Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

HRVATSKI SABOR

275

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/08

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, br. 15/18) u članku 4. stavku 1. točki 4. riječi: »stručno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Točka 14. briše se.

Dosadašnje točke 15. i 16. postaju točke 14. i 15.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »Stručno tijelo,« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. iza točke 20. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 21. do 32. koje glase:

»21. izdaje mišljenja vezano za strane i invazivne strane vrste

22. izrađuje stručne podloge za stajališta za sastanke odbora i radnih skupina tijela Unije

23. izrađuje stručne podloge za podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji za uvrštenje invazivnih stranih vrsta na Unijin popis u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1143/20149)

24. izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ili u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, provedbenog plana sustava nadzora stranih te invazivnih stranih vrsta, planova obnove ekosustava te planova upravljanja stranim vrstama koje nisu invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji niti invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, ali su prisutne i/ili rasprostranjene na području Republike Hrvatske i zahtijevaju donošenje mjera za izbjegavanje daljnjeg unošenja, širenja i/ili suzbijanja tih vrsta

25. izrađuje procjene ekološkog rizika strane vrste, procjene rizika invazivnosti strane vrste te procjene rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014

26. ocjenjuje plan djelovanja u smislu članka 8. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1143/2014

27. sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima stručnih radnih skupina tijela Unije te u radu drugih relevantnih međunarodnih organizacija

28. kartira strane vrste te uspostavlja, standardizira i koordinira inventariziranje, kartiranje i praćenje populacija stranih vrsta, a posebno invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

29. u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode uspostavlja i održava bazu podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj

30. pruža stručnu pomoć središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove carinskog nadzora i ostalim tijelima pri taksonomskom određivanju vrsta

31. osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe

32. obavlja i druge stručne poslove sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. brišu se.

Članak 5.

U članku 10. stavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 8.

Članak 6.

U članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o ekološkom riziku strane vrste.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 7.

U članku 13. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(2) Dopuštenje iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.«.

U stavku 5. iza riječi: »utvrdi« zarez i riječi: »uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 12. stavka 6. ovoga Zakona,« brišu se.

Članak 8.

U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o ekološkom riziku strane vrste.«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Pri uvođenju u prirodu Republike Hrvatske strane vrste ptica Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, mišljenje o ekološkom riziku strane vrste, odnosno procjenu rizika invazivnosti strane vrste iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 15. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste.

(2) Dopuštenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.«.

U stavku 5. iza riječi: »utvrdi« zarez i riječi: »uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona,« brišu se.

Članak 10.

U članku 17. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje postojanje ekološkog rizika na osnovi provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o ekološkom riziku strane vrste.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 11.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik strane vrste i da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima.

(2) Dopuštenje iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona se izdaje do isteka roka valjanosti provedene procjene rizika invazivnosti strane vrste ili mišljenja o nepostojanju ekološkog rizika strane vrste.«.

U stavku 6. iza riječi: »utvrdi« zarez i riječi: »uzimajući u obzir mišljenje stručnog tijela i mišljenje Povjerenstva iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona,« brišu se.

Članak 12.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje procjenu rizika invazivnosti strane vrste koja sadržava zaključak procjene u roku do dvije godine od dana primitka urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 13.

U članku 21. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako Ministarstvo za neku stranu vrstu utvrdi da se radi o stranoj vrsti od potencijalne važnosti za državno područje Republike Hrvatske ili njezina dijela te da ista može zahtijevati mjere na nacionalnoj razini, izradit će procjenu rizika invazivnosti strane vrste ili procjenu rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014, pri čemu se posebna pozornost treba posvetiti vrstama koje su u širokoj uporabi i koje pružaju znatne društvene koristi u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako Ministarstvo utvrdi potrebu uvođenja hitnih mjera za sprječavanje unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta sukladno članku 10. Uredbe (EU) br. 1143/2014, izradit će procjenu rizika u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(3) Troškovi izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona te procjene rizika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.«.

Članak 14.

U članku 23. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Prijedlog plana iz stavaka 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka izrađuje Ministarstvo, rukovodeći se participativnim pristupom te uzimajući u obzir mišljenja i prijedloge Povjerenstva.«.

Članak 15.

U članku 24. stavku 1. riječi: »Stručno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 16.

U članku 25. stavku 1. riječi: »Stručno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »stručno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »i stručnog tijela« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako Ministarstvo utvrdi pojavu strane vrste koja do tada nije zabilježena na području ili dijelu područja Republike Hrvatske, a za koju nije moguće isključiti postojanje ekološkog rizika, ili pojavu invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji ili invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Republici Hrvatskoj, izrađuje obavijest o nalazu s prijedlogom plana brzog iskorjenjivanja ili prijedlogom plana djelovanja u svrhu kontrole daljnjeg širenja.«.

U stavku 5. riječi: »stručno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 6. riječi: »stručno tijelo,« brišu se.

Članak 17.

U članku 26. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014, a ako tijekom provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.«.

Stavak 12. briše se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

Članak 18.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje za odgovarajuće korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji te odobrava plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima iz članka 26. stavka 6. točke 8. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako utvrdi ispunjenje uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 i članka 26. stavaka 2. do 6. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 28. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014, a ako tijekom provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo procjeni potrebnim, zatražit će i mišljenje Povjerenstva.«.

Stavak 11. briše se.

Dosadašnji stavci 12. do 18. postaju stavci 11. do 17.

Članak 20.

U članku 37. stavku 2. riječi: »stručnog tijela« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 21.

U članku 41. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Inspektori zaštite prirode u skladu s ovlastima propisanim propisom kojim se uređuje rad Državnog inspektorata te sukladno odredbama ovoga Zakona obavljaju službene kontrole u dijelu koji se odnosi na kontrolu uzgoja, uvođenja u prirodu i stavljanja na tržište stranih vrsta, kao i držanja u nekomercijalne svrhe te korištenja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i/ili invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj.

(3) Službene kontrole nad primjenom Uredbe (EU) br. 1143/2014 i ovoga Zakona, svatko u okviru svoga djelokruga i u granicama svojih ovlasti propisanih posebnim propisima, obavljaju i:

1. veterinarski inspektori te granični veterinarski inspektori na mjestima ulaska, u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje rad Državnog inspektorata, posebnog propisa kojim se uređuju poslovi veterinarstva, posebnog propisa kojim se uređuje zaštita životinja i posebnog propisa kojim se uređuje provedba uredbe Unije o zaštiti životinja, kao i propisa donesenih na temelju tih propisa te ovoga Zakona

2. fitosanitarni inspektori na mjestima ulaska u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje rad Državnog inspektorata, posebnog propisa kojim se uređuje biljno zdravstvo, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona

3. šumarski inspektori u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje rad Državnog inspektorata, posebnog propisa kojim se uređuje gospodarenje šumama, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na neovlašteno uvođenje stranih vrsta u prirodu, invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

4. lovni inspektori u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje rad Državnog inspektorata, posebnog propisa kojim se uređuje lovstvo, kao i propisa donesenih na temelju toga propisa te ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na neovlašteno uvođenje stranih vrsta u prirodu, invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj

5. ovlašteni policijski službenici nadležne policijske uprave u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju policijski poslovi, kao i propisima donesenim na temelju tog propisa te ovoga Zakona.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 21. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.