Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi

NN 15/2019 (13.2.2019.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

307

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, OPĆI PROPISI

Članak 1.

(1) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi, propisuju opće tehničke zahtjeve za plovila hrvatske državne pripadnosti kojima se u pravni sustav i pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske prenose odredbe međunarodnih ugovora i dokumenata Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (konvencije, protokole), uključujući:

a) obvezujuće kodekse i rezolucije donesene temeljem Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS 1974), Protokola iz 1978. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS PROT 1978), Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, (SOLAS PROT 1988), Međunarodne konvencije o teretnim linijama, 1966 (LLC 1966), Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966 (LLC PROT 1988), Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova, 1973, izmijenjena Protokolom 1978 (MARPOL 73/78), Protokola iz 1997. za izmjenu Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova, 1973, izmijenjene Protokolom iz 1978. (MARPOL PROT 1997), Konvencije o Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972, s izmjenama (COLREG 1972), Međunarodne konvencije o baždarenju brodova, 1969 (TMC 1969), Međunarodne konvencije o sigurnosti kontejnera, 1972, s izmjenama (CSC 1972), Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova, 2001 (AFS Konvencija), Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004 (BWM Konvencija), Protokola iz 1993. na Torremolinos Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, 1977 (SFV PROT 1993), kao i obvezujuće kodekse i rezolucije donesene temeljem konvencije SOLAS: Međunarodni kodeks za implementaciju IMO instrumenata (III Kodeks), Kodeks o razinama buke na brodovima, Međunarodni kodeks o stabilitetu u neoštećenom stanju (IS Kodeks), Međunarodni kodeks za sustave protupožarne zaštite (FSS Kodeks), Međunarodni kodeks za primjenu postupaka požarnog ispitivanja (FTP Kodeks), Međunarodni kodeks o sredstvima za spašavanje (LSA Kodeks), Međunarodni kodeks za terete u rasutom stanju (IMSBC Kodeks), Kodeks za siguran rad, slaganje i pričvršćenje tereta (CSS Kodeks), Međunarodni kodeks za siguran prijevoz žita u rasutom stanju, Međunarodni kodeks opasnih tvari (IMDG Kodeks), Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (IBC Kodeks), Međunarodni kodeks za konstrukciju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju (IGC Kodeks), Međunarodni kodeks za siguran prijevoz upakiranog ozračenog nuklearnog goriva, plutonija i visokovrijednog radioaktivnog otpada na brodovima (INF Kodeks), Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću glede sigurnog rada brodova i sprečavanja zagađivanja (ISM Kodeks), Međunarodni kodeks za brze brodove (HSC Kodeks), Kodeks za priznate organizacije (RO Kodeks), Međunarodni kodeks o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje (ESP Kodeks), Međunarodni kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama, Međunarodni kodeks za sigurnost brodova koji upotrebljavaju plinovita goriva ili druge vrste goriva niske točke plamišta (IGF Kodeks), Međunarodni kodeks za sigurnosnu zaštitu brodova i luka (ISPS Kodeks), te kodekse donesene temeljem Konvencije MARPOL: Tehnički Kodeks o nadzoru ispuštanja dušikovih oksida iz brodskih dizel motora (NOx tehnički Kodeks), Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (BCH Kodeks) i

b) neobvezujuće IMO kodekse koji se primjenjuju na brodove hrvatske državne pripadnosti: Kodeks o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC Kodeks), Kodeks za prijevoz tereta i osoblja brodovima za opskrbu (OSV Kodeks), Kodeks za brodove posebne namjene (SPS Kodeks), Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata za bušenje (MODU Kodeks).

(2) Ova Pravila propisuju opće tehničke zahtjeve za plovila hrvatske državne pripadnosti kojima se u pravni sustav i pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske prenose odredbe međunarodnih ugovora i dokumenata Međunarodne organizacije rada (ILO): Konvencija broj 152 – Sigurnost na radu i zdravlje (lučki radnici) iz 1979. godine i Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine (MLC 2006).

(3) Sastavni dio ovih pravila su prilozi:

Prilog I: »Odjeljak 1. – Općenito«

Prilog II: »Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled«

Prilog III: »Odjeljak 3 – Certifikacija proizvoda«

Prilog IV: »Odjeljak 4. – Odobrenje uslužnih tvrtki«

Prilog V: »Odjeljak 5. – Pregledi postojećih brodova«

Prilog VI: »Odjeljak 6. – Sustav upravljanja sigurnošću«

Prilog VII: »Odjeljak 7. – Recikliranje brodova«.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilima u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva 97/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva 2002/59/EZ europskog parlamenta i vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva Vijeća 2014/90/EU od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ, kako je izmjenama dopunjena

– Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava, kako je izmjenama dopunjena

(2) Ovim Pravilima osigurava se provedba:

– Uredbe (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2017/1130 od 14. lipnja 2017. o definiranju karakteristika ribarskih plovila, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe Komisije (EZ) br. 324/2008 od 9. travnja 2008. o utvrđivanju izmijenjenih postupaka za obavljanje pregleda Komisije u području sigurnosne zaštite u pomorstvu

– Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EU) br. 530/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o ubrzanom postupnom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahtjeva za tankere za ulje s jednostrukom oplatom, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, kako je izmjenama dopunjena

– Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, kako je izmjenama dopunjena.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 1. – Opći propisi objavljena u »Narodnim novinama« br. 27/2011.

Članak 4.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/7

Urbroj: 530-03-1-1-2-18-1

Zagreb, 18. siječnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

ODJELJAK 1. – OPĆENITO

1 TEHNIČKA PRAVILA

1.1 UVODNE NAPOMENE

1.1.1 Tehnička Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnička pravila) su tehnički propisi doneseni na temelju »Pomorskog zakonika« Republike Hrvatske, kojima se:

.1 propisuju tehnički zahtjevi kojima moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije;

.2 utvrđuje način obavljanja tehničkog nadzora; i

.3 propisuje način izdavanja isprava, zapisa i knjiga pomorskim objektima i kompanijama.

1.1.2 Tehnička pravila uključuju međunarodne pomorske ugovorne dokumente te pravnu stečevinu Europske unije sa svim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do dana stupanja na snagu Tehničkih pravila.

Pored prijenosa međunarodnih dokumenata na globalnoj odnosno regionalnoj razini, Tehničkim pravilima propisuju se i nacionalni zahtjevi, kojima moraju udovoljavati pomorski objekti koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim dokumentima.

1.1.3 Tehničkim pravilima prenose se u pravni sustav i pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske odredbe međunarodnih ugovornih dokumenata Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (Konvencije, Protokole), uključujući i obvezujuće Kodekse i Rezolucije donesene temeljem istih:

Konvencije i Protokoli

.1 Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS 1974)

Protokol 1978 na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS PROT 1978)

Protokol 1988 na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru, 1974, (SOLAS PROT 1988)

.2 Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LLC 1966)

Protokol 1988 na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966 (LLC PROT 1988)

.3 Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova, 1973, izmijenjena Protokolom 1978 (MARPOL 73/78)

Protokol 1997 za izmjenu Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova, 1973, izmijenjene Protokolom 1978 (MARPOL PROT 1997)

.4 Konvencija o Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972, s izmjenama (COLREG 1972)

.5 Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969 (TMC 1969)

.6 Međunarodna konvencija o sigurnosti kontejnera, 1972, s izmjenama (CSC 1972)

.7 Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova, 2001 (AFS Konvencija)

.8 Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004 (BWM Konvencija)

.9 Torremolinos Protokol 1993 na Torremolinos Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, 1977 (SFV PROT 1993)

Obvezujući Kodeksi i Rezolucije doneseni temeljem Konvencije SOLAS

.1 Međunarodni kodeks za implementaciju IMO instrumenata (III Kodeks)

.2 Kodeks o razinama buke na brodovima

.3 Međunarodni kodeks o stabilitetu u neoštećenom stanju (IS Kodeks)

.4 Međunarodni kodeks za sustave protupožarne zaštite (FSS Kodeks)

.5 Međunarodni kodeks za primjenu postupaka požarnog ispitivanja (FTP Kodeks)

.6 Međunarodni kodeks o sredstavima za spašavanje (LSA Kodeks)

.7 Međunarodni kodeks za terete u rasutom stanju (IMSBC Kodeks)

.8 Kodeks za siguran rad, slaganje i pričvršćenje tereta (CSS Kodeks)

.9 Međunarodni kodeks za siguran prijevoz žita u rasutom stanju

.10 Međunarodni kodeks opasnih tvari (IMDG Kodeks)

.11 Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (IBC Kodeks)

.12 Međunarodni kodeks za konstrukciju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju (IGC Kodeks)

.13 Međunarodni kodeks za siguran prijevoz upakiranog ozračenog nuklearnog goriva, plutonija i visokovrijednog radioaktivnog otpada na brodovima (INF Kodeks)

.14 Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću glede sigurnog rada brodova i sprječavanja zagađivanja (ISM Kodeks)

.15 Međunarodni kodeks za brze brodove (HSC Kodeks)[1]() (i) Međunarodni kodeks za brze brodove iz 1994. godine u skladu s IMO Rez. MSC.36(63) – HSC Kodeks 1996 (primjenjivo na brze brodove čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stanju gradnje na dan 1. siječnja 1996. godine i kasnije, ali prije 1. srpnja 2002. godine); ili(ii) Međunarodni kodeks za brze brodove iz 2000. godine u skladu s IMO Rez. MSC.97(73) s dopunama – HSC Kodeks 2000 (primjenjivo na brze brodove čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stanju gradnje na dan 1. srpnja 2002. godine i kasnije)))

.16 Kodeks za priznate organizacije (RO Kodeks)

.17 Međunarodni kodeks o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje (ESP Kodeks)

.18 Međunarodni kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama

.19 Međunarodni kodeks za sigurnost brodova koji upotrebljavaju plinovita goriva ili druge vrste goriva niske točke plamišta (IGF Kodeks)

.20 Međunarodni kodeks za sigurnosnu zaštitu brodova i luka (ISPS Kodeks)

Kodeksi doneseni temeljem Konvencije MARPOL

.1 Tehnički Kodeks o nadzoru ispuštanja dušikovih oksida iz brodskih dizel motora (NOx tehnički Kodeks)

.2 Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (BCH Kodeks)

Neobvezujući IMO Kodeksi koji se primjenjuju na brodove hrvatske državne pripadnosti

.1 Kodeks o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC Kodeks)

.2 Kodeks za prijevoz tereta i osoblja brodovima za opskrbu (OSV Kodeks)

.3 Kodeks za brodove posebne namjene (SPS Kodeks)

.4 Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata za bušenje (MODU Kodeks)[2]() (i) MODU Kodeks 1979 – Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen IMO Rez. A.414(XI), kako je izmijenjena i dopunjena,(ii) MODU Kodeks 1989 – Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen IMO Rez. A.649(16), kako je izmijenjena i dopunjena,(iii) MODU Kodeks 2009 – Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata usvojen IMO Rez. A.1023(26), kako je izmijenjena i dopunjena))

1.1.4 Tehničkim pravilima prenose se u pravni sustav i pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske odredbe Međunarodnih ugovornih dokumenata Međunarodne organizacije rada (ILO):

.1 Konvencija 152 – Sigurnost na radu i zdravlje (lučki radnici), 1979

.2 Konvencija o radu pomoraca (MLC 2006)

1.1.5 Tehničkim pravilima prenosi se u pravni sustav i pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske pravna stečevina Europske unije:

Direktive

.1 Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena

.2 Direktiva 97/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više, kako je izmjenama dopunjena

.3 Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima, kako je izmjenama dopunjena

.4 Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena

.5 Direktiva 2002/59/EZ europskog parlamenta i vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, kako je izmjenama dopunjena

.6 Direktiva Vijeća 2014/90/EU od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ, kako je izmjenama dopunjena

.7 Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ, kako je izmjenama dopunjena

.8 Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava, kako je izmjenama dopunjena

Uredbe

.1 Uredba (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima, kako je izmjenama dopunjena

.2 Uredba (EU) 2017/1130 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o definiranju karakteristika ribarskih plovila, kako je izmijenjena i dopunjena

.3 Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95, kako je izmjenama dopunjena

.4 Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91, kako je izmjenama dopunjena

.5 Uredba Komisije (EZ) br. 324/2008 od 9. travnja 2008. o utvrđivanju izmijenjenih postupaka za obavljanje pregleda Komisije u području sigurnosne zaštite u pomorstvu

.6 Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka, kako je izmjenama dopunjena

.7 Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kako je izmjenama dopunjena

.8 Uredba (EU) br. 530/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o ubrzanom postupnom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahtjeva za tankere za ulje s jednostrukom oplatom, kako je izmjenama dopunjena

.9 Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, kako je izmjenama dopunjena

.10 Uredba (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, kako je izmjenama dopunjena.

1.1.6 Tehnička pravila sukladna su s odredbama »Pomorskog zakonika« te s odredbama drugih propisa donesenih na temelju ili u svezi istog, kao što su npr.:

Zakoni

.1 Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

.2 Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

.3 Zakon o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

.4 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanja o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

.5 Zakon o Hrvatskom registru brodova

Pravilnici

.1 Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

.2 Pravilnik o pomorskoj opremi

.3 Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

.4 Pravilnik o brodicama i jahtama

.5 Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

.6 Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

.7 Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda

.8 Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

.9 Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

.10 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

Naredbe

.1 Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

.2 Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

Naredba o dopuni Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

FSI Okružnice

.1 CIRC-MPPI-001, Obveze kompanija (upute za kompanije, brodare, poslovođe i vlasnike brodova)

.2 CIRC-MPPI-002, Obaveze priznatih organizacija za statutarnu certifikaciju brodova

.3 CIRC-MPPI-003, Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju (upute za inspektore, priznate organizacije, kompanije, brodare i zapovjednike tankera tipa 2 i tipa 3)

.4 CIRC-MPPI-004, Surveys/audits of ships and companies after detentions and under special monitoring regime

.5 CIRC-MPPI-005, Novi zahtjevi sigurnosne zaštite članova posada brodova (upute za brodare, kompanije, pomorska učilišta i posrednike za ukrcaj pomoraca)

.6 CIRC-MMPI-006, Entry into force of the International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM Convention)

CIRC-MMPI-006, Rev.1, Entry into force of the International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM Convention)

.7 CIRC-MMPI-007, The preparation of the ship for PSC inspection

.8 CIRC-MMPI-008, Smjernice za operativnu uporabu sustava automatske identifikacije brodova (AIS sustav)

CIRC-MMPI-008, Rev.1, Smjernice za operativnu uporabu sustava automatske identifikacije brodova (AIS sustav)

.9 CIRC-MMPI-009, Training requirements for crew members of ships in connection with the use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

.10 CIRC-MMPI-010, Safety, security and environmental protection provisions to Croatian flagged FSRUs and non-Croatian flagged FSRUs while operating in waters under jurisdiction of the Republic of Croatia

1.1.7 Tehnička pravila pomorskih objekata, temeljem odredbi »Pomorskog zakonika« donosi Ministar.

1.1.8 Tehnička pravila se objavljuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

1.2 PRIMJENA

1.2.1 Tehnička pravila se bez obzira na područje plovidbe primjenjuju na:

.1 Nove brodove.

.2 Postojeće teretne brodove, bez obzira kada su građeni, ako se preinačuju u putničke brodove.

.3 Postojeće brodove, ako se na njima obavljaju popravci, izmjene, preinake ili obnova opreme većeg značaja, promjena namjene, promjena područja plovidbe ili broja putnika koje brod smije prevoziti, u opsegu koliko to priznata organizacija (RO) ocijeni razboritim i prikladnim u svakom pojedinom slučaju.

.4 Postojeće brodove, osim brodova navedenih u toč. 1.2.1.2 i 1.2.1.3, samo ako je izričito navedeno u Pravilima.

.5 Plutajuće objekte, jahte i ostale vrste pomorskih objekata u opsegu koliko se isto ocijeni razboritim i prikladnim u svakom pojedinom slučaju.

1.2.2 Tehnička pravila propisuju zahtjeve koji se odnose na pomorske objekte i kompanije koje su preuzele odgovornost za upravljanje brodovima i to u svezi sa:

.1 Sigurnošću ljudskih života, broda i imovine.

.2 Sustavom upravljanja sigurnošću kompanije i broda.

.3 Sigurnosnom zaštitom pomorskih objekata.

.4 Sprječavanjem onečišćavanja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem od pomorskih objekata

.5 Sprječavanjem onečišćavanja zraka od pomorskih objekata.

.6 Energetskom učinkovitošću.

.7 Zaštitom pomorskog okoliša od bioinvazivnih vrsta u balastnim vodama brodova.

.8 Zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa pomorskih objekata.

.9 Zaštitom na radu, smještajem posade i drugih osoba zaposlenih na pomorskim objektima.

.10 Uvjetima za prijevoz putnika.

.11 Sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

.12 Baždarenjem pomorskih objekata.

.13 Sposobnošću za obavljanje pokusne plovidbe za brodove koji viju zastavu Republike Hrvatske i zastave druge države ako se pokusna plovidba obavlja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

.14 Recikliranje brodova

1.2.3 Tehnička pravila utvrđuju:

.1 Zahtjeve kojima moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije;

.2 Način obavljanja tehničkog nadzora; i

.3 Izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskim objektima i kompanijama.

1.2.4 Tehnička pravila podijeljena su na dijelove kako slijedi:

PravilaMeđunarodni instrumenti sadržani
u pojedinim Pravilima
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA
OPĆI PROPISI (Dio 1.)

SOLAS, Pog. I, Dio A, Dio B, Pog. IX, Pog. X, Pog. XI-1, Pog. XIII

ISM Kodeks

IMO Rez. A.1071(28)

IMO Rez. A.1120(30)

IMO Rez. A.1121(30)

Uredba (EZ) br. 336/2006

Uredba (EZ) br. 1257/2013

ESP Kodeks

STABILITET (Dio 4.)

SOLAS, Pog. II-1, Dio B-1, Pravilo 5 i 5-1

IMO Rez. MSC.269(85)

IMO Rez. MSC.267(85) i IS Kodeks

IMO Rez. MEPC.117(52)

NADVOĐE (Dio 6.)

LLC 1966

LLC PROT 1988, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.375(93)

RADIOOPREMA (Dio 14.)SOLAS, Pog. IV, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.256(84)
SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU (Dio 15.)

COLREG 1972

IMO Rez. MSC.253(83)

POMAGALA ZA NAVIGACIJU (Dio 16.)

SOLAS, Pog. V

IMO Rez. MSC.350(92)

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (Dio 17.)

SOLAS, Pog. II-2, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.392(95)

FTP Kodeks (IMO Rez. MSC.307(88))

FSS Kodeks (IMO Rez. MSC.98(73), kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.367(93))

SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (Dio 18.)

SOLAS, Pog. III, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.350(92)

LSA Kodeks, kako je zadnje izmijenjeno sa

IMO Rez. MSC.368(93)

UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE (Dio 19.)ILO 152
ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE (Dio 20.)

SOLAS, Pog. II-1, Pravilo 3-12

IMO Rez. MSC.337(91)

MLC 2006

PRIJEVOZ PUTNIKA (Dio 21.)MSC.Circ.735
SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (Dio 22.)

MARPOL, Prilog I

IMO Rez. MEPC.266(68)

MARPOL, Prilog II, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MEPC.265(68)

MARPOL, Prilog III, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MEPC.257(67)

MARPOL, Prilog IV, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MEPC.265(68)

MARPOL, Prilog V, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MEPC.265(68)

MARPOL, Prilog VI, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MEPC.258(67)

Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova (AFS Konvencija)

Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima (BWM Konvencija)

PRIJEVOZ TERETA (Dio 23.)

SOLAS, Pog. VI, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MCS.380(94)

SOLAS, Pog. VII, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MCS.269(85)

IMDG Kodeks, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MCS.406(96)

IMSBC Kodeks, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MCS.393(25)

Međunarodni kodeks za siguran prijevoz žita u rasutom stanju

SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (Dio 31.)

SOLAS, Pog. XI-2

ISPS Kodeks

Uredba (EZ) br. 725/2004

PRAVILNIK O POMORSKOJ OPREMI

Direktiva 2014/90/EU

Uredba (EZ) br. 2018/773

PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE-
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA

Direktiva 97/70/EZ

Direktiva 93/103/EZ

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA-
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTIDirektiva 2013/53/EU
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Direktiva 2009/45/EU, kako je zadnje izmijenjena sa Direktivom (EU) 2016/844

MSC.Circ 735

PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH BRODOVATMC 1969
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERACSC 1972, kako je zadnje izmijenjeno sa IMO Rez. MSC.355(92)
BRODOVI U POLARNIM VODAMA

SOLAS, Pog. XIV

Međunarodni kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama
1.2.6 Pored zahtjeva propisanih Tehničkim pravilima, pomorski brodovi moraju udovoljavati i normama RO za projektiranje, gradnju i održavanje: trupa, opreme trupa, strojnog uređaja, električne opreme i opreme za upravljanje (uključujući i automatizaciju), odnosno pravilima za klasifikaciju RO.

Slijedeće vrste pomorskih objekata, bez obzira na GT, moraju imati Svjedodžbu o klasi izdanu od RO:

.1 Pomorski objekti u međunarodnoj plovidbi.

.2 Ribarski brodovi duljine preko 24 metra koji udovoljavaju odredbama Direktive Vijeća 97/70/EZ.

.3 Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju odredbama Direktive 2009/45/EZ.

.4 Jahte duljine trupa preko 24 metra, bez obzira na područje plovidbe.

.5 Novi i postojeći putnički brodovi, bez obzira na dimenzije i područje plovidbe.

.6 Novi pomorski objekti bruto tonaže 100 ili više, bez obzira na dimenzije i područje plovidbe.

Pomorski objekti u nacionalnoj plovidbi koji nemaju Svjedodžbu o klasi također moraju udovoljavati pravilima RO u dijelu koji se odnosi na:

.1 strukturu i čvrstoću elemenata trupa te cjelovitu vodonepropusnost trupa i njegovih privjesaka;

.2 opremu trupa;

.3 sigurnost i pouzdanost strojnog uređaja, porivnog sustava i sustava upravljanja te ostalu opremu i uređaje koji služe za održavanje osnovnih uvjeta na brodu;

.4 električnu opremu i automatiku strojnog uređaja (ako je ugrađena).

Udovoljavanje navedenim normama RO u tom slučaju iskazuje se kroz izdavanje odgovarajućih statutarnih isprava (npr. Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu).

1.2.7 Kriterij jednakovrijednosti je općenito primjenljiv glede zahtjeva Tehničkih pravila, i sukladno tome, može se prihvatiti i drugačiji način pregleda ili ispitivanja, drugačiji postupci proračuna ili izradbe, ukoliko su jednakovrijedni postupcima propisanim u Tehničkim pravilima.

Prihvaćanje jednakovrijednosti je isključivo u nadležnosti Ministarstva u suradnji sa priznatom organizacijom (RO).

1.2.8 Kada neki zahtjev u međunarodnim ugovornim dokumentima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) sadrži pojam »na zadovoljstvo Administracije« (»to the satisfaction of the Administration«) te ako odgovarajuće tumačenje istog nije dano u Tehničkim pravilima, za tumačenje će se primjenjivati dokumenti odobreni od IMO-a (okružnice, rezolucije) ili tumačenja Međunarodne udruge klasifikacijskih društava (IACS).

Ministarstvo može prihvatiti i odobriti i tumačenje RO u slučaju da je odgovarajuće argumentirano.

Dodatno, u nedostatku vlastitih detaljnih zahtjeva Ministarstvo može prihvatiti kao mjerodavna i zahtjeve pravila RO ako ista sadržavaju zahtjeve iz 1.1.3 (kao npr. zahtjeve u svezi HSC Kodeksa, SPS Kodeksa, OSV Kodeksa, IGF Kodeksa, Međunarodnog Kodeksa za brodove koji plove u polarnim vodama, MODU Kodeksa, IGC Kodeksa, IBC Kodeksa) ili neke druge posebne zahtjeve (kao npr. Okružnice i smjernice za tehnički nadzor nepomičnih odobalnih platformi i podmorskih cjevovoda u epikontinentalnom pojasu RH).

2 POJMOVI I DEFINICIJE

Ovdje se navode definicije koje se upotrebljavaju u Tehničkim pravilima, kao i objašnjenja osnovnih pojmova iz međunarodnih pomorskih konvencija

2.1 OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

2.1.1 Bilo koji petogodišnji period (»any five-year period«) – u svrhu interpretacije zahtjeva sadržanih u IMO Rez. IMO Rez. A.1120 (30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, označava petogodišnji period valjanosti Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda (SOLAS 74/88/04, Pravilo I/10(a)(v)).

2.1.2 Brod – plovni objekt kako je definiran čl. 5. »Pomorskog zakonika«. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački

2.1.3 Datum gradnje (»Date of Build«) – godina, mjesec i dan završetka postupka nadzora nad gradnjom. Ovaj datum mora biti naveden u Svjedodžbi o klasi koju izdaje RO. Dodatno, u slučaju značajnog odstupanja od datuma završetka gradnje i datuma stavljanja broda u službu RO također može navesti i ovaj potonji datum.

U slučaju preinake postojećeg broda datum gradnje ostaje nepromijenjen.

Međutim, u slučaju kada je preinaka obuhvaćala potpunu zamjenu ili dodavanje novog većeg dijela broda (isto npr. može uključivati: zamjenu cjelokupne strukture pramca ili krme, zamjenu ili dodavanje cjelokupnog teretnog prostora (svih tankova ili skladišta kod teretnog broda), dodavanje cjelokupne strukture paluba kod putničkih brodova, ili preinaku broda s jednostrukom oplatom u brod s dvostrukom oplatom), RO može navesti i datum gradnje vezan uz svaki izmijenjeni dio broda, ukoliko RO smatra da takva novija struktura može biti podvrgnuta drugačijoj učestalosti i uvjetima pregleda u odnosu na postojeći, neizmijenjeni dio broda. U tom slučaju učestalost i uvjete pregleda određuje RO razmatrajući svaki slučaj zasebno.

2.1.4 Datum isporuke (»Date of delivery«) prema Konvencijama SOLAS i MARPOL – primjena određenih zahtjeva Konvencija SOLAS i MARPOL koji se odnose na nove brodove određena je definicijama datuma isporuke kako slijedi:

.1 Brodovi za koje postoji sklopljen ugovor o nadzoru nad gradnjom, datumom isporuke smatra se datum sklapanja ugovora o gradnji (»building contract«) na ili nakon dd/mm/gggg, ili

.2 Za brodove za koje ne postoji sklopljen ugovor o gradnji, datumom isporuke smatra se datum kada je izvršeno polaganje kobilice ili kada je brod bio u sličnom stanju gradnje na ili nakon dd/mm/gggg, ili

.3 Brodovi za koje je datum isporuke na ili nakon dd/mm/gggg.

U svrhu utvrđivanja primjene obveznih instrumenta SOLAS i MARPOL Konvencije za nove brodove, datum isporuke (»date of delivery«) označava datum završetka (dan, mjesec, godina) inicijalnog pregleda broda u gradnji[3]() Za brodove u međunarodnoj plovidbi opseg inicijalnog pregleda propisan je IMO Rez. A.1120(30) (»Survey Guidelines Under The Harmonized System Of Survey And Certification (HSSC)«))) na temelju kojeg je isprava izdana (tj. završnog i osnovnog pregleda broda u gradnji prije nego što se brod stavi u službu i prije nego što se statutarne isprave izdaju po prvi put) i koji je kao takav naveden u pojedinoj ispravi.

2.1.5 Datum polaganja kobilice ili datum kada je brod bio u sličnom stanju gradnje (»Keel laying date or date on which the ship has been in similar stage of construction«) – datum kada je izvršeno polaganje kobilice konkretnog broda ili kada je brod bio u sličnom stanju gradnje (označava trenutak kada je započet postupak gradnje kojeg je moguće povezati s konkretnim brodom i kada je započelo spajanje sekcija težine od najmanje 50 tona, ili jedan posto procijenjene ukupne težine materijala potrebnog za izradu strukture, zavisno što je manje.

Za brodove s trupom od stakloplastike (vlaknima ojačani poliester), pod datumom polaganja kobilice podrazumijeva se datum kada je u kalup postavljen prvi element ojačanja strukture potpune debljine, kako je odobren prema planu laminiranja.

2.1.6 Datum sklapanja ugovora o gradnji (»Date of Building Contract«) – datum potpisivanja ugovora o gradnji broda između budućeg vlasnika i brodogradilišta[4]() Za usuglašene interpretacije u svezi datuma sklapanja ugovora o gradnji, datuma polaganja kobilice i datuma isporuke u smislu primjene Konvencija SOLAS i MARPOL vidjeti IMO MSC-MEPC.5/Circ.4)).

Datum sklapanja ugovora o gradnji za seriju brodova jest datum potpisivanja ugovora o gradnji serije brodova (uključujući i opcionalno ugovorene brodove) između budućeg vlasnika i brodogradilišta. Serijom brodova smatraju se brodovi koji se grade na osnovu istovjetne odobrene tehničke dokumentacije i koji su ugovoreni sa zajedničkim ugovorom o gradnji.

Brodovi građeni u seriji mogu imati i manje izmjene u projektnoj dokumentaciji pod uvjetom da iste ne utječu na osnovne tehničke karakteristike broda i na isprave koje se izdaju po završetku gradnje.

Opcionalno ugovoreni brodovi smatraju se dijelom ugovorene serije pod uvjetom da se isti ugovore najkasnije godinu dana od sklapanja ugovora o gradnji.

U slučaju da se ugovor o gradnji sklopi na dan ili nakon početka primjene određenih međunarodnih pomorskih propisa, ili njihovih izmjena i dopuna, odnosno početka primjene nacionalnih propisa, tada se ti propisi ili njihove izmjene i dopune moraju primijeniti tijekom gradnje.

U slučaju nepostojanja ugovora o gradnji u smislu prethodnog stavka ove točke Tehničkih pravila primjenjuje se kriterij datuma polaganja kobilice ili datum kada je brod bio u sličnom stanju gradnje.

Bez obzira na datum sklapanja ugovora o gradnji, odnosno datum polaganja kobilice, u slučajevima kada se isporuka broda dešava nakon datuma stupanja na snagu određenog međunarodnog pomorskog propisa, ili njegovih izmjena i dopuna, odnosno stupanja na snagu nacionalnih propisa, primjenjuju se odredbe iz toč. 2.1.32.2, osim u slučajevima kada je Ministarstvo suglasno da je zbog nepredviđenih okolnosti došlo do kašnjenja u isporuci broda[5]() Za usuglašene interpretacije u svezi nepredviđenih okolnosti kašnjenja u isporuci broda (»Unforseen delay in the delivery of ships«) vidjeti IMO MSC.1/Circ.1247 i MARPOL, Prilog I, UI, 4)).

2.1.7 Datum ugradnje (»Date of Installation«) – u smislu primjene čl. 2., IMO Rez. MSC.333(90) glede ugradnje VDR opreme na brod označava:

.1 za brodove za koje je ugovor o gradnji sklopljen na ili nakon 1. srpnja 2014., ili za brodove za koje ugovor o gradnji ne postoji koji su izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2014. pojam »ugrađen na brod na ili nakon 1. srpnja 2014.« označava datum bilo kakve vrste ugradnje opreme na brod; i

.2 za brodove koji nisu obuhvaćeni sa toč. 2.1.7.1 i za koje ne postoji ugovoreni datum isporuke, pojam »ugrađen na brod na ili nakon 1. srpnja 2014.« označava datum stvarne dostave opreme na brod na ili nakon 1. srpnja 2014 godine.

2.1.8 Duljina – duljina koja iznosi 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na udaljenosti od 85% najmanje visine broda, iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjeg ruba pramčane statve do osi osovine kormila na navedenoj vodnoj liniji (ako je ova vrijednost veća). Na brodovima koji su projektirani s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina treba biti paralelna s konstrukcijskom vodnom linijom. Vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe« i »Pravila za baždarenje pomorskih objekata«.

Za definiciju duljine trupa za brodice i jahte bilo koje vrste namijenjene za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra, mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

2.1.9 ESP – pojačani program pregleda sukladno zahtjevima Konvencije SOLAS, Pog. XI-1/2 (ESP Kodeks) i zahtjevima URZ10 IACS-a (primjenjivo na vrsti brodova kao što su: brodovi za rasuti teret, brodovi za rudaču, brodovi za mješoviti teret, tankeri za ulje, tankeri za prerađevine i tankeri za kemikalije bruto tonaže 500 i više).

2.1.10 GT – bruto tonaža, mjera cijele veličine broda utvrđena u skladu s »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«.

2.1.11 IACS (»International Association of Classification Societies«) – Međunarodno udruženje klasifikacijskih društava.

2.1.12 Prijavljeno tijelo – organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje ocjene sukladnosti brodica i jahti duljine trupa do 24 metra tijekom gradnje (Direktiva 2013/53/EU).

2.1.13 IMO (»International Maritime Organization«) – Međunarodna pomorska organizacija.

2.1.14 Jedinstveni međunarodni identifikacijski IMO broj broda – U skladu s Konvencijom SOLAS, Pog. XI-1 brodu mora biti dodijeljen IMO identifikacijski broj sukladno IMO shemi (IMO Rez. A.1078(28)).

Zahtjev se odnosi na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 100 i više te na teretne brodove u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 300 i više.

Brod mora biti trajno označen (navarivanjem, zavarivanjem, urezivanjem ili slično) svojim IMO brojem (npr. IMO 8712345), premazanim kontrastnom bojom u odnosu na podlogu, kako slijedi:

.1 na vidljivom mjestu na:

(i) krmi broda, ili

(ii) bokovima u sredini duljine broda, iznad oznake nadvođa, ili

(iii) svakoj strani nadgrađa, ili

(iv) prednjoj stijeni nadgrađa, ili

(v) za putničke brodove, na horizontalnoj površini vidljivoj iz zraka, i dodatno

.2 na lako pristupačnom mjestu na:

(i) jednoj od pregrada strojarnice, ili

(ii) na jednom od grotala, ili

(iii) na tankerima, u pumpnoj stanici, ili

(iv) na ro-ro brodovima, na jednoj od poprečnih pregrada ro-ro prostora.

.3 Za brodove građene od nemetalnih materijala način označavanja posebno će se odrediti.

.4 Visina IMO broja ne smije biti manja od 200 mm, za navedeno u toč. 2.1.14.1, i ne manja od 100 mm za navedeno u toč. 2.1.14.2.

2.1.15 Jedinstveni međunarodni identifikacijski IMO broj kompanije – svaka kompanija ili registrirani vlasnik mora imati dodijeljeni jedinstveni identifikacijski broj prema IMO Rez. MSC.160(78).

Jedinstveni IMO broj kompanije mora biti naveden na ispravama i ovjerenim preslikama izdanim sukladno Pog. IX/4 Konvencije SOLAS i poglavlju A/19.2 ili A/19.4 ISPS Kodeksa.

2.1.16 Kompanija – fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Kodeks).

U slučaju pomorskih objekata na koje se ne odnose zahtjevi ISM Kodeksa, umjesto pojma kompanija upotrebljava se pojam vlasnik koji označava fizičku ili pravnu osobu koja je kao držatelj broda nositelj plovidbenog pothvata i koji je kao takav upisan u upisnik brodova.

2.1.17 Ministarstvo – Ministarstvo nadležno za pomorstvo.

2.1.18 Ministar – Ministar u Ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

2.1.19 Novi brod – ako nije izričito drugačije određeno pojedinim dijelom Pravila, jest brod u gradnji (od trenutka polaganja kobilice ili sličnog stupnja gradnje do trenutka upisa u upisnik brodova):

.1 za kojeg je ugovor o gradnji sklopljen nakon stupanja na snagu pojedinih zahtjeva Tehničkih pravila (ili pojedinih zahtjeva Konvencije SOLAS ili Konvencije MARPOL); ili,

.2 u slučaju nepostojanja ugovora o gradnji, kojemu je kobilica položena (ili koji je u sličnom stanju gradnje) više od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu pojedinih zahtjeva Tehničkih pravila (ili pojedinih zahtjeva Konvencije SOLAS ili Konvencije MARPOL); ili,

.3 čija je isporuka više od 2,5 godine nakon stupanja na snagu pojedinih zahtjeva Tehničkih pravila (ili pojedinih zahtjeva Konvencije SOLAS ili Konvencije MARPOL).

2.1.20 Ovlaštena organizacija za sigurnosnu zaštitu brodova (skraćeno: RSO) – organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova hrvatske državne pripadnosti.

2.1.21 Ovlašteno (imenovano) tijelo za certifikaciju pomorske opreme – organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim popisom i koja je od Ministarstva ovlaštena za obavljanje statutarne certifikacije pomorske opreme (Direktiva 2014/90/EU).

2.1.22 Plovni objekt – pomorski objekt namijenjen za plovidbu morem. Plovni objekt može biti brod, ratni brod, jahta ili brodica.

2.1.23 Pokusna plovidba – plovidba broda u gradnji ili postojećeg broda, nakon obavljene preinake ili popravka od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, za vrijeme ili nakon gradnje i pri obavljanju osnovnog pregleda, redovnih pregleda ili izvanrednog pregleda postojećih brodova.

Za zahtjeve u svezi pokusne plovidbe vidjeti »Pravila za obavljanje pokusne plovidbe«.

2.1.24 Pomorski objekt – objekt namijenjen za plovidbu morem (plovni objekt), ili objekt stalno privezan ili usidren na moru (plutajući objekt), odnosno objekt u potpunosti ili djelomično ukopan u morsko dno ili položen na morsko dno (nepomični odobalni objekt).

2.1.25 Pomorska uprava (Administracija, pomorska administracija) – pomorska uprava države čiju zastavu brod vije.

2.1.26 Posada broda – propisima određeno osoblje broda propisanih kvalifikacija, koje osigurava upravljanje, poriv i sigurno korištenje broda, a uključuje i osoblje koje poslužuje posadu broda i putnike.

2.1.27 Postojeći brod – brod koji nije novi brod.

2.1.28 Preinaka – izmjena na postojećem pomorskom objektu kojom se:

.1 značajno mijenjaju izmjere, ili

.2 mijenjaju kapaciteti, ili

.3 mijenja namjena, ili

.4 na brodu vrše radovi takvog opsega kojima se namjerava značajno produžiti vijek trajanja, ili

.5 na brodu vrše radovi takvog opsega da se smatra opravdanim primjena zahtjeva kao za novi objekt, ili

.6 mijenja područje plovidbe, ili

.7 mijenja broj putnika koji se smije prevoziti ili mijenja broj osoba koji se na objektu smiju nalaziti.

Preinakom se ne smatraju popravci i zamjena elemenata (komponenata) broda istim elementima (komponentama).

U svrhu primjene pojedinih IMO instrumenata (SOLAS, MARPOL, LLC 66/88) pojam »preinaka« može se razlikovati od gore navedenog.

2.1.29 Priznato klasifikacijsko društvo – klasifikacijsko društvo član IACS-a ili priznata organizacija sukladno Uredbi (EC) 391/2009 i Direktivi 2009/15/EZ.

2.1.30 Priznata organizacija (skraćeno: RO) – organizacija koja ispunjava uvjete propisane »Pomorskim zakonikom« i »Pravilnikom o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova« i koja je temeljem ugovora o prijenosu ovlaštenja ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava, zapisa i knjiga.

Sukladno odredbama »Pomorskog zakonika« poslove priznate organizacije u svezi statutarne certifikacije brodova u nacionalnoj plovidbi, plutajućih objekata, nepomičnih odobalnih objekata i jahti obavlja Hrvatski registar brodova.

2.1.31 Proizvod – stroj, uređaj, oprema, sredstva i pribor kao i njihovi pojedini dijelovi, te materijali na koje se odnose zahtjevi Tehničkih pravila.

2.1.32 Prvi pregled (»First survey«) – pregled koji se u svrhu Konvencije SOLAS smatra kako slijedi:

.1 Ako nije drugačije navedeno ovaj termin označava prvi godišnji pregled, prvi periodični pregled ili prvi obnovni pregled, zavisno od toga koji prvi dospijeva, nakon datuma stupanja na snagu određenog zahtjeva navedenog u odgovarajućem IMO dokumentu. Također, sukladno odluci Ministarstva to može biti i bilo koji drugi datum, ukoliko se isto smatra opravdanim i razboritim, uzimajući u obzir opseg izvedenih popravaka i preinaka na brodu.

.2 Za brodove u gradnji, kod kojih je polaganje kobilice bilo izvršeno ranije, ali se isporuka broda dešava nakon datuma stupanja na snagu određenog međunarodnog pomorskog propisa, ili njegovih izmjena i dopuna, kao datum prvog pregleda podrazumijeva se datum kada se obavlja prvi pregled u svrhu izdavanja statutarnih dokumenata prije isporuke broda.

2.1.33 Putnik – svaka osoba na pomorskom objektu osim djece ispod jedne godine života i osoba zaposlenih na pomorskom objektu u bilo kojem svojstvu.

2.1.34 Statutarne svjedodžbe ili isprave isprave, zapisi i knjige propisane međunarodnim ugovornim dokumentima ili nacionalnim propisima izdane u ime ili od strane pomorskih uprava.

2.1.35 Stupanj automatizacije strojnog uređaja – Pomorski objekti na vlastiti pogon mogu imati dodijeljeni stupanj automatizacije strojnog uređaja. Stupanj automatizacije, temeljem svojih propisa, određuje RO. Isti se koriste u svrhu utvrđivanja najmanjeg broja članova posade koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti.

2.1.36 Ulje – nafta u bilo kojem obliku, npr. sirovo ulje, tekuće gorivo, talog, otpaci ulja i prerađeni proizvodi (osim petrokemijskih prerađevina koje podliježu odredbama Konvencije MARPOL, Prilog II.).

Sirovo ulje je bilo kakva tekuća mješavina ugljikovodika koja se u prirodi nalazi u zemljinoj kori, obrađena ili neobrađena u oblik pogodan za transport, a uključuje:

(i) sirovo ulje iz kojeg mogu biti uklonjene određene destilacijske frakcije, ili

(ii) sirovo ulje kojem mogu biti dodane određene destilacijske frakcije.

2.2 DEFINICIJE TIPOVA POMORSKIH OBJEKATA

2.2.1 Putnički brod – brod ovlašten prevoziti više od 12 putnika, posebno izgrađen i opremljen za tu svrhu, s jednom ili više paluba u trupu i nadgrađu, te sa ili bez kabinskog smještaja za putnike [6]() U svezi tehničkih zahtjeva za brodove od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala vidjeti »Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«)).

U nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske razlikuju se sljedeće podvrste putničkih brodova jednostavne gradnje koji ne obavljaju međunarodna putovanja:

.1 Putnički brod za jednodnevne turističke izlete – brod sa smještajem putnika u zatvorenim prostorima i na palubi u periodu od 1. travnja do 31. listopada, u području plovidbe 6 do 8.

.2 Putnički brod za turistička krstarenja – brod s mogućnošću prekonoćnog boravka turista u kabinama u periodu od 1. travnja do 31. listopada, u području plovidbe 6 do 8.

.3 Putnički brod otvorenog tipa – brod koji prevozi više od 12 putnika, a koji:

i) nema vodonepropusnu palubu, ili

ii) ima vodonepropusnu palubu koja se ne proteže cijelom dužinom trupa, ili

iii) ima vodonepropusnu palubu koja se proteže cijelom dužinom trupa, ali pri tome ne zadovoljava uvjete za dodjelu minimalnog nadvođa.

U tom smislu na putničke brodove otvorenog tipa primjenjuju se sljedeća ograničenja:

iv) plovidba je dozvoljena samo u zaštićenim područjima, odnosno u isključivo u području plovidbe 7 i području plovidbe 8,

v) najveća brzina mora biti manja od 20 čvorova (najveća brzina jest brzina koju plovilo može postići pri najvećoj kontinuiranoj snazi porivnih strojeva (MCR) na najvećem projektnom gazu).

2.2.2 Ro-ro putnički brod – putnički brod opremljen dodatnim palubama za vozila koja se krcaju na vlastitim kotačima preko rampi na boku/krmi/pramcu.

2.2.3 Teretni brod – brod namijenjen za prijevoz tereta sa ili bez mehaničkog pogona6).

2.2.4 Nuklearni brod – brod opremljen uređajem na nuklearni pogon.

2.2.5 Brod za opći teret – brod namijenjen za prijevoz općeg tereta koji se ne nalazi u kontejnerima.

2.2.6 Ro-ro teretni brod – brod posebno građen za prijevoz vozila koja se ukrcavaju i iskrcavaju na vlastitim kotačima, i/ili tereta na paletama ili u kontejnerima koji se mogu ukrcavati ili iskrcavati vozilom.

2.2.7 Višenamjenski brod – brod posebno izgrađen i opremljen za prijevoz više vrsti tereta kao što su opći teret, kontejneri, automobili, rasuti teret i sl. (npr. Brod za opći teret – Kontejnerski brod, Kontejnerski brod – Ro-ro teretni brod i sl.).

2.2.8 Brod za rasuti teret – brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom namijenjen za prijevoz suhog rasutog tereta, građen s jednom palubom, dvodnom, i/ili uzvojnim i/ili potpalubnim bočnim tankovima.

Pod pojmom broda za prijevoz rasutog tereta s jednostrukom oplatom podrazumijeva se brod za prijevoz rasutog tereta kod kojeg jedno ili više skladišta tereta graniče samo sa vanjskom oplatom ili sa dvije vodonepropusne pregrade od kojih je jedna vanjska oplata, koje imaju razmak:

.1 manji od 760 mm, za brodove za rasuti teret čija je kobilica položena ili su bili u sličnom stupnju gradnje prije 1. siječnja 2000. godine,

.2 manji od 1000 mm, za brodove za rasuti teret čija je kobilica položena ili su bili u sličnom stupnju gradnje nakon 1. siječnja 2000. godine.

U svezi dodatnog pojašnjenja pojma brod za rasuti teret vidjeti i IMO Rez. MSC.277(85) (»Clarification Of The Term »Bulk Carrier« And Guidance For Application Of Regulations In Solas To Ships Which Occasionally Carry Dry Cargoes In Bulk And Are Not Determined As Bulk Carriers In Accordance With Regulation XII/1.1 And Ch. II-1«).

2.2.9 Brod za rudaču – brod namijenjen za prijevoz rudače u rasutom stanju u središnjim skladištima tereta, građen s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdužne pregrade u skladištima tereta.

2.2.10 Brod za cement – brod namijenjen za prijevoz cementa u rasutom stanju, bez grotala na glavnoj palubi sa sustavom pumpi i cjevovoda za ukrcaj i iskrcaj cementa.

2.2.11 Brod za mješoviti teret – općeniti pojam koji obuhvaća brodove koji mogu prevoziti ulje i suhe rasute terete, s tim da se oni ne prevoze istovremeno (iznimka je ulje u taložnim tankovima). Ovdje spadaju brodovi kao što su:

.1 Brod za rudaču/ulje – brod s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdužne pregrade u skladištima tereta, namijenjen za prijevoz rudače u središnjim skladištima tereta ili za prijevoz ulja u središnjim i bočnim skladištima tereta.

.2 Brod za rudaču/rasuti teret/ulje – brod s jednom palubom, dvostrukom oplatom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bočnim tankovima, namijenjen za prijevoz ulja ili suhog rasutog tereta, uključujući i rudaču u rasutom stanju.

2.2.12 Kontejnerski brod – brod posebno izgrađen i opremljen odgovarajućim uređajima za prijevoz kontejnera.

2.2.13 Tanker za neškodljivi tekući teret – brod za prijevoz tekućeg neškodljivog/neopasnog tereta u razlivenom stanju (vino, voda i sl.).

2.2.14 Tanker za ulje – općeniti pojam za brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom i strukturnim tankovima prvenstveno namijenjen za prijevoz ulja u razlivenom stanju u tankovima tereta, a koji uključuje slijedeće vrste brodova:

.1 Tanker za sirovo ulje – brod koji se koristi za prijevoz sirovog ulja, isključujući prerađevine.

.2 Brod za mješoviti teret – brod prema toč. 2.20, kada prevozi ulje u razlivenom stanju kao teret ili dio tereta.

.3 Tanker za kemikalije – brod prema toč. 2.24, kada prevozi ulje u razlivenom stanju kao teret ili dio tereta.

.4 Tanker za prerađevine – tanker za ulje koji se koristi za prijevoz bilo koje vrste prerađevina sirovog ulja, isključujući sirovo ulje.

.5 Tanker za sirovo ulje/Tanker za prerađevine – brod koji smije prevoziti ili sirovo ulje ili prerađevine, ili obje vrste tereta istovremeno.

2.2.15 Tanker za kemikalije – brod prvenstveno namijenjen za prijevoz štetnih tekućih tereta u razlivenom stanju građen i opremljen tako da je opasnost za brod, posadu i okolinu od utjecaja štetnih tekućih tereta minimalna, a uključuje i tankere za ulje kada prevoze štetne tekuće terete u razlivenom stanju, kao teret ili dio tereta.

Za zahtjeve u svezi prijevoza štetnih tekućih tereta primjenjuju se zahtjevi IBC Kodeksa.

2.2.16 Brod za rashlađeni teret – brod posebno namijenjen za prijevoz stalno rashlađenog tereta, izuzimajući brodove za prijevoz ukapljenih plinova i ribarske brodove, s ugrađenim rashladnim sustavom i izoliranim skladištima.

2.2.17 Brod za ukapljene plinove – brod za prijevoz ukapljenog prirodnog (LNG) ili ukapljenog naftnog (LPG) plina u razlivenom stanju, ukapljenog pod tlakom i/ili pri niskoj temperaturi u tankovima posebne izvedbe.

2.2.18 Teretni brod bez mehaničkog pogona – općeniti pojam za plovne objekte kao što su:

.1 Samoiskrcavajuća klapeta – brod bez vlastitog poriva, kod kojeg se iskrcaj tereta vrši otvaranjem posebnih uređaja na dnu.

.2 Klapeta s uređajem za rastvaranje dna – brod bez vlastitog poriva, kod kojeg se iskrcaj tereta obavlja rastvaranjem dna.

.3 Prevrtaljka brod bez vlastitog poriva, kod kojeg se iskrcaj tereta obavlja nakretanjem trupa.

.4 Teglenica rasuti teret u skladištima – brod bez vlastitog poriva, za prijevoz rasutog tereta u skladištima.

.5 Teglenica teret na palubi – brod bez vlastitog poriva, za prijevoz tereta na palubi.

.6 Teglenica tekući teret u tankovima – brod bez vlastitog poriva, za prijevoz tekućeg tereta u tankovima.

2.2.19 Brod posebne namjene – brod koji u svrhu ispunjavanja svoje funkcije prevozi više od 12 članova posebnog osoblja[7]() Posebno osoblje – osobe koje nisu putnici ili članovi posade ili djeca ispod jedne godine života, ali se nalaze na brodu u svezi s posebnom namjenom broda ili poslom kojeg je potrebno izvršiti na brodu. U svakom slučaju gdjegod se u dokumentima iskazuje broj posebnog osoblja on mora uključivati i putnike čiji ukupni broj ne smije prelaziti 12)) i koji udovoljava zahtjevima IMO Rez. MSC.266(84), odnosno SPS Kodeksa[8]() IMO Rez. MCS.266(84) primjenjuje se na sve brodove posebne namjene za koje je Svjedodžba o sigurnosti broda posebne namjene izdana na ili nakon 13. svibnja 2008. godine. U određenim slučajevima Ministarstvo zadržava pravo primjene IMO Rez. MSC.266(84) ili nekog njenog dijela i na brodove bruto tonaže manje od 500 kao i na brodove građene prije 13. svibnja 2008. godine)). U ovu skupinu spadaju slijedeće vrste brodova koji imaju bruto tonažu od 500 ili više i koji obavljaju međunarodna putovanja:

.1 Brodovi namijenjeni za znanstvena istraživanja i nekomercijalne ekspedicije, koji prevoze znanstvenike, tehničare i članove ekspedicija (znanstveno-istraživački brodovi)[9]() U svezi tehničkih zahtjeva za brodove od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala vidjeti »Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«)) brodovi bez skladišnih prostora, namijenjeni isključivo za znanstvena ili tehnološka istraživanja ili iskorištavanje podmorja, morskog dna ili njegova podzemlja opskrbljeni posebnom opremom i uređajima za tu namjenu kao i smještajem za posebno osoblje.

.2 Brodovi namijenjeni za obuku pomoraca i za stjecanje praktičnih znanja u pomorstvu u svrhu kasnijeg profesionalnog bavljenja pomorstvom (školski brodovi)6) brodovi opskrbljeni posebnom opremom i uređajima za tu namjenu (nastavnim prostorijama, dovoljnim brojem prostora za smještaj nastavnika i učenika, itd.). Obuka se mora izvoditi prema programu izobrazbe odobrenom od Ministarstva.

.3 Brodovi – tvornice za preradu ribe, kitova, i ostalih živih bića iz mora koji pri tome nisu namijenjeni i za lov.

.4 Spasilački brodovi, brodovi namijenjeni za polaganje podmorskih kabela, brodovi za seizmička ispitivanja podmorja, brodovi za polaganje podmorskih cjevovoda i plutajuće dizalice.

.5 Ostali brodovi koji se po mišljenju Ministarstva mogu svrstati u brodove posebne namjene.

2.2.20 Tegljač – brod namijenjen tegljenju i/ili potiskivanju plovnih ili plutajućih objekata.

2.2.21 Brod za opskrbu – brod koji je prvenstveno namijenjen za prijevoz posebnog osoblja, posebnih materijala i opreme za opskrbu pomorskih uređaja i pomorskih odobalnih objekata i ispomoć pri obavljanju posebnih aktivnosti, te je u svezi s prethodno navedenom namjenom opremljen posebnim uređajima za takve aktivnosti te koji udovoljava zahtjevima OSV Kodeksa9).

2.2.22 Tehnički plovni objekt – brod sa ili bez mehaničkog pogona namijenjen za obavljanje tehničkih radova. Ovdje spadaju brodovi kao što su:

.1 Jaružalo brod opremljen fiksnim uređajem za jaružanje dna mora, rijeka, jezera, kanala ili luka, sa ili bez prostora za prikupljanje izvađenog materijala.

.2 Ploveća dizalica – tehnički plovni objekt s trupom pontonskog tipa i teretnim uređajem posebno namijenjen za dizanje teških tereta, a ako mu je paluba posebno pojačana, može služiti i za prijenos teških tereta.

.3 Pomični odobalni objekt za bušenje podmorja (MODU) – opći pojam za samopodizni, uronjivi ili polu-uronjivi tehnički plutajući objekt za iskorištavanje prirodnih energetskih resursa (nafte ili plina) koji se nalaze pod morem i koji se može koristi za: bušenje, proizvodnju, preradu, skladištenje, krcanje nafte ili plina i/ili smještaj osoba.

.4 Plutajući objekt za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO) – tehnički plutajući objekt namijenjen za proizvodnju i preradu ugljikovodika te za skladištenje ulja.

.5 Plutajući objekt za skladištenje tekućih tereta (FSU) – tehnički plutajući objekt namijenjen za skladištenje ulja.

.6 Tehnički plovni objekt – opći pojam za tehnički plovni objekt namijenjen za obavljanje tehničkih radova, koji nije obuhvaćen s 2.2.22.1 do 2.22.5, a čije su posebitosti dodatno pojašnjene u brodskim ispravama.

2.2.23 Brod dizalica – brod posebno građen i opremljen teretnim uređajem za dizanje i prijenos teških tereta.

2.2.24 Brod za stoku – brod građen za prijevoz žive stoke u skladištima i na platformama iznad glavne palube, podijeljenim na odjeljke za stoku.

2.2.25 Ribarski brod – brod s mehaničkim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskom dnu kako je definiran čl. 5. »Pomorskog zakonika«.

U svezi posebnih zahtjeva za ribarske brodove vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«.

2.2.26 Javni brod – brod osim ratnog broda, namijenjen i opremljen za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države (npr. policijski brod, brod lučke kapetanije i sl.) i koji služi isključivo u negospodarske svrhe 6).

2.2.27 Brzo plovilo – plovilo koje ima sposobnost postizanja najveće brzine u čvorovima jednake ili veće od:

7.1922 0.1667 (2.2.27-1)

gdje je istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji m3, isključujući neistisninska plovila čiji je trup potpuno iznad površine uslijed djelovanja aerodinamičkih sila generiranih površinskim efektom.

Ovdje spadaju:

.1 Brzo HSC plovilo – brod koji udovoljava zahtjevima IMO Rez. MSC.36(63), s dopunama (HSC Kodeks 1996), ili IMO Rez. MSC.97(73), s dopunama (HSC Kodeks 2000 i koji ima sposobnost postizanja najveće brzine u čvorovima jednake ili veće od one iz formule 2.47-1. Brza HSC plovila se mogu podijeliti kako slijedi:

(i) Plovilo kategorije A – brzi putnički brod kako je utvrđeno u Gl. 1, stavka 1.4.12 HSC Kodeksa.

(ii) Plovilo kategorije B – brzi putnički brod kako je utvrđeno u Gl. 1, stavka 1.4.13 HSC Kodeksa.

(iii) Teretno plovilo – brzi brod koje nije brzi putnički brod a kako je utvrđeno u Gl. 1, stavka 1.4.10 HSC Kodeksa.

.2 Dinamički podržavano plovilo (DSC) – brod koji udovoljava zahtjevima IMO Rez. A.373(X), kako je dopunjen s IMO Rez. MSC.37(63) (DSC Kodeks), tj. brod koji plovi na površini ili iznad nje, a kojemu se svojstva razlikuju od konvencionalnih istisninskih brodova. Uz prije navedeno brodom s dinamičkim uzgonom smatra se brod koji udovoljava jednom od sljedeća dva uvjeta:

(i) brod kojem je cjelokupna težina, ili njezin značajni dio uzgonjen silama različitim od hidrostatičkih,

(ii) brod koji ima sposobnost postizanja najveće brzine u čvorovima jednake ili veće od one iz formule 2.2.27-1.

Između ostalih ovdje spadaju jednotrupni ili višetrupni brodovi kao što su:

(iii) Hidrokrilac neistisninski brod koji plovi iznad površine djelovanjem hidrodinamičkih sila koje se generiraju podvodnim krilima.

(iv) Lebdibrod (SES) lebdjelica kojoj je zračni jastuk djelomično ili potpuno sačuvan trajno uronjenim krutim elementima strukture trupa.

.3 Brzo plovilo – brod koje nije ni Brzo HSC plovilo, niti Dinamički podržavano plovilo (DSC), ali koje ima sposobnost postizanja najveće brzine u čvorovima jednake ili veće od one iz formule 2.2.27-1.

Dodatno gore navedenom putnički brod u nacionalnoj plovidbi se ne smatra brzim putničkim brodom:

(i) ako ima istisninu na pripadnoj vodenoj konstruktivnoj liniji manju od 500 m3; i

(ii) čija je najveća brzina, izračunata prema formuli 2.2.27-1 manja od 20 čvorova.

2.2.28 Jahta – plovni objekt za sport i razonodu kako je definiran čl. 5. »Pomorskog zakonika«.

U svezi tehničkih zahtjeva za jahte koje viju zastavu Republike Hrvatske vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«[10]() U svezi tehničkih zahtjeva za jahte duljine trupa preko 24 metra od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala vidjeti »Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«)).

2.2.29 Brodica – plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5 kW.

U svezi brodica koje viju zastavu Republike Hrvatske vidjeti »Pravilnik o brodicama i jahtama« i »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

2.2.30 Plutajući objekt – pomorski objekt stalno privezan ili usidren na moru koji nije namijenjen za plovidbu. Ovdje spadaju:

.1 Plutajući dok – plutajući objekt, stalno usidren i privezan, bez vlastitog poriva, izgrađen i opremljen za dizanje i predavanje moru brodova, plovnih i plutajućih objekata prilikom radova dokovanja, preinaka ili popravaka.

.2 Plutajuće skladište – plutajući objekt, stalno usidren i privezan, namijenjen i opremljen za skladištenje tekućih, krutih ili rasutih tereta.

.3 Plutajući restoran – plutajući objekt, posebno usidren i privezan, namijenjen i opremljen za ugostiteljske svrhe.

.4 Plutajuća elektrana – plutajući objekt, stalno usidren i privezan, na koga je ugrađeno postrojenje za proizvodnju električne energije.

.5 Pontonski most – most položen na jednom ili na nizu međusobno povezanih plutajućih objekata (pontona), stalno usidrenih i privezanih.

.6 Pontonska marina – niz međusobno povezanih plutajućih objekata (pontona), stalno usidrenih i privezanih, s priključcima za energetiku ili bez njih, namijenjenih za prihvat jahti, brodica i (iznimno) manjih brodova.

.7 Plutajući objekt za skladištenje i ponovno ukapljivanje plina (FSRU) – plutajući objekt na kojemu se nalazi postrojenje za skladištenje ukapljenog prirodnog plina (LNG) te sustav za ponovno ukapljivanje isparenog plina.

.8 Ostali plutajući objekti koji nisu obuhvaćeni sa toč. 2.2.30.1 do 2.2.30.7, a na kojima se nalazi ili boravi više od 12 osoba osobe (brod restaurant, brod muzej, plutajući hotel/hostel i sl.) ili na kojima se obavljaju radovi dokovanja, preinaka ili popravaka brodova, plovnih i plutajućih objekata:

(i) plutajući objekt na kojem se mogu nalaziti opasni tereti;

(ii) plutajući objekt na kojem postoji industrijsko ili energetsko postrojenje snage veće od 300 kW;

(iii) drugi plutajući objekti duljine preko 12 metara i bruto tonaže veće od 15.

2.2.31 Nepomični odobalni objekt – pomorski objekt u potpunosti ili djelomično ukopan u morsko dno ili položen na morsko dno, koji nije namijenjen za plovidbu, izuzev podmorskog kabela i objekata prometne infrastrukture (npr. podmorski tunel, most oslonjen na morsko dno i sl.). Između ostalog ovdje spadaju:

.1 Nepomična odobalna platforma – općeniti pojam koji obuhvaća konstrukciju, trajno oslonjenu ili ukopanu za morsko dno pomoću gravitacije, pilona ili na neki drugi način, projektiranu i postavljenu na točno određenu odobalnu lokaciju za iskorištavanje prirodnih energetskih resursa (nafte ili plina) koji se nalaze pod morem. Fiksna odobalna platforma se prvenstveno može koristi za: bušenje, proizvodnju, preradu, skladištenje, krcanje i/ili smještaj osoba.

.2 Podmorski cjevovod – općeniti pojam koji obuhvaća dio podmorskog cjevovoda položen ispod morske površine. Podmorski cjevovod može u potpunosti ili djelomično biti postavljen: na osloncima iznad morskog dna, položen na morsko dno ili ukopan u morsko dno.

2.3 DEFINICIJE PODRUČJA PLOVIDBE

2.3.1 Pomorska plovidba – plovidba koja se obavlja na moru i rijekama do granice do koje su one plovne s morske strane.

2.3.2 Međunarodno putovanje – putovanje brodom, jahtom ili brodicom prema plovidbenom planu od luka jedne države do luka druge države.

2.3.3 Kratko međunarodno putovanje – prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, jest putovanje pri kojem ni udaljenost od luke polazišta do luke krajnjeg odredišta ni povratno putovanje ne prelazi 1000 Nm (definicija u svrhu SOLAS, Pravilo I/14(f), LLC 66/88, toč. 19(6), MARPOL, Prilog I., Pravilo 10.6, MARPOL, Prilog II., Pravilo 10.6, MARPOL, Prilog IV., Pravilo 8.6, MARPOL, Prilog VI., Pravilo 9.6, BWM Konvencija, Pravilo E-5.7, IBC Kodeks, Pravilo 1.5.6.6, IGC Kodeks, Pravilo 1.4.6.6, BCH Kodeks, Pravilo 1.6.6.6, Kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama, Dio I-A, Pravilo 1.3.6).

Dodatno, Konvencija SOLAS, Pravilo III/3.22 kratko međunarodno putovanje putničkog broda definira kako slijedi, ali samo u svrhu primjene na zahtjeve iz Pog. III:

Kratko putovanje putničkog broda je međunarodno putovanje tijekom kojeg se brod od mjesta ili luke sigurnog pribježišta ne udaljava više od 200 Nm. Pri tome, ni udaljenost između luke iz koje je brod zadnje isplovio u zemlji iz koje je putovanje započelo i luke krajnjeg odredišta, niti duljina povratnog putovanja ne smije prelaziti 600 Nm. Luka krajnjeg odredišta je posljednja planirana luka putovanja, iz koje brod započinje svoj povratak u zemlju u kojoj je putovanje započelo.

2.3.4 Oznaka područja plovidbe – brojčana oznaka koja označava dopušteno područje plovidbe broda prema »Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova«.

Za područja plovidbe brodica i jahti vidjeti »Pravilnik o brodicama i jahtama« i »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

Dodatno gornjem, geografsko područje plovidbe može biti ograničeno i maksimalnim udaljavanjem od najbliže luke pribježišta ili sigurnog sidrišta izraženim u nautičkim miljama, i/ili maksimalnim dozvoljenim stanjem mora, što je odgovarajuće naznačeno u ispravama izdanim od RO.

Pridržavanje područja plovidbe i pripadnih ograničenja područja plovidbe i stanja mora, ako postoje, preduvjet je za održavanje valjanosti isprava.

Oznake područja plovidbe su:

.1 1 (neograničena plovidba) – međunarodna plovidba svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.

.2 2 (velika obalna plovidba) – međunarodna plovidba morima (i vodama koje su pristupačne s mora) koja se nalaze između Gibraltarskog i Babelmandepskog tjesnaca, uključujući Crno more i Azovsko more, te izvan Mediterana do luka Lisabon i Casablanca u Atlanskom oceanu, te Crvenim morem do luka Aden i Berbera.

.3 3 (mala obalna plovidba) – međunarodna plovidba Jadranskim morem i dijelom Jonskog mora (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca (uključujući luku Taranto) i rt Katakolon (uključujući luku Katakolon), Jonske otoke i zaljeve: Patraski, Korintski (uključujući Korintski kanal) i Atenski do crte koja spaja rt Kolona i rt Skili.

.4 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) – međunarodna plovidba Jadranskim morem (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca, rt Kefali (otok Krf) i rt Skala (kod Butrinskog zaljeva), za koje se brod ne udaljava više od 20 Nm od najbliže obale, kopna ili otoka. Pri planiranju putovanja između istočne i zapadne obale Jadranskog mora, pod pojmom obale, kopna ili otoka isključuju se obale otoka Palagruže, Galijule, Pianose, otočne skupine Tremiti, otoka Sazan i obala Albanije od rta Gjuhes (Sqepi i Gjuhes) do rta Panormes (Sqepi i Panormes).

.5 5 (nacionalna plovidba) – plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora.

Ribarski brodovi i tegljači u kategoriji plovidbe 5 mogu ploviti i unutar gospodarskog pojasa Republike Hrvatske. Do odluke o proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske ova odredba primjenjuje se na zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora o proširenju područja Republike Hrvatske na Jadranskom moru.

.6 6 (nacionalna obalna plovidba) – plovidba unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (i vodama koje su pristupačne s mora) kako je određeno »Pomorskim zakonikom«.

U vremenskom razdoblju od 1. travnja do 31. listopada ovo područje plovidbe se proširuje na:

(i) plovidbu 1,5 Nm od polazne crte u smjeru gospodarskog pojasa,

(ii) plovidbu Viškim kanalom do otoka Visa i Biševa, te uz navedene otoke ne udaljavajući se više od 1,5 Nm od njihovih obala.

.7 7 (nacionalna priobalna plovidba) – plovidba zaštićenim područjima unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora, i to: Fažanskim, Zadarskim, Srednjim, Pašmanskim, Vrgadskim, Murterskim, Šibenskim, Splitskim, Bračkim, Hvarskim, Neretvanskim, Stonskim i Koločepskim kanalom i Pirovačkim zaljevom.

.8 8 (lokalna plovidba) – plovidba lukama, te zaljevima, ušćima rijeka i jezerima, i to: Limskim, Raškim, Kaštelanskim i Klek-Neumskim zaljevom, Prokljanskim jezerom (uključujući ušće rijeke Krke do rta Jadrija), Rijekom Dubrovačkom i Neretvom.

2.3.5 Plovidba putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi« dodatno je definirana morskim područjima prema »Naredbi o dopuni naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova«.

3 TEHNIČKI NADZOR

3.1 PRIMJENA

3.1.1 Tehničkim nadzorom utvrđuje se je li pomorski objekt sposoban za plovidbu u određenim kategorijama plovidbe i za određenu namjenu, odnosno da li je plutajući objekt ili nepomični odobalni objekt sposoban za uporabu.

Tehnički nadzor obavlja se temeljem odredbi »Pomorskog zakonika«, propisa donesenih na temelju istog i Tehničkih pravila.

3.1.2 Tehnički nadzor obuhvaća:

.1 Odobrenje tehničke dokumentacije na temelju koje se pomorski objekt gradi ili preinačuje.

.2 Tipno ili pojedinačno odobrenje strojeva, uređaja i opreme namijenjene za ugradnju na pomorski objekt.

.3 Nadzor nad izradbom materijala, strojeva, uređaja i opreme namijenjene za ugradnju na pomorski objekt u radionicama proizvođača.

.4 Odobrenje proizvođača i uslužnih tvrtki.

.5 Nadzor nad gradnjom trupa i ugradnjom strojeva, uređaja i opreme u brodogradilištu.

.6 Ocjenjivanje sustava upravljanja sigurnošću kompanije i broda.

.7 Verifikaciju sigurnosne zaštite broda.

.8 Preglede, ocjene i verifikacije postojećih pomorskih objekata.

.9 Ocjenjivanje sukladno zahtjevima Konvencije o radu pomoraca (MLC 2006).

3.1.3 Sposobnost postojećeg pomorskog objekta za plovidbu, odnosno sposobnost postojećeg plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta za uporabu utvrđuje priznata organizacija (RO) obavljanjem tehničkog nadzora, te isto posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih isprava, zapisa i knjiga.

3.1.4 Tehnički nadzor, na temelju zahtjeva kompanije, vlasnika ili brodograditelja za pomorski objekt u gradnji, obavlja priznata organizacija (RO), odnosno ovlaštena organizacija za sigurnosnu zaštitu broda (RSO).

3.1.5 Tehnički nadzor pomorske opreme obavlja ovlašteno (imenovano) tijelo za certifikaciju pomorske opreme.

3.1.6 Ugovorom o prijenosu ovlaštenja između Ministarstva i RO, odnosno RSO, utvrđuje se opseg, uvjeti, prava i obveze iz ovlaštenja za obavljanje tehničkog nadzora i izdavanje isprava, zapisa i knjiga.

3.1.7 Tehnički nadzor u pravilu obavljaju inspektori koji isključivo rade za RO i/ili za RSO.

3.1.8 RO može, kada za to postaje opravdani razlozi, povjeriti obavljanje tehničkog nadzora nekom drugom klasifikacijskom društvu koje udovoljava odredbama Uredbe (EC) 391/2009 te sukladno odredbama ugovora o međusobnoj suradnji između tih dviju organizacija i odredbama Ugovora o prijenosu ovlaštenja između Ministarstva i RO.

Pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi na kojeg se odnose odredbe Međunarodnih ugovornih dokumenata Međunarodne pomorske organizacije (IMO) može imati dvojnu klasu od strane dvaju klasifikacijskih društava, s time da oba udovoljavaju odredbama Uredbe (EC) 391/2009, da imaju ugovor o međusobnoj suradnji, da je najmanje jedno od njih priznata organizacija od strane RH te uz uvjet da sve statutarne isprave u ime Ministarstva izdaje upravo ta priznata organizacija.

3.1.9 Brodograditelji, proizvođači materijala, opreme, strojeva i uređaja, kompanije ili vlasnici obvezni su inspektorima RO, odnosno inspektorima RSO, omogućiti pristup i osigurati potrebne uvjete za sigurno obavljanje tehničkog nadzora.

3.1.10 Pored inspektora RO, odnosno RSO, brodograditelji, proizvođači materijala, strojeva i uređaja, kompanije ili vlasnici obvezni su u određenim slučajevima omogućiti pristup (u svojstvu promatrača) osoblju tijela (pored Ministarstva) koji obavljaju nadzor nad RO, odnosno nadzor nad radom RSO.

3.2 OBVEZE KOMPANIJE ILI VLASNIKA

3.2.1 Nakon završetka nadzora nad gradnjom ili nadzora nad preinakom pomorskog objekta, završetka bilo kojeg pregleda pomorskog objekta ili nadzora nad izradbom materijala ili proizvoda, ne smiju se bez prethodne suglasnosti Ministarstva i RO obavljati bilo kakve izmjene na konstrukciji pomorskog objekta, strojnom uređaju, opremi ili drugim dijelovima na koje se odnose zahtjevi Tehničkih pravila.

3.2.2 Ako je neki stroj, uređaj ili oprema neispravna, a isto bitno ne utječe na sigurnost pomorskog objekta, osoba na pomorskom objektu i pomorskog okoliša, odnosno ako takav stroj, uređaj ili oprema nije zahtijevana Tehničkim pravilima, tada se predmetni stroj, uređaj ili oprema moraju trajno ukloniti s pomorskog objekta.

Iznimno, može se odobriti da se takav stroj, uređaj ili oprema ne ukloni s pomorskog objekta pod uvjetom da se postave jasna upozorenja (lokalno i na mjestu upravljanja) u svezi sa stavljanjem izvan uporabe.

3.2.3 Kompanija ili vlasnik moraju održavati stanje pomorskog objekta i njegove opreme sukladno odredbama Tehničkih pravila na takav način da pomorski objekt u svakom smislu ostane sposoban za plovidbu bez opasnosti za pomorski objekt, osobe na pomorskom objektu, teret i okoliš.

3.2.4 Kompanija ili vlasnik moraju koristiti pomorski objekt, njegovu opremu, strojeve i uređaje pridržavajući se uvjeta ili ograničenja danih u ispravama, zapisima, knjigama ili u bilo kojim drugim dokumentima koje je izdala ili ovjerila RO i/ili Ministarstvo.

3.2.5 Kompanija ili vlasnik moraju bez odlaganja, Ministarstvu dostavljati podatke i izmjene podataka sukladno zahtjevima Ministarstva.

Kompanija ili vlasnik moraju slijediti upute za provedbu propisa koje objavljuje Ministarstvo u obliku Pravilnika ili okružnica na svojim internet stranicama, te osigurati da se iste dostave zapovjednicima, posadi i ostalom odgovornom osoblju.

3.2.6 Kompanija ili vlasnik Ministarstvu moraju osigurati obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno odredbama »Pomorskog zakonika«.

3.2.7 Zapovjednik, kompanija ili vlasnik moraju što je prije moguće izvijestiti Ministarstvo i/ili RO u slijedećim slučajevima:

.1 Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa na suhom pomorskog objekta.

.2 U slučajevima promjene namjene pomorskog objekta, preinaka ili izmjena na trupu, strojnom uređaju i ostaloj opremi, ako to može imati utjecaj na isprave, zapise, knjige, ili na bilo koje druge dokumente koje je izdala ili ovjerila RO. Preinake ili izmjene moraju se obavljati pod nadzorom inspektora RO u skladu sa zahtjevima Tehničkih pravila i/ili u skladu sa dodatnim zahtjevima RO i/ili Ministarstva.

.3 Prilikom obavljanja radova kada se omogućuje pristup inače teško dostupnim dijelovima strukture (npr. prilikom uklanjanja glavnog ili pomoćnih strojeva, kotlova i uklanjanja izolacija, cementnih ili drvenih obloga, i sl.). Takvi radovi moraju se obavljati pod nadzorom inspektora RO u skladu sa zahtjevima Tehničkih pravila i/ili u skladu sa dodatnim zahtjevima RO.

.4 Prilikom stavljanja pomorskog objekta izvan službe, odnosno raspreme pomorskog objekta (ili prilikom ponovnog stavljanja pomorskog objekta u službu nakon raspreme), o čemu su kompanija ili vlasnik dužni izvijestiti i Ministarstvo.

.5 U slučaju promjene imena, promjene luke upisa, prodaje pomorskog objekta ili promjene zastave, o čemu su kompanija ili vlasnik dužni izvijestiti Ministarstvo.

.6 U slučajevima kada je pomorski objekt imao havariju ili se otkrije nedostatak koji utječe na sigurnost pomorskog objekta ili učinkovitost, odnosno potpunost sredstava za spašavanje ili druge opreme na koju se odnose zahtjevi Tehničkih pravila, te cjelovitost pomorskog objekta ili učinkovitost, odnosno potpunost opreme za zaštitu okoliša od onečišćenja, na koju se odnose zahtjevi Tehničkih pravila. RO u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir opseg i karakter štete ili nedostatka utvrđuje neophodnost i opseg pregleda. U ovakvim slučajevima kompanija ili vlasnik dužni su izvijestiti i Ministarstvo.

.7 U slučajevima inspekcije pomorskog objekta od strane lučkih vlasti (PSC) tijekom koje su utvrđeni nedostaci po statutarnim stavkama zbog kojih pomorski objekt nije bio zaustavljen vlasnik ili kompanija mora o istome obavijestiti Ministarstvo, te RO. Ukoliko je pomorski objekt tijekom inspekcije bio zaustavljen zbog nedostataka po statutarnim stavkama kompanija ili vlasnik moraju o istome odmah i neodgodivo obavijestiti Ministarstvo, te RO kako bi se obavio pregled pomorskog objekta.

.8 U slučaju gubitka pomorskog objekta (potonuće, požar).

4 ISPRAVE, ZAPISI I KNJIGE

4.1 IZDAVANJE I OVJERAVANJE ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA

4.1.1 Isprave, zapisi i knjige koje sukladno odredbama Tehničkih pravila pomorski objekti moraju imati, služe kao dokaz o sposobnosti za plovidbu i ostalim svojstvima pojedinog pomorskog objekta.

4.1.2 Isprave, zapisi i knjige propisane Tehničkim pravilima moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.1.3 Isprave, zapisi i knjige izdane na temelju odredbi međunarodnih ugovora moraju uključivati i prijevod na engleskom jeziku, ako se isto traži odredbama tih ugovora.

4.1.4 Isprave, zapisi i knjige propisane Tehničkim pravilima moraju se nalaziti na pomorskom objektu i uvijek biti dostupne u svrhu provjere.

4.1.5 Na temelju obavljenog tehničkog nadzora priznata organizacija (RO), odnosno priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu (RSO) sukladno svojim ovlastima izdaje ili ovjerava odgovarajuće isprave, zapise i knjige.

4.1.6 Popis obvezatnih isprava koje pomorskim objektima u skladu s međunarodnim konvencijama i nacionalnim pomorskim propisima izdaje i/ili ovjerava RO, odnosno RSO navedeni su u Tablici 6-1, dok je popis uputa, priručnika, planova i knjiga koje se moraju trajno nalaziti na pomorskom objektu naveden u Tablici 7-1[11]() Dodatno popisu navedenom u Tablicama 6-1 i 7-1, za pomorske objekte u međunarodnoj plovidbi, potrebno je obratiti pažnju i na FAL.2/Circ.131, MEPC.1/Circ.873, MSC.1/Circ.1568 and LEG.2/Circ.3, (»Revised List Of Certificates And Documents Required To Be Carried On Board Ships«) u kojem je naveden popis potvrda i dokumenata koji se moraju nalaziti na brodu, koji moraju biti izdani od Ministarstva, ili koji u ime Ministarstva moraju biti ovjereni od strane RO)), [12]() Temeljem specifičnih zahtjeva pomorskih uprava pojedinih država (npr. USCG, AMSA), uprava pomorskih kanala (npr. Suez, Panama, St. Lawrence) te udruženja (npr. OCIMF) dodatno se zahtijeva da brod ima izdane odgovarajuće Potvrde o udovoljavanju takvim zahtjevima (»Letter/Statement/Document of Compliance«). Ishodovanje ovih Potvrda u isključivoj je odgovornosti kompanije ili vlasnika te se ne smatra dijelom statutarne certifikacije u ime RH, bez obzira na činjenicu što neke od ovih Potvrda mogu biti izdane od RO)).

Uzorci obrazaca isprava objavljuju se u posebnim izdanjima Ministarstva.

4.1.7 RO je ovlašten da nakon zadovoljavajuće obavljenog nadzora nad gradnjom, osnovnog ili obnovnog pregleda, izdaje odgovarajuće isprave, a nakon zadovoljavajuće obavljenog godišnjeg pregleda, periodičnog pregleda ili međupregleda, potvrđuje odgovarajuće isprave.

4.1.8 Nakon završetka pregleda RO, odnosno RSO je dužan kompaniji ili vlasniku dostaviti, odnosno osigurati dostupnost izvještajima s obavljenog pregleda.

4.1.9 U svrhu izdavanja statutarnih isprava kompanija ili vlasnik dužan je RO predočiti valjani Upisni list.

U svrhu izdavanja isprava zahtijevanih ISM Kodeksom, ISPS Kodeksom ili Konvencijom o radu pomoraca (MLC 2006) zahtijeva se udovoljavanje rečenim Kodeksima, odnosno Konvenciji.

4.1.10 Za specifične zahtjeve za pojedine vrste pomorskih objekata (npr. MODU, brzi brodovi) vidjeti i zahtjeve kodeksa (npr. MODU Kodeks, HSC Kodeks).

4.2 ROKOVI VALJANOSTI ISPRAVA

4.2.1 Rokovi valjanosti pojedinih isprava navedeni su u Tablici 5-1.

4.2.2 Prema Konvenciji SOLAS, Pog. I, Dio B, pravilo 14 ako se:

.1 obnovni pregled u svrhu ponovnog izdavanja isprave završi unutar tri mjeseca prije datuma isteka valjanosti postojeće isprave, nova isprava treba biti valjana od datuma završetka obnovnog pregleda do:

a) za putničke brodove, datuma ne duljeg od 12 mjeseci od datuma isteka valjanosti postojeće isprave;

b) za teretne brodove, datuma ne duljeg od pet godina od datuma isteka postojeće isprave.

.2 obnovni pregled u svrhu ponovnog izdavanja isprave završi nakon datuma isteka valjanosti postojeće isprave, nova isprava treba biti valjana od datuma završetka obnovnog pregleda do:

a) za putničke brodove, datuma ne duljeg od 12 mjeseci od datuma isteka valjanosti postojeće isprave;

b) za teretne brodove, datuma ne duljeg od pet godina od datuma isteka postojeće isprave.

.3 obnovni pregled u svrhu ponovnog izdavanja isprave završi prije više od tri mjeseca prije datuma isteka valjanosti postojeće isprave, nova isprava treba biti valjana od datuma završetka tako obavljenog prijevremeno obnovnog pregleda do:

a) za putničke brodove, datuma ne duljeg od 12 mjeseci od datuma završetka obavljanja obnovnog pregleda;

b) za teretne brodove, datuma ne duljeg od pet godina od datuma završetka obavljanja obnovnog pregleda.

Ako se obnovni pregled završi, a nova isprava se ne može izdati ili dostaviti na pomorski objekt, vidjeti zahtjeve navedene u Tablici 6-1.

Za pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske primjenjuju se gore navedeni zahtjevi iz 4.2.2.1 b), 4.2.2.2 b) i 4.2.2.3 b).

4.2.4 U slučaju da se godišnji pregled, međupregled ili periodični pregled završi prijevremeno (prije propisanog vremenskog razdoblja za obavljanje pojedinog pregleda) tada je potrebno uzeti u obzir sljedeće:

.1 Izmjenu (i ovjeru izmjene) datuma godišnjice dospijeća pregleda na odnosnoj ispravi treba obaviti tako da se upiše novi datum godišnjice dospijeća pregleda, ali koji ne može biti veći od tri mjeseca od datuma kada je prijevremeni pregled završen.

.2 Sljedeći godišnji pregled, međupregled ili periodični pregled treba završiti u propisanim rokovima računajući od novog datuma godišnjice dospijeća pregleda.

.3 Datum isteka valjanosti isprave može ostati nepromijenjen uz uvjet da se obavi jedan ili više godišnjih pregleda, međupregleda ili periodičnih pregleda kako je primjenjivo, tako da najveći dopušteni razmaci između propisanih pregleda ne budu prekoračeni.

Gornje se, u opsegu koliko je primjenjivo, odnosi i na pomorske objekte koji plove u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske.

4.2.5 U slučaju jednog putovanja broda namijenjenog za recikliranje (»demolition voyage«) kojemu je valjanost neke od statutarnih isprava istekla, Ministarstvo može dopustiti jedno direktno putovanje u balastu do postrojenja za recikliranje brodova. Ministarstvo može, razmatrajući svaki slučaj pojedinačno, dopustiti izdavanje uvjetne svjedodžbe skraćenog roka valjanosti s upisanim ograničenjima i primjenjivim uvjetima plovidbe.

U dogovoru i uz suglasnost Ministarstva RO mora obaviti prigodni pregled i izdati statutarne svjedodžbe i isprave sukladno popisu navedenom u Prilogu I., Tablica 6-1 i 7-1. Vidjeti i zahtjeve iz Priloga VII., Odjeljka 7. – Recikliranje brodova.

4.3 PRODULJENJE ROKA VALJANOSTI ISPRAVA

4.3.1 Općenito

4.3.1.1 Mogućnosti produljenja roka valjanosti isprava, rokovi produljenja, te uvjeti pod kojima se produljenje valjanosti može odobriti navedeni su za svaku pojedinu ispravu u toč. 4.3.2 i 4.3.3 te u Tablici 6-1.

4.3.1.2 Zahtjev za produljenjem roka valjanosti isprave kompanija ili vlasnik pisanim putem podnosi RO.

Zahtjevu moraju biti priloženi razlozi temeljem kojih se predmetno produljenje zahtijeva (npr. nedostupnost ili neraspoloživost brodogradilišta; nepostojanja uvjeta za obavljanje popravaka; nedostupnost osnovnih materijala, opreme ili rezervnih dijelova).

Ukoliko se zahtjev smatra opravdanim RO, uzimajući u obzir i zahtjeve svojih pravila za klasifikaciju, utvrđuje osnove za odobrenje i uvjete za produljenje valjanosti isprava te zahtjev prosljeđuje Ministarstvu.

Donošenje konačne odluke o prihvaćanju zahtjeva za produljenjem valjanosti isprava u isključivoj je nadležnosti Ministarstva, bez obzira na prethodno danu preporuku RO.

RO ne smije, bez prethodne pisane suglasnosti Ministarstva, odobriti produljenje roka valjanosti isprave.

4.3.2 Brodovi u međunarodnoj plovidbi

4.3.2.1 Preporučeni uvjeti za produljenje roka valjanosti isprava prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena:

Prema zahtjevima SOLAS 74/88 i drugim obvezatnim IMO instrumentima zahtijeva se da kada se brod u vrijeme isteka isprave ne nalazi u luci u kojoj se može dovršiti pregled[13]() Pregled se ne može dovršiti zbog: nepostojanja uvjeta za obavljanje pregleda trupa na suhom; nepostojanja uvjeta za obavljanje popravaka; nedostupnosti osnovnih materijala, opreme ili rezervnih dijelova; kašnjenja prouzročena postupcima poduzetim kako bi se izbjegli loši vremenski uvjeti)), Ministarstvo može odobriti produljenje valjanosti isprave, koje ne smije biti dulje od tri mjeseca.

Ovakvo produljenje odobriti će se samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe broda do luke u kojoj će biti pregledan i to samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Brod kojemu je dano takvo produljenje nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti pregledan napustiti tu luku ako nije dobio novu ispravu.

U slučaju kada se brod ne nalazi u luci u kojoj se može dovršiti pregled i kada Konvencija isto dozvoljava, Ministarstvo može odobriti produljenje valjanosti, ako se pokaže da je to ispravno i razborito, uzimajući u obzir sljedeće:

.1 Obaviti prigodni pregled u opsegu godišnjeg pregleda zahtijevan za svaku pojedinu ispravu čija se valjanost produžuje.

.2 Započeti obnovni pregled, u najvećem mogućem opsegu.

.3 U slučajevima kada se zahtijeva pregled trupa na suhom, uključujući i slučaj pregleda trupa na suhom koji dospijeva prije datuma do kojeg se namjerava odobriti produljenje valjanosti, potrebno je obaviti pregled podvodnog dijela trupa u vodi trupa od strane za to odobrene uslužne tvrtke.

.4 Kada podvodni pregled trupa nije moguće obaviti (npr. slaba vidljivost u moru, ograničenja glede gaza, jake morske struje, neizdavanje odobrenja od strane lučkih vlasti), potrebno je obaviti unutarnji pregled strukture dna broda, u maksimalnom mogućem izvodljivom opsegu.

.5 Brodu se treba dozvoliti plovidba do točno navedene luke iskrcaja tereta i nakon toga do točno navedene luke gdje će se pregled dovršiti i/ili obavio pregled trupa na suhom.

.6 Produljenje valjanosti treba biti za minimalni vremenski period potreban kako bi se dovršio pregled i/ili pregled trupa na suhom za pojedinu ispravu.

.7 Na osnovu obavljenog pregleda, kako je gore navedeno, treba utvrditi da li je stanje broda zadovoljavajuće s obzirom na vremensko trajanje, duljinu putovanja i moguća ograničenja glede korištenja broda u odnosu na predviđenu rutu kojom brod treba ploviti kako bi dovršio preglede i/ili pregled trupa na suhom.

.8 Produljenje valjanosti pojedinih statutarnih isprava ne smije prekoračiti rok valjanosti svjedodžbe o klasi koju izdaje RO.

Novim ispravama koje se izdaju nakon završetka pregleda radi čije je odgode postojećoj ispravi produljen rok valjanosti, novi se period valjanosti u načelu računa od datuma isteka valjanosti prethodno izdate isprave prije produljenja roka valjanosti.

4.3.2.2 Produljenje roka valjanosti na pet godina isprava izdanih na kraći vremenski period. Iako ovakav način postupanja ne spada pod standardni način postupanja Ministarstva u slučaju potrebe primjenjuju se odredbe IMO Rez. A.1120(30), pravilo 5.2.

4.3.3 Pomorski objekti koji plove u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske

4.3.3.1 Za pomorske objekte koji plove u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske, bez obzira na bruto tonažu, Ministarstvo može dozvoliti dvomjesečno produljenja roka dovršetka obnovnog pregleda u svrhu izdavanja bilo koje nacionalne isprave.

Ova mogućnost se u pravilu ne odnosi na brodove koji obavljaju linijska putovanja (putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi, brzi brodovi) te tankere.

4.3.3.2 Novim ispravama koje se izdaju nakon završetka pregleda radi čije je odgode postojećoj ispravi produljen rok valjanosti, novi se period valjanosti u načelu računa od datuma isteka valjanosti prethodno izdate isprave prije produljenja roka valjanosti.

4.4 PRODULJENJE VREMENSKOG PERIODA IZMEĐU DVA PREGLEDA PODVODNOG DIJELA TRUPA NA SUHOM

4.4.1 Brodovi u međunarodnoj plovidbi

4.4.1.1 Preporučeni uvjeti za produljenje vremenskog perioda između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena zahtijevano je:

Prema zahtjevima SOLAS 74/88, Pravilo I/10(a)(v) dozvoljava se da se petogodišnji period unutar kojeg je potrebno obaviti dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom produži, ako se temeljem SOLAS 74/88, Pravilo I/14(e) i (f) produži valjanost Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda. Međutim, ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 36 mjeseci. Ukoliko je prvi pregled obavljen između 24. i 27. mjeseca, računajući od datuma početka petogodišnjeg perioda valjanosti Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, tada gornji uvjet može spriječiti produljenje valjanosti navedene svjedodžbe prema Pravilu I/14(e) i (f).

4.4.1.2 U svezi načina ishodovanja suglasnosti za produljenje vremenskog perioda između dva pregleda trupa na suhom odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz 4.3.1.

4.4.2 Pomorski objekti koji plove u nacionalnoj plovidbi Repub­like Hrvatske

4.4.2.1 Za pomorske objekte koji plove u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske Ministarstvo može dozvoliti produljenje perioda između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom unutar jednog petogodišnjeg perioda valjanosti bilo koje nacionalne isprave. Duljina trajanja produljenja ovisna o zahtjevu da razmak između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ni u kom slučaju smije biti duže od 36 mjeseci.

Primjena gornjeg na brodove koji obavljaju linijska putovanja (putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi, brzi brodovi) te tankere predmet su posebnog razmatranja Ministarstva.

Produljenje vremenskog perioda pregleda podvodnog dijela trupa za plutajuće objekte predmet su posebnog razmatranja Ministarstva.

4.4.2.2 U svezi načina ishodovanja suglasnosti za produljenje vremenskog perioda između dva pregleda trupa na suhom odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz 4.3.1.

4.5 IZVANREDNE OKOLNOSTI

4.5.1 Izvanredne okolnosti (»special circumstances«) prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena zahtijevano je:

Prema zahtjevima SOLAS 74/88, pravilo I/14(g), LLC 66/88 čl. 19(7), MARPOL, Prilog I., pravilo 10.7, MARPOL, Prilog II., pravilo 10.7, MARPOL, Prilog IV., pravilo 8.7, MARPOL, Prilog VI., pravilo 9.7, BWM Konvenciji, pravilo E-5.7, IBC Kodeksu, pravilo 1.5.6.7, IGC Kodeksu, pravilo 1.4.6.7, BCH Kodeksu, pravilo 1.6.6.7 i Kodeksu za brodove koji plove polarnim vodama, Dio I-A/ pravilo 1.3.6 omogućava da se ne primjenjuje zahtjev da se novim ispravama koje se izdaju nakon završetka pregleda radi čije je odgode postojećoj ispravi produljen rok valjanosti, novi period valjanosti računa od datuma isteka valjanosti prethodno izdate isprave prije produljenja roka valjanosti.

Izvanredne okolnosti pod kojima se gornje dozvoljava podrazumijeva da je brod bio duže vrijeme u raspremi ili izvan službe zbog većih popravaka ili preinaka.

Bez obzira na činjenicu da se obnovni pregled treba obaviti u opsegu kao da je brod nastavio biti u službi, Ministarstvo može razmotriti da li je neophodno obaviti i dodatne preglede ili ispitivanja, zavisno od toga koliko dugo je brod bio u raspremi ili izvan službe te koje su mjere tijekom tog razdoblja bile poduzete u svrhu zaštite trupa, strojnog uređaja i opreme.

U slučaju primjene gore navedenog očekuje se pregled da je pregled podvodnog dijela trupa obavljen u isto vrijeme kada i obnovni pregled, ali pri tome ne treba primjenjivati bilo koje posebne zahtjeve za teretne brodove u svrhu nastavka primjene odredbi SOLAS 74/88, Pravilo I/10(a)(v).

4.6 ODRŽAVANJE VALJANOSTI ISPRAVA

4.6.1 U svrhu održavanja valjanosti isprava kompanija ili vlasnik je dužan obavljati redovne preglede u za to propisanim rokovima te isprave moraju biti redovno ovjeravane ili izdavane (nakon datuma isteka isprava).

4.7 PRESTANAK VALJANOSTI ISPRAVA

4.7.1 Statutarne isprave automatski gube valjanost u sljedećim slučajevima:

.1 Nakon isteka naznačenog roka valjanosti.

.2 Ako se propisani redovni pregledi ne obave u za to propisanim rokovima.

.3 Ako se bez suglasnosti Ministarstva ili RO izvedu preinake ili izmjene, kako je navedeno u toč. 3.2.7.2.

.4 Ako se nakon havarije, utvrđivanja nedostatka ili gubitka broda ne izvijesti Ministarstvo i/ili RO, kako je navedeno u toč. 3.2.7.6 i 3.2.7.7.

.5 Ako se primjedbe ne otklone do datuma dospijeća, ili se njihovo otklanjanje nije odgodilo u dogovoru s Ministarstvom i s RO.

.6 U slučaju nepridržavanja bilo kojih uvjeta ili ograničenja danih u ispravama, knjigama, zapisima ili u bilo kojim drugim dokumentima koje je izdalo ili ovjerilo Ministarstvo i/ili RO (npr. gaz, područje plovidbe, stanje mora, vrsta tereta, maksimalni dozvoljeni broj putnika ili osoba, snaga glavnog porivnog stroja, itd.).

.7 U slučaju promjene zastave broda.

.8 U slučaju promjene kompanije (samo za isprave, zapise ili knjige koje se odnose na upravljanje sigurnošću i sigurnosnu zaštitu broda).

4.7.2 Prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena zahtijevano je:

Ukoliko se tijekom pregleda utvrdi da stanje broda ili njegove opreme značajno odstupa od podataka navedenim u statutarnim ispravama ili da je stanje broda takvo da isti nije sposoban za plovidbu s obzirom da je stanje takvo da ugrožava sigurnost samog broda i/ili osoba na brodu, ili da neopravdano ugrožava morski okoliš, Ministarstvo ili RO moraju uzeti u obzir odredbe zahtjeva SOLAS, Pravilo I/6(c), MARPOL, Prilog I., Pravilo 6.3.3, MARPOL, Prilog II., Pravilo 8.2.5, MARPOL, Prilog IV., Pravilo 4.5, MARPOL, Prilog VI., Pravilo 5.3.3, IBC Kodeks, Pravilo 1.5.1.4, IGC Kodeks, Pravilo 1.4.1.4 i BCH Kodeks, Pravilo 1.6.1.3. Nadalje, u slučaju BWM Konvencije ako se tijekom pregleda utvrdi da upravljanje balastnim vodama nije u sukladnosti s podacima u ispravama zahtijevanim Pravilom E-2 ili E-3 ili da je stanje broda takvo da isti nije sposoban za plovidbu bez ugrožavanja morskog okoliša, zdravlja ljudi, imovine ili ostalih resursa Ministarstvo ili RO moraju uzeti u obzir odredbe Pravila E-1.6.

Navedeni instrumenti zahtijevaju trenutno provođenje popravnih radnji i otklanjanje nedostataka te obavještavanje Ministarstva u razumnom roku.

U slučaju da se ne provedu popravne radnji i nedostatci ne otklone isprave se moraju povući, o čemu je odmah potrebno izvijestiti Ministarstvo, kao i pomorsku upravu države u čijoj se luci brod nalazi.

4.7.3 Iako Međunarodni kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama ne sadrži posebne zahtjeve u gornjem smislu, a ukoliko se brod plovi u polarnim vodama tijekom pregleda utvrdi da je stanje broda takvo da značajno odstupa od podataka navedenim u »Svjedodžbi broda za plovidbu polarnim vodama«, ili da je stanje broda takvo da isti nije sposoban za plovidbu u polarnim vodama s obzirom da je stanje takvo da ugrožava sigurnost samog broda i/ili osoba na brodu, ili da neopravdano ugrožava morski okoliš, Ministarstvo ili RO stoga moraju uzeti u obzir zahtjeve iz 4.7.2. Pri tome valjanost »Svjedodžbi broda za plovidbu polarnim vodama« ne utječe na valjanost ostalih isprava.

4.7.4 Iako LLC 66/88 ne sadržava posebne zahtjeve u gornjem smislu, u slučaju da se tijekom pregleda za »Međunarodnu svjedodžbu o teretnoj liniji« utvrdi da je stanje broda takvo da značajno odstupa od podataka navedenim u predmetnoj svjedodžbi ili da je stanje broda takvo da isti nije sposoban za plovidbu s obzirom da je stanje takvo da ugrožava sigurnost samog broda i/ili osoba na brodu, ili da neopravdano ugrožava morski okoliš, Ministarstvo ili RO stoga moraju uzeti u obzir zahtjeve iz 4.7.2.

4.7.5 U slučaju da se tijekom pregleda utvrdi da je stanje broda takvo da značajno odstupa od podataka navedenih u odnosnim statutarnim ispravama, ali da je stanje broda takvo da je isti sposoban za plovidbu s obzirom da ne ugrožava sigurnost samog broda i/ili osoba na brodu, ili da ne ugrožava morski okoliš te da uočene primjedbe ne mogu biti otklonjene tijekom pregleda potrebno je provesti slijedeće:

.1 RO mora ispostaviti statutarnu primjedbu, s pripadnim datumom otklanjanja, kojom se jasno određuju svi zahtjevi ili uvjeti kojima je potrebno udovoljiti. Informacije o takvoj primjedbi, zajedno s pripadnim izvještajem o obavljenom pregledu moraju biti dostupni na brodu. Prema potrebi i u dogovoru s Ministarstvom odnosna statutarna isprava se može povući i izdati nova skraćenog roka valjanosti. Datum valjanosti ove isprave skraćenog roka valjanosti mora odgovarati zahtijevanom datumu otklanjanja primjedbe.

.2 O gornjem RO mora odgovarajuće obavijestiti Ministarstvo sukladno odredbama ugovora o prijenosu ovlaštenja.

U slučaju potrebe za naknadnom odgodom datuma otklanjanja pojedine statutarne primjedbe primjenjuje se postupak naveden u 4.3.1.2.

4.7.6 Ukoliko je značaj uočenih nedostataka takav da može ugroziti sigurnost samog broda, osoba na brodu ili morskog okoliša, RO treba povući postojeće statutarne isprave i odmah zahtijevati provođenje popravka u luci pregleda, ili će, ukoliko zbog opravdanih razloga to nije provedivo (npr. zbog nedostupnosti resursa za provedbu popravaka) i u dogovoru s Ministarstvom utvrditi uvjete pod kojima će se brodu dozvoliti plovidba do prve luke gdje će se provesti popravci.

4.7.7 O suspendiranju, kao i o ponovnoj uspostavi valjanosti svjedodžbe o klasi RO mora pisanim putem obavijestiti kompaniju ili vlasnika i Ministarstvo.

O povlačenju svjedodžbe o klasi RO mora pisanim putem obavijestiti kompaniju ili vlasnika i Ministarstvo.

Za brodove u međunarodnoj plovidbi građene na ili nakon 1. srpnja 1998. godine sukladno SOLAS 74, Pravilo II-1/3.1, gore navedene obavijesti moraju uključiti i informaciju da zbog suspendiranja i/ili povlačenja klase određene statutarne svjedodžbe posredno više nisu valjane.

4.8 PONOVNA USPOSTAVA VALJANOSTI

4.8.1 Prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena zahtijevano je:

Prema zahtjevima SOLAS 74/88, Pravilo I/14(i)(i), LLC 66/88, čl. 19(9)(c), MARPOL Prilog I., Pravilo 10.9.1, MARPOL Prilog II., Pravilo 10.9.1, MARPOL Prilog IV., Pravilo 8.8.1, MARPOL Prilog VI., Pravilo 9.9.1, BWM Konvencija E-5.9.3, IBC Kodeks, Pravilo 1.5.6.9.1, IGC Kodeks, Pravilo 1.4.6.9.1 i BCH Kodeks, Pravilo 1.6.6.9.1 i Kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama, Dio I-A/pravilo 1.3.6, isprava gubi svoju valjanost ukoliko periodični pregled, međupregled ili godišnji pregled, odnosno pregled podvodnog dijela trupa nije obavljen u rokovima propisanim za pojedini pregled.

Valjanost statutarne isprave kojoj je prestala valjanost ili je povučena zbog neobavljanja pregleda može se ponovno uspostaviti nakon pregleda obavljenog u opsegu pregleda koji je trebao biti obavljen, a strogost i opseg pregleda ovisit će i o uzrocima i vremenskom periodu prekoračenja pregleda koji je trebao biti obavljen. U tom slučaju Ministarstvo zadržava pravo provjeriti zašto pregled nije obavljen na vrijeme te prema potrebi poduzeti druge odgovarajuće mjere.

Valjanost statutarne isprave kojoj je prestala valjanost ili je povučena zbog neotklanjanja/prekoračenja roka otklanjanja dospjelih statutarnih primjedbi, a pri tome rok otklanjanja nije bio prethodno dogovorno produljen, može se ponovno uspostaviti nakon pregleda obavljenog u svrhu otklanjanja odnosnih primjedbi.

4.8.2 Novim statutarnim ispravama koje se izdaju nakon završetka pregleda kojim se ponovno uspostavlja valjanost odnosne isprave, novi se period valjanosti u načelu računa od datuma isteka valjanosti prethodno izdate isprave prije prestanka valjanosti ili povlačenja.

4.8.3 Smatra se da brod nije imao valjanu statutarnu ispravu izdanu od strane RO od datuma gubitka valjanosti isprave do ponovne uspostave njene valjanosti.

4.9 SVJEDODŽBE O OSLOBAĐANJU, IZUZEĆU ILI ODSTUPANJU OD ODREDBI MEĐUNARODNIH ILI NACIONALNIH PROPISA

Brodovi u međunarodnoj plovidbi

4.9.1 Ministarstvo može, na temelju pisanog prijedloga RO, brod koji obavlja međunarodna putovanja i na kojeg se primjenjuju odredbe međunarodnih pomorskih konvencija osloboditi od dijela odredbi tih konvencija.

4.9.2 Zahtjev za izdavanjem svjedodžbe o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od međunarodnih pomorskih konvencija podnosi kompanija ili vlasnik. Zahtjev se pisanim putem podnosi RO.

4.9.3 Prilikom pripreme prijedloga za (privremenim ili trajnim) oslobađanjem, izuzećem ili odstupanjem, RO mora uzeti u obzir odredbe međunarodnih pomorskih konvencija (SOLAS, LLC, MARPOL) kojima se isto propisuje uz uvjete kojima je isto dozvoljeno.

Uz svaki prijedlog, uz preporuku RO, treba, ako je primjenjivo, biti priložena referenca na odredbe međunarodnih pomorskih konvencija od kojih se oslobađanje, izuzeće ili odstupanje traži kao i reference temeljem kojih se predmetno oslobađanje, izuzeće ili odstupanje može odobriti (prema potrebi može biti priložena i odgovarajuća tehnička dokumentacija, proračuni i sl.).

U slučaju da se za isti brod zahtijeva više oslobađanja, izuzeća ili odstupanja po različitim osnovama ili uvjetima svako od njih mora biti dostavljeno Ministarstvu kao zasebni prijedlog.

U slučaju da se za isti brod zahtijeva oslobađanje, izuzeće ili odstupanje po istim osnovama i uvjetima za koje već postoji pisana suglasnost Ministarstva, RO smije izdati oslobađanje, izuzeće ili odstupanje temeljem takve prethodno izdane suglasnosti Ministarstva.

4.9.4 RO, bez prethodne pisane suglasnosti Ministarstva ne smije:

.1 Izdati prvu svjedodžbu o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od međunarodnih pomorskih konvencija.

.2 Odobriti privremena ili trajna izuzeća ili odstupanja od pojedinih zahtjeva međunarodnih pomorskih konvencija ili kodeksa.

.3 Odobriti primjenu alternativnog projekta i izvedbe (»alternative design and arrangements«), sukladno odredbama Konvencije SOLAS, Pravilo II-1/55, II-2/17 i III/38. Isto je u isključivoj nadležnosti Ministarstva, bez obzira na prethodno mišljenje RO.

.4 Odobriti primjenu jednakovrijednih izvedbi (»equivalent arrangements«), sukladno odredbama Konvencije SOLAS, Pravilo I-5. Isto je u isključivoj nadležnosti Ministarstva, bez obzira na prethodno mišljenje RO.

.5 Izdati svjedodžbu o oslobađanju od zahtjeva MLC Konvencije.

.6 Odobriti izuzeća od odredbi EU Uredbi i/ili EU Direktiva.

Brodovi u nacionalnoj plovidbi

4.9.5 U slučaju kada se zahtijeva da brod koji plovi u nacionalnoj plovidbi i koji ne obavlja redovita međunarodna putovanja obavi jedno međunarodno putovanje, Ministarstvo može, na temelju pisanog prijedloga RO, brod osloboditi udovoljavanja od odredbi međunarodnih konvencija, uz uvjete predviđene tim konvencijama, ako utvrdi da je brod sposoban za plovidbu u uvjetima oslobađanja.

U tu svrhu primjenjuju se odredbe iz toč. 4.9.1 do 4.9.3.

4.9.6 Ako brod koji nije putnički udovoljava zahtjevima za prijevoz putnika u posebnim uvjetima u granicama unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, RO može isti utvrditi sposobnim za privremeni prijevoz putnika u navedenim uvjetima i granicama sukladno odredbama »Pomorskog zakonika« i Tehničkih pravila. Za isto nije potrebno ishodovanje prethodne suglasnosti Ministarstva.

4.9.7 Obzirom na vrstu i veličinu broda, udaljavanje od luke zakloništa dok ribare, vremenske uvjete i uvjete okoliša u kojima se obavlja ribolov Ministarstvo, na prijedlog RO može izuzeti ili osloboditi ribarski brod duljine 24 metra i više od udovoljavanja zahtjeva bilo kojeg dijela »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«, ako se smatra da je njihova primjena nerazumna ili neprovediva, ali pod uvjetom da je pri tome zadržan odgovarajući i primjereni nivo sigurnosti broda, posade i očuvanja morskog okoliša.

Pri tome je kod odobravanja izuzeća potrebno je uzeti u obzir odredbe Direktive 97/70/EZ, čl. 4. (vidjeti Dodatak I. »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«).

4.9.8 U slučaju putničkog broda za kojeg se zahtijeva izdavanje izuzeća od odredbi Direktive 2009/45/EZ potrebno je slijediti posebne zahtjeve navedene u »Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«, pog. 5.

4.9.9 U slučaju postojećeg broda hrvatske državne pripadnosti koji plovi u nacionalnoj plovidbi a za kojeg se traži prigodni pregled u svrhu izdavanja svjedodžbi za jedno nekomercijalno međunarodno putovanje (putovanje u tranzitu) do luke preuzimanja broda izvan luka Republike Hrvatske potrebno je da kompanija (ili vlasnik) dostavi zahtjev RO koji mora sadržavati:

.1 zahtjev za prigodni pregled broda s terminom i mjestom pregleda;

.2 zahtjev za izdavanje »Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis« u svrhu privremenog upisa broda;

.3 izvadak iz postojeće knjige trima i stabiliteta s opisanim stanjima krcanja koja će biti primjenjiva tijekom plovidbe, te podacima o postojećim otvorima i zatvorima na trupu i palubi;

.4 podatke o privremenim izvedbama na brodu i/ili dodatnoj opremi koja se namjerava ugraditi na brod (npr. privremeno zatvaranje postojećih pramčanih rampi, prozora, vidnika ili ugradnja dodatne opreme za spašavanje sl.);

.5 plan putovanja s navedenim lukama u koje će brod uploviti za nadopunu goriva i/ili zaliha (SOLAS, Pog. V., Pravilo 34 i IMO Rez. A.893(21) (»Guidance for Voyage Planning«)).

RO treba razmotriti dostavljeni plan putovanja te s obzirom na trenutne značajke broda, razinu opreme, područje plovidbe, područje dohvata obalnih radio postaja na predviđenoj ruti putovanja (u svrhu utvrđivanja potrebne radio opreme s obzirom s GMDSS morska područja na predviđenoj ruti) treba utvrditi da li je planirano putovanje provedivo ili brod zbog tehničkih ograničenja isto nije u mogućnosti obaviti vlastitim porivom.

Pri tome je potrebno uzeti u obzir i značajke broda s obzirom na primjenjive zahtjeve međunarodnih pomorskih Konvencija i Kodeksa te utvrditi potrebu za izdavanjem svjedodžbi o oslobađanju, uz možebitna ograničenja koja proizlaze iz tehničkih karakteristika broda (maksimalno dozvoljeno udaljavanje od obale ili luke pribježišta, maksimalno dozvoljeno stanje mora, i sl.).

U dogovoru s Ministarstvom RO obavlja prigodni pregled i izdaje statutarne svjedodžbe i isprave sukladno popisu navedenom u Tablici 6-1 i 7-1.

4.9.10 RO, bez prethodne pisane suglasnosti Ministarstva ne smije:

.1 Izdati svjedodžbu ili potvrdu o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od nacionalnih propisa.

.2 Odobriti privremena ili trajna izuzeća ili odstupanja od nacionalnih propisa.

.3 Odobriti izuzeća od odredbi EU Uredbi i/ili EU Direktiva.

.4 Odobriti primjenu jednakovrijednih izvedbi bitnih sustava i opreme. Isto je u isključivoj nadležnosti Ministarstva, bez obzira na prethodno mišljenje RO.

4.10 OSTALI ZAHTJEVI

4.10.1 Za specifične zahtjeve za jahte vidjeti i »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

4.10.2 Za specifične zahtjeve za ribarske brodove vidjeti i »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«.

4.10.3 Za specifične zahtjeve za putničke brodove u nacionalnoj plovidbi vidjeti i »Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«.

4.10.4 Za specifične zahtjeve za brodove izrađene od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala vidjeti i »Pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«.

5 OBAVEZE PRIZNATIH ORGANIZACIJA (RO)

5.1 Obaveze RO određene su pojedinačnim ugovorima o prijenosu ovlaštenja za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti danim od strane Ministarstva.

5.2 U svrhu ishodovanja suglasnosti o načinu postupanja prilikom statutarne certifikacije brodova hrvatske državne pripadnost RO je obavezan prethodno kontaktirati Ministarstvo u slučajevima:

.1 Produljenja valjanosti statutarnih isprava, kako je određeno u 4.3.

.2 Produljenja vremenskog perioda između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom, kako je određeno u 4.4.

.3 Početka primjene sheme produljenog intervala pregleda podvodnog dijela trupa na suhom (»Extended Dry-Docking Scheme«) za brodove u međunarodnoj plovidbi.

.4 Početka primjene odgovarajuće sheme pregleda podvodnog dijela trupa za brodove u nacionalnoj plovidbi

.5 Promjenu učestalosti pregleda podvodnog dijela trupa za plutajuće objekte u nacionalnoj plovidbi.

.6 Povlačenja statutarnih isprava i izdavanja isprava skraćenog roka valjanosti u slučajevima navedenim u 4.7.5.

.7 Utvrđivanja uvjeta prilikom povlačenja statutarnih isprava u slučajevima navedenim u 4.7.6.

.8 Izdavanja svjedodžbi o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od odredbi međunarodnih ili nacionalnih propisa, kako je određeno u 4.9.

.9 Produljenja roka otklanjanja bitnih statutarnih primjedbi[14]() Pod pojmom bitnih statutarnih primjedbi podrazumijevaju se sve primjedbe koje bitno ugrožavaju sigurnost broda, osoba na brodu i pomorskog okoliša te koje bi mogle biti predmet zaustavljanja broda prilikom inspekcije lučkih vlasti. Kao okvirnu informaciju za detaljni popis bitnih statutarnih primjedbi vidjeti Prilog A, IACS Rec. 98 – »Duties of Surveyors under Statutory Conventions and Codes«)).

6. POPIS BRODSKIH ISPRAVA KOJE IZDAJE I/ILI OVJERAVA PRIZNATA ORGANIZACIJA (RO)

Tablica 6-1

Br.IspravaVrst/veličina brodova kojima se isprava izdajeRok valjanostiProduljenje valjanosti/napomene
SOLAS KONVENCIJA
1.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA (»Passenger Ship Safety Certificate«) – s popisom podatakaPutnički brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja1 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

2.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA (»Cargo Ship Safety Construction Certificate«)Teretni brodovi bruto tonaže 500 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja5 godina
3.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI OPREME TERETNOG BRODA (»Cargo Ship Safety Equipment Certificate«) – s popisom podatakaTeretni brodovi bruto tonaže 500 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja5 godina
4.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI RADIOOPREME TERETNOG BRODA (»Cargo Ship Safety Radio Certificate«) – s popisom podatakaTeretni brodovi bruto tonaže 300 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja5 godina
5.SVJEDODŽBA O OSLOBAĐANJU (»Exemption Certificate«) (od zahtjeva Konvencije SOLAS)Brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja, a koje se oslobađa od pojedinih odredbi Konvencije SOLASNe duže od perioda
valjanosti svjedodžbe na koju se odnosi
Može se izdati uz SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA, SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA, SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI OPREME TERETNOG BRODA, SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI RADIOOPREME TERETNOG BRODA ili SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI BRODA POSEBNE NAMJENE
6.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNOG TERETA (»Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods«) – s prilogomBrodovi koji obavljaju međunarodna putovanja i koji prevoze upakirani ili kruti rasuti opasni teret5 godinaRok valjanosti ove svjedodžbe ne smije biti dulji od roka valjanosti SVJEDODŽBE O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA
7.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA KRCANJE ŽITA U RASUTOM STANJU (»Certificate of Fitness for the Carriage of Grain in Bulk«)Brodovi koji prevoze žito u rasutom stanju u skladu sa SOLAS, Pravilo VI/9 i Međunarodnim Kodeksom za siguran prijevoz žita u rasutom stanju (IMO Rez. MSC.23(59))TrajnoKao uvjet za izdavanje ove svjedodžbe brod mora imati odobrenu knjigu stabiliteta za prijevoz žita u rasutom stanju
8.TABLICA DEVIJACIJE MAGNETSKOG KOMPASA

Brodovi u međunarodnoj plovidbi opremljeni magnetskim kompasom kako slijedi:

(a) Putnički brodovi

(b) Teretni brodovi bruto tonaže 150 i više

Vidjeti napomene

Učestalost kompenzacije svake 2 godine

Za zahtjeve u svezi obavljanja kompenzacije magnetskog kompasa vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju"

ISM KODEKS
9.POTVRDA O USKLAĐENOSTI (»Document of Compliance (DOC)«)Ured kompanije koji upravlja brodovima za koje se zahtijeva POTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU5 godinaIzdaje se sukladno ISM Kodeksu
PRIVREMENA POTVRDA O USKLAĐENOSTI (»Interim Document of Compliance (DOC)«)Kao gorene dulje od 12 mjeseciKao gore
10.POTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU (»Safety Management Certificate (SMC)«)

Sljedeći brodovi u međunarodnoj plovidbi bez obzira na datum gradnje kada udovoljavaju ISM Kodeksu:

(a) Putnički brodovi, uključujući i brze putničke brodove, tankeri za ulje i kemikalije, brodovi za prijevoz ukapljenog plina, brodovi za rasuti teret i brzi teretni brodovi bruto tonaže 500 i više

(b) Ostali teretni brodovi bruto tonaže 500 i više

5 godinaPOTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU se izdaje brodu kojim upravlja kompanija u posjedu valjane POTVRDE O USKLAĐENOSTI koja se odnosi na predmetnu vrst broda
PRIVREMENA POTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU (»Interim Safety Management Certificate (SMC)«)Kao gorene dulje od 6 mjeseciKao gore
ISPS KODEKS
11.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI BRODA (»International Ship Security Certificate (ISSC)«)

Sljedeći brodovi kada udovoljavaju ISPS Kodeksu:

(a) Putnički brodovi, uključujući i brze putničke brodove

(b) Teretni brodovi, uključujući i brze teretne brodove bruto tonaže 500 i više

(c) Putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske koji se tijekom putovanja udaljavaju više od 20 Nm od najbližeg kopna ili isturenih otoka

5 godina

(i) Ako se završi obnovna verifikacija, a nova se svjedodžba ne može izdati ili dostaviti na brod, postojeća se svjedodžba može ovjeriti za naredni period valjanosti koji ne prelazi 5 (pet) mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe

(ii) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti obavljena verifikacija, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca, ali ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe broda do luke u kojoj će biti obavljena verifikacija i samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Brod kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti obavljena verifikacija napustiti tu luku ako nije dobio novu svjedodžbu

(iii) Svjedodžbi izdanoj brodu koji obavlja kratka putovanja može biti produljen rok valjanosti za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, računajući od datuma isteka valjanosti svjedodžbe koji je na njoj naznačen

PRIVREMENA MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI BRODA (»Interim International Ship Security Certificate (ISSC)«)Kao gorene dulje od 6 mjeseci/
HSC KODEKS
12.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI BRZOG PLOVILA (»High-speed Craft Safety Certificate«) – s popisom podataka

Dolje navedeni brzi brodovi kada udovoljavaju HSC Kodeksu, čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stanju gradnje na dan 1. siječnja 1996. godine i kasnije (HSC Kodeks 1996), ali prije 1. srpnja 2002. godine, ili čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stanju gradnje na dan 1. srpnja 2002. godine i kasnije (HSC Kodeks 2000):

(a) Putnički brzi brodovi u međunarodnoj plovidbi koji se pri operativnoj brzini i potpuno nakrcani za vrijeme plovidbe ne udaljavaju više od četiri sata od mjesta pribježišta

(b) Teretni brzi brodovi u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 500 i više koji se pri operativnoj brzini i potpuno nakrcani za vrijeme plovidbe ne udaljavaju više od osam sati od mjesta pribježišta

(c) Putnički brzi brodovi u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske (brodovi koji prevoze više od 12 (dvanaest) putnika, a čija je najveća brzina jednaka ili veća od vrijednosti iz 2.2.27-1)

5 godina

(i) Ako se završi obnovni pregled, a nova se svjedodžba ne može izdati ili dostaviti na plovilo, postojeća se svjedodžba može ovjeriti za naredni period valjanosti koji ne prelazi 5 (pet) mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe

(ii) Ako plovilo u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledano, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, ali ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe do luke u kojoj će biti pregledano i samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Plovilo kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti pregledano napustiti tu luku ako nije dobilo novu svjedodžbu

DOZVOLA ZA RAD BRZOG PLOVILA (»Permit to Operate High-speed Craft«)Postojeći brzi brodovi (brodovi upisani u upisnik brodova Republike Hrvatske) koji imaju SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI BRZOG PLOVILA5 godina

Plovilo ne može obavljati komercijalne operacije bez valjane DOZVOLE ZA RAD BRZOG PLOVILA. Plovidba u tranzitu bez putnika ili tereta može se obavljati bez DOZVOLE ZA RAD BRZOG PLOVILA

Prije izdavanja DOZVOLE ZA RAD BRZOG PLOVILA, Ministarstvo će konzultirati svaku Upravu države u koju plovilo dolazi u svrhu dobivanja pojedinosti u svezi operativnih uvjeta plovidbe plovila u vodama dotične države. Svaki takav uvjet mora biti naveden u DOZVOLI ZA RAD BRZOG PLOVILA, te uključen u Priručnik plovidbe za utvrđene rute (vidjeti Tablicu 4.2-2)

DSC KODEKS
13.SVJEDODŽBA KONSTRUKCIJE I OPREME DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA * (»Dynamically Supported Craft Safety Construction and Equipment Certificate«) – s popisom podataka o opremiDinamički podržavani brodovi kada udovoljavaju DSC Kodeksu izgrađeni na ili nakon 31. prosinca 1979. godine, ali prije 1. siječnja 1996. godine, koji prevoze više od 12, ali manje od 450 putnika, i koji se za vrijeme plovidbe ne udaljavaju više od 100 Nm od mjesta pribježišta, bez obzira na područje plovidbe, a čija je najveća brzina jednaka ili veća od vrijednosti dobivene prema 2.2.27-15 godina

(i) Ako se završi obnovni pregled, a nova se svjedodžba ne može izdati ili dostaviti na plovilo, postojeća se svjedodžba može ovjeriti za naredni period valjanosti koji ne prelazi 5 (pet) mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe

(ii) Ako plovilo u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledano, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, ali ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe do luke u kojoj će biti pregledano i samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Plovilo kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti pregledano napustiti tu luku ako nije dobilo novu svjedodžbu

* Ova Svjedodžba se može izdati isključivo postojećem plovilu upisanom u upisnik brodova Republike Hrvatske

DOZVOLA ZA RAD DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA (»Permit to Operate Dynamically Supported Craft«)Dinamički podržavani brodovi kojima je izdana SVJEDODŽBA KONSTRUKCIJE I OPREME DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA5 godinaPlovilo ne može obavljati komercijalne operacije bez valjane DOZVOLE ZA RAD DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA. Plovidba u tranzitu bez putnika ili tereta može se obavljati bez DOZVOLE ZA RAD DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA
SPS KODEKS
14.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI BRODA POSEBNE NAMJENE (»Special Purpose Ship Safety Certificate«) – s prilogomBrodovi posebne namjene kada udovoljavaju SPS Kodeksu bruto tonaže 500 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja5 godinaIzdaje se u skladu s SPS Kodeksom
OSV KODEKS
15.POTVRDA O USKLAĐENOSTI BRODA ZA OPSKRBU (»Offshore Supply Vessel Document of Compliance«)Novi brodovi za opskrbu kada udovoljavaju OSV Kodeksu duljine 24 metra i višeTrajnoIzdaje se u skladu sa Smjernicama za projektiranje i gradnju brodova za opskrbu, IMO Rez. MSC.235(82)
IGF KODEKS
16.*

Brodovi u međunarodnoj plovidbi koji koriste plinovita ili druge vrste goriva niske točke plamišta:

(a) Za koje je ugovor o gradnji potpisan na ili nakon 1. srpnja 2017. godine

(b) U slučaju nepostojanja ugovora o gradnji, brodovi čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stupnju gradnje na ili nakon 1. srpnja 2017. godine

(c) Koji su isporučeni na ili nakon 1. siječnja 2021. godine

(d) Bez obzira na datum gradnje, uključujući one građene prije 1. siječnja 2009. godine kada se preinačuju na ili nakon 1. srpnja 2017. godine na način da mogu koristiti goriva niske točke plamišta, računajući od dana započinjanja preinake

(e) Bez obzira na datum gradnje, uključujući one građene prije 1. siječnja 2009. godine kada se preinačuju na ili nakon 1. srpnja 2017. godine na način da mogu koristiti goriva niske točke plamišta različita od onih za koje su originalno bili odobreni koristiti prije 1. srpnja 2017. godine, računajući od dana započinjanja preinake

IGF Kodeks se ne primjenjuje na brodove za prijevoz ukapljenog plina kako su određeni Konvencijom SOLAS, Pravilo VII/11.2

Zavisno o roku valjanosti svjedodžbe u koju se podatak upisuje ** Podatak o uporabi plinovitih ili drugih vrsta goriva niske točke plamišta (IGF Kodeks) upisuje se u odgovarajuće brodske svjedodžbe (npr. SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA ili SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI
KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA)
KODEKS ZA BRODOVE KOJI PLOVE U POLARNIM VODAMA
17.SVJEDODŽBA BRODA ZA PLOVIDBU U POLARNIM VODAMA (»Polar Ship Certificate«) – s popisom podataka o opremi

Novi i postojeći putnički i teretni brodovi bruto tonaže 500 i više i koji plove u polarnim vodama, kako slijedi:

(a) Novi teretni brodovi bruto tonaže 500 i više i novi putnički brodovi građeni na ili nakon 1. siječnja 2017.

(b) Postojeći teretni brodovi građeni prije 1. siječnja 2017. godine moraju imati izdanu ovu Svjedodžbu ne kasnije od datuma dospijeća prvog međupregleda ili prvog obnovnog pregleda za Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda

(c) Postojeći putnički brodovi građeni prije 1. siječnja 2017. godine moraju imati izdanu ovu Svjedodžbu ne kasnije od datuma dospijeća prvog obnovnog pregleda za Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda

5 godina za teretne brodove

1 godina za putničke brodove

Izdaje se u skladu s Kodeksom za brodove koji plove u polarnim vodama, IMO Rez. MSC.385(94)
INF KODEKS
18.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA ZA PRIJEVOZ INF VRSTA TERETA (»International Certificate for the Carriage of INF Cargo«)Brodovi bruto tonaže 500 i više i koji prevoze upakirano ozračeno nuklearno gorivo, plutonij i visokovrijedni radioaktivni otpadjednokratno u svrhu prijevoza tereta

Izdaje se u skladu sa INF Kodeksom, IMO Rez. MSC.88(71), s dopunama

Valjanost Svjedodžbe vezana je uz valjanost Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda ili Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda

MODU KODEKS
19.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI POKRETNE ODOBALNE BUŠEĆE PLATFORME (»Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate«)Pokretne odobalne bušeće platforme (MODU)5 godinaIzdaje se u skladu s MODU Kodeksom
IGC KODEKS GC KODEKS
20.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (»International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk«) – s prilozimaBrodovi za ukapljene plinove kada udovoljava IGC Kodeksu i kojima je kobilica položena 1. srpnja 1986. godine ili kasnije5 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

21.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (»Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk«) – s prilozimaBrodovi za ukapljene plinove kada udovoljava GC Kodeksu i kojima je kobilica položena prije 1. srpnja 1986. godine5 godina/
MARPOL, Prilog I.
22.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM (»International Oil Pollution Prevention Certificate«) – s dodatcimaTankeri za ulje bruto tonaže 150 i više kao i svaki drugi brod bruto tonaže 400 i više koji obavlja međunarodna putovanja5 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

MARPOL, Prilog II. IBC/BCH KODEKS
23.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU (»International Certificate for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk«) – s prilozimaTankeri za kemikalije kada udovoljavaju IBC Kodeksu i kojima je kobilica položena 1. srpnja 1986. godine ili kasnije5 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

24.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU (»Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk«) – s prilozimaTankeri za kemikalije kada udovoljavaju BCH Kodeksu i kojima je kobilica položena prije 1. srpnja 1986. godine5 godina
25.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA OPSKRBU ZA PRIJEVOZ I RUKOVANJE OGRANIČENIM KOLIČINAMA OPASNIH I ŠTETNIH TVARI U RAZLIVENOM STANJU (»Certificate of Fitness for the Transport and Handling of Limited Ammounts of Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Supply Vessels«) – s prilogomNovi i postojeći brodovi za opskrbu bez obzira na duljinu i područje plovidbe i koji nisu prvenstveno izgrađeni u svrhu prijevoza ograničene količine opasnih i štetnih tvari u razlivenom stanju5 godina

Izdaje se u skladu sa Smjernicama za prijevoz i rukovanje ograničenim količinama opasnih i štetnih tvari u razlivenom stanju na brodovima za opskrbu, IMO Rez. A.1120(30), s dopunama

U slučaju da brod za opskrbu prevozi samo štetne tvari u razlivenom stanju umjesto ove Svjedodžba može se izdati MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA PRI PRIJEVOZU ŠTETNIH RAZLIVENIH TEKUĆINA

26.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA PRI PRIJEVOZU ŠTETNIH RAZLIVENIH TEKUĆINA ** (»International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances In Bulk (NLS Certificate)«) – s prilogomBrodovi koji prevoze štetne razlivene tekućine i koji obavljaju međunarodna putovanja5 godina

Izdaje se u skladu s Konvencijom MARPOL, Prilog II., pravilo 8

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

** Ova Svjedodžba se ne zahtijeva za tankere za kemikalije koji imaju MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU ili SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU

MARPOL, Prilog IV.
27.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SANITARNIM OTPADNIM VODAMA (»International Sewage Pollution Prevention Certificate«)Brodovi bruto tonaže 400 i više, odnosno brodovi bruto tonaže manje od 400 ali koji prevoze više od 15 osoba5 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

* Ne primjenjuje se za brodove koji imaju SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU u nacionalnoj plovidbi

MARPOL, Prilog V.
28.POTVRDA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SMEĆEM (»Garbage Pollution Prevention Certificate«)Brodovi bruto tonaže 400 i više ili brodovi koji prevoze 15 ili više osoba u međunarodnoj plovidbi i svaki nepomični ili plutajući odobalni objekt koji obavlja istraživanje ili iskorištavanje podmorja5 godina/
MARPOL, Prilog VI.
29.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA (»International Air Pollution Prevention Certificate«) – s dodatkom

Brodovi bruto tonaže 400 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja

Pokretne odobalne platforme i bušeće odobalne platforme koje prelaze u vode pod suverenitetom ili nadležnosti drugih država

5 godinaAko brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci države čiju zastavu vije ili u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 5 (pet) mjeseci. Ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe broda do luke države čiju zastavu vije ili u kojoj će biti pregledan, a i onda samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Brod kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku države čiju zastavu vije ili u kojoj treba biti pregledan napustiti tu luku ako nije dobio novu svjedodžbu
30.MEĐUNARODNA POTVRDA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA ZA MOTOR (»Engine International Air Pollution Prevention Certificate«) – s dodatkomBrodovi koji ima MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA i čiji motori udovoljavaju zahtjevima NOx Tehničkog Kodeksa, Pravilo 2/2.3.4/2.4.1/Zahtijeva se svaki glavni ili pomoćni dizelski motor snage 130 kW ili više
31.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (»International Energy Efficiency Certificate«) – s dodatkomBrodovi za koji je ugovor o gradnji potpisan 1. siječnja 2013. godine ili kasnije, ili kojima je kobilica postavljena 1. srpnja 2013. ili kasnije ili koji su isporučeni 1. srpnja 2015. godine ili kasnije te brodovi na kojima se obavlja veća preinaka (preinaka kojom se značajno mijenjaju dimenzije i nosivost broda, ili snaga brodskih strojeva, ili tip broda, ili kojom se značajno produljuje vijek broda, ili kojom se značajno mijenja energetska učinkovitost broda) bruto tonaže 400 i više i koji obavljaju međunarodna putovanja//
AFS KONVENCIJA
32.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O NADZORU ŠTETNIH SUSTAVA PROTIV OBRASTANJA (»International Anti-Fouling System Certificate«) – s dodatkomNovi ili postojeći brodovi bruto tonaže 400 i više, bez obzira na područje plovidbe, isključujući pomične i nepomične odobalne platforme (MODU), plutajuća skladišta tereta (FSU) i plutajuće proizvodne, skladišne i iskrcajne objekte (FPSO)Valjanost svjedodžbe prestaje u slučaju da je sustav protiv obrastanja izmijenjen a Svjedodžba nije potvrđena/
33.DEKLARACIJA O NADZORU ŠTETNIH SUSTAVA PROTIV OBRASTANJA (»International Anti-Fouling System Declaration«)Novi ili postojeći brodovi duljine ≥ 24 metra i bruto tonaže manje od 400, bez obzira na područje plovidbe, isključujući pomične i nepomične odobalne platforme (MODU), plutajuća skladišta tereta (FSU) i plutajuće proizvodne, skladišne i iskrcajne objekte (FPSO)Valjanost Deklaracije prestaje u slučaju da je sustav protiv obrastanja izmijenjen/
LLC 66
34.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O TERETNOJ LINIJI (»International Load Line Certificate«)Brodovi duljine od 24 metra ili više, kojima je kobilica položena 25. siječnja 1969. godine ili kasnije, a koji obavljaju međunarodna putovanja, izuzimajući ribarske brodove5 godina

(i) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca kako bi se omogućilo da brod završi putovanje, odnosno za brod koji obavlja kratka putovanja za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec

(ii) Svjedodžba koja se izdaje brodu nakon ovakvog produljenja izdaje se s rokom valjanosti računajući od datuma isteka prethodno izdane svjedodžbe

O uvjetima za izdavanje ove Svjedodžbe jahtama duljine trupa preko 24 metra vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«

MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O OSLOBAĐANJU OD ODREDABA O TERETNOJ LINIJI (»International Load Line Exemption Certificate«)Brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja, a koji se oslobađaju od pojedinih odredbi Međunarodne konvencije o teretnim linijama 1966, s dopunama i izmjenamaNe duže od
perioda valjanosti
MEĐUNARODNE SVJEDODŽBE O TERETNOJ LINIJI

Može se izdati uz MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O TERETNIM LINIJAMA.

Oslobađanje se smije izdati sukladno čl. 6 Konvencije LLC 66

TMC 69
35.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O BAŽDARENJU (1969) (»International Tonnage Certificate (1969)«)Pomorski objekti, uključujući i jahte duljine 24 metra ili više u međunarodnoj plovidbiTrajnoIzdaje se sukladno »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«
MLC 2006
36.SVJEDODŽBA O RADU POMORACA (»Maritime Labour Certificate (MLC)«)Brodovi bruto tonaže 500 i više kada udovoljava zahtjevima Konvencije o radu pomoraca (MLC 2006)5 godinaUz Svjedodžbu izdaje se i Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, Dio I. i (»Declaration of Maritime Labour Compliance Part I (DMLC I)«) te Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, Dio II. (»Declaration of Maritime Labour Compliance Part II (DMLC II)«)
PRIVREMENA SVJEDODŽBA O RADU POMORACA (»Interim Maritime Labour Certificate (MLC)«)Kao gorene dulje od 6 mjeseciKao gore
ILO
37.SVJEDODŽBA O ZAŠTITI PRI RADU I SMJEŠTAJU POSADE I DRUGIH OSOBA ZAPOSLENIH NA BRODU * (»Certificate on the Protection at Work and Accommodation of the Crew and Other Persons Engaged on Board Ship«)Brodovi ili plutajući objekti hrvatske državne pripadnosti gdje su predviđena radna mjesta ili smještaj posade i drugih osoba zaposlenih na brodu/plutajućem objektu5 godina

(i) Ako se završi obnovni pregled, a nova se svjedodžba ne može izdati ili dostaviti na brod, postojeća se svjedodžba može ovjeriti za naredni period valjanosti koji ne prelazi 5 (pet) mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe

(ii) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 3 (tri) mjeseca, ali ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe broda do luke u kojoj će biti pregledan i samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Brod kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti pregledan napustiti tu luku ako nije dobio novu svjedodžbu

(iii) Svjedodžbi izdanoj brodu koji obavlja kratka putovanja rok valjanosti može biti produljen za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, računajući od datuma isteka valjanosti svjedodžbe koji je na njoj naznačen

* Ne primjenjuje se za brodove koji imaju SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU i za brodove koji imaju SVJEDODŽBU O RADU POMORACA

38.REGISTAR TERETNOG UREĐAJA I SKIDLJIVE OPREME (»Register of Lifting Appliances and Items of Loose Gear«)Brod * koji ima teretni uređaj nosivosti
≥ 1 t koji služi za rukovanje teretom
5 godina* Osim na brodove u međunarodnoj plovidbi primjenjuje se i na sve brodove u nacionalnoj plovidbi te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte koji imaju teretni uređaj nosivosti ≥ 1 t koji služi za rukovanje teretom
39.POTVRDA O ISPITIVANJU I PREGLEDU DIZALICE ODNOSNO NAPRAVE ZA DIZANJE KOJA SLUŽI ZA RADOVE NA BRODU (»Certificate of Test and Thorough Examination of the Crane or Hoisting Device Intended for the Operation on Board Ship«)Brod * koji ima dizalice, odnosno naprave za dizanje nosivosti ≥ 1 t koje služe za radove na brodu5 godina* Osim na brodove u međunarodnoj plovidbi primjenjuje se i na sve brodove u nacionalnoj plovidbi te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte koji imaju dizalice, odnosno naprave za dizanje nosivosti ≥ 1 t koje služe za radove na brodu ili objektu
40.POTVRDA O ISPITIVANJU I TEMELJITOM PREGLEDU DIZALA (»Certificate of Test and Thorough Examination of the Lift«)Brod * koji ima osobno ili teretno dizalo bez obzira na nosivost5 godina* Osim na brodove u međunarodnoj plovidbi primjenjuje se i na sve brodove u nacionalnoj plovidbi te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte koji imaju osobno ili teretno dizalo bez obzira na nosivost
BWM KONVENCIJA
41.MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA (»International Water Ballast Management Certificate«)Brodovi bruto tonaže 400 i više i izgrađeni s mogućnošću ukrcaja vodenog balasta na koje se primjenjuje BWM Konvencija, uključujući pomične odobalne platforme (MODU) ali isključujući plutajuća skladišta tereta (FSU) i plutajuće proizvodne, skladišne i iskrcajne objekte (FPSO)5 godinaIzdaje se sukladno odredbama BWM Konvencije
UREDBA (EU) br. 1257/2013
42.SVJEDODŽBA O POPISU OPASNIH MATERIJALA (»Certificate on Inventory of Hazardous Materials«)

Pomorski objekti hrvatske državne pripadnosti bilo kojeg tipa koji plove ili su plovila u morskom okruženju uključujući podmornice, plutajuće objekte, plutajuće platforme, samopodizne platforme, plutajući objekti za skladištenje tekućih tereta (FSU) te plutajući objekti za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO), kao i plovila bez opreme ili plovila koja se tegle, isključujući:

(a) ratne brodove, pomoćna plovila ili druge brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države i trenutačno se koriste samo za državne nekomercijalne usluge;

(b) brodove bruto tonaže manje od 500;

(c) brodove koji tijekom svog vijeka trajanja plove samo u vodama koje su pod suverenošću ili u nadležnosti države članice pod čijom zastavom brod plovi.

5 godina

Za datum primjene na nove i postojeće pomorske objekte vidjeti odredbe čl. 32. Uredbe (EU) br. 1257/2013

Za izdavanje i ovjeravanje Svjedodžbe vidjeti odredbe čl. 9. Uredbe (EU) br. 1257/2013

43.SVJEDODŽBA O SPREMNOSTI ZA RECIKLIRANJE (»Ready for Recycling Certificate«)

Pomorski objekti hrvatske državne pripadnosti bilo kojeg tipa koji plove ili su plovila u morskom okruženju uključujući podmornice, plutajuće objekte, plutajuće platforme, samopodizne platforme, plutajući objekti za skladištenje tekućih tereta (FSU) te plutajući objekti za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO), kao i plovila bez opreme ili plovila koja se tegle, isključujući:

(a) ratne brodove, pomoćna plovila ili druge brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države i trenutačno se koriste samo za državne nekomercijalne usluge

(b) brodove bruto tonaže manje od 500

(c) brodove koji tijekom svog vijeka trajanja plove samo u vodama koje su pod suverenošću ili u nadležnosti države članice pod čijom zastavom brod plovi

/

Za datum primjene na nove i postojeće pomorske objekte vidjeti odredbe čl. 32. Uredbe (EU) br. 1257/2013

Za izdavanje i ovjeravanje Svjedodžbe vidjeti odredbe čl. 9. Uredbe (EU) br. 1257/2013

UREDBA (EU) br. 2015/757
44.POTVRDA O USKLAĐENOSTI (»Document of Compliance«)

Brodovi bruto tonaže 5.000 i više koji uplovljavaju/isplovljavaju u/iz luka država članica EU te koji plove unutar tih luka, osim:

(a) ratnih brodova

(b) vojnih pomoćnih brodova

(c) javnih brodova koji se ne koriste u gospodarske svrhe

(d) brodova za izlov i obradu ribe

(e) pomorskih objekata bez mehaničkog pogona

18 mjeseci nakon
završetka razdoblja izvještavanja
Od 30. lipnja 2019. i svake godine nadalje do istog datuma na brodu se mora nalaziti Potvrda o usklađenosti za prethodni period izvještavanja
ZAHTJEVI ZA BRODOVE U NACIONALNOJ PLOVIDBI
45.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU (»Certificate on ship’s ability for navigation«) – s popisom podataka

Putnički* ili teretni brodovi koji u nacionalnoj plovidbi, teretni brodovi bruto tonaže manje od 500 koji obavljaju međunarodna putovanja **, ribarski brodovi bez obzira na duljinu i područje plovidbe ***, ostali pomorski objekti, isključujući:

(a) brze brodove koji udovoljavaju zahtjevima HSC ili DSC Kodeksa

(b) jahte

(c) plutajuće objekte

(d) nepomične odobalne objekte

5 godina

(i) Ako se obnovni pregled završi, a nova svjedodžba se ne može izdati ili dostaviti na brod, postojeća se svjedodžba može ovjeriti za naredni period valjanosti koji ne prelazi 5 (pet) mjeseci računajući od datuma isteka valjanosti postojeće svjedodžbe

(ii) Ako brod u vrijeme isteka svjedodžbe nije u luci u kojoj mora biti pregledan, rok valjanosti svjedodžbe se može produžiti za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, ali ovakvo produljenje će se odobriti samo u svrhu omogućavanja završetka plovidbe broda do luke u kojoj će biti pregledan i samo u slučajevima kada se pokaže da je ispravno i razborito tako postupiti. Brod kojemu je dano takvo produljenje, nema pravo nakon svog dolaska u luku u kojoj treba biti pregledan napustiti tu luku ako nije dobio novu svjedodžbu

(iii) Svjedodžbi izdanoj brodu u nacionalnoj plovidbi rok valjanosti može biti produljen za period ne dulji od 1 (jedan) mjesec, računajući od datuma isteka valjanosti svjedodžbe koji je na njoj naznačen, pod uvjetom da je prije datuma isteka valjanosti svjedodžbe započet obnovni pregled

* Putničkom brodu u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske izdaje se i SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA (izdana sukladno odredbama »Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«)

** Brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja dodatno moraju imati i odgovarajuće statutarne svjedodžbe zahtijevane međunarodnim konvencijama (npr. bruto tonaže 300 i više – SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI RADIOOPREME TERETNOG BRODA, ako su dulji od 24 metra – MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O TERETNOJ LINIJI i sl.)

*** Ribarskom brodu duljine preko 24 metra, bez obzira na područje plovidbe izdaje se i SVJEDODŽBA O USKLAĐENOSTI RIBARSKOG BRODA

46.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNOG TERETA – s prilogomBrodovi u nacionalnoj plovidbi i koji prevoze upakirani ili kruti rasuti opasni teret5 godinaRok valjanosti ove svjedodžbe ne smije biti dulji od roka valjanosti SVJEDODŽBE O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU
47.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA (izdana sukladno odredbama Direktive 2009/45/EZ) – s popisom podatakaNovi ili postojeći putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi*, a čiji je trup izrađen od čelika ili nekog drugog jednakovrijednog materijala1 godina

Izdaje se sukladno »Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«

Uz ovu Svjedodžbu brodu se izdaje i SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU

* Osim brodova u nacionalnoj plovidbi koji plove u lučkim područjima kako je određeno »Naredbom o dopuni naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova«

48.SVJEDODŽBA O USKLAĐENOSTI RIBARSKOG BRODA (»Certificate of Compliance for Fishing Vessel«) – s popisom opremeNovi ili postojeći ribarski brod duljine preko 24 metra, bez obzira na područje plovidbe *4 godine **

Izdaje se sukladno »Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«

Uz ovu Svjedodžbu brodu se izdaje SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU

* Za popis svjedodžbi ribarskog broda duljine preko 24 metra koji obavlja međunarodna putovanja vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«, Dio A., Odjeljak 2.

** Za uvjete produljenja valjanosti Svjedodžbe vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«

SVJEDODŽBA O OSLOBAĐANJU (od odredbi Direktive 97/70/EZ)Ribarski brod duljine preko 24 metra, bez obzira na područje plovidbeNe duže od perioda valjanosti SVJEDODŽBE O USKLAĐENOSTI RIBARSKOG BRODAMože se izdati uz SVJEDODŽBU O USKLAĐENOSTI RIBARSKOG BRODA
49.POTVRDA O USKLAĐENOSTIUred kompanije koji upravlja brodovima za koje se zahtijeva POTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU5 godina/
50.POTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆUBrodovi u nacionalnoj plovidbi kako je navedeno u članku 3. Uredbe 336/20065 godinaPOTVRDA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU izdaje se brodu kojim upravlja kompanija u posjedu valjane POTVRDE O USKLAĐENOSTI koja se odnosi na predmetnu vrst broda
51.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PLUTAJUĆEG OBJEKTAPlutajući objekt hrvatske državne pripadnosti5 godinaIzdaje se za plutajuće objekte kako su navedeni u toč. 2.2.30, isključujući FSRU
52.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI NEPOMIČNOG ODOBALNOG OBJEKTANepomični odobalni objekt postavljen u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske i upisan u upisnik plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata Republike Hrvatske5 godina/
53.SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI NEPOMIČNOG ODOBALNOG OBJEKTA – PODMORSKI CJEVOVODPodmorski cjevovod položen u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske i upisan u upisnik plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata Republike Hrvatske5 godina/
54.SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI JAHTE ZA PLOVIDBU – JAHTA ZA GOSPODARSKE NAMJENE/OSOBNE POTREBE (»Certificate on yacht’s ability for navigation«) – s popisom podatakaJahte za gospodarske namjene ili osobne potrebe koje viju zastavu Republike Hrvatske bruto tonaže manje od 500, bez obzira na područje plovidbe *, **5 godina

* Za uvjete produljenja valjanosti Svjedodžbe vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«

** Za popis svjedodžbi jahte duljine trupa preko 24 metra i/li bruto tonaže 500 i više koja obavlja međunarodna putovanja vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«

55.PRIVREMENA SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PRIJEVOZ PUTNIKATeretni ili ribarski brodovi koji viju zastavu Republike Hrvatske i koji privremeno prevoze putnike u području plovidbe 6, 7 ili 86 mjeseci

Izdaje se uz SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU

Rok valjanosti Svjedodžbe je do 6 mjeseci, odnosno do dospijeća sljedećeg godišnjeg pregleda prema SVJEDODŽBI O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU i to isključivo u vremenskom periodu od 1. travnja do 31. listopada na kratkim jednodnevnim izletima

Za uvjete izdavanja Svjedodžbe vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika«

56.SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM (»Oil Pollution Prevention Certificate«) – s dodatcimaPomorski objekt s vlastitim porivom koji koristi ulje kao pogonsko gorivo, koji obavlja međunarodna putovanja, a nije obvezan imati MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM te plutajuće skladište za tekuće terete ili nepomični odobalni objekt5 godina/
57.KNJIGA NADZORA DIZALICA/NAPRAVA ZA DIZANJE NOSIVOSTI MANJE OD 1 tPomorski objekt koji u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske koji ima dizalice, odnosno naprave za dizanje nosivosti < 1 t koje služe za radove na broduDo ispunjenja knjigeVidjeti zahtjeve »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje«
58.TABLICA DEVIJACIJE MAGNETSKOG KOMPASABrodovi u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske opremljeni magnetskim kompasomVidjeti napomene

Učestalost kompenzacije:

(i) 2 godine – svi brodovi u području plovidbe 5 i 6, osim ribarskih

(ii) 3 godine – ribarski brodovi u području plovidbe 5 i 6

(iii) Za područje plovidbe 7 i 8 kompenzacija se zahtijeva kod novih brodova nakon ugradnje magnetskog kompasa, dok se kod postojećih brodova ne zahtijeva (osim u slučajevima značajnije preinake od utjecaja na rad magnetskog kompasa)

Za zahtjeve u svezi obavljanja kompenzacije magnetskog kompasa vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«

59.SVJEDODŽBA O BAŽDARENJUPomorski objekti u nacionalnoj plovidbi i pomorski objekti duljine manje od 24 metra koji obavljaju međunarodna putovanja te ribarska plovila duljine preko svega 15 m i višeTrajnoIzdaje se sukladno »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«
60.SVJEDODŽBA O BAŽDARENJU JAHTEJahte duljine trupa manje od 24 metra i jahte duljine trupa jednake ili veće od 24 metra u nacionalnoj plovidbiTrajnoIzdaje se sukladno »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«
61.POTVRDA O TEHNIČKIM PODACIMA BRODA RADI NJEGOVOG UPISA U UPISNIK BRODOVABrodovi u svrhu upisa u upisnik brodova Republike Hrvatske/

Izdaje se prilikom prvog upisa u upisnik brodova

Prilikom prvog upisa potvrdu izdaje Ministarstvo
Izdaje se prilikom svake promjene nekih od tehničkih podataka

62.POTVRDA O TEHNIČKIM PODACIMA JAHTE RADI UPISA U UPISNIK JAHTIJahte, neovisno o namjeni i veličini, u svrhu upisa u upisnik jahti Republike Hrvatske/

Izdaje se prilikom prvog upisa u upisnik jahti

Prilikom prvog upisa potvrdu izdaje Ministarstvo
Izdaje se prilikom svake promjene nekih od tehničkih podataka

63.POTVRDA O TEHNIČKIM PODACIMA PLUTAJUĆEG OBJEKTA/NEPOMIČNOG ODOBALNOG OBJEKTA RADI NJEGOVOG UPISA U UPISNIK PLUTAJUĆIH OBJEKATA I NEPOMIČNIH ODOBALNIH OBJEKATAPlutajući objekti ili nepomični odobalni objekti u svrhu upisa u upisnik plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata Republike Hrvatske/

Izdaje se prilikom prvog upisa u upisnik plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata

Prilikom prvog upisa potvrdu izdaje Ministarstvo
Izdaje se prilikom svake promjene nekih od tehničkih podataka

7. POPIS UPUTA, PRIRUČNIKA, PLANOVA I KNJIGA KOJI SE MORAJU ČUVATI NA BRODU

Tablica 7-1

Br.KnjigaVrst/veličina brodova
kojima se isprava izdaje
Rok valjanostiNapomena
SOLAS
1.POPIS OPERATIVNIH OGRANIČENJA PUTNIČKOG BRODA (»List of Operational Limitations«)Putnički brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja i koji imaju izdanu SVJEDODŽBU O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODATrajnoPotvrda mora sadržavati popis svih operativnih ograničenja primjenjivih tijekom korištenja broda, ako postoje, što uključuje: izuzeća od zahtjeva Konvencije SOLAS; ograničenja područja plovidbe (maksimalno dozvoljeno udaljavanje od obale); ograničenja vremenskih uvjeta; ograničenja stanja mora; ograničenja glede dozvoljenih opterećenja, trima, brzine i slično
2.MAPA TEHNIČKIH PODATAKA O ZAŠTITNOM PREMAZU BALASTNIH TANKOVA KOD SVIH BRODOVA I DVOBOKA BRODOVA ZA PRIJEVOZ RASUTOG TERETA (»Coating Technical File«)Brodovi sukladno IMO Rez. MSC.216(82) * moraju udovoljavati zahtjevima IMO Rez. MSC.215(82) – »Performance Standard for protective Coating for Dedicated Seawater ballast Tanks in all Types of Ships and Double-Side Skin Spaces of Bulk Carriers (PSPC)«Trajno

* Tankovi balasta morske vode na svim brodovima bruto tonaže 500 i više i prostori dvoboka na brodovima za rasuti teret s dvostrukom oplatom i to kako slijedi:

(i) za brodove za koje je ugovor o gradnji sklopljen 1. srpnja 2008 godine ili kasnije;

(ii) u slučaju nepostojanja ugovora o gradnji, za brodove čija je kobilica položena, ili je brod bio u sličnom stupnju gradnje 1. siječnja 2009. godine ili kasnije;

(iii) za brodove koji se isporučuju 1. srpnja 2012. godine ili kasnije

3.PLAN ZA TEGLJENJE U NUŽNOSTI (»Emergency Towing Plan«)Svi teretni brodovi u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 500 i više. Svi putnički brodovi u međunarodnoj plovidbiTrajno/
4.UPUTE ZA PRISTUP PREGLEDAVANIM MJESTIMA BRODSKE STRUKTURE (»Ship Structure Access Manual«)Tankeri za ulje bruto tonaže 500 i više i brodovi za rasuti teret sa DWT ≥ 20.000, izgrađeni nakon 1. siječnja 2006. godineTrajnoMora biti odobren od RO
5.TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (»As-built Construction Drawings«)Brodovi u međunarodnoj plovidbi građeni na ili nakon 1. siječnja 2007. godineTrajnoSukladno Konvenciji SOLAS, Pravilo II-1/3-7 i MSC Circ.1135 na brodu (i u kompaniji) mora postojati jedan primjerak tehničke dokumentacije koja prikazuje izvedeno stanje na brodu, kao i sve kasnije izmjene na strukturnim elementima broda
6.IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE (»Noise Survey Report«)Sukladno Konvenciji SOLAS, Pravilo II-1/3-12 i IMO Rez. MSC.337(91) brodovi u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 1.600 i više, kojima je kobilica položena na ili nakon 1. srpnja 2014. godine (isključujući brze brodove, dinamički podržavane brodove, ribarske brodove, teglenice za polaganje cjevovoda, pokretne odobalne bušeće platforme, jahte, brodove bez vlastitog poriva, brodove za postavljanje pilona, jaružala)TrajnoNa brodovima čija je kobilica položena prje 1. srpnja 2014. godine trebao bi se nalaziti izvještaj o mjerenju buke prema IMO Rez. A.468(XII) (isto nije obvezujući zahtjev)
7.KNJIGA STABILITETA (»Stability Booklet«)

Knjiga stabiliteta u neoštećenom stanju (»Intact Stability Booklet«) zahtijeva se za sve putničke i teretne brodove bez obzira na duljinu i područje plovidbe

Knjiga stabiliteta u oštećenom stanju (»Damage Stability Booklet«) zahtijeva se za putničke brodove u međunarodnoj plovidbi, ro-ro putničke brodove, bez obzira na područje plovidbe, brze putničke brodove koji udovoljavaju DSC Kodeksu, brze putničke brodove koji udovoljavaju HSC Kodeksu, tankere za ulje na koje se odnosi MARPOL, Prilog I., Pravilo 28, brodove za rasuti teret, brodove za rudaču i brodove za mješoviti teret, na koje se odnosi SOLAS, Pog. XII, Pravilo 4, tankere za kemikalije, brodove za prijevoz ukapljenog plina *

Brodovi koji prevoze žito u rasutom stanju moraju imati proračun stabiliteta za prijevoz žita (»Grain Cargo Loading Stability Booklet«)

Trajno

Mora biti odobreno od RO

* Dodatno Knjizi stabiliteta u neoštećenom stanju za putničke i teretne brodove koji imaju proračun stabiliteta u oštećenom stanju i za koje se zahtijeva proračun pregrađivanja na brodu mora postojati Plan kontrole oštećenja (»Damage Control Plan«) i Knjiga kontrole oštećenja (»Damage Control Booklet«) (SOLAS, Pravilo II-1/19, IMO MSC.1/Circ.1245)

8.UPUTE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE (»Operating and Maintenance Manual«)Ro-ro putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi (za oplatna pramčana/krmena/bočna vrata za ukrcaj/iskrcaj)Trajno/
9.MAPA GRADNJE BRODA (»Ship Construction File«)

Tankeri za ulje duljine 150 metara i više, brodovi za rasuti teret duljine 150 metara i više projektirani s jednom palubom, uzvojnim tankovima i potpalubnim bočnim tankovima u prostorima tereta isključujući brodove za prijevoz žita i višenamjenske brodove kako slijedi:

(a) Brodovi za koje je ugovor za gradnju sklopljen na ili nakon 1. siječnja 2016. godine; ili

(b) U slučaju nepostojanja ugovora o gradnji, brodovi čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stupnju gradnje na ili nakon 1. srpnja 2017. godine; ili

(c) Brodovi koji su isporučeni na ili nakon 1. srpnja 2020. godine

TrajnoSukladno SOLAS, Pravilo II-1/3-10 i MSC.1/Circ.1343 na brodu se mora nalaziti Mapa gradnje broda (»Ship Construction File«) koja mora sadržavati informacije sukladno pravilima i smjernicama i koja mora biti ažurirana tijekom službe broda u svrhu olakšavanja operatike, održavanja, pregleda i popravaka broda, kao i postupaka u slučaju nužnosti
10.UPUTE ZA KRCANJE (»Loading Manual«)

Dolje navedeni brodovi duljine 65 metara i iznad, koji su ugovoreni za gradnju na i nakon 1. srpnja 1998. godine:

(a) Brodovi s velikim otvorima na palubi kod kojih se očekuju značajni iznosi kombiniranih naprezanja uslijed vertikalnog i horizontalnog savijanja, te torzijskog i bočnog opterećenja

(b) Brodovi kod kojih je moguće nejednoliko krcanje, gdje teret i balast mogu biti nejednoliko raspoređeni

(c) Tankeri za kemikalije i brodovi za prijevoz ukapljenog plina

Trajno

Mora biti odobreno od RO

Novi brodovi duljine manje od 90 metara, kod kojih nosivost ne prelazi 30% istisnine pri gazu na ljetnoj vodenoj liniji, i izvedeni tako da pružaju malu mogućnost za različit raspored tereta ili balasta, te brodovi na redovnim linijama i određenim rutama, gdje Upute za krcanje pružaju dovoljno informacija o krcanju isključeni su od ovog zahtjeva

(d) Brodovi izvedeni tako da pružaju malu mogućnost za različit raspored tereta ili balasta, te brodovi na redovnim linijama i određenim rutama, gdje Upute za krcanje pružaju dovoljno informacija o krcanju

(e) Brodovi za rasuti teret, brodovi za rudaču i brodovi za mješoviti teret, duljine 150 metara i iznad

Dolje navedeni postojeći brodovi:

(f) Brodovi za rasuti teret, brodovi za rudaču i brodovi za mješoviti teret, duljine 150 metara i iznad, koji su ugovoreni za gradnju prije 1. srpnja 1998. godine

(g) Brodovi za rasuti teret duljine 150 metara i iznad, kod kojih je jedno ili više skladišta omeđeno samo bočnom oplatom i koji su ugovoreni za gradnju prije 1. srpnja 1998. godine

11.POTVRDA O ODOBRENJU RAČUNALNOG SUSTAVA ZA PROVJERU UZDUŽNE ČVRSTOĆE BRODA (»Certificate Of Approval of the Loading Instrument«)

Dolje navedeni novi brodovi duljine 65 metara i iznad:

(a) Brodovi s velikim otvorima na palubi kod kojih se očekuju značajni iznosi kombiniranih naprezanja uslijed vertikalnog i horizontalnog savijanja, te torzijskog i bočnog opterećenja

(b) Brodovi kod kojih je moguće nejednoliko krcanje, gdje teret i balast mogu biti nejednoliko raspoređeni

(c) Tankeri za kemikalije i brodovi za prijevoz ukapljenog plina

Dolje navedeni postojeći brodovi:

(d) Brodovi za rasuti teret, brodovi za rudaču i brodovi za mješoviti teret, duljine 150 metara i iznad

Trajno

Mora biti izdana/odobren od RO

Novi brodovi duljine manje od 120 metara kod kojih je moguće nejednoliko krcanje, gdje teret i balast mogu biti nejednoliko raspoređeni, a kod kojih je uzeta u obzir mogućnost za različit raspored tereta ili balasta isključeni su od ovog zahtjeva

Računalni sustav za provjeru uzdužne čvrstoće smatra se dodatnim Priručniku za krcanje, Knjizi stabiliteta i gdje je primjenljivo Knjizi stabiliteta za krcanje žita

U slučaju da je brod opremljen računalnim sustavom za provjeru uzdužne čvrstoće ne mora udovoljavati zahtjevima za Knjigu broda za rasuti teret

12.PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE RAČUNALNOG SUSTAVA ZA PROVJERU UZDUŽNE ČVRSTOĆE (»User’s Manual for Loading Instrument«)Trajno
13.PRIRUČNIK ZA SLAGANJE I PRIČVRŠĆENJE TERETA (»Cargo Securing Manual«)Brodovi koji prevoze teret koji nije rasuti ili tekući *Trajno

Mora biti odobren od RO

* Za detaljne zahtjeve u svezi primjene na brodove u području plovidbe 5 do 7 vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«

14.POTVRDA O ODOBRENJU RAČUNALNOG SUSTAVA ZA PROVJERU STABILITETA (»Document Of Approval of the Stability Instrument«) (IBC Kodeks, pog. 2.2.6, IGC Kodeks, pog. 2.2.6, BCH Kodeks, pog. 2.2.1.2, GC Kodeks, pog. 2.2.4, IS Kodeks, MSC. 1/Circ.1229, MSC.Circ1/1461)Brodovi na koje se odnosi IBC Kodeks, BCH Kodeks, GC Kodeks i IGC KodeksTrajno

Mora biti izdana od RO

Zahtijeva se navedene vrste brodova ne kasnije od prvog redovnog obnovnog pregleda na ili nakon 1. siječnja 2016. godine, ali ne kasnije od 1. siječnja 2021. godine

15.PLAN PROTUPOŽARNE ZAŠTITE (»Fire Control Plan«)

Svi brodovi bez obzira na veličinu i područje plovidbe

Plan (odgovarajućim simbolima) mora prikazivati opći raspored (po palubama) prenosive opreme za gašenje požara, ugrađenih sustava za gašenje požara, požarne zone, sustava detekcije i dojave požara, izlaze bijeg u nužnosti, razmještaj smještaj Planova protupožarne zaštite

Trajno

Mora biti odobren od RO

Može biti kombiniran s Planom sredstava za spašavanje (u tom slučaju se naziva Plan protupožarne opreme i sredstava za spašavanje (»Fire Control and Safety Plan«))

Za ribarske brodove vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«

Za jahte vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«

16.PLAN SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE (»Safety Plan«)

Svi brodovi bez obzira na veličinu i područje plovidbe

Plan (odgovarajućim simbolima) mora prikazivati opći raspored (po palubama) sredstava za spašavanje, izlaze u nužnosti, te razmještaj mjesta za prikupljanje i mjesta za ukrcaj u plovila za preživljavanje

Trajno

Mora biti odobren od RO

Može biti kombiniran s Planom protupožarne zaštite (u tom slučaju se naziva Plan protupožarne opreme i sredstava za spašavanje (»Fire Control and Safety Plan«))

Za ribarske brodove vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«

Za jahte vidjeti »Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«

17.KNJIGA BRODA ZA RASUTI TERET (»Bulk Carrier Booklet«)Brodovi za rasuti teret na koje se odnose zahtjevi Konvencije SOLAS, Pravilo VI/7 i XII/8, te Kodeksa za sigurne postupke ukrcaja i iskrcaja tereta brodova za rasuti teret (»Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU CODE)«)Trajno

Mora biti odobren od RO čime dokazuje da su odgovarajuće ispunjeni zahtjevi navedeni u Konvenciji SOLAS, Pravilo XII/4, 5, 6 i 7 (zavisno od toga što je primjenljivo)

Kako bi se zapovjedniku omogućilo da spriječi nedopuštena naprezanja brodske strukture tijekom postupka ukrcaja ili iskrcaja rasutog tereta, brod mora imati knjigu navedenu u Konvenciji SOLAS, Pravilo VI/7.2. Isto može biti sadržano i u Knjizi stabiliteta u neoštećenom stanju

U slučaju da je brod opremljen računalnim sustavom za provjeru uzdužne čvrstoće ne mora udovoljavati zahtjevima za Knjigu broda za rasuti teret

18.PLAN SURADNJE PRI TRAGANJU I SPAŠAVANJU (»Search and Rescue (SAR) Cooperation Plan«)Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbiTrajno/
19.MEĐUNARODNI SIGNALNI KODEKS I IAMSAR PRIRUČNIK, Dio III. (»International Code of Signals and a copy of Volume III of IAMSAR Manual«)Putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi
Teretni brodovi bruto tonaže 300 i više u međunarodnoj plovidbi
Trajno/
ESP KODEKS
20.IZVJEŠTAJ S POJAČANOG PROGRAMA (ESP) PREGLEDA (»Enhanced survey program (ESP) report file«) (SOLAS, Pravilo XI-1/2, ESP Kodeks (IMO Rez. A.1049(27), s dopunama)

Brodovi za rasuti teret u međunarodnoj plovidbi kako su definirani Konvencijom SOLAS, Pravilo IX/1.6

Tankeri u međunarodnoj plovidbi kako su definirani Konvencijom SOLAS, Pravilo II-1/2/2.12

Trajno/
ISPS KODEKS
21.PLAN ZAŠTITE BRODA (»Ship Security Plan«)Brodovi koji imaju MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O ZAŠTITI BRODA (ISPS Kodeks, SOLAS, Pravilo XI-2/9)TrajnoMora biti odobren od RSO
DSC KODEKS HSC KODEKS
22.

TEHNIČKI PRIRUČNICI BRZOG BRODA

(a) Priručnik za plovidbu utvrđenim rutama (»Route Operating Manual«)*

(b) Priručnik za upravljanje plovilom (»Craft Operating Manual«)

(c) Priručnik za izobrazbu osoblja (»Training Manual«)

(d) Priručnik za održavanje plovila (»Maintenance Manual«)

Brzi brodovi kada udovoljavaju DSC Kodeksu ili HSC KodeksuTrajno* Mora biti odobren od Ministarstva u suradnji s pomorskom upravom države čiju zastavu brod vije i pomorskom upravom države u čije će luke brod uplovljavati (samo u slučaju da brzi brod obavlja međunarodna putovanja). Vrijedi samo za brza plovila koja udovoljavaju HSC Kodeksu
KODEKS ZA BRODOVE KOJI PLOVE U POLARNIM VODAMA
23.PRIRUČNIK ZA PLOVIDBU U POLARNIM VODAMA (»Polar Water Operational Manual (PWOM)«)Brodovi koji imaju SVJEDODŽBU BRODA ZA PLOVIDBU POLARNIM VODAMATrajnoMora biti izrađen u skladu s Kodeksom za brodove koji plove u polarnim vodama, IMO Rez. MSC.385(94)
MARPOL, Prilog I.
24.

PRIRUČNICI ZA POSTUPKE I UREĐAJE TANKERA ZA ULJE (»Oil tanker P&A Manuals«), uključuju:

(a) Priručnik za rukovanje sustavom pranja sirovim uljem (»COW Manual«), (MARPOL, Prilog I., Pravilo 35 i IMO Rez. MEPC.81(43))

(b) Priručnik za sustav za nadziranja i upravljanja ispuštanja ulja (»ODME Manual«), (MARPOL, Prilog I., Pravilo 31)

Tankeri za ulje koji imaju sustav pranja tankova tereta sirovim uljem (COW) i/ili sustav za nadziranje i upravljanje ispuštanja ulja (ODME) i/ili tanker za sirovo ulje sa DWT ≥ 40.000 koji koristi namjenske tankove čistog balastaTrajno

Moraju biti odobreni od RO

Tankeri koji imaju ugrađen sustav inertnog plina moraju imati priručnik za sustav inertnog plina koji sadržava upute za rukovanje, održavanje i popravak

25.BRODSKI PLAN ZA SLUČAJ OPASNOSTI ONEČIŠĆENJA ULJEM (SOPEP) (»Shipboard Oil Pollution Emergency Plan«)Tankeri za ulje bruto tonaže 150 i više te brodovi bruto tonaže 400 i više koji nisu tankeri za ulje, bez obzira na područje plovidbeTrajnoMora biti odobren od RO
26.KNJIGA O ULJIMA, DIO I. (postupci u prostorijama strojeva) (»Oil Record Book, Part I«)

Brodovi kojima je izdana MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM ili SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM

Brodovi kojima nije izdana SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM, a koji nisu u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 50 i više, ili snage na osovini pogonskog stroja ≥ 110 kW bez obzira na bruto tonažu, ako upotrebljavaju ulje kao pogonsko gorivo

Do ispunjenja knjigeIzdaje se uz MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM ili SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM
27.KNJIGA O ULJIMA, DIO II. (postupci s teretom i balastom) (»Oil Record Book, Part II«)Tankeri za ulje kojima je izdana MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM ili SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEMDo ispunjenja knjigeIzdaje se uz MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM ili SVJEDODŽBU O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM
28.PLAN TRANSFERA TERETA S BRODA NA BROD (»Ship to Ship Operations Plan (STS)«) (MARPOL, Prilog I., Pravilo 41)Tankeri za ulje bruto tonaže 150 i više, koji su uključeni u postupke transfera tereta sa broda na brodTrajnoMora biti odobren od RO
MARPOL, Prilog II.
29.PRIRUČNICI ZA POSTUPKE I UREĐAJE TANKERA ZA KEMIKALIJE (»Chemical tanker P&A Manuals«)Tankeri za kemikalije koji prevoze štetne tekućine u razlivenom stanjuTrajnoMora biti odobren od RO
30.KNJIGA O TERETU BRODA ZA PRIJEVOZ ŠTETNIH TEKUĆINA U RAZLIVENOM STANJU (»Cargo Record Book«)Tankeri za kemikalije koji prevoze štetne tekućineDo ispunjenja knjige/
31.BRODSKI PLAN ZA SLUČAJ OPASNOSTI ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA (SMPEP) (»Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances«)Brodovi koji prevoze štetne tekuće tvari u razlivenom stanju bruto tonaže 150 i višeTrajnoMora biti odobren od RO
MARPOL, Prilog IV.
32.DOKUMENT ODOBRENJA KOLIČINE ISPUŠTANJA NEOBRAĐENIH SANITARNIH OTPADNIH VODA (»Document of approval for the rate of sewage discharge«) (MARPOL, Prilog IV, Pravilo 11.1.1 i IMO Rez. MEPC.157(55))Brodovi bruto tonaže 400 i više ili brodovi koji prevoze 15 ili više osoba u međunarodnoj plovidbi s tankovima za zadržavanje neobrađenih sanitarnih otpadnih vodaTrajnoMora biti izdan od RO
MARPOL, Prilog V.
33.KNJIGA O SMEĆU (»Garbage Record Book«)

Brodovi bruto tonaže 400 i više ili brodovi koji prevoze 15 ili više osoba u međunarodnoj plovidbi i svaki nepomični ili plutajući odobalni objekt koji obavlja istraživanje ili iskorištavanje podmorja

Brodovi bruto tonaže 400 i više ili brodovi koji prevoze 15 ili više osoba u području plovidbe 5 do 8 ako je trajanje putovanja duže od 1 sata

Do ispunjenja knjige

Knjiga o smeću, Dio I. izdaje se za sve brodove

Knjiga o smeću, Dio II. izdaje se za brodove koji prevoze rasute terete

34.PLAN ZA RUKOVANJE SMEĆEM (»Garbage Management Plan«)Brodovi bruto tonaže 100 i više ili koji prevoze više od 15 osoba i koji obavljaju međunarodna putovanja (MARPOL, Prilog V., Pravilo 9)Trajno/
MARPOL, Prilog VI.
35.TEHNIČKI ZAPISNIK (»Technical File«)Svaki glavni i pomoćni dizelski motor snage 130 kW i više na brodovima na koje se odnosi MARPOL, Prilog VI.Trajno

Mora biti odobren od RO

Priprema ga proizvođač motora i mora sadržavati sastavne dijelove i podatke o podešavanju motora koji mogu utjecati na ispuštanje NOx iz motora kako je navedeno u pog. 2.4.1 NOx Tehničkog Kodeksa

36.PLAN ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKOM UČINKOVITOŠĆU, Dio I. (»Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Part I«)Brodovi koji imaju MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTITrajno/
37.PLAN ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKOM UČINKOVITOŠĆU, Dio II. (»Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Part II«) (MARPOL, Prilog VI., Pravilo 22.2)Brodovi koji imaju MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI bruto tonaže 5.000 i višeTrajnoMora biti odobren od RO (RO izdaje potvrdu o usklađenosti)
38.

PRIRUČNICI ZA POSTUPKE I UREĐAJE, što uključuje:

(i) Plan upravljanja lakohlapljivim organskim spojevima (»Volatile Organic Compounds (VOC) Plan«) (MARPOL, Prilog VI., Pravilo 15.6)*

(ii) Priručnik sustav za nadzor nad ispuštanjem para (»Vapour Emission Control (VECS) System Manual«) (MARPOL, Prilog VI., Pravilo 15.3) **

* Tankeri za sirovo ulje i brodovi za ukapljeni plin (vidi IGC Kodeks, Pravilo 15.7)

** Tankeri na putovanjima koji pristaju u luke i terminale gdje se zahtijeva upravljanje lakohlapljivim organskim spojevima (VOC)

TrajnoMora biti odobren od RO
39.KNJIGA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ (»Ozone Depleting Substances Record Book«)Svi brodovi na koje se odnosi Konvencija MARPOL, Prilog VI., Pravilo 6.1 koji imaju sustave za ponovno punjenje koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski omotačDo ispunjenja knjige/
40.TEHNIČKI ZAPISNIK ZA PROJEKTNI INDEKS ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST (»Energy Efficiency Design Index (EEDI) Technical File«) (MARPOL, Prilog VI., Pravilo 20)Svi brodovi građeni na ili nakon 1. siječnja 2013. godine ili čija je isporuka bila na ili nakon 1. srpnja 2015. godine na koje se odnosi MARPOL, Prilog VI., Pravilo 20 i 21. U slučaju da je brod građen prije 1. srpnja 2015. godine, ali pri tome ne postoji ugovor o gradnji, primjenjuju smatra se da mu je kobilica položena na ili nakon 1. srpnja 2013. godineTrajnoMora biti provjeren od RO
BWM KONVENCIJA
41.KNJIGA O BALASTNIM VODAMA (»Ballast Water Record Book«) (BWM Konvencija, Pravilo B-2, Prilog II.)Svi brodovi koji imaju izdanu MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMADo ispunjenja knjige/
42.PLAN UPRAVLJANJA BALASTNIM VODAMA (»Ballast Water Management Plan«) (BWM Konvencija, Pravilo B-1, IMO Rez. MEPC.127(53))Svi brodovi koji imaju izdanu MEĐUNARODNU SVJEDODŽBU O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMATrajnoMora biti odobren od ROPRILOG II.

ODJELJAK 2. – NADZOR NAD GRADNJOM I OSNOVNI PREGLED

1 NADZOR NAD GRADNJOM

1.1 OPĆENITO

1.1.1 Ovim dijelom ovoga Priloga propisuju se zahtjevi u svezi statutarnog nadzora nad gradnjom i statutarnog nadzora nad preinakom pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: brodovi, osim na mjestima gdje posebno drugačije naznačeno), neovisno o njihovoj veličini, namjeni ili području plovidbe.

Ovdje navedeni zahtjevi primjenjuju se i na graditelje (brodogradilišta ili izvođače radova), koji brod grade ili preinačuju, kao i na njihove podugovarače.

Dodatno ovdje navedenim statutarnim zahtjevima, tijekom nadzora nad gradnjom, odnosno nadzora nad preinakom potrebno je udovoljiti pravilima za klasifikaciju RO glede:

.1 Strukture i čvrstoće elemenata trupa te cjelovite vodonepropusnosti trupa i njegovih privjesaka;

.2 Opreme trupa;

.3 Sigurnosti i pouzdanosti strojnog uređaja, porivnog sustava i sustava upravljanja te ostale opreme i uređaja koji služe za održavanje osnovnih uvjeta na brodu;

.4 Električne opreme i automatike strojnog uređaja (ako je ugrađena).

U tom smislu vidjeti zahtjeve iz Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 1.2.6 i 1.2.8.

Pri tome je moguće da se pregled određenih klasifikacijskih i statutarnih stavki obavlja istovremeno.

1.1.2 Nadzor nad gradnjom, odnosno nadzor nad preinakom broda obavlja RO.

1.1.3 Nadzor nad gradnjom obuhvaća:

.1 Odobrenje tehničke dokumentacije.

.2 Certifikaciju materijala, strojeva, uređaja i opreme koji se ugrađuju na brod.

.3 Nadzor gradnje broda kod graditelja.

.4 Nadzor nad obavljanjem pokusne plovidbe i završnim ispitivanjima.

.5 Izdavanje odgovarajućih statutarnih svjedodžbi i isprava po uspješnom završetku nadzora.

1.1.4 Nadzor nad preinakom obuhvaća:

.1 Izmjene, preinake, ili obnove uređaja i opreme većeg značaja; ili

.2 Promjenu namjene, promjenu područja plovidbe, ili povećanje broja putnika ili osoba koje brod smije prevoziti;

te neposredno uključuje i aktivnosti navedene u 1.1.3 u opsegu koliko se to ocijeni prikladnim u svakom pojedinom slučaju.

1.1.5 U slučaju kada se postojeći plovni objekt, upisan u neki od upisnika brodova Republike Hrvatske, bez obzira na godinu gradnje i bez obzira na područje plovidbe, preinačuje u putnički brod, na njega se primjenjuju zahtjevi kao za novi putnički brod, ali pri tome isključujući zahtjeve za porivne strojeve glede sprječavanja onečišćenja zraka (prihvaća se postojeće stanje).

1.1.6 Prije započinjanja bilo kakvih aktivnosti u svezi gradnje ili preinake broda graditelj ili vlasnik moraju isto pisanim putem prijaviti RO.

1.1.7 Pregled ili provjera (osim provjere tehničke dokumentacije ili provjere projekta) u svrhu ovog dijela ovog Priloga, označava provjeru (koja se mora provesti na primjereni i odgovarajući način) sastavnih dijelova, sustava ili uređaja kako bi se utvrdila njihova dostatnost, izvedba i stanje te provjerilo postojanje bilo kakvih oštećenja, istrošenja ili grešaka.

Opseg ove provjere utvrđuje RO zavisno od vrsti pregleda koji se obavlja (npr. osnovni pregled, godišnji pregled, obnovni pregled) te stvarnog stanja održavanja broda i njegove opreme.

1.1.8 Ispitivanje, u svrhu ovog dijela ovoga Priloga, označava funkcionalna ispitivanja pojedinog sustava ili uređaja kako bi se potvrdilo da isti zadovoljavajuće funkcionira te da je primjerene izvedbe za namjeravanu uporabu.

1.1.9 Tehničku dokumentaciju vezanu uz nadzor nad gradnjom ili preinakom odobrava RO.

1.1.10 Za izradbu tehničke dokumentacije i njenu dostavu RO odgovoran je graditelj ili vlasnik.

1.1.11 Graditelj ili vlasnik prilikom prijave gradnje ili preinake moraju RO na uvid dostaviti Tehnički opis i Opći plan kako bi se provjerilo da li je projekt tehnički izvodljiv i sukladan zahtjevima Tehničkih pravila.

1.1.12 Za brodove u nacionalnoj plovidbi tehnička dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku (u iznimnim slučajevima, npr. gradnji broda izvan RH, ista može biti izrađena i na engleskom jeziku, osim dokumentacije navedene u Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 7-1 koja se mora nalaziti na brodu i koja mora biti izrađena na hrvatskom jeziku).

1.1.13 Tehnička dokumentacija za koju je ustanovljeno da udovoljava zahtjevima Tehničkih pravila mora biti ovjerena od RO.

1.2 TEHNIČKI ZAHTJEVI U SVEZI NADZORA NAD GRADNJOM BRODOVA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE MEĐUNARODNIH KONVENCIJA I KODEKSA

1.2.1 Tehnička dokumentacija

1.2.1.1 Na tehničkoj dokumentaciji koja se sukladno odredbama različitih IMO Konvencija mora trajno nalaziti na brodu, mora razvidno biti naveden identifikacijski broj broda sukladno IMO shemi (IMO Rez. A.1078(28)).

1.2.1.2 Sukladno IMO MSC/Circ.1135 (»As-built construction drawings to be maintained on board the ship and shore«), a po završetku gradnje, jedan primjerak slijedeće tehničke dokumentacije, s upisanim IMO brojem, ovjeren od RO i koji održava izvedeno stanje na brodu, mora se nalaziti na brodu i u kompaniji (kod vlasnika):

.1 Opći plan.

.2 Plan kapaciteta.

.3 Proračun stabiliteta i dijagramni list.

.4 Upute za krcanje, gdje je primjenjivo.

.5 Glavno rebro, uključujući dimenzije svih strukturnih elemenata.

.6 Palube.

.7 Razvoj vanjske oplate.

.8 Poprečne pregrade.

.9 Kormilo i osovina kormila.

.10 Poklopci grotala skladišta tereta, gdje je primjenjivo.

.11 Sheme sustava tereta, balasta i kaljuže, zavisno što je primjenjivo.

1.2.1.3 Opseg tehničke dokumentacije koja tijekom nadzora nad gradnjom mora biti odobrena od RO za brodove u međunarodnoj plovidbi određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, zavisno o vrsti svjedodžbe koja će se izdati brodu po završetku gradnje, odnosno:

.1 Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda (EI)

.2 Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda (CI)

.3 Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda (RI)

.4 Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda (PI)

.5 Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (LI)

.6 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem (OI)

.7 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama (SI)

.8 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja zraka (AI)

.9 Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (DI)

.10 Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova (GI)

.11 Svjedodžba broda za plovidbu u polarnim vodama (WI)

.12 Međunarodna svjedodžba o upravljanju balastnim vodama (BI)

Opseg tehničke dokumentacije za ostale brodske svjedodžbe, koje nisu gore navedene direktno slijedi iz primjenjivih zahtjeva dolje navedenih propisa (Konvencija, Rezolucija, Kodeksa, itd.).

RO je dužan čuvati jednu kopiju odobrene/ovjerene tehničke dokumentacije.

1.2.2 Konvencija SOLAS, Poglavlje I

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u ovim Pravilima.

1.2.3 Konvencija SOLAS, Poglavlje II-1

1.2.3.1 Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u:

.1 »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet«.

.2 »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje«.

1.2.3.2 Brodovi koji udovoljavaju zahtjevima Konvencije SOLAS, Pravilo II-1/3-6 (IMO Rez. MSC.151(78) i izmijenjeni tehnički zahtjevi za sredstva za pristup strukturi IMO Rez. MSC.158(78)), moraju imati sredstva za siguran pristup strukturi prilikom obavljanja detaljnog pregleda izbliza, mjerenja debljina i testiranja tankova i skladišta.

1.2.3.3 Balastni tankovi kod svih brodova i dvoboka brodova za rasuti teret moraju biti zaštićeni zaštitnim premazom u skladu s IMO Rez. MSC.215(82) (»Performance Standard for protective Coating for Dedicated Seawater ballast Tanks in all Types of Ships and Double-Side Skin Spaces of Bulk Carriers (PSPC)«) odnosno IMO Rez. MSC.288(87), kako je dopunjena (»Performance Standard For Protective Coatings For Cargo Oil Tanks Of Crude Oil Tankers«).

1.2.3.4 Sukladno zahtjevima Konvencije SOLAS, Pravilo II-1/3-10 dolje navedeni brodovi moraju udovoljavati zahtjevima IMO normi »Goal-based ship construction standard for bulk carriers and oil tankers (GBS)«:

Tankeri za ulje duljine 150 metara i više te brodovi za rasuti teret duljine 150 metara i više, projektirani s jednom palubom, potpalubnim bočnim tankovima i uzvojnim tankovima u prostoru tereta, isključujući brodove za prijevoz rudače i brodove za mješoviti teret za koje je:

.1 ugovor o gradnji sklopljen na ili nakon 1. srpnja 2016. godine;

.2 u slučaju nepostojanja ugovora o gradnji, brodovi čija je kobilica položena, ili su bili u sličnom stupnju gradnje na ili nakon 1. srpnja 2017. godine; ili

.3 koji su isporučeni na ili nakon 1. srpnja 2020. godine.

1.2.3.5 Sukladno zahtjevima Konvencije SOLAS, Pravilo II-1/3-10 i MSC.1/Circ.1343 po završetku gradnje na brodu se mora nalaziti »Mapa gradnje broda« (»Ship Construction File«) koja mora sadržavati informacije sukladno primjenjivim pravilima i smjernicama i koja mora biti ažurirana tijekom službe broda u svrhu olakšavanja operatike, održavanja, pregleda i popravaka broda, kao i postupaka u slučaju nužnosti.

1.2.3.6 Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.4 Konvencija SOLAS, Poglavlje II-2

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna oprema«.

1.2.5 Konvencija SOLAS, Poglavlje III

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

Tender brodice na putničkim brodovima koje nisu certificirane kao brodice za spašavanje moraju biti provjerene od strane RO u smislu udovoljavanja zahtjevima IMO MSC.1/Circ.1417 »Guidelines for Passenger Ship Tenders« (kako je ispravljen s Corr. 1) te zahtjevima LSA Kodeksa, Prilog IV.

1.2.6 Konvencija SOLAS, Poglavlje IV

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema«.

1.2.7 Konvencija SOLAS, Poglavlje V

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«.

1.2.8 Konvencija SOLAS, Poglavlje VI

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

1.2.9 Konvencija SOLAS, Poglavlje VII

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

Radioaktivne tvari nisu dozvoljene za prijevoz brodovima hrvatske državne pripadnosti. Izuzetak mogu biti tereti Klase 7 iz IMDG Kodeksa ako se radi o radioaktivnim tvarima u pakiranom obliku koji se upotrebljavaju u medicinske i zdravstvene svrhe. Dodatno izuzetak mogu biti radiaktivne tvari kada se iste upotrebljavaju u civilne svrhe, kao npr. kod ispitivanja nerazornim metodama (NDT). Kao smjernica za RO treba poslužiti IMO Rez. A.984(24). Prijevoz radioaktivnih tvari Klase 7 iz IMDG Kodeksa u rasutom stanju nije dozvoljen brodovima hrvatske državne pripadnosti.

1.2.10 Konvencija SOLAS, Poglavlje VIII

Nema posebnih dodatnih zahtjeva.

1.2.11 Konvencija SOLAS, Poglavlje IX

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog VI., Odjeljak 6. – Sustav upravljanja sigurnošću«.

1.2.12 Konvencija SOLAS, Poglavlje X

Primjenjuju se zahtjevi HSC Kodeksa 2000.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.13 Konvencija SOLAS, Poglavlje XI-1

Za zahtjeve iz Pravila 3. Konvencije SOLAS vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 2.1.14.

1.2.14 Konvencija SOLAS, Poglavlje XI-2

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sigurnosna zaštita broda«.

1.2.15 Konvencija SOLAS, Poglavlje XII

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u IMO Rez. MSC.277(85).

1.2.16 Konvencija SOLAS, Poglavlje XIV

Primjenjuju se zahtjevi Međunarodnog Kodeksa za brodove koji plove u polarnim vodama te dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.17 HSC Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi HSC Kodeksa 2000.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.18 SPS Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi SPS Kodeksa 2008.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.19 OSV Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi OSV Kodeksa te IMO Rez. A.1120(30) »Guidelines for the transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquid substances in bulk in offshore support vessels«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.20 IGF Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi IGF Kodeksa.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.21 Međunarodni kodeks za brodove koji plove u polarnim vodama

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.22 MODU Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi MODU Kodeksa 2009.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.23 IGC Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi IGC Kodeksa.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.24 IMSBC Kodeks

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

1.2.25 IMDG Kodeks

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

1.2.26 IS Kodeks

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet«.

1.2.27 Međunarodni kodeks za siguran prijevoz žita u rasutom stanju

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

1.2.28 Konvencija MARPOL, Prilog I., II., IV., V. i VI.

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

U svrhu izdavanja dvostrukih isprava za tankere za kemikalije koji prevoze terete tip 2 i tip 3 vidjeti odredbe FSI Okružnice CIRC-MPPI-003, Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju (upute za inspektore, priznate organizacije, kompanije, brodare i zapovjednike tankera tipa 2 i tipa 3).

Za zahtjeve u svezi energetske učinkovitosti brodova i izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o eneregetskoj učinkovitosti« vidjeti »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«, Prilog IX.

1.2.29 IBC Kodeks

Primjenjuju se zahtjevi IBC Kodeksa.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.30 LLC Konvencija

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«.

Posebni uvjeti za dodjelu više teretnih linija navedeni su u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«, 1.5.

1.2.31 TMC Konvencija

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«.

1.2.32 MLC 2006 Konvencija

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

1.2.33 ILO Konvencija

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje«.

1.2.34 AFS Konvencija

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

Za zahtjeve u svezi pregleda vidi Pravila, Prilog V., Odjeljak 5. – Pregledi postojećih brodova, 4.16.

1.2.35 BWM Konvencija

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

1.2.36 Konvencija COLREG

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju«.

1.2.37 Uredba 1257/2013 o recikliranju brodova

Za zahtjeve u svezi recikliranja brodova vidi Pravila, Prilog VII., Odjeljak 7. – Recikliranje brodova.

1.2.38 Zabrana ugradnje azbesta

Konvencija SOLAS, Gl. II-1, Pravilo 3-5 propisuje da je na svim brodovima u međunarodnoj plovidbi zabranjena ugradnja novih materijala koje sadrže azbest zabranjena.

Dokument IMO MSC.1/Circ.1426, Rev. 1 »Unified Interpre-tation of SOLAS Reg. II-1/3-5« zahtijeva se da, na svim brodovima, ugradnja novih materijala koje sadrže azbest mora biti zabranjena. U smislu ovog zahtjeva, ugradnja novih materijala koji sadrže azbest označava bilo kakvu novu fizičku ugradnju na brod materijala koje sadrže azbest. Bilo koji materijal koji je bio kupljen prije 1. siječnja 2011. godine i koji se čuva u brodskom spremištu ili u brodogradilištu za brod u gradnji, nije dozvoljeno ugraditi na brod nakon 1. siječnja 2011. godine kao radni dio.

Pod provjerom da »ugradnja novih materijala koji sadrže azbest« udovoljava odredbama SOLAS, Pravilo II-1/3-5, smatra se da je RO treba utvrditi da ugrađeni materijali namijenjeni za strukturu, strojeve, električne instalacije i opremu obuhvaćenih Konvencijom SOLAS, imaju potvrde da isti ne sadržavaju azbest, te pripadnu popratnu dokumentaciju, koju je RO-u dužno osigurati brodogradilište, remontno brodogradilište ili proizvođač opreme, uzimajući pri tom u obzir dodatak 8. IMO smjernica za izradu popisa (»2015 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials« (IMO Rez. MEPC.269(68)), u slučaju:

.1 novogradnji (kod kojih je kobilica položena, ili je brod u sličnom stupnju gradnje na ili nakon 1. srpnja 2012. godine);

.2 preinaka postojećih brodova, kada je ugovor o nadzoru nad preinakom sklopljen, ili u slučaju nepostojanja ugovora za nadzor nad preinakom kada je datum početka radova na preinaci, na ili nakon 1. srpnja 2012. godine.

Termin »ugradnja novih materijala koji sadrže azbest« u MSC.1/Circ.1379 (»Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/3-5«):

.1 označava da materijal koji se koristi (tj. materijal kojim se obavljaju popravci, zamjene, održavanje ili dodatni materijal) kao radni dio broda po »indikativnom popisu« proizvoda koji je ugrađen u brod na ili nakon 1. srpnja 2012. godine mora biti dokumentiran potvrdom da isti ne sadržava azbest. RO će u dogovoru s odgovornom osobom kompanije koji provodi kontrolu ugradnje materijala koji sadrže azbest, sukladno IMO MSC/Circ.1045 (»Guidance for maintenance and monitoring of on-board materials containing asbestos«), provjeravati ovu dokumentaciju tijekom godišnjeg pregleda u svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda » i »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda »; a pri tome isto

.2 ne isključuje skladištenje na brodu materijala koji sadrže azbest (npr. postojeći rezervni dijelovi zatečeni na brodu prije 1. srpnja 2012. godine).

Termin »ne smije se dozvoliti za ugradnju nakon 1. siječnja 2011. godine kao radni dio« u IMO MSC.1/Circ.1379 označava da je zamjena, održavanje ili dodavanje materijala namijenjenog za strukturu, strojeve, električne instalacije i opremu, obuhvaćenih Konvencijom SOLAS i koji sadrže azbest zabranjen.

»Indikativni popis« proizvoda za koje se pretpostavlja da sadrže azbest dan je u IMO MEPC.269(68), Prilog 5., toč. 2.2.3.2.

Prilikom obavljanja pregleda primjenjuje se usuglašeno tumačenje IACS-a br. 249 (IACS UI SC249 »Implementation of SOLAS II-1, Regulation 3-5 and MSC.1/Circ.1379«). Pri tome je tijekom godišnjeg pregleda u svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« i »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda« (ili nekog drugog jednakovrijednog dokumenta za brodove u nacionalnoj plovidbi) potrebno provjeriti deklaracije kojima se dokumentira da novougrađeni materijali i oprema ne sadrže azbest. Nedostajaće deklaracije ne označavaju nužno i automatski nesukladnost u odnosu na zahtjeve Konvencije, već mogu ukazivati da sustav nabave kompanije nije odgovarajuće kontroliran te je u tom smislu potrebno poduzeti odgovarajuće provjere ispravnosti funkcioniranja ISM sustava kompanije.

1.2.39 Putnički brodovi

Primjenjuju se i dodatni zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.40 Certifikacija proizvoda

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog III., Odjeljak 3. – Certifikacija proizvoda.

Dodatno, materijali, strojevi, uređaji i oprema koji se ugrađuju na brod moraju biti novi i udovoljavati zahtjevima pravila za klasifikaciju RO. U iznimnim slučajevima, mogućnost ugradnje polovnih proizvoda, uređaja i opreme podložna je prethodnom i pojedinačnom odobrenju Ministarstva.

1.2.41 Zahtjevi za uslužne tvrtke

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog IV., Odjeljak 4. – Odobrenje uslužnih tvrtki.

1.2.42 Pokusna plovidba

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za obavljanje pokusne plovidbe«.

1.2.43 Zahtjevi za ostale tipove pomorskih objekata

Jahte

Za jahte duljine trupa veće od 24 metra u međunarodnoj plovidbi primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

Za jahte duljine trupa veće od 24 metra dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

FPSO i FSU

Za plutajuće objekte za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO) i plutajuće objekte za skladištenje tekućih tereta (FSU) primjenjuju se odgovarajuće odredbe MODU Kodeksa 2009, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s Ministarstvom.

Za plutajuće objekte za skladištenje i ponovno ukapljivanje plina (FSRU) primjenjuju se odgovarajuće odredbe MODU kodeksa 2009 te IGC Kodeksa, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s Ministarstvom. Dodatno, potrebno je uzeti u obzir i odredbe FSI Okružnice CIRC-MMPI-010, »Safety, security and environmental protection provisions to Croatian flagged FSRUs and non-Croatian flagged FSRUs while operating in waters under jurisdiction of the Republic of Croatia«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Brodovi sa sustavom za dinamičko pozicioniranje

Za brodove opremljene sa sustavom za dinamičko pozicioniranje (DP), građene na ili nakon 9. lipnja 2017. godine, preporučuje se udovoljavanje IMO Smjernicama MSC.1/Circ.1580 »Guidelines for vessels and units with dynamic positioning (DP) systems«. Međutim, pri tome se ne zahtijeva izdavanje Dokumenta o provjeri prihvatljivosti sustava za dinamičko pozicioniranje (»Dynamic Positioning Verification Acceptance Document (DPVAD)«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Površine za slijetanje/polijetanje helikoptera

Površine za slijetanje/polijetanje helikoptera na brodovima (osim MODU) moraju biti označene i osvijetljene sukladno ICAO normama. Konstrukcija platformi mora biti u skladu sa Konvencijom SOLAS, Pravilo II-1/18.3.1, odnosno SOLAS, Pravilo II-2, 18.3.2.

Za površine za slijetanje/polijetanje helikoptera na putničkim brodovima vidjeti zahtjeve »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

Ribarski brodovi

Posebni uvjeti za dodjelu nadvođa za ribarske brodove duljine trupa veće od 24 metra u međunarodnoj plovidbi navedeni su u Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«, Prilog VII.

Za ribarske brodove duljine veće od 24 metra dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Ekranoplani (WIG)

Ekranoplani (»Wing-in-Ground Craft«, WIG) kako su definirani IMO Smjernicama MSC.1/Circ.1592 (»Guidelines for Wing-in-ground Craft«) moraju udovoljavati zahtjevima predmetnih IMO Smjernica.

Posebne dodatne tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati ekranoplani utvrditi će Ministarstvo u suradnji s RO.

Posebne dodatne uvjete u svezi obuke, osposobljenosti i broju članova posade na ekranoplanima utvrditi će Ministarstvo.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

1.2.44 Opseg nadzora

Opseg pregleda tijekom nadzora nad gradnjom kojeg za brodove u međunarodnoj plovidbi mora obaviti RO određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, zavisno o vrsti svjedodžbe koja će se izdati brodu po završetku gradnje, odnosno:

.1 Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda (EI)

.2 Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda (CI)

.3 Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda (RI)

.4 Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda (PI)

.5 Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (LI)

.6 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem (OI)

.7 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama (SI)

.8 Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja zraka (AI)

.9 Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (DI)

.10 Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova (GI)

.11 Svjedodžba broda za plovidbu u polarnim vodama (WI)

.12 Međunarodna svjedodžba o upravljanju balastnim vodama (BI)

Opseg nadzora za ostale brodske svjedodžbe, koje nisu gore navedene direktno slijedi iz tehničke dokumentacije koju odobrava RO.

Prilikom obavljanja pregleda od strane predstavnika RO, brodogradilište treba osigurati neophodna sredstva za sigurno obavljanje pregleda. Kao smjernice u svezi zahtjeva za sigurno obavljanje pregleda mogu se uzeti u obzir slijedeći dokumenti, u opsegu koliko je primjenjivo:

.1 Preporuka IACS-a br. 91 (IACS Recommendation 91 – »Guidelines for acceptance/approval of alternative means of access«).

.2 Preporuka IACS-a br. 78 (IACS Recommendation 78 – »Safe use of portable ladders for close-up survey«).

.3 Preporuka IACS-a br. 72 (IACS Recommendation 72 – »Confined space safe practice«).

.4 EU Direktiva 2001/45/EC (»EU Directive 2001/45/EC, amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work«).

1.3 TEHNIČKI ZAHTJEVI U SVEZI NADZORA NAD GRADNJOM BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

1.3.1 Tehnička dokumentacija

Opseg tehničke dokumentacije koja tijekom nadzora nad gradnjom mora biti odobrena od RO za brodove u nacionalnoj plovidbi određen je primjenjivim pravilima, vrsti broda te svjedodžbama koja će se izdati brodu po završetku gradnje (vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 6-1, Zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi).

RO je dužan čuvati jednu kopiju odobrene/ovjerene tehničke dokumentacije.

1.3.2 Opći zahtjevi

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u ovim Pravilima.

1.3.3 Stabilitet

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet«.

1.3.4 Pregrađivanje

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje«.

1.3.5 Nadvođe

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«.

1.3.6 Radiooprema

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema«.

1.3.7 Sredstva za signalizaciju

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju«.

1.3.8 Pomagala za navigaciju

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«.

1.3.9 Protupožarna zaštita

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita«.

1.3.10 Sredstva za spašavanje

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

1.3.11 Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje«.

1.3.12 Zaštita pri radu i smještaj posade

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

1.3.13 Prijevoz putnika

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika«.

1.3.14 Sprječavanje onečišćenja

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

1.3.15 AFS Konvencija

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

Za zahtjeve u svezi pregleda vidi Pravila, Prilog V., Odjeljak 5. – Pregledi postojećih brodova, 4.16.

1.3.16 Prijevoz tereta

Primjenjuju se posebni zahtjevi za brodove u nacionalnoj plovidbi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«. Predmetna pravila uključuju i zahtjeve za prijevoz opasnih tereta.

1.3.17 Upravljanje sigurnošću

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog VI., Odjeljak 6. – Sustav upravljanja sigurnošću.

1.3.18 Baždarenje

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za baždarenje pomorskih objekata«.

1.3.19 Certifikacija proizvoda

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog III., Odjeljak 3. – Certifikacija proizvoda.

Dodatno, materijali, strojevi, uređaji i oprema koji se ugrađuju na brod moraju biti novi i udovoljavati zahtjevima Tehničkih pravila. U iznimnim slučajevima, mogućnost ugradnje polovnih proizvoda, uređaja i opreme podložna je prethodnom i pojedinačnom odobrenju Ministarstva.

1.3.20 Zabrana ugradnje azbesta

Osim za brodove u međunarodnoj plovidbi zabrana ugradnja novih materijala koje sadrže azbest odnosi se i na plovne objekte u gradnji u nacionalnoj plovidbi. U tom smislu graditelj je po završetku gradnje dužan izdati izjavu o ne-sadržavanju azbesta u konstrukciji, strojevima, uređajima i opremi novogradnje. RO treba pregledati izjavu graditelja, te popratnu dokumentaciju (deklaracije proizvođača) za materijale i opremu koji bi potencijalno mogli sadržavati azbest, kako bi se uvjerio da na brodu nisu ugrađeni materijali i oprema koji sadrže azbest. U smislu detaljne primjene vidjeti 1.2.38.

1.3.21 Zahtjevi za uslužne tvrtke

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u Pravilima, Prilog IV., Odjeljak 4. – Odobrenje uslužnih tvrtki.

1.3.22 Pokusna plovidba

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za obavljanje pokusne plovidbe«.

1.3.23 Zahtjevi za pontonske gatove u marinama

Opći zahtjevi

Plutajući pontoni za pontonske gatove moraju imati tipno odobrenje RO. Tipno odobrenje provodi se sukladno zahtjevima RO.

U tu svrhu proizvođač (ili njegov ovlašteni zastupnik) mora isto pisanim putem prijaviti RO te je potrebno provesti slijedeće:

.1 dostaviti na uvid/odobrenje sljedeću tehničku dokumentaciju:

a) tehnički opis gata;

b) opći plan i razmještaj gatova na predviđenoj lokaciji (mikro i makro lokacija);

c) pristupni mostić;

d) proračun sidrenja[15]() Izraditi prema zahtjevima BS 6349: »Part 6. Design of inshore moorings and floating structures, Sections one, two and three«));

.2 dostaviti na uvid ateste za sidrene lance, užad, i sl.;

.3 obaviti baždarenje gata sukladno 1.3.18;

.4 po izvršenom uvidu i odobrenju tehničke dokumentacije izvršiti pregled od strane RO;

NAPOMENA: Elementi na obali (betonske utvrdice), za koje se u nekim slučajevima vezuju gatovi, ne podliježu nadzoru tijekom gradnje kao ni periodičnim pregledima od strane RO. Nadzoru i pregledima podliježu samo dijelovi sidrenih linija od gata do elemenata za sidrenje na obali. Dodatno, nadzoru ne podliježu ormarići na pontonima sa spojevima za energetiku/vodu jer se podrazumijeva da su isti odgovarajuće certificirani prilikom isporuke od strane proizvođača.

Dodatno gornjem, vlasnik mora:

.5 ishoditi »Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis« i »Potvrdu o tehničkim podacima radi upisa« (vidjeti 1.5);

.6 izvršiti upis plutajućeg objekta.

Zahtjevi za plutajuće pontone

Za svaki tip plutajućeg pontona proizvođač mora, uz zahtjev za odobrenje, dostaviti RO slijedeću dokumentaciju:

.1 tehnički opis pontona s projektnim značajkama stanja mora (visina valova) i podacima o najvećim dimenzijama i broju plovila koji se vezuju na ponton;

.2 opći plan pontona;

.3 tehnologiju izrade pontona;

.4 popis korištenih materijala i proizvoda;

.5 nacrte strukture s karakterističnim presjecima;

.6 detalje spoja pontona s pripadnim proračunom;

.7 proračun uzdužne čvrstoće i proračun stabiliteta pontona[16]() Izraditi prema zahtjevima BS 6349: »Part 6. Design of inshore moorings and floating structures, Section four. Floating structures«));

.8 detalje bitvi za privez;

.9 nacrt nastavaka (»finger«) pontona s presjecima, nacrt i proračun čvrstoće spoja nastavka s pontonom.

Tehnološka raščlana tehničke dokumentacije ne mora nužno slijediti navedeni popis, ali mora sadržavati sve informacije prema popisu.

Tipno ispitivanje plutajućeg pontona

Tipno ispitivanje plutajućeg pontona obuhvaća:

.1 pregled i kontrolu dimenzija pontona čime se utvrđuje da li je ponton izrađen u skladu s odobrenom dokumentacijom, od odobrenog materijala i uz primjenu odobrene tehnologije;

.2 provjeru uzdužne čvrstoće pontona na način da se ponton ovjesi na dva kraja i optereti prema proračunu uzdužne čvrstoće pontona (dopuštena nosivost). Provjerava se progib pontona i pregledava struktura radi utvrđivanja eventualnih deformacija, lomova ili pukotina na strukturi pontona;

.3 mjerenje nadvođa na sva četiri ruba slobodno plutajućeg pontona.

Dodatni zahtjevi za tipno odobrenje plutajućih pontona – valobrana

Za tipno odobrenje plutajućih pontona – valobrana zahtijeva se provesti modelsko ispitivanje radi utvrđivanja koeficijenta prigušenja valova i sila u sidrenim vezama pontona za različite duljine i visine valova.

Odobrenje proizvođača plutajućih pontona

Odobrenje proizvođača plutajućih pontona provodi se u skladu sa zahtjevima RO.

Proizvođači plutajućih pontona u Republici Hrvatskoj moraju ishoditi potvrdu RO o odobrenju proizvođača plutajućih pontona. O odobrenju proizvođača plutajućih pontona izvan Republike Hrvatske odlučuje se u svakom slučaju posebno.

Dopuštena stanja valovlja unutar marine

Dopuštena stanja valovlja unutar marine su:

– HS = 0,15 m, ne više od 5 dana godišnje;

– HS = 0,3 m, jednom u razdoblju ne kraćem od 5 godina;

– HS = 0,5 m, jednom u razdoblju ne kraćem od 50 godina;

gdje je HS značajna visina valova.

Navedena dopuštena stanja valovlja unutar marine postižu se odabirom zaštićene lokacije ili postavljanjem odgovarajućih valobrana.

Plutajući pontoni – valobrani smiju se postaviti samo na lokacijama s kratkim privjetrištem i kratkotrajnim udarima vjetra i valova. Nije dopušteno postavljanje plutajućih pontona – valobrana na izloženim lokacijama.

Plutajući pontoni – valobrani moraju smanjiti visinu valova na dopuštenu visinu unutar marine što se dokazuje:

.1 proračunom, koristeći modelsko ispitivanje pontona i stvarno stanje valovlja na lokaciji marine;

.2 provedenim ispitivanjem plutajućeg pontona – valobrana na predviđenom mjestu postavljanja.

Za ostale karakteristike i uvjete za postavljanje plutajućih pontona – valobrana primjenjuju se zahtjevi BS 6349[17]() Izraditi prema zahtjevima BS 6349: »Part 6. Design of inshore moorings and floating structures, Section five, Item 5.4 Floating breakwaters«)).

Protupožarna zaštita

Podrazumijeva se da je protupožarna zaštita svih plutajućih gatova pojedinačno osigurana od nadležnog tijela odobrenom protupožarnom zaštitom za marinu u cijelosti i ne podliježe nadzoru tijekom gradnje kao ni periodičnim pregledima od strane RO.

1.3.24 Zahtjevi za pojedine tipove pomorskih objekata

Jahte

Za jahte se primjenjuju zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

Za jahte duljine trupa veće od 24 metra dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Brodovi od drva, vlaknima ojačanog poliestera i aluminijskih slitina

Za brodove od drva, vlaknima ojačanog poliestera i aluminijskih slitina se primjenjuju zahtjevi navedeni u »Pravilima tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Ribarski brodovi

Za ribarske brodove se primjenjuju zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«.

Za ribarske brodove duljine veće od 24 metra dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Putnički brodovi

Za putničke brodove i ro-ro putničke brodove izrađene od čelika ili drugih jednakovrijednih materijala primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Brzi brodovi

Primjenjuju se zahtjevi HSC Kodeksa 2000.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Nepomične odobalne platforme i podmorski cjevovodi

Primjenjuju se zahtjevi »Pravila za tehnički nadzor nepomičnih odobalnih objekata i podmorskih cjevovoda«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i zahtjevima RO okružnica i smjernica za tehnički nadzor nepomičnih odobalnih platformi i podmorskih cjevovoda u epikontinentalnom pojasu RH.

Plutajući objekti (osim plutajućih pontona)

Primjenjuju se zahtjevi pravila RO i primjenjivih dijelova gore navedenih Pravila u opsegu koliko RO isto ocijeni ispravnim i tehnički opravdanim uzimajući u obzir specifičnu namjenu i lokaciju objekta.

Putničke podmornice

Putničke podmornice kako su definirane s IMO Smjernicama MSC/Circ.981 (»Guidelines for the design, construction and operation of passenger submersible craft«) s izmjenama odobrenim MSC/Circ.1125 moraju udovoljavati zahtjevima predmetnih IMO Smjernica.

Kompanija koja upravlja putničkim podmornicama, mora imati uspostavljen u sustav upravljanja sigurnošću, kojim kroz odgovarajuće postupke, mora imati propisan i uspostavljen način korištenja, kako tijekom redovne uporabe, tako i u slučaju izvanrednih događaja. Tijekom redovnih statutarnih pregleda potrebno je uključiti i prosudbu učinkovitosti rada sustava.

Posebne dodatne tehničke uvjete kojima putničke podmornice moraju udovoljavati utvrditi će Ministarstvo u suradnji s RO.

Posebne dodatne uvjete u svezi obuke, osposobljenosti i broju članova posade na putničkim podmornicama utvrditi će Ministarstvo.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

Ekranoplani (WIG)

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u 1.2.43.

1.3.25 Opseg nadzora

Opseg pregleda tijekom nadzora nad gradnjom kojeg za brodove u nacionalnoj plovidbi obavlja RO slijedi iz svjedodžbi koje se izdaju po završetku postupka te opsega tehničke dokumentacije koju odobrava RO.

1.4 IZDAVANJE SVJEDODŽBI I OSTALIH ISPRAVA

1.4.1 Prije završetka nadzora nad gradnjom, kada su ispunjeni svi neophodni preduvjeti, a u svrhu ishodovanja Upisnog lista vlasnik je dužan od Ministarstva ishoditi »Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis« zajedno s »Potvrdom o tehničkim podacima radi upisa«.

U gornjem postupku vlasnik je određene tehničke podatke dužan prethodno ishoditi od RO.

1.4.2 Po uspješno završenom nadzoru nad gradnjom RO izdaje statutarne svjedodžbe i isprave sukladno popisu navedenom u Pravilima, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 6-1 i 7-1.

1.4.3 U svezi mogućeg izdavanja svjedodžbi o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od odredbi međunarodnih ili nacionalnih propisa vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.9.

1.5 PREGLEDI KADA SE TIJEKOM POKUSNE PLOVIDBE OBAVLJAJU MEĐUNARODNA PUTOVANJA

1.5.1 Vidjeti zahtjeve »Pravila za obavljanje pokusne plovidbe«, Prilog 4.

2 OSNOVNI PREGLED POSTOJEĆIH BRODOVA

2.1 PRIMJENA

2.1.1 Ovim dijelom ovog Priloga propisuju se zahtjevi u svezi osnovnog pregleda statutarnih stavki postojećih pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: brodovi), neovisno o njihovoj veličini, namjeni ili području plovidbe[18]() Brod po završetku osnovnog pregleda, osim statutarnih isprava, sukladno odredbama Priloga., 1.2.6, mora imati izdanu i Svjedodžbu o klasi)).

2.1.2 Osnovni pregled, na zahtjev kompanije (ili vlasnika), obavlja RO.

2.1.3 Osnovni pregled je obvezatni pregled kojem podliježe postojeći brod prigodom prvog upisa u upisnik Republike Hrvatske, prije početka stavljanja u službu i kada mu se po prvi put izdaju odgovarajuće statutarne isprave u ime Ministarstva.

2.1.4 Prilikom osnovnog pregleda RO mora izvršiti potpuni pregled broda te ukoliko je potrebno uključujući i ispitivanja strukture trupa, strojnog uređaja i opreme, kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi zahtjevi koji se odnose na pojedinu statutarnu ispravu i da je struktura trupa, strojni uređaj i oprema ispravna i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda.

Osnovnim pregledom mora se utvrditi:

.1 Da pregledane stavke odgovaraju postavljenim zahtjevima te da je njihovo stanje zadovoljavajuće s obzirom na namjenu broda i predviđeno područje plovidbe.

.2 Da je brod propisno održavan.

.3 Da na brodu u međuvremenu nisu provedene neodobrene preinake strukture, strojeva, opreme i uređaja.

.4 Da se na brodu nalaze sve primjenjive i zahtijevane isprave, upute, priručnici, planovi i knjige, knjige, planovi i upute.

Pri tome je moguće da se pregled određenih klasifikacijskih i statutarnih stavki obavlja istovremeno.

2.1.5 Prilikom obavljanja osnovnog pregleda RO se mora pridržavati postupka u svezi transfera klase kako je određeno IMO MSC-MEPC.5/Circ.2 (»Survey And Certification-Related Matters Guidelines For Administrations To Ensure The Adequacy Of Transfer Of Class-Related Matters Between Recognized Organizations (ROs)«).

2.1.6 U svrhu prvog upisa u upisnik brodovi moraju udovoljavati odredbama »Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj«. Dodatno, brodovi moraju udovoljavati i ovdje navedenim dodatnim zahtjevima.

2.1.7 Pregled ili provjera (osim provjere tehničke dokumentacije ili provjere projekta) u svrhu ovog dijela ovog Priloga, označava provjeru (koja se mora provesti na primjereni i odgovarajući način) sastavnih dijelova, sustava ili uređaja kako bi se utvrdila njihova dostatnost, izvedba i stanje te provjerilo postojanje bilo kakvih oštećenja, istrošenja ili grešaka.

Opseg ove provjere utvrđuje RO zavisno od vrsti pregleda koji se obavlja (npr. osnovni pregled, godišnji pregled, obnovni pregled) te stvarnog stanja održavanja broda i njegove opreme.

2.1.8 Ispitivanje, u svrhu ovog dijela ovog Priloga, označava funkcionalna ispitivanja pojedinog sustava ili uređaja kako bi se potvrdilo da isti zadovoljavajuće funkcionionira te da je primjerene izvedbe za namjeravanu uporabu.

2.2 OPSEG OSNOVNOG PREGLEDA

2.2.1 Ukoliko su postojeće statutarne isprave izdane od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do tada vijao (ili od strane priznate organizacije ako je tako ovlaštena od te pomorske uprave) valjane, a kada se osnovni pregled obavlja izvan dopuštenog vremenskog intervala pregleda za pojedinu ispravu, potrebno je obaviti osnovni pregled u slijedećem opsegu:

.1 U svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.2 U svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.3 U svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti radioopreme teretnog broda« potrebno je obaviti periodični pregled. Ukoliko se prilikom obavljanja osnovnog pregleda mijenja i kompanija, pregled treba obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

.4 U svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda« potrebno je obaviti pregled prema zahtjevima 2.2.1.2 i 2.2.1.3, te pregled opreme za spašavanje i opreme za gašenje požara. Ukoliko se prilikom obavljanja osnovnog pregleda mijenja i kompanija, pregled treba obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

.5 U svrhu izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o teretnoj liniji« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.6 U svrhu izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sprječavanju onečišćenja uljem« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.7 U svrhu izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sprječavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama« potrebno je obaviti obnovni pregled.

.8 U svrhu izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sprječavanju onečišćenja zraka« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.9 U svrhu izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju« potrebno je obaviti godišnji pregled.

.10 U svrhu izdavanja svjedodžbi u svezi ISM Kodeksa potrebno je obaviti pregled prema toč. 14.4 ISM Kodeksa.

.11 U svrhu izdavanja svjedodžbi u svezi ISPS Kodeksa potrebno je obaviti pregled prema toč. 19.4.2 ISPS Kodeksa.

.12 Za zahtjeve u svezi AFS Konvencija vidi Pravila, Prilog V. Odjeljak 5. – Pregledi postojećih brodova, 4.16.

.13 U svrhu izdavanja ostalih statutarnih svjedodžbi, izdanih sukladno međunarodnim pomorskim konvencijama, potrebno je obaviti godišnji pregled.

.14 U svrhu izdavanja statutarnih isprava za brodove u nacionalnoj plovidbi, kao i za brodove koji obavljaju međunarodna bruto tonaže manje od 500, potrebno je obaviti obnovni pregled.

2.2.2 Ukoliko su postojeće statutarne isprave izdane od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do tada vijao (ili od strane priznate organizacije ako je tako ovlaštena od te pomorske uprave) valjane, a kada se osnovni pregled obavlja unutar dopuštenog vremenskog intervala pregleda za pojedinu ispravu, potrebno je obaviti osnovni pregled u opsegu nekog od redovnih pregleda koji dospijeva za pojedinu statutarnu ispravu (obnovni ili međupregled ili periodični ili godišnji pregled), uz sljedeće izuzeće:

.1 Za »Svjedodžbu o sigurnosti radioopreme teretnog broda«, osnovni pregled potrebno je obaviti u opsegu periodičnog pregleda.

.2 Za brodove u nacionalnoj plovidbi, kao i za brodove koji obavljaju međunarodna putovanja bruto tonaže manje od 500, osnovni pregled potrebno je obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

2.2.3 Ukoliko su postojeće statutarne isprave izdane od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do tada vijao (ili od strane priznate organizacije ako je tako ovlaštena od te pomorske uprave) valjane, ali su prethodno obavljeni pregledi izvršeni u periodu unutar tri mjeseca prije datuma početka obavljanja osnovnog pregleda, potrebno je obaviti osnovni pregled u opsegu godišnjeg pregleda, uz slijedeća izuzeća:

.1 Za »Svjedodžbu o sigurnosti radioopreme teretnog broda«, osnovni pregled potrebno je obaviti u opsegu periodičnog pregleda.

.2 Za brodove u nacionalnoj plovidbi, kao i za brodove koji obavljaju međunarodna putovanja bruto tonaže manje od 500, osnovni pregled potrebno je obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

2.2.4 Ukoliko je valjanost postojećih statutarnih isprava izdanih od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do tada vijao istekla, ili su bez obzira na njihovu valjanost u ime pomorske uprave izdane o strane organizacije koja ne udovoljava zahtjevima Uredbe (EC) 391/2009, osnovni pregled u svrhu izdavanja svake pojedine svjedodžbe potrebno je obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

2.2.5 Tijekom osnovnog pregleda »Međunarodna svjedodžba o baždarenju« mora biti izdana što je prije moguće, ali ni u kom slučaju u periodu duljem od tri mjeseca nakon upisa broda u upisnik sukladno čl. 10(3) TMC Konvencije.

2.2.6 Prilikom obavljanja osnovnog pregleda brodova za rasuti teret s jednostrukom ili dvostrukom oplatom, odnosno tankera s jednostrukom ili dvostrukom oplatom na koje odnose zahtjevi Konvencije SOLAS, Pravilo XI-1/2 potrebno je uzeti u obzir odredbe ESP Kodeksa te klasifikacijskih pravila RO.

2.2.7 Prilikom obavljanja osnovnog pregleda moraju se i u obzir uzeti odredbe Uredbe (EC) 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. godine o transferu teretnih i putničkih brodova između upisnika unutar zajednice i povlačenje Uredbe Vijeća (EEC) br. 613/91.

2.2.8 Prilikom obavljanja osnovnog pregleda jahti primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

2.3 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

2.3.1 Kompanija (ili vlasnik) moraju u uputama, priručnicima, knjigama i planovima, kako su navedeni u Pravilima, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 7-1, provesti ispravak podataka o novoj državnoj pripadnosti i/ili novoj kompaniji te u opsegu koliko je primjenjivo moraju biti ovjereni od RO.

2.3.2 Za brodove u nacionalnoj plovidbi kompanija (ili vlasnik) mora osigurati slijedeću tehničku dokumentaciju koju mora dostaviti na odobrenje/uvid RO:

.1 Knjigu stabiliteta u neoštećenom stanju. Ista mora biti izrađena sukladno »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stablitet«.

.2 Popis i raspored opreme za spašavanje i sredstava za gašenje požara. Isti mora biti izrađen »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita«, odnosno sukladno »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

Vrsta i raspored pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju mora odgovarati zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«, odnosno zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju«.

Vrsta i raspored radioopreme mora odgovarati zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema«.

Vrsta i raspored opreme za sprječavanje onečišćenja uljem, smećem i sanitarnim otpadnim vodama mora udovoljavati zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

RO je dužan čuvati jednu kopiju odobrene/ovjerene tehničke dokumentacije.

2.4 OBAVLJANJE OSNOVNOG PREGLEDA

2.4.1 Osnovni pregled je potrebno obaviti u opsegu i na način kako je propisano u 2.2.

2.4.2 RO mora, u dogovoru s odgovornom osobom kompanije zaduženom za kontrolu ugradnje materijala koji sadrže azbest, tijekom obavljanja osnovnog pregleda u svrhu izdavanja »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« i »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda« provjeriti da li je materijal koji se koristi kao radni dio broda po »indikativnom popisu« proizvoda i koji je ugrađen u brod na ili nakon 1. srpnja 2012. godine dokumentiran potvrdom da isti ne sadržava azbest.

2.4.3 Prilikom promjene zastave broda potrebno je osigurati da se na odgovarajućim mjestima na brodu (uključivo i na brodicama za spašavanje, splavima, kolutovima, itd.) istakne nova državna pripadnost, ime, luka upisa, pozivni znak (zavisno gdje je i kako primjenjivo), a što je RO dužan provjeriti tijekom obavljanja osnovnog pregleda.

2.4.4 Prilikom promjene zastave broda, a prema IMO MSC.1/Circ.1257 (»Guidance On The Survey And Certification Of Compliance Of Ships With The Requirement To Transmit LRIT Information«), za postojeći »Conformance test report« se smatra da isti zadržava svoju valjanost samo ako ga je izdala neka od tvrtki ovlaštenih od strane Ministarstva.

U suprotnom potrebno je provesti novo ispitivanje od strane tvrtke ovlaštene od Ministarstva, koja po tom mora izdati novi »Conformance test report«, a što je RO dužan provjeriti tijekom obavljanja osnovnog pregleda.

2.4.5 U slučaju osnovnog pregleda broda koji u trenutku obavljanja osnovnog pregleda nije vijao zastavu neke od zemalja članica EU, RO mora prilikom pregleda utvrditi da li je pomorska oprema koja je ugrađena na brodu certificirana sukladno odredbama Pravila, Prilog III., Odjeljak 3. – Certifikacija proizvoda.

2.4.6 Uslužne tvrtke čije rezultate koristi RO prilikom donošenja odluka koje utječu na statutarnu certifikaciju tijekom osnovnog pregleda moraju udovoljavati zahtjevima Pravila, Prilog IV., Odjeljak 4. – Odobrenje uslužnih tvrtki.

2.5 IZDAVANJE STATUTARNIH SVJEDODŽBI

2.5.1 Prije završetka osnovnog pregleda, kada su ispunjeni svi neophodni preduvjeti, a u svrhu ishodovanja Upisnog lista vlasnik je dužan od Ministarstva ishoditi »Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis« zajedno s »Potvrdom o tehničkim podacima radi upisa«.

U gornjem postupku vlasnik je određene tehničke podatke dužan prethodno ishoditi od RO.

2.5.2 Po uspješno završenom osnovnom pregledu RO izdaje statutarne svjedodžbe i isprave sukladno popisu navedenom u Pravilima, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 6-1 i 7-1.

2.5.3 U svezi mogućeg izdavanja svjedodžbi o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od odredbi međunarodnih ili nacionalnih propisa vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.9.

2.5.4 Prilikom obavljanja osnovnog pregleda broda u međunarodnoj plovidbi RO smije po prvi put izdati statutarne isprave kojima se omogućuje komercijalna plovidba broda tek nakon što o takvoj namjeri pisanim putem obavijesti Ministarstvo i prema potrebi od Ministarstva ishoduje dodatne naputke, pri čemu RO mora osigurati Ministarstvu rok za očitovanje od tri dana.[19]() Sukladno čl. 10.5 Uredbe (EC) br. 391/2009, kako je dopunjena))

2.5.5 Prilikom izdavanja statutarnih isprava punog roka valjanosti potrebno je koliko je god to moguće prihvatiti ranije obavljene statutarne preglede i poštivati rokove valjanosti statutarnih isprava[20]() Samo u slučaju kada je brod imao valjane statutarne isprave)) ranije postavljene od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do sada vijao (ili od strane priznate organizacije ako je tako ovlaštena od te pomorske uprave), a čije je valjanost prestala zbog promjene zastave broda.

Isto ne mora biti poštivano u slučaju izdavanja statutarnih isprava za brodove u nacionalnoj plovidbi.

2.6 UTVRĐIVANJE TEHNIČKE PRIHVATLJIVOSTI

2.6.1 Osnovni zahtjevi

2.6.1.1 Osnovnom pregledu broda prethodi utvrđivanje tehničke prihvatljivosti i izdavanje Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis u odgovarajući upisnik Republike Hrvatske.

2.6.1.2 Uvjeti za utvrđivanje tehničke prihvatljivosti za pojedine vrste brodova navedeni su u »Naredbi o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj«, odnosno za:

.1 putničke brodove u međunarodnoj plovidbi;

.2 putničke brodove u nacionalnoj plovidbi;

.3 ro-ro putničke brodove;

.4 brze putničke brodove koji udovoljavaju zahtjevima HCS Kodeksa;

.5 teretne brodove (brodovi za rasuti teret, tankeri, brodovi za opći teret, plutajući objekti za proizvodnju i skladištenje tekućih tereta (FPSO), plutajući objekti za skladištenje tekućih tereta (FSU), ostale vrste teretnih brodova);

.6 pokretne odobalne objekte koji udovoljavaju zahtjevima MODU Kodeksa;

.7 ribarske brodove;

.8 ostale vrsti brodova.

2.6.1.3 Za brodove za koje se utvrdi da nisu tehnički prihvatljivi ili da nisu tehnički prihvatljivi za određenu namjenu, Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti se neće moći izdati, a RO neće moći prihvatiti zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda.

2.6.2 Posebni dodatni zahtjevi za sve brodove

2.6.2.1 Brodovi koji obavljaju međunarodna putovanja čija je duljina veća ili jednaka od 24 metra i više, u »Međunarodnoj svjedodžbi o teretnoj liniji« moraju biti naznačeni kao »novi brod«.

2.6.3 Posebni dodatni zahtjevi za putničke brodove

2.6.3.1 Putnički brod, bez obzira na veličinu i područje plovidbe, čiji je trup izrađen od, ili je obložen vlaknima ojačanim poliesterom, ili je izrađen od ukočenog drva, mora imati Svjedodžbu o klasi izdanu od strane priznatog klasifikacijskog društva (vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 2.1.29).

2.6.3.2 Brod za kojeg se zahtijeva tehnička prihvatljivost u svrhu obavljanja linijskog i povremenog obalnog prometa mora od strane pomorske uprave čiju je zastavu vijao imati izdanu »Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda« izdanu za klasu »D« (sukladno Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi) za putovanja u području plovidbe 6 ili 7 (prema »Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova«).

2.6.3.3 Za putovanja u području plovidbe 5 ili za dužobalnu plovidbu brod mora imati izdanu »Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda« izdanu za klasu »C« (sukladno Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi).

2.6.3.4 Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.4 Posebni dodatni zahtjevi za tankere

2.6.4.1 Tankeri bruto tonaže 150 i više moraju udovoljavati zahtjevima Konvencije MARPOL.

2.6.4.2 Tankeri čija je duljina veća ili jednaka od 24 metra moraju udovoljavati zahtjevima LLC Konvencije.

2.6.4.3 Opseg primjene i udovoljavanja Konvenciji SOLAS za tankere bruto tonaže 500 i više u nacionalnoj plovidbi odrediti će Ministarstvo na preporuku RO temeljem pojedinačnog razmatranja.

2.6.4.4 Opseg primjene i udovoljavanja međunarodnim pomorskim konvencijama na tankere čija je bruto tonaža ili duljina manja od onih određenih pojedinom konvencijom (tj. bruto tonaža manja od 500 (SOLAS), bruto tonaža manja od 150 (MARPOL), duljina manja od 24 metra (LLC)), odrediti će Ministarstvo na preporuku RO temeljem pojedinačnog razmatranja.

2.6.4.5 Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.5 Posebni dodatni zahtjevi za brodove za opskrbu

Primjenjuju se zahtjevi OSV Kodeksa te IMO Rez. A.1120(30) »Guidelines for the transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquid substances in bulk in offshore support vessels«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.6 Posebni dodatni zahtjevi za ribarske brodove

Brodovi – tvornice za preradu ribe, bruto tonaže 500 i više moraju udovoljavati zahtjevima SPS Kodeks ili SPS Kodeksu 2008.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.7 Posebni dodatni zahtjevi za FSRU

U smislu primjene u »Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj« za plutajuće objekte za skladištenje i ponovno ukapljivanje plina (FSRU) primjenjuju se zahtjevi iz 2.6.1.2.5.

Dodatno, primjenjuju se odgovarajuće odredbe FSI Okružnice CIRC-MMPI-010, »Safety, security and environmental protection provisions to Croatian flagged FSRUs and non-Croatian flagged FSRUs while operating in waters under jurisdiction of the Republic of Croatia«.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.8 Posebni dodatni zahtjevi za putničke podmornice

Putničke podmornice kako su definirane IMO Smjernicama MSC/Circ.981 (»Guidelines for the design, construction and operation of passenger submersible craft«) s izmjenama odobrenim MSC/Circ.1125 moraju udovoljavati zahtjevima predmetnih IMO Smjernica, te kao dokaz o udovoljavanja istom moraju imati valjanu Svjedodžbu o sigurnosti putničke podmornice (»Safety Compliance Certificate for Passenger Submersible Craft«), izdanu od strane pomorske uprave čiju je zastavu brod do sada vijao, ili od strane priznate organizacije ako je tako ovlaštena od te pomorske uprave.

Dodatno gornjem u trenutku prijavljivanja osnovnog pregleda moraju imati i valjanu Svjedodžbu o klasi izdanu od strane priznatog klasifikacijskog društva.

Kompanija koja upravlja putničkim podmornicama, mora imati uspostavljen u sustav upravljanja sigurnošću, kojim kroz odgovarajuće postupke, mora imati propisan i uspostavljen način korištenja, kako tijekom redovne uporabe, tako i u slučaju izvanrednih događaja. Tijekom redovnih statutarnih pregleda potrebno je uključiti i prosudbu učinkovitosti rada sustava.

Posebne dodatne tehničke uvjete kojima putničke podmornice moraju udovoljavati utvrditi će Ministarstvo u suradnji s RO.

Posebne dodatne uvjete u svezi obuke, osposobljenosti i broju članova posade na putničkim podmornicama utvrditi će Ministarstvo.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.9 Posebni dodatni zahtjevi za ekranoplane (WIG)

Ekranoplani (»Wing-in-Ground Craft«, WIG) kako su definirani IMO Smjernicama MSC.1/Circ.1592 (»Guidelines for Wing-in-ground Craft«) moraju udovoljavati zahtjevima predmetnih IMO Smjernica.

Posebne dodatne tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati ekranoplani utvrditi će Ministarstvo u suradnji s RO.

Posebne dodatne uvjete u svezi obuke, osposobljenosti i broju članova posade na ekranoplanima utvrditi će Ministarstvo.

Dodatno je potrebno udovoljiti i odgovarajućim zahtjevima pravila za klasifikaciju RO.

2.6.10 Posebni dodatni zahtjevi za ostale vrste brodova

Ministarstvo, prema potrebi u suradnji s RO, zadržava pravo utvrditi posebne dodatne uvjete za vrste brodova koje nisu obuhvaćene gornjim.

3. PREGLED NOVONABAVLJENOG POSTOJEĆEG BRODA U SVRHU OBAVLJANJA JEDNOG PUTOVANJA

3.1 U slučaju nabavke postojećeg broda koji plovi u nacionalnoj plovidbi neke druge države, a za kojeg se traži prigodni pregled u svrhu izdavanja svjedodžbi za jedno nekomercijalno međunarodno putovanje (putovanje u tranzitu) od luke preuzimanja broda do luka Republike Hrvatske gdje bi se dovršio osnovni pregled u svrhu izdavanja svjedodžbi za plovidbu u nacionalnoj plovidbi potrebno je da kompanija (ili vlasnik) dostavi zahtjev RO koji mora sadržavati:

.1 zahtjev za prigodni pregled broda s terminom i mjestom pregleda;

.2 zahtjev za izdavanje »Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti za prvi upis« zajedno s »Potvrdom o tehničkim podacima radi upisa« u svrhu privremenog upisa broda;

.3 dokumentaciju broda, uključujući sve postojeće svjedodžbe i isprave (s pripadnim zapisima);

.4 izvještaje o prethodno obavljenim pregledima;

.5 izvadak iz postojeće knjige trima i stabiliteta s opisanim stanjima krcanja koja će biti primjenjiva tijekom plovidbe, te podacima o postojećim otvorima i zatvorima na trupu i palubi;

.6 podatke o privremenim izvedbama na brodu i/ili dodatnoj opremi koja se namjerava ugraditi na brod (npr. privremeno zatvaranje postojećih pramčanih rampi, prozora, vidnika, ugradnja dodatne opreme za spašavanje, ugradnja dodatne radioopreme, ugradnja dodatnih pomagala za navigaciju i sl.);

.7 plan putovanja s navedenim lukama u koje će brod uploviti za nadopunu goriva i/ili zaliha (SOLAS, Pog. V., Pravilo 34 i IMO Rez. A.893(21) (»Guidance for Voyage Planning«)).

3.2 RO treba razmotriti dostavljeni plan putovanja te s obzirom na trenutne značajke broda, razinu opreme, područje plovidbe, područje dohvata obalnih radio postaja na predviđenoj ruti putovanja (u svrhu utvrđivanja potrebne radio opreme s obzirom s GMDSS morska područja na predviđenoj ruti) treba utvrditi da li je planirano putovanje provedivo ili brod zbog tehničkih ograničenja isto nije u mogućnosti obaviti vlastitim porivom.

Pri tome je potrebno uzeti u obzir i značajke broda s obzirom na primjenjive zahtjeve međunarodnih pomorskih Konvencija i Kodeksa te utvrditi potrebu za izdavanjem svjedodžbi o oslobađanju, uz možebitna ograničenja koja proizlaze iz tehničkih karakteristika broda (maksimalno dozvoljeno udaljavanje od obale ili luke pribježišta, maksimalno dozvoljeno stanje mora, i sl.).

3.3 U dogovoru s Ministarstvom RO obavlja prigodni pregled i izdaje statutarne svjedodžbe i isprave sukladno popisu navedenom u Pravilima, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, Tablica 6-1 i 7-1.

3.4 U svezi mogućeg izdavanja svjedodžbi o oslobađanju, izuzeću ili odstupanju od odredbi međunarodnih propisa prilikom obavljanja ovog putovanja vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.6.

PRILOG III.

ODJELJAK 3. – CERTIFIKACIJA PROIZVODA

1 OPĆENITO

1.1 Ovim Prilogom propisuju se zahtjevi u svezi sa statutarnom certifikacijom opreme namijenjenom za ugradnju na brodove hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi.

1.2 U svezi zahtjeva za statutarnom certifikacijom opreme vidi »Pravilnik o pomorskoj opremi« i provedbeni akt iz čl. 35(2) Direktive 2014/90/EU o utvrđivanju zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te ispitnih normi za