Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu

NN 13/2019 (6.2.2019.), Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

256

Na temelju članka 26. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (»Narodne novine«, br. 57/17, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2019. GODINU

I. UVOD

I.1. Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, skladišta i cisterne za prijevoz.

2. broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva.

3. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio na tržište Republike Hrvatske.

4. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva te izvješćivanje o provedbi analiza.

I.2. Program se u dijelu koji se odnosi na praćenje kvalitete benzina i dizelskog goriva izrađuje sukladno odredbama norme HRN EN 14274.

II. Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajamA

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje, rukovanje s uzorcima, skladištenje i mjere sigurnosti obavljaju se prema normi HRN EN 14275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak. Ukoliko je neposredno prije početka uzorkovanja na istom agregatu punjen automobil, nije potrebno istakati 4 litre goriva.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kvalitete goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kvalitete goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kvalitete tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

II.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini

Minimalni broj uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju kroz godinuMinimalni ukupan broj uzorkovanja
Vrsta gorivaZimsko razdobljeLjetno razdoblje
1. 10. – 30. 4.1. 5. – 30. 9.
BMB(*) ≥955050100
BMB ≥98 i BMB ≥1005510
Dizelsko gorivo5050100
Plinsko ulje za grijanje (ekstra lako loživo ulje)40
40


(*) BMB znači bezolovni motorni benzin

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Posebni zahtjevi uvjetovani klimom, odnosno vremenska razdoblja sa vrijednostima tlaka para za benzin i točke filtrabilnosti za dizelsko gorivo su propisana Uredbom i važećim normama HRN EN 228 i HRN EN 590.

Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Br.Dobavljač (OIB)SjedišteBroj uzorkovanja
BMB ≥95BMB ≥98DizelPlinsko ulje
1.

ADRIA OIL d.o.o.,

(OIB: 03004159051)

Spinčići 38,

51215 Kastav

3
32
2.

AGS Hrvatska d.o.o.

(OIB: 47227514767)

Zagrebačka avenija 100A, 10000 Zagreb1
11
3.

ALDO COMMERCE d.o.o.

(OIB: 48533304236)

Molindrio 11a,

52440 Poreč

1


4.

APIOS d.o.o.

(OIB: 72594208197)

Budmanijeva 5,

10000 Zagreb

2
31
5.

ATTENDO CENTAR d.o.o.

(OIB: 84033729033)

Rugvička 151/a,

10370 Dugo Selo
1
6.

BENZIN PERIĆ d.o.o.

(OIB: 60379012458)

Trogirska cesta 1/a, 21220 Trogir

11
7.

B-MAX 282 d.o.o.

(OIB: 30035101199)

Mandlova 1,

10000 Zagreb

1
1
8.

BENZINSKA PUMPA BREBRIĆ d.o.o.

(OIB: 56879195310)

Zagrebačka 51/b,

44322 Lipovljani1
9.

BRALA d.o.o.

(OIB: 88011419576)

Braće Dežmalj 26,

23242 Posedarje11
10.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

(OIB: 00865396224)

Savska Opatovina 36,

10000 Zagreb

10*317*4
11.

DIRUS PROJEKT d.o.o.

(OIB: 41184565783)

Našička 3,

10000 Zagreb

1
1
12.

FILTOM d.o.o.

(OIB: 09918404407)

Furićevo 93,

51216 Viškovo

1


13.

GALIĆ-BENZ d.o.o.

(OIB: 24136516466)

Soblinečka 46,

10360 Soblinec1
14.

GOLUBIĆ d.o.o.

(OIB: 70455809921)

Josipa Jelačića bb,

33411 Gradina

1


15.

HODAK d.o.o.

(OIB: 47620282872)

Marka Križevčanina 1, 43000 Bjelovar

11
16.

INA – Industrija nafte d.d..

(OIB: 27759560625)

Avenija V.Holjevca 10, 10000 Zagreb60*342*10
17.

ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o.

(OIB: 83368668739)

Križnog puta 151/A,

32221 Nuštar11
18.KERO-BENZ d.o.o. (OIB: 19560914719)

Mavra Schlengera 7,

42204 Gornji Kneginec

1


19.

KONZUM d.d.

(OIB: 29955634590)

Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb1
1
20.

KORENKO d.o.o.

(OIB: 02001214747)

Vrbovečka ulica 35, 48260 Križevci

1
21.

KOS, d.o.o.

(OIB: 93479406417)

Marije Jurić Zagorke 8, 10340 Vrbovec

1
22.

KTC d.d.

(OIB: 95970838122)

Nikole Tesle 18,

48260 Križevci

1
2
23.

