Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

NN 14/2019 (7.2.2019.), Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Vlada Republike Hrvatske

283

Na temelju članka 16. stavka 10. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, broj 106/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2019. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE PRIJAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se kriteriji za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na temelju kojih se sastavljaju liste prvenstva.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Liste prvenstva sastavljaju se za općine i gradove te prema modelima stambenog zbrinjavanja iz članka 7. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, i to:

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće (model A)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana (model C)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)

– lista prvenstva formira se od prijava zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave (model E).

Članak 3.

Pravodobne i uredne prijave za stambeno zbrinjavanje boduju se na sljedeći način:

1. Prema broju članova obiteljskog kućanstva navedenih u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje za sebe 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana pet bodova.

2. Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju navedenih u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje za svako dijete 10 bodova.

3. Na temelju prosječnih primanja u posljednjih godinu dana svih članova kućanstva, podnositelj prijave ostvaruje:

broj bodovakriterij
30do 25% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku
25od 26% do 50% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku
15od 51% do 74% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku


4. Prema stručnoj spremi podnositelja prijave i člana obitelji koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje:

broj bodovakriterij
5doktor znanosti, magistar znanosti, sveučilišni specijalistički studij i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
3završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
1srednja stručna sprema


5. Prema ukupnoj dužini prebivanja na području grada/općine za koju je podnio prijavu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj prijave ostvaruje:

broj bodovakriterij
5020 i više od 20 godina
30od 10 do 19 godina
10od 5 do 9 godina


6. Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog kućanstva, podnositelj prijave ostvaruje:

broj bodovakriterij
25za status najmoprimca (podstanara)
15za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade


7. Prema životnoj dobi podnositelja prijave, podnositelj prijave ostvaruje:

broj bodovakriterij
50do 40 godina
30od 41 do 60 godine
10od 61 i više godina


8. Obitelj smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno 100 bodova po prijavi za stambeno zbrinjavanje iz obitelji.

9. Ako podnositelj prijave ili član obiteljskog kućanstva koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, za svaku osobu s utvrđenim oštećenjem organizma pripada:

broj bodovakriterij
15invalidi sa 100% oštećenja organizma
10invalidi sa 60% do 90% oštećenja organizma
5invalidi sa 20% do 50% oštećenja organizma


10. Prema invaliditetu podnositelja prijave ili člana njegovog obiteljskog kućanstva navedenog u prijavi, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

broj bodovakriterij
15100% invaliditeta
1060% do 90% invaliditeta
520 do 50% invaliditeta


Ako se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog kućanstva navedenog u prijavi, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelj prijave ostvaruje dodatnih 12 bodova.

11. Podnositelj prijave ili članovi obiteljskog kućanstva koji su na prijavi za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno broj bodova ovisno o vremenu provedenom u Domovinskom ratu, i to:

broj bodovakriterij
50do 12 mjeseci
60od 12 do 24 mjeseca
70od 24 do 36 mjeseci
80od 36 do 48 mjeseci
90od 48 do 60 mjeseci
100više od 60 mjeseci


Boduje se status člana s najvećim brojem bodova.

Dragovoljac iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na dodatnih 10 bodova.

12. Prijava u kojoj je naveden član kućanstva koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji ostvaruje jednokratno 40 bodova.

13. Podnositelj prijave ili član obiteljskog kućanstva koji je naveden u prijavi za stambeno zbrinjavanje koji je imao ili je u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice, ostvaruje 10 bodova.

14. Podnositelj prijave koji je već podnosio zahtjev za stambeno zbrinjavanje sukladno propisu o područjima posebne državne skrbi, ostvaruje po 10 bodova za svaku godinu koja je protekla od dana podnošenja prvoga zahtjeva, a najviše može biti 120 bodova.

Članak 4.

Za ostvarivanje bodova navedenih u članku 3. ove Uredbe potrebna je sljedeća dokumentacija, iz:

– točke 2., za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrda škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove

– točke 3., obračunska isprava za isplatu plaće od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju

– točke 4., diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi

– točke 5., uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi

– točke 6., dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika

– točke 7., preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih

– točke 8., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

– točke 9., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

– točke 10., dokaz o utvrđenom invaliditetu

– točke 11., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

– točke 12., pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji

– točke 13., potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice

– točke 14., uvid u službenu evidenciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili ureda državne uprave u županijama.

Članak 5.

Lista prvenstva sadrži:

– redni broj

– ime i prezime podnositelja prijave

– broj članova obitelji

– broj bodova i

– mjesto (općina ili grad) stambenog zbrinjavanja.

Članak 6.

Ako dvije ili više prijave imaju isti broj utvrđenih bodova iz članka 3. ove Uredbe prednost za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje ima obitelj koja:

– se više godina nalazi na listi prvenstva

– ima veći broj malodobne djece.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, br. 30/14 i 115/16).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/105
Urbroj: 50301-26/24-19-5
Zagreb, 7. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.