Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN 13/2019 (6.2.2019.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

263

Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF),

– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja UAIF-a koje su UAIF-i obavezni sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa),

– kontni plan UAIF-a.

OBVEZNIK IZRADE I DOSTAVE

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovoga Pravilnika je UAIF kojem je Hanfa izdala odobrenje za rad iz članka 28. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, dalje: Zakon).

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) UAIF je dužan voditi poslovne knjige te sastavljati godišnje i polugodišnje financijske izvještaje (dalje: financijski izvještaji) sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim ako ovim Pravilnikom nije propisano drugačije.

(2) UAIF je dužan poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje UAIF-a čine izvještaji iz članka 69. stavka 2. Zakona.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvještaja UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 2 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

DODATNI IZVJEŠTAJ

Članak 5.

(1) UAIF je dužan osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika sastavljati izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a.

(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA

Članak 6.

(1) UAIF je dužan izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine i

– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 Pravilnika.

(3) Konsolidirani godišnji financijski izvještaji UAIF-a moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje koje su sastavni dio polugodišnjih financijskih izvještaja trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) UAIF prilikom sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima može koristiti direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. ovoga Pravilnika Hanfa može od UAIF-a zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

(1) UAIF je dužan polugodišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od dva mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) UAIF je dužan revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(3) UAIF je dužan revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od šest mjeseci po proteku izvještajnog razdoblja.

Članak 8.

(1) UAIF dostavlja Hanfi izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) UAIF je dužan godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika i godišnje konsolidirane financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji (konsolidiranih) godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem UAIF-a, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je UAIF dostavio izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja iz članka 6. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem UAIF-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) UAIF je dužan objaviti revidirane (konsolidirane) godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama (zajedno sa revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji (konsolidiranih) godišnjih financijskih izvještaja i godišnjem izvješćem UAIF-a), u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan na svojim mrežnim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako UAIF posluje kraće od pet godina.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine.

(2) Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 105/17).

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-40-42-19-1

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

KONTNI PLAN ZA UAIF

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
2OBVEZE
3VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA
4OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA
5SITAN INVENTAR
6RASHODI
7PRIHODI
8REZULTAT POSLOVANJA
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE


0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I
DUGOTRAJNA ULAGANJA
00Dugotrajna nematerijalna imovina
01Dugotrajna materijalna imovina
02Predujmovi za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu i dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina u pripremi
03Ostala imovina
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
10Novčana sredstva
11Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima
13Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi, udjela u dobiti i ostalim ulaganjima
14Potraživanja s osnove ulaganja u financijske instrumente
15Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija
16Potraživanja od zaposlenika
17Ostala imovina
19Odgođena porezna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
19xOdgođena porezna imovina
2OBVEZE
20Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima
21Financijske obveze
23Obveze za kamate
24Obveze prema dobavljačima
25Obveze prema zaposlenicima
26Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
27Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti
28Rezerviranja za obveze
29Odgođene porezne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja
29xOdgođene porezne obveze
3FINANCIJSKA IMOVINA
30Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka
31Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
32Financijska imovina po amortiziranom trošku
5SITAN INVENTAR
6RASHODI
60Materijalni troškovi
61Troškovi usluga
62Troškovi plaća, honorara i sličnih naknada
63Ostali administrativni troškovi
64Troškovi upravljanja fondom i portfeljima
640Troškovi fonda koje snosi društvo za upravljanje
641Troškovi za poslove upravljanja koji su delegirani
642Troškovi zastupnika
643Ostali troškovi fonda
644Troškovi upravljanja portfeljima
65Trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja (osim financijske imovine)
66Gubici od ulaganja u financijske instrumente
660Nerealizirani gubici od financijske imovine

661

669

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Ostali gubici od ulaganja u financijske instrumente

67Gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine
670Gubitak od prodaje financijskih instrumenata
671Gubitak od prodaje ostale imovne
68Rashodi od kamata i negativnih tečajnih razlika
680Rashodi od kamata
681Negativne tečajne razlike
69Troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze
7PRIHODI
70Prihodi od naknada za upravljanje fondovima
700