LEGETON-STELA d.o.o.

(OIB: 32492837722)

Rožići 16,

10020 Odranski Obrež

1

1
24.

LEPIRAC d.o.o.

(OIB: 32323862297)

Lepirac 1/A,

43000 Bjelovar

1


25.

LORENCO d.o.o.

(OIB: 39577450127)

Zagrebačka ulica 12, 23250 Pag

1
26.

LUKOIL CROATIA d.o.o.

(OIB: 84740716328)

Capraška ulica 6,

10000 Zagreb

12*
13*2
27.

MAROL d.o.o.

(OIB: 41463065912)

Ilica 71,

10000 Zagreb

1


28.

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.

(OIB: 28128148322)

Težačka 13,

21276 Vrgorac11
29.

METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o.

(OIB: 24235944240)

Av. Hrvatskih branitelja 4/1,

10290 Zaprešić

1


30.

MIKOL d.o.o.

(OIB: 31545507170)

Stjepana Bencea 10,

40000 Čakovec1
31.

MOBENZ d.o.o.

(OIB: 08458433796)

Svetojelenska cesta 18,

40000 Čakovec

1


32.

N.B. NENA d.o.o.

(OIB: 50775308808)

Matije Gupca 220,

43280 Garešnica
1
33.

NAFTA CENTAR d.o.o.

(OIB: 16571455698)

Mirka Kleščića 7,

10430 Samobor11
34.

NOVAK-BENZ d.o.o.

(OIB: 17588689217)

Bani, 1. Odvojak 1,

10000 Zagreb1
35.

OSATINA GRUPA d.o.o.

(OIB: 52123139126)

Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci1


36.

PETROL d.o.o.

(OIB: 75550985023)

Oreškovićeva 6/h, Otok, 10000 Zagreb34*346*20
37.

PIROVČANKA PZ

(OIB: 14903327955)

Trg Domovinskog rata 18,

22213 Pirovac1
38.

PLINKA-PUH d.o.o.

(OIB: 73128309953)

Križna 10/a,

10000 Zagreb

1


39.

REPROMATERIJAL d.o.o.

(OIB: 04929358305)

Sv. Leopolda Mandića 111/U,

31000 Osijek1
40.

SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o.

(OIB: 26394582461)

Trg Oluje 1,

22300 Knin1
41.

ŠOLA kopneni prijevoz d.o.o.

(OIB: 57575354292)

Vukovarska 49,

43000 Bjelovar1
42.

TEHNIX d.o.o.

(OIB: 78013846555)

Braće Radića 35,

40320 Donji Kraljevec

1


43.

TIFON d.o.o.

(OIB: 77607495225)

Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb6*28*
44.

TRGOVINA ŠURBEK d.o.o.

(OIB: 03023252373)

Trg Sv. Jurja 11,

49216 Desinić1
45.

TRI BARTOLA d.o.o.

(OIB: 90935624629)

Hrvatskog Sabora 25G,

23000 Zadar

1

2
46.

TROMILJA BENZIN d.o.o.

(OIB: 04694282280)

Tromilja 1/a,

22221 Lozovac
1
47.

ŽMINJ PETROL d.o.o.

(OIB: 59490470446)

Matka Laginje 2/P,

52341 Žminj11
UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:1451115753
Napomena:

* U jednom uzorku benzina i dizelskog goriva tijekom godine, potrebno je obvezno provesti i određivanje metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT).

U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva za koje mu je propisano uzorkovanje na benzinskim postajama u tekućoj godini, kao i u slučaju davanja na korištenje drugom dobavljaču – korisniku benzinske postaje, isti je dužan o tome obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (dalje: Ministarstvo) bez odlaganja, a najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke o nestavljanju na tržište.

III. Način uzorkovanja i broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

III.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170. Sukladno zahtjevima norme HRN EN 13016, uzorkovanje u svrhu određivanja tlaka para benzina potrebno je obaviti na način da količina uzorka bude 80% volumena u spremniku od 1 l.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

III.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta gorivaMinimalni broj uzoraka na godinu (BU)
Benzin40 uzoraka(1)
Dizelsko gorivo50 uzoraka(1)

Plinsko ulje za grijanje

(ekstra lako loživo ulje)

30 uzoraka(1)
Loživa ulja1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika
1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje
Brodsko gorivo7 uzorakaNapomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine stavljanja na tržište pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)Broj uzoraka
manje od 10001
od 1001 do 40002
od 4001 do 100003
od 10001 do 400004
od 40001 do 800005
više od 80000prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka


Napomena:

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU + P/80000

BU – broj uzoraka određen za dobavljača s količinom stavljanja na tržište do 80000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji stavlja na tržište više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

III.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

SKLADIŠTABroj uzorkovanja
Naziv skladištaDobavljač Korisnik skladištabenzindizelplinsko uljeloživo uljebrodsko gorivo

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisak

INA – Industrija nafte d.d.

