaki tip uzgoja (ukoliko je pravna ili fizička osoba nositelj dozvola za više različitih tipova uzgoja) odvojeno po županijama upisuje broj stalno zaposlenih osoba i sezonskih radnika, odvojeno po spolu.

Pod zaposlenicima se smatraju sve osobe uključene u poslove vezane za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno poslove koji su izravno povezani sa proizvodnjom.

Ako isti zaposlenik/zaposlenici obavljaju poslove po dozvolama koje spadaju pod različite tipove uzgoja ili pod različite županije trebaju se upisati samo jednom kako bi se izbjeglo dupliciranje broja. Upisuju se prema tipu uzgoja ili županiji s većom proizvodnjom.

Stalno zaposleni su osobe koje su zaposlene kod nositelja dozvole tijekom cijele godine.

Sezonski radnici su osobe koje obavljaju privremene, odnosno povremene sezonske poslove u akvakulturi. Broj sezonskih radnika se određuje iz ukupnog broja sati koje su odradili sezonski radnici i maksimalno dopuštenog broja sati koji može jedan sezonac odraditi. Odnosno upisuje se broj sezonskih radnika potrebnih za obavljanje određenog sezonskog posla, a ne svaki pojedini sezonski radnik koji su se izmjenjivali tijekom sezone radeći isti posao.