Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

NN 13/2019 (6.2.2019.), Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

265

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 112. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. siječnja 2019. donijela je

ODLUKU

O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, pri čemu je baza za izračun 2002. godina.

(2) Državni zavod za statistiku je objavio kako su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u 2018. u prosincu, u odnosu na prosinac 2017., više za 0,8% odnosno da indeks potrošačkih cijena za 2018. godinu iznosi 100,8.

(3) Osnovica iz stavka 1. ovoga članka za 2019. godinu iznosi 1.384.817,99 kn.

(4) Usklađenje sredstava jamstvenog pologa prema utvrđenoj osnovici za 2019. godinu iz stavka 3. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvršiti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(5) Mirovinsko društvo dužno je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti dokaze o stanju jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2018. i usklađenju izvršenom u skladu s ovom Odlukom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/04

Ubroj: 326-01-40-41-19-1

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. Sc. Ante Žigman, v. r.