Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

258

Na temelju članka 26. stavaka 3. i 8. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA AKREDITACIJE REGIONALNIH KOORDINATORA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (»Narodne novine«, broj 24/18) u članku 1. riječi: »147/14 i 123/17« zamjenjuju se riječima: »broj 147/14, 123/17 i 118/18«, ispred kojih se stavlja zarez.

Članak 2.

U članku 2. naziv članka briše se, a riječi: »Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 3.

U članku 3. stavcima 1. i 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Agencije« zamjenjuju se riječima: »Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, državnih službenika iz Ministarstva.«

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 17. stavcima 4., 5. i 10. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak akreditacije završava donošenjem odluke Ministarstva o statusu regionalnog koordinatora.«

U stavku 4. riječi: »Agencija donijela« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo donijelo«, a riječi: »ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. riječ: »Agenciju« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako Ministarstvo u obavljanju poslova iz nadležnosti odnosno na temelju obavijesti regionalnog koordinatora ili njegovog osnivača, dođe do saznanja da regionalni koordinator više ne zadovoljava akreditacijske kriterije propisane u glavi III. ovoga Pravilnika, može zatražiti otklanjanje utvrđenih nedostataka u roku od 60 dana te dostavu izvješća o istom.

(3) U slučaju neotklanjanja utvrđenih nedostataka i nedostavljanja izvješća o istom u određenom roku, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Ministarstvo pokreće postupak preispitivanja akreditacije, na temelju kojeg akreditacija može biti oduzeta prije isteka roka na koji je izdana.«

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Agencija će u suradnji s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo će«.

U stavcima 2., 3. i 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječi: »Agencija je obvezna« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

Članak 9.

U Prilogu 3. u točki 2. riječi: »NN 147/14 i 123/17« brišu se.

U Prilogu 9. riječi: »(NN 147/14; 123/17)« brišu se.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/1

Urbroj: 538-06-1-1/410-19-1

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.