Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 15/2019 (13.2.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

296

Na temelju članka 50. stavka 1., a u vezi s člankom 64. stavkom 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18), na prijedlog ministrice vanjskih i europskih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03, 48/03, 39/06, 36/07, 25/13 i 48/18), u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ostala prava iz radnog odnosa, koja nisu regulirana ovom Uredbom, profesionalni i ugovorni diplomat, državni službenik i namještenik u službi vanjskih poslova, ostvaruje sukladno općim propisima o državnim službenicima i namještenicima, općim propisima o radu te u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) neodgovarajuće sigurnosne uvjete, i to:

1. umjereni sigurnosni rizik – 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova

2. visoki sigurnosni rizik – 20% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova ili

3. izuzetno visoki sigurnosni rizik – 30% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova.«.

Članak 3.

Naziv poglavlja iza članka 30. mijenja se i glasi:

»5. PLAĆE I NAKNADE U SJEDIŠTU SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA«

Članak 4.

Članak 31. mijenja se i glasi:

(1) Zaposleni u sjedištu službe vanjskih poslova ima pravo na plaću.

(2) Diplomat u sjedištu službe vanjskih poslova ima pravo na:

a) naknadu kunske plaće

b) naknadu troškova za protokolarne obaveze vezane za promicanje interesa Republike Hrvatske i

c) naknadu troškova stanovanja.

Članak 5.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

(1) Plaća zaposlenog u sjedištu službe vanjskih poslova utvrđuje se u skladu s propisima kojima se utvrđuje plaća državnih službenika i namještenika.

(2) Za zaposlenog u službi vanjskih poslova raspoređenog na radno mjesto iz Popisa posebnih naziva radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u sjedištu službe vanjskih poslova (Prilog IV.), koji je sastavni dio ove Uredbe, pri utvrđivanju plaće primjenjuje se pripadajući koeficijent složenosti poslova.«.

Članak 6.

Članak 35. briše se.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti članak 17. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-03/05

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 7. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG IV.

POPIS POSEBNIH NAZIVA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENATA SLOŽENOSTI POSLOVA U SJEDIŠTU SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA

Naziv radnog mjesta u službi vanjskih poslovaKoeficijent složenosti poslova
GLAVNI PRAVNI SAVJETNIK3,450
NAČELNIK SEKTORA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA3,390
GLAVNI INSPEKTOR SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA3,335
TAJNIK KABINETA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA3,335
GLASNOGOVORNIK U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA3,2
EUROPSKI KORESPONDENT2,85
SAVJETNIK MINISTRA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA2,85
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU VELEPOSLANIK2,630
VODITELJ SLUŽBE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA2,4
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA2,2
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU OPUNOMOĆENI MINISTAR2,337
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU MINISTAR SAVJETNIK2,223
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU DIPLOMATSKI SAVJETNIK2,1
SAVJETNIK U KABINETU MINISTRA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA2,027
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU I. TAJNIK1,938
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU II. TAJNIK1,824
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU III. TAJNIK1,739
VIŠI INFORMATIČKI SAVJETNIK U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA1,737
PROFESIONALNI DIPLOMAT U DIPLOMATSKOM ZVANJU ATAŠE1,653
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POSEBNE POSLOVE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA1,599
INFORMATIČKI SAVJETNIK U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA1,478
INFORMATIČKI SURADNIK U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA1,397

STRUČNI SURADNIK ZA POSEBNE POSLOVE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

1,294
ADMINISTRATIVNI SURADNIK U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA1,227
VIŠI REFERENT ZA POSEBNE POSLOVE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA, VODITELJ EVIDENCIJE1,048
STRUČNI REFERENT ZA POSEBNE POSLOVE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA0,989
STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA0,970
NAMJEŠTENIK III. VRSTE ZA PODRŠKU SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA0,873