Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

282

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/15

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17. i 130/17. – Zakon o akvakulturi) u članku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008. (SL L 157, 20. 6. 2017.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/1004)«.

Podstavak 15. briše se.

Dosadašnji podstavci 16. i 17. postaju podstavci 15. i 16.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 11. riječi: »povlastica za uzgoj« zamjenjuju se riječima: »dozvola za akvakulturu«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila, kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ribolov u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te na plovila trećih država koja obavljaju ribolov u Zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila pod zastavom Republike Hrvatske kada ona obavljaju ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske i izvan njega.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 nadležni su inspektori Državnog inspektorata i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu te ministarstva nadležnog za pomorstvo, svatko u svojem djelokrugu u skladu s ovim Zakonom.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 508/2014 i člankom 6. Uredbe (EU) 2017/1004, a nakon potvrđivanja Europske komisije putem odobrenja plana rada, ministar donosi godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu.«.

U stavku 7. riječi: »a nakon odobrenja od Europske komisije,« brišu se.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10. i 11. koji glase:

»(9) Ministarstvo rješenjem imenuje nacionalnog korespondenta iz članka 7. Uredbe (EU) 2017/1004.

(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o imenovanju nacionalnog korespondenta iz stavka 9. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »Inspektori i ovlaštene osobe ministarstva« stavlja se zarez i dodaje riječ: »ministarstva«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 3. riječi: »Savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo«.

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe hitnog donošenja mjera upravljanja iz stavka 1. točaka 1., 7., 8., 9., 11., 12. i 13. ovoga članka, ministar može odlukom donijeti pojedine ili nekoliko mjera na određeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana.«.

Članak 8.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sredstva prikupljena od naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna i koriste se za financiranje dodjele državnih potpora u ribarstvu iz članka 55. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona, izradu znanstvenih i stručnih studija i podloga, nadzor i kontrolu ribarstva te informatičku podršku u ribarstvu.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 3. riječ: »uzgoj« zamjenjuje se riječju: »akvakulturu«.

U stavku 4. riječ: »ovlaštenika« zamjenjuje se riječima: »nositelja dozvole za akvakulturu«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na područjima hidroarheoloških nalazišta i nalaza ministar će dodatno pravilnikom propisati ograničenja u obavljanju ribolova, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove kulture.«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »povlasticu« dodaju se riječi: »te u međunarodnim vodama sukladno propisima kojima se regulira ribolov u tim područjima i ovom Zakonu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za ribolov u područjima s posebnim režimom upravljanja te za vrste koje podliježu ograničenjima ulova ministar odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Ministarstvo će na zahtjev nositelja dozvole za akvakulturu rješenjem dopustiti ribolov određenih vrsta riba i sakupljanje drugih morskih organizama koji su upisani u dozvolu, a čije su veličine ispod minimalne referentne veličine za očuvanje na određenom dijelu ribolovnog mora, na određeno vrijeme i određenim ribolovnim alatima, a namijenjeni su isključivo u svrhu uzgoja.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 11.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila upisanog u povlasticu mora pohraniti u ministarstvu:

– kada se plovilo namjerava upotrebljavati u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova u neprekidnom trajanju više od tri mjeseca

– ako ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona

– u slučaju nesposobnosti plovila za plovidbu ili zabrane isplovljenja plovilom koju je izdalo ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(2) Zahtjev za pohranom povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila mora podnijeti ministarstvu:

– najkasnije 30 dana prije početka uporabe plovila u druge svrhe iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i

– u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

(3) Ministarstvo izdaje potvrdu o pohrani povlastice vlasniku plovila.

(4) Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjuje ministarstvo po službenoj dužnosti:

– kada se na plovilu na koje se odnosi povlastica poveća snaga pogonskog stroja ili tonaža plovila bez prethodnog odobrenja ministarstva

– u slučaju prodaje ili darovanja plovila bez povlastice

– ako se plovilom obavlja druga djelatnost dulje od tri mjeseca, a povlastica nije pohranjena

– ako je određena prekršajna mjera privremenog oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na temelju izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 79. ovoga Zakona

– u slučaju smrti fizičke osobe vlasnika plovila.