700x


700y

Naknada za upravljanje Naknada za upravljanje UCITS fondom

Naknada za upravljanje AIF-om

701Naknada za uspješnost
702

702x

702y

Ulazna naknada Ulazna naknada UCITS fonda

Ulazna naknada AIF-a

703

703x

703y

Izlazna naknadaIzlazna naknada UCITS fonda

Izlazna naknada AIF-a

709Ostalo
71Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem
72Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja
73Prihodi od kamata
74Pozitivne tečajne razlike
75Prihodi od ulaganja u financijske instrumente
750Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata
751Nerealizirani dobici od ulaganja u financijske instrumente
752Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
759Ostali prihodi od ulaganja u financijske instrumente
76Prihod od prodaje ostale imovine
77Prihodi od ukinutog rezerviranja
78Ostali prihodi
79Razlika prihoda i rashoda
8REZULTAT POSLOVANJA
80Dobit ili gubitak prije oporezivanja
81Porez na dobit
82Dobit ili gubitak poslije oporezivanja
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE
90Uplaćeni i upisani temeljni kapital
91Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja
92Kapitalne rezerve
93Revalorizacijske rezerve
93xRevalorizacijske rezerve financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
93yRevalorizacijske rezerve ostale imovine
94Ostale rezerve
95Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine
950Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja
951Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja
952Dobit tekuće godine
953Gubitak tekuće godine
98Aktivni izvanbilančni zapisi
980Novčana sredstva klijenata – upravljanje portfeljem
981Potraživanja klijenata
982Financijski instrumenti vezani uz ugovor o upravljanju portfeljem klijenata
983Garancije
984Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)
985Repo ugovori (kolateral)
989Ostala aktivna izvanbilančna evidencija
99Pasivni izvanbilančni zapisi
990Obveza prema klijentu za primljena novčana sredstva
991Ostale obveze prema klijentu
992Obveza za garancije
993Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)
994Obveze vezane uz repo ugovore
999Ostala pasivna izvanbilančna evidencija

PRILOG 2

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI UAIF-a

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Na datum: __________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPZadnji datum prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
IMOVINA1

10+13*Novčana sredstva2

30+31+13*Financijska imovina po fer vrijednosti3

32+13*Financijska imovina po amortiziranom trošku4

11Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima5

13+14+15+16+17Ostala potraživanja6

01Nekretnine, postrojenja i oprema7
00Nematerijalna imovina8

19xOdgođena porezna imovina9

02+03+19 (osim 19x)Ostala imovina10


Ukupna imovina

(∑od AOP2 do AOP10)

11

98Izvanbilančni zapisi12

KAPITAL I OBVEZE13

Kapital i rezerve (∑od AOP15 do AOP20)14

90Temeljni kapital15

91+92+94Rezerve kapitala16

93xRezerve fer vrijednosti17

93yOstale revalorizacijske rezerve18

950+951Zadržana dobit ili preneseni gubitak19

952+953Dobit ili gubitak tekuće godine20


Obveze (∑od AOP22 do AOP25)21

20+23*Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima22

21Financijske obveze23

24+25+26+27+28+29 (osim 29x)Ostale obveze24

29xOdgođene porezne obveze25


Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)26

99Izvanbilančni zapisi27

Dodatak**28
Pripisano imateljima matice29
Pripisano manjinskom interesu30* Obračunata kamata po financijskom instrumentu

** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv UAIF-a: __________________________________________________

OIB: _________________________________________________________

Za razdoblje: ___________________________________________________

(u kunama)

KontoPozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Prihodi od upravljanja fondovima

(AOP32+AOP35+AOP38+AOP41)

31
700

Naknada za upravljanje

(AOP33+AOP34)

32
700xUCITS fondom33
700yalternativnim investicijskim fondom34
702

Prihod od ulaznih naknada

(AOP36+AOP37)

35

702xUCITS fonda36
702yalternativnim investicijskim fondom37
703

Prihod od izlaznih naknada

(AOP39+AOP40)

38

703xUCITS fonda39
703yalternativnim investicijskim fondom40
701+709Ostali prihodi41

Rashodi od upravljanja fondovima

(AOP43+AOP44)

42
-642Troškovi za posredovanja u prodaji udjela43

-640-641-643Ostali rashodi44


Neto rezultat od upravljanja investicijskim fondovima (AOP31+AOP42)45

71-644Neto prihod od upravljanja portfeljem46
72Prihod od investicijskog savjetovanja47
-60-61-62-63-65Opći i administrativni troškovi poslovanja48


Neto financijski rezultat

(∑ od AOP50 do AOP53)

49

73-680Neto prihod od kamata50

74-681Neto tečajne razlike51

752-661Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke52

73+750+751+759+76-660-669-670Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata53

77+78-+76-671-69Ostali prihodi i rashodi poslovanja54


Ukupni prihodi55


Ukupni rashodi56


Dobit ili gubitak prije oporezivanja

(AOP45+AOP46+AOP47+AOP48+AOP49+AOP54)

57


Porez na dobit58


Dobit ili gubitak (AOP57 AOP58)59

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP59+AOP60)

60

Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP62 do AOP65)

61

Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina62


Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata63


Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka64


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane65

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP67+AOP70+AOP73)

66

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP63+AOP64)

67
– nerealizirani dobici/gubici68
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)69

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP66+AOP67)

70
– dobici/gubici71
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)72
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka73
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)74

Dodatak**75
Pripisano imateljima matice76
Pripisano manjinskom interesu77** pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv UAIF-a: __________________________________________________

OIB: _________________________________________________________

Za razdoblje: ___________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

(AOP79 do AOP99)

78
Primici od naknade za upravljanje fondovima79
Primici od ostalih naknada i provizija80
Ostali primici od fondova81
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i portfeljima82
Novac isplaćen dobavljačima83
Novac isplaćen zaposlenicima84
Izdaci od kamata85
Izdaci za porez86
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti87
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti88

