Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

257

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, broj 24/18) u članku 2. riječi: »Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 2.

U članku 9. stavcima 2. i 3., člancima 10. i 11., članku 12. stavcima 3. i 4. te članku 13. stavcima 1. i 2. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/2

Urbroj: 538-06-1-1/410-19-1

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.