Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

HRVATSKI SABOR

274

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/07

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

Članak 1.

U Zakonu o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, br. 94/13.) u članku 2. stavku 1. točke 5. i 7. mijenjaju se i glase:

»5) »nadležno upravno tijelo« u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

7) »znanstveno tijelo« u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za stručno-analitičke poslove zaštite prirode.«.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo je nadležno za provedbu uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, provedbu Konvencije i ovoga Zakona.

(2) Znanstveno tijelo je nadležno za obavljanje stručno-analitičkih poslova propisanih uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Konvencijom i ovim Zakonom.«.

Članak 3.

U članku 4. točkama 5. i 13. riječi: »u suradnji sa Zavodom« brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi: »Zadaće znanstvenog tijela«.

U članku 5. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Znanstveno tijelo«.

Točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.

U dosadašnjim točkama 3., 4. i 5., koje postaju točke 2., 3. i 4., riječi: »na zahtjev Ministarstva« brišu se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 7., riječi: »na zahtjev Ministarstva« brišu se.

Dosadašnje točke 9. i 10., koje postaju točke 8. i 9., mijenjaju se i glase:

»8) izrađuje stručne podloge za stajališta za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora i radnih skupina tijela Europske unije

9) izrađuje stručne podloge i prijedloge za izmjene i dopune dodataka Konvencije za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora Konvencije«.

Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11.

U dosadašnjoj točki 13., koja postaje točka 12., riječi: »u suradnji s Ministarstvom,« brišu se.

U dosadašnjoj točki 14., koja postaje točka 13., riječi: »od strane Ministarstva« brišu se.

U dosadašnjoj točki 15., koja postaje točka 14., riječ: »Ministarstvu,« briše se.

U dosadašnjim točkama 16. i 17., koje postaju točke 15. i 16., riječi: »u suradnji s Ministarstvom« brišu se.

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 17. i 18.

Članak 5.

U članku 16. stavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: »i Zavodom« brišu se.

Članak 7.

U članku 30. stavku 2. riječi: »temeljem stručnog mišljenja Zavoda« brišu se.

U stavku 3. riječi: »uzimajući u obzir stručno mišljenje Zavoda« brišu se.

U stavku 4. riječi: »uzimajući u obzir stručno mišljenje Zavoda,« brišu se.

Članak 8.

U članku 34. stavku 2. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Državni inspektorat«.

U stavku 3. riječi: »Zakonom o zaštiti prirode« zamjenjuje se riječima: »propisom kojim se uređuje rad Državnog inspektorata«.

Članak 9.

U članku 35. stavku 1. točki 2. riječ: »Zavoda,« briše se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 8. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/04

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.