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑AOP101 do AOP110)

89
Primici od prodaje financijskih instrumenata90
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata91
Primici od kamata92
Primici od dividendi93
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente94
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata95
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine96
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine97
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti98
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti99

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(AOP101 do AOP109)

100
Uplate vlasnika društva za upravljanje101
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela102
Isplata dividende ili udjela u dobiti103
Primici od kredita104
Izdaci za otplatu primljenih kredita105
Primici po izdanim financijskim instrumentima106

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima107

Ostali primici iz financijskih aktivnosti108

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti109

Efekti promjene tečaja stranih valuta110

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP78+AOP89+AOP100+AOP110)

111

Novac na početku razdoblja112

Novac na kraju razdoblja

(AOP111+AOP112)

113Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UAIF-a: __________________________________________________

OIB: _________________________________________________________

Za razdoblje: ___________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(∑AOP115 do AOP129)

114
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja115

Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine116

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi117
Rezerviranja118
Prihodi od kamata119
Rashodi od kamata120
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente121
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke122
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima123

Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja124

Izdaci od kamata125
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine126

Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima127
Povećanje/smanjenje ostalih obveza128

Plaćen poreza na dobit129

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑AOP131 do AOP140)

130
Primici od prodaje financijskih instrumenata131
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata132
Primici od kamata133
Primici od dividendi134
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente135
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata136
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine137
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine138
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti139
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti140

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP142 do AOP150)

141
Uplate vlasnika društva za upravljanje142
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela143
Isplata dividende ili udjela u dobiti144
Primici od kredita145
Izdaci za otplatu primljenih kredita146
Primici po izdanim financijskim instrumentima147

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima148

Ostali primici iz financijskih aktivnosti149

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti150

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP114+AOP130+AOP141)

151

Novac na početku razdoblja152

Novac na kraju razdoblja

(AOP151+AOP152)

153Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv UAIF-a: __________________________________________________

OIB: _________________________________________________________

Za razdoblje: ___________________________________________________

(u kunama)

Kapital i rezerve

Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak tekuće
godine (razdoblja)
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine


Promjene računovodstvenih politika


Ispravak pogreški prethodnih razdoblja


Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)


Dobit ili gubitak razdoblja


Promjene fer vrijednosti financijskih instrume-nata


Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala


Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)


Povećanje/smanjenje upisanog kapitala


Ostale uplate vlasnika


Isplata udjela u dobiti


Ostale raspodjele vlasnicima


Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine


Stanje na dan početka tekuće poslovne godine


Promjene računovodstvenih politika


Ispravak pogreški prethodnih razdoblja


Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravlje-no)


Dobit ili gubitak razdoblja


Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata


Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala


Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)


Povećanje/smanjenje upisanog kapitala


Ostale uplate vlasnika


Isplata udjela u dobiti


Ostale raspodjele vlasnicima


Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv UAIF-a: __________________________________________________

OIB: _________________________________________________________

Za razdoblje: ___________________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a)     pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b)     objaviti informacije prema MSFI koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c)     pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba UAIF-a:
_________________________________________


PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA UAIF-a

Depoziti

BIC bankeNaziv bankeUgovoreni iznos u valuti glavniceOznaka valuteIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


Dionice

ISINNaziv izdavateljaKoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja


Dužnički vrijednosni papiri

ISIN

Naziv

izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijenaIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke


Instrumenti tržišta novca

ISINNaziv izdavateljaNominalna vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijenaVrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


Udjeli investicijskih fondova

ISINNaziv društva za upravljanjeNaziv fondaKoličinaFer cijena u valuti

Oznaka

valute

Vrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanju


Izvedenice

Vrsta
izvedenice
OpisDruga ugovorna stranaOIB druge ugovorne straneDatum sklapanja ugovoraDatum dospijeća

Nominalna

vrijednost u valuti

Oznaka valuteUgovoreni tečaj/
Izvršna cijena
Spot tečaj/cijenaFer vrijednost ulaganja u HRK


Poslovni udjeli

Naziv društvaOIB društvaOpisVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja


Repo ugovor (obrnuti repo ugovor)

Opis (repo/obrnuti repo ugovor)Broj ugovoraDatum sklapanja ugovoraDatum dospijeća ugovoraNaziv druge ugovorne straneUgovoreni iznos glavnice u valuti
Oznaka valuteUgovorena repo stopaVrijednost u HRKVrijednost kolaterala u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)

Broj ugovoraISINCijenaKoličina/nominalna vrijednostOznaka valuteVrijednost kolaterala u HRK


Ostala imovina

OpisDatum sklapanjaDatum dospijećaNaziv druge ugovorne strane/izdavateljaUgovoreni iznos glavnice u valuti
Oznaka valuteUgovorena kamataVrijednost ulaganja u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke