Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa

NN 15/2019 (13.2.2019.), Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

304

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Obujam i površina građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa izračunavaju se prema podacima iz glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole dobivenim od javnopravnog tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, glavnog projekta za građevinu koja se prema propisima o gradnji gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta, odnosno prema podacima utvrđenim u postupku donošenja rješenja o komunalnom doprinosu za građevinu koja se prema propisima o gradnji gradi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta.

Članak 3.

(1) Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u kubnim metrima (m³) kao stvarni obujam, odnosno zbroj obujma pojedinih dijelova građevine koji su zatvoreni tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za obujam dijelova te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van, a čiji obujam se izračunava na način propisan ovim Pravilnikom.

(2) Obujam dijelova građevine iz stavka 1. ovoga članka koji nisu zatvoreni, kao što su loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van, utvrđuje se u kubnim metrima (m³) kao stvarni obujam tih dijelova do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u četvornim metrima (m²) poda tih dijelova prostora koji su natkriveni.

Članak 4.

Prilikom utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za izračun obujma zatvorenih dijelova građevine uzimaju se sljedeće kote:

– za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova građevine uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),

– za završnu, gornju kotu visine građevine ili dijelova građevine uzima se najviša donja kota krova tj. završna obloga unutarnje površine kosog ravnog ili zaobljenog krova, odnosno terase.

Članak 5.

U obujam građevine ne uračunavaju se:

– žbuka, odnosno toplinska izolacija uključivo i završne slojeve na vanjskim zidovima, odnosno vanjskim površinama građevine

– balkoni i nenatkrivene terase

– prostor ispod dijela kosog ili zaobljenog krova visine manje od 1,2 m

– strehe, vijenci i drugi krovni istaci

– otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe

– vanjska dizala nastala rekonstrukcijom postojeće građevine

– nadstrešnice ispred ulaza do 6 m2 površine poda natkrivenoga prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini)

– konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine

– dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolaciju)

– temelji, odnosno temeljna konstrukcija

– dimnjaci i ventilacije

– konstruktivni i oblikovni istaci ili udubine na vanjskim površinama

– istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama

– rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole

– podrumska i druga okna

– solarni kolektori i drugi uređaji građevine predviđeni za povećanje energetske učinkovitosti.

Članak 6.

(1) Površina otvorenih bazena i drugih otvorenih građevina, te spremnika za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, utvrđuje se u četvornim metrima (m²) tlocrtne površine građevine.

(2) Tlocrtna površina građevine iz stavka 1. ovoga članka je vertikalna projekcija svih dijelova konstrukcije građevine na tlo.

Članak 7.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započetim do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osim ako to investitor ili vlasnik građevine zatraži.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/6

Urbroj: 531-01-19-1

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.