(OIB: 27759560625)

101210

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj bb, Kostrena

INA – Industrija nafte d.d.

(OIB: 27759560625)

12141057

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d.

(OIB: 27759560625)

453

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d.

(OIB: 27759560625)

652

JANAF – Omišalj

Omišalj

Crodux derivati dva d.o.o.

(OIB: 00865396224)


3


JANAF – Žitnjak

Žitnjak bb, Zagreb

Crodux derivati dva d.o.o.

(OIB: 00865396224)

422

Tifon d.o.o.,

Zabok

Tifon d.o.o.

(OIB: 77607495225)

45-

Skladište goriva

AGS Hrvatska

Kobiljačka 102, Sesvetski Kraljevec

AGS Hrvatska d.o.o.

(OIB: 47227514767)

112

Naftni terminali Federacije d.o.o.

Neretljanskih gusara b.b.

Ploče

AGS Hrvatska d.o.o.

(OIB: 47227514767)


2


Terminal Tankerkomerc

Gaženica bb, Zadar

Crodux plin d.o.o.

(OIB: 50388109754)

Savska opatovina 36,

10000 Zagreb

111

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA43513057U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na određenom skladištu za koje mu je propisano uzorkovanje u tekućoj godini, isti je dužan u jednakom propisanom broju uzorkovati pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na skladištu s kojega ga stavlja ili planira stavljati na tržište.

U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva ni na jednom skladištu u Republici Hrvatskoj, isti je dužan u jednakom propisanom broju uzorkovati pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na benzinskim postajama na kojima ih stavlja ili planira stavljati na tržište.

U slučaju odluke o davanju skladišta na korištenje drugom dobavljaču – korisniku skladišta, dobavljač je dužan o tome obavijestiti Ministarstvo bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke.

IV. LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I IZVJEŠĆIVANJE

IV.1. Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste (dalje: Izvoditelj uzorkovanja) i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorijsku analizu tekućih naftnih goriva obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorkovanje i laboratorijska analiza tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa provodi se prema zahtjevima analitičkih metoda ispitivanja propisanih Uredbom.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na objektima (benzinskim postajama i skladištima) za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja i dužan je označiti svaki uzorak i svaki objekt na kojem se uzorkuje na način da zaštiti podatak o tome od kuda potječe gorivo.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je kada je to moguće, mjesta uzorkovanja za pojedinog dobavljača ravnomjerno geografski rasporediti po cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

IV.2. Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa dostaviti Ministarstvu plan uzorkovanja za svakog dobavljača s kojim je ugovorio provođenje Programa u sljedećoj godini.

Plan uzorkovanja mora sadržavati sljedeće podatke:

• popis objekata s njihovim sjedištem (adresa objekta) na kojima će se izvoditi uzorkovanje tekućih naftnih goriva za svakog dobavljača,

• vrste goriva koja će se uzorkovati na svakom objektu,

• datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje

• naziv i adresu akreditiranog laboratorija prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s kojim je izvoditelj uzorkovanja sklopio ugovor za provođenje analiza.

Podaci o mjestu, vremenu uzorkovanja i akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 koji će za izvoditelja uzorkovanja izvršiti laboratorijsku analizu su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača.

Kod dobavljača koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

IV.3. U slučaju utvrđenih prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti sastavnica i značajki ispitivanog goriva, izvoditelj uzorkovanja dužan je postupiti sukladno odredbama Uredbe te ujedno dostaviti Ministarstvu primjerak izvješća o ocjeni rezultata ispitivanja zajedno sa izvješćem o provedenoj laboratorijskoj analizi uzorka tekućeg naftnog goriva koje je proveo akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Izvoditelj uzorkovanja je dužan dostaviti Ministarstvu izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za prethodno tromjesečje i to do 15. travnja za 1. tromjesečje, 15. srpnja za 2. tromjesečje, 15. listopada za 3. tromjesečje i 15. siječnja za 4. tromjesečje.

Izvoditelj uzorkovanja je dužan do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnje izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za proteklu godinu.

IV.4. U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/18-24/01
Urbroj: 517-04-2-19-6
Zagreb, 7. siječnja 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.