(5) Povlastica pohranjena na zahtjev vlasnika plovila preuzima se iz pohrane na njegov zahtjev, a prilikom preuzimanja moraju biti zadovoljeni svi uvjeti kao i za izdavanje povlastice.

(6) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjuje se u ministarstvo na rok od najviše dvije godine te se rok pohrane može dodatno produžiti u slučaju havarije ili više sile, na zahtjev vlasnika plovila za produljenje roka pohrane.

(7) Uzastopno produljenje roka pohrane za dodatne dvije godine sukladno stavku 6. ovoga članka može se zatražiti samo jednom za svaku povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju potonuća plovila nakon 1. srpnja 2013. rok pohrane povlastice za gospodarski ribolov na moru može biti najviše deset godina.

(9) O pohrani povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru po službenoj dužnosti ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po službenoj dužnosti može se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila nakon što isteknu razlozi za njezinu pohranu, o čemu ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po službenoj dužnosti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka može se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila:

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka ako vlasnik plovila vrati snagu motora u kW ili tonažu plovila u GT u prvobitno stanje ili ih smanji u odnosu na prvobitno stanje, odnosno u slučaju ustupanja kapaciteta iz članka 40. stavka 7. ovoga Zakona, po donošenju rješenja o izmjeni podataka o snazi motora i/ili veličini plovila u GT na temelju Izjave o ustupanju kapaciteta

– u slučaju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka ako bivši vlasnik plovila koje je upisano u povlasticu zamijeni plovilo u povlastici novim plovilom sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom

– u slučaju iz stavka 4. podstavaka 3. ovoga članka ako je prestala okolnost zbog koje je povlastica pohranjena.

(12) Prilikom preuzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru moraju biti ispunjeni svi uvjeti kao i za izdavanje povlastice.

(13) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u elektroničkom obliku.

(14) Način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 12.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinut će se:

– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

– ako se utvrdi da više nisu zadovoljeni uvjeti za izdavanje povlastice, a povlastica nije pohranjena u skladu s odredbama iz članka 18. ovoga Zakona

– ako vlasnik plovila za koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne preuzme povlasticu iz pohrane od ministarstva u roku propisanom člankom 18. stavkom 5. ovoga Zakona

– ako se rješenjem trajno ukida povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na temelju izrečenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavaka 2., 3. i 4.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Povlastica u državnom vlasništvu s pripadajućim kapacitetom plovila i s pravima na ribolovne alate i ribolovne zone upisane u povlasticu može se isključivo u cijelosti dodijeliti fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje gospodarskog ribolova putem natječaja koji provodi ministarstvo.«.

U stavku 4. riječi: »pojedinih prava iz« brišu se.

U stavku 5. iza riječi: »na moru u državnom vlasništvu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »način provedbe natječaja«.

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se potvrdom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: potvrda za gospodarski ribolov) koju izdaje ministarstvo.

(2) Potvrda za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je završila stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ribarstva.

(3) Ministarstvo vodi Registar izdanih potvrda za gospodarski ribolov u elektroničkom obliku.

(4) Program stručnog osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova, obrazac te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih potvrda propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 15.

U članku 22. stavku 5. riječi: »na području kojem ovlaštenik povlastice ima prebivalište« zamjenjuju se riječima: »u mjestu prebivališta ovlaštenika povlastice,«.

Članak 16.

U članku 23. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ovlaštenici važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je ukinuta povlastica na temelju njihova zahtjeva i osobe koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska na mali obalni ribolov imaju trajno pravo na godišnju dozvolu za rekreacijski ribolov i posebnu dozvolu za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete bez naknade te će im ministarstvo izdati takvu dozvolu na njihov zahtjev, a koja vrijedi u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a osobe koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele su zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, ali se ne nalaze na popisu sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini, imaju pravo na godišnju dozvolu za rekreacijski ribolov i posebnu dozvolu za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete bez naknade do izdavanja povlastice za mali obalni ribolov te će im ministarstvo izdati dozvolu po službenoj dužnosti.«.

Članak 17.

U članku 24. stavku 5. podstavcima 1. i 2. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 18.

U članku 25. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ministarstvo može na zahtjev ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov rješenjem dozvoliti upotrebu ribolovnih alata i opreme bez obavljanja ribolova u svrhu testiranja alata i opreme.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Ministarstvo može na zahtjev ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov rješenjem dozvoliti korištenje ribolovnih alata i opreme na područjima u kojima je zabranjeno, a u svrhu traganja i spašavanja.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Ministar će pravilnikom odrediti referentno razdoblje i najmanji broj ostvarenih ribolovnih dana tijekom istog za pojedine ribolovne alate, prema evidenciji ribolovne aktivnosti, potrebnih da se ribolovni alat upisan u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru smatra aktivnim te upravljanje neaktivnim ribolovnim alatima.«.

Članak 19.

U članku 26. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Odobrenje se ukida:

– na zahtjev vlasnika plovila

– ako se prenose prava iz Odobrenja na drugo plovilo

– ukidanjem povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili trajnim oduzimanjem povlastice

– brisanjem ribolovnog alata na koji je Odobrenje izdano iz povlastice.«.

Članak 20.

U članku 28. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) posebne dozvole:

1. za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole

2. za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje športske dozvole

3. za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za obavljanje športskog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode posebna dozvola iz stavka 1. točke e) podtočke 3. ovoga članka može se izdati samo uz posjedovanje dozvole za športski ribolov koju izdaje Savez.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 21.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »riba« dodaju se riječi: »i drugih morskih organizama«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe i drugi morski organizmi ulovljeni za vrijeme natjecanja u športskom ribolovu označavaju se nakon što rezultati vaganja postanu konačni.«.

U stavku 5. riječ: »plovilu« zamjenjuje se riječju: »ribolovcu«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Način označavanja i minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama iz stavka 1. ovoga članka te količinu i vrste dopuštenog dnevnog ulova iz stavaka 3. i 5. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 22.

U članku 35. stavku 2. iza riječi: »javnost« dodaju se riječi: »te postupanje s ulovom«.

Članak 23.

U članku 37. stavku 2. riječi: »odnosno usluga prijevoza putnika« brišu se.

Članak 24.

U članku 40. stavku 5. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.«

U stavku 7. iza riječi: »vlasnicima plovila« dodaju se riječi: »i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi«.

Članak 25.

U članku 43. stavku 2. podstavku 1. riječi: »koji su korisnici odobrenih objekata« zamjenjuju se riječima: »odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva«.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – subjekti u poslovanju s hranom – ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla«.

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

U stavku 3. riječ: »korisnicima« zamjenjuje se riječima: »krajnjim potrošačima«.

U stavku 4. iza riječi: »ulova« dodaju se riječi: »namijenjenog prodaji krajnjem potrošaču«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministarstvo donosi rješenje o registraciji prvog kupca na zahtjev podnositelja.«.

U stavku 10. podstavku 1. iza riječi: »osobe« dodaju se riječi: »prvog kupca«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Prodaja s plovila krajnjim potrošačima ne smatra se prvom prodajom.«.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Postupak prve prodaje, sadržaj, oblik, način i rokove dostave prodajnog lista i potvrde o preuzimanju, uvjete, način i rokove dostave podataka o izvršenoj prodaji proizvoda ribarstva krajnjim potrošačima s plovila te sadržaj registra prvih kupaca propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 26.

U članku 46. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na proizvode ribarstva namijenjene osobnoj potrošnji u količini do 5 kg.«.

Članak 27.

U članku 53. stavku 3. iza riječi: »alata« dodaju se riječi: »i ugovor o korištenju sustava senzora ribolovnih alata«.

Članak 28.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture obuhvaća strukovne organizacije, tržišne standarde za određene proizvode ribarstva, informiranje potrošača, pravila tržišnog natjecanja i istraživanje tržišta.

(2) Strukovne organizacije su oblici udruženja u sektoru ribarstvu koja su priznata od ministarstva, a mogu biti organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije.

(3) Ministarstvo donosi rješenje o priznavanju strukovnih organizacija.

(4) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 3. ovoga članka ako strukovna organizacija više ne udovoljava uvjetima propisanima za priznavanje.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Oblik i sadržaj obrazaca za priznavanje i djelovanje strukovnih organizacija, primjenu tržišnih standarda za određene proizvode ribarstva, popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture te način prikupljanja cijena proizvoda ribarstva duž distribucijskog lanca pravilnicima propisuje ministar.«.

Članak 29.

Iza članka 56. dodaje se članak 56.a koji glasi:

»Članak 56.a

(1) Kao poseban oblik udruženja u sektoru ribarstva ministarstvo rješenjem može priznati ribarske zadruge.

(2) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako ribarska zadruga više ne udovoljava uvjetima propisanima za priznavanje.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Oblik i sadržaj obrazaca za priznavanje i djelovanje ribarskih zadruga pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 30.

U članku 58. stavku 1. iza riječi: »opreme« dodaju se riječi: »za gospodarski ribolov«.

Članak 31.

Iznad članka 61. dodaje se naslov koji glasi: »Inspekcijski nadzor«.

U članku 61. točka 7. briše se.

Dosadašnja točka 8., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7. inspektori Državnog inspektorata prema ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega nadležni su za provedbu inspekcijskog nadzora u dijelu koji se odnosi na kriterij svježine kojom se proizvodi ribarstva s obzirom na zdravstvenu ispravnost proglašavaju neprikladnim za prehranu ljudi te za kontrolu sljedivosti i DNK analize proizvoda ribarstva na tržištu.«.

Članak 32.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

Neposredni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode provode ovlaštene osobe – čuvari prirode.«.

Članak 33.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje četiri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje dvije godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.«.

Članak 34.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštene osobe iz članka 61. točaka 2. do 6. ovoga Zakona moraju biti stručno osposobljene za provedbu inspekcijskog nadzora, a ovlaštene osobe iz članka 61.a ovoga Zakona za provedbu neposrednog nadzora.«.

Članak 35.

U članku 65. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori i ovlaštene osobe mogu koristiti tehničke uređaje, uključujući snimke s besposadnih zrakoplova.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 36.

U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uzorkovanje iz stavka 1. ovoga članka, postupanje s rezultatima analize i troškovima uzorkovanja obavlja se u skladu s posebnim propisima o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.«.

Članak 37.

U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslove iz stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga članka mogu obavljati ovlaštene osobe iz članka 61. točaka 2. do 6. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Poslove iz stavka 1. točaka 4., 5. i 7. ovoga članka mogu obavljati ovlaštene osobe iz članka 61.a, u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode.«.

Članak 38.

U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspektor i ovlaštene osobe mogu staviti plombu na ulov, plovilo, alat, opremu, objekt te prijevozno sredstvo i/ili spremnik.«.

Članak 39.

U članku 76. stavak 6. briše se.

Članak 40.

U članku 79. stavku 17. riječi: »ribarskim plovilom čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara« zamjenjuju se riječima: »neovisno o karakteristikama plovila«.

Članak 41.

U članku 84. stavku 1. točka 28. briše se.

Dosadašnje točke 29. do 36. postaju točke 28. do 35.

Članak 42.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, okružujućim mrežama plivaricama, mrežama potegačama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad dna pokrivenih morskim cvjetnicama, posebno Posidonia oceanica ili drugim morskim fanerogama protivno članku 4. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

2. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad koraljnih staništa i dna pokrivena maerlom protivno članku 4. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

3. drži na plovilu mrežni teg čija je veličina oka manja od 40 mm na plovilima s pridnenom povlačnom mrežom koćom protivno članku 8. stavku 1. točki (h) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

4. lovi, drži na plovilu, prekrcava, iskrcava, skladišti, prevozi, prodaje i izlaže ili nudi na prodaju ženke jastoga (Palinuridae spp.) i hlapa (Homarus gammarus) protivno članku 8. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

5. drži na plovilu povlačne mreže, okružujuće mreže ili jednostruke mreže stajačice čija veličina oka mreže u onom njezinu dijelu koji ima najmanje oko protivno članku 9. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

6. drži na plovilu parangale s udicama veličine manje od 3,95 cm i širine manje od 1,65 cm protivno članku 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

7. smanjuje oko povlačne mreže koće u bilo kojem dijelu mreže protivno članku 11. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

8. koristi opremu povlačnih mreža koća koja nije u skladu s tehničkim specifikacijama točke (b) Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 11. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

9. drži na plovilu ribolovne alate koji nisu u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

10. koristi dredže koje se povlače brodom i hidraulične dredže protivno članku 12. stavku 1. točkama 1., 2., i 6. ovoga Zakona

11. koristi okružujuće mreže plivarice unutar 300 metara od obale ili unutar izobate od 50 metara, ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale, te na dubinama manjima od 70 % sveukupne visine okružujuće mreže plivarice izmjerene u skladu s Prilogom II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 13. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

12. iskrcava i prvi put stavlja u promet ulov ostvaren pridnenim povlačnim mrežama, pelagičnim povlačnim mrežama, okružujućim mrežama plivaricama, plutajućim parangalima, dredžama i hidrauličnim dredžama protivno članku 22. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006

13. ribarsko plovilo Europske unije nema instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju protivno članku 9. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona

14. ribarsko plovilo čija je duljina preko svega veća od 15 metara nema ili ne održava u funkciji sustav automatske identifikacije protivno članku 10. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

15. zapovjednik ribarskog plovila plovi kroz područje ograničenog ribolova brzinom manjom od propisane i/ili ribolovni alati tijekom plovidbe kroz područje ograničenog ribolova nisu složeni u skladu s člankom 50. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

16. obavlja prekrcaj na moru protivno članku 20. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

17. kod ribolova kod kojeg nije dopušteno koristiti više od jedne vrste alata svi ostali ribolovni alati nisu privezani i složeni, što je protivno članku 47. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

18. ribarsko plovilo nema opremu za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata, što je protivno članku 48. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

19. zapovjednik ribarskog plovila koje je izgubilo ribolovni alat ili dio ribolovnog alata ne pokuša ga što je moguće prije pronaći i izvući, što je protivno članku 48. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

20. ne dokaže zemljopisno podrijetlo proizvoda za koje je utvrđena najmanja dopuštena veličina protivno članku 56. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

21. ulovljene ili sakupljene proizvode ribarstva prije prve prodaje ne razvrsta u serije, što je protivno članku 56. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

22. organizacija proizvođača ili registrirani kupac ne vodi evidenciju o podrijetlu iz istog područja upravljanja, ne razvrstava serije koje dolaze s više ribarskih plovila te ne čuva podatke o serijama najmanje tri godine, što je protivno članku 56. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

23. izlaže za prvu prodaju, nudi na prodaju prvi put, prodaje ili na drugi način stavlja na tržište proizvode ribarstva koji ne zadovoljavaju zajedničke tržišne standarde, što je protivno članku 57. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

24. ne može dokazati da proizvodi ribarstva i akvakulture udovoljavaju minimalnim tržišnim standardima u svim fazama, što je protivno članku 57. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

25. ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda ribarstva i akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje, što je protivno članku 58. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

26. proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju ili će se vjerojatno staviti na tržište u Uniji ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije, što je protivno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

27. serije proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje združi ili razdijeli, a nije moguće proizvode ribarstva slijediti do faze izlova ili sakupljanja, što je protivno članku 58. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

28. nema uspostavljen sustav i postupak za identifikaciju gospodarskog subjekta koji im je isporučio serije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i onog kojemu su ti proizvodi isporučeni, što je protivno članku 58. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

29. za sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi u pogledu označavanja i potrebnih podataka iz članka 58. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

30. prvu prodaju ili registraciju svih proizvoda ribarstva ne obavi u aukcijskom centru ili kod registriranog kupca ili kod organizacije proizvođača, što je protivno članku 59. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

31. obavlja vaganje proizvoda ribarstva na vagi koju nije odobrilo ministarstvo, što je protivno članku 60. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

32. ne važe proizvode ribarstva pri iskrcaju prije nego što se proizvodi ribarstva uskladište, prevezu ili prodaju, što je protivno članku 60. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

33. ministarstvu u roku od 48 sati nakon prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 62. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

34. ministarstvu u roku od 24 sata nakon završetka prve prodaje ne dostavi prodajni list ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 63. stavku 1. i članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

35. ministarstvu ne dostavi u roku od 48 sati nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 66. stavcima 1. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

36. ministarstvu ne dostavi u roku od 24 sata nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 67. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

37. ministarstvu u roku od 48 sati od utovara ne dostavi prijevozni dokument ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke, što je protivno članku 68. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

38. ne označi ribarsko plovilo sukladno članku 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

39. napusti luku s ribarskim plovilom koje nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je u punoj funkciji protivno članku 36. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 i članku 52. stavcima 5. i 10. ovoga Zakona

40. odgovarajuće podatke o serijama ne ažurira nakon što su podaci postali dostupni, što je protivno članku 67. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

41. evidenciju o vaganju ne vodi i/ili ne čuva u skladu s člankom 70. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

42. zapovjednik ribarskog plovila kopiju lista iz očevidnika o ribolovu ministarstvu ne dostavi prije vaganja u skladu s člankom 71. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

43. evidenciju o vaganju zamrznutih proizvoda ribarstva ne vodi u skladu s člankom 73. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

44. nadležnim tijelima ne dopusti puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju u skladu s člankom 75. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

45. zapovjednik plovila na zahtjev službenih osoba ne izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda u skladu s člankom 104. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

46. postupa protivno odredbama članka 113. stavka 2. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

47. postupa protivno odredbama članka 114. stavka 1. točaka (a) i/ili (b) i/ili (c) i/ili (d) i/ili (e) i/ili (f) i/ili (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

48. zapovjednik ribarskog plovila ne primi i ne surađuje s osobama zaduženim za uzorkovanje u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/1004

49. obavlja športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenim područjima protivno ograničenjima obavljanja ribolova iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

50. lovi, sakuplja, zadržava na plovilu, prekrcava, iskrcava, prenosi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi na prodaju ribe ili druge morske organizme u razdoblju lovostaja suprotno članku 12. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

51. postupi suprotno članku 12. stavku 1. točki 7. ovoga Zakona

52. obavlja športski ili rekreacijski ribolov u zaštićenom području protivno članku 12. stavku 1. točki 12. ovoga Zakona

53. obavlja ribolov i druge radnje koje mogu ometati djelatnost uzgoja na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja, protivno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

54. za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu ne nalazi se odgovorna osoba za obavljanje gospodarskog ribolova koja je stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova protivno članku 15. stavku 5. ovoga Zakona

55. obavlja gospodarsko sakupljanje živih školjkaša, bodljikaša i plaštenjaka protivno članku 15. stavku 6. ovoga Zakona

56. postupa suprotno članku 15. stavku 7. ovoga Zakona

57. povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne pohrani sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona

58. nema uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova u skladu s člankom 21. stavkom 1. ovoga Zakona

59. u malom obalnom ribolovu ulovi i/ili sakupi više od dozvoljene dnevne količine protivno članku 22. stavku 3. ovoga Zakona

60. u malom obalnom ribolovu ulovi plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), velike rakove te sakuplja koralje i spužve protivno članku 22. stavku 4. ovoga Zakona

61. obavlja mali obalni ribolov protivno članku 22. stavku 6. ovoga Zakona

62. upotrebljava ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni, u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe, u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe i/ili na nedozvoljen način protivno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

63. obavlja gospodarski ribolov i mali obalni ribolov onim ribolovnim alatima i opremom za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, kao i njihovo držanje na plovilu protivno članku 25. stavku 3. ovoga Zakona

64. obavlja športski ribolov ili rekreacijski ribolov bez dozvole za športski ribolov ili rekreacijski ribolov protivno članku 27. ovoga Zakona

65. izdaje dozvole za športski ribolov suprotno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona

66. prodaje dozvole bez ovlaštenja ministarstva protivno članku 29. stavku 4. ovoga Zakona

67. lovi plavoperajnu tunu, iglana, igluna, velike rakove te sakuplja spužve i koralje u športskom i rekreacijskom ribolovu protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

68. u športskom i/ili rekreacijskom ribolovu postupa protivno članku 33. ovoga Zakona

69. održi natjecanje u športskom ribolovu bez izdanog odobrenja ministarstva ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona

70. obavlja ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost bez rješenja protivno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

71. obavlja ribolov protivno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

72. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za ribolovni turizam protivno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona

73. ulov proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova ostvaren mrežama potegačama iskrcava i prvi put stavlja na tržište protivno članku 42. stavku 2. ovoga Zakona

74. za proizvode ribarstva namijenjene prvoj prodaji u kasnijoj fazi ne ispuni i/ili ne dostavi potvrdu o preuzimanju ministarstvu u propisanom roku protivno članku 43. stavku 5. ovoga Zakona

75. obavlja vaganje proizvoda ribarstva protivno članku 44. ovoga Zakona

76. prevozi proizvode ribarstva cestovnim prijevoznim sredstvima protivno članku 45. ovoga Zakona

77. tražene podatke ne dostavi i/ili ne vodi druge evidencije sukladno članku 47. ovoga Zakona

78. tražene podatke ne dostavi sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona

79. vlasnik ribarskog plovila ne dozvoljava pristup ribarskom plovilu u svrhu instaliranja, održavanja, deinstaliranja i zamjene VMS uređaja, e-očevidnika i sustava senzora ribolovnih alata protivno članku 51. stavku 3. i/ili članku 52. stavku 3. i/ili članku 53. stavku 2. ovoga Zakona

80. neovlašteno uklanja s uređaja propisno postavljene plombe protivno članku 51. stavku 6. ovoga Zakona

81. ribarsko plovilo nema instaliran e-očevidnik u skladu s člankom 52. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

82. uništi, ošteti, onesposobi ili na drugi način ometa rad e-očevidnika protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona

83. postupa sa sustavom senzora korištenja i označavanja ribolovnih alata protivno članku 53. stavku 4. ovoga Zakona

84. u slučaju tehničkog kvara senzora ne prijavi kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka Ribarskom monitoring centru u skladu s člankom 53. stavkom 5. ovoga Zakona

85. napusti luku suprotno članku 53. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona

86. drži ribolovne alate i opremu na plovilu protivno članku 58. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.«.

Članak 43.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17. i 130/17.) Prilog I. briše se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 44.

Obvezuje se ministar da u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona donese provedbene propise iz članka 14. stavka 6. koji je dodan člankom 9. ovoga Zakona, članka 18. stavka 14. koji je izmijenjen člankom 11. ovoga Zakona, članka 21. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona, članka 25. stavka 9. koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona, članka 33. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 21. ovoga Zakona, članka 43. stavka 12. koji je dodan člankom 25. ovoga Zakona, članka 56. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Zakona i članka 56.a stavka 4. koji je dodan člankom 29. ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Zakona i članka 61. točke 7. koja je izmijenjena člankom 31. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/110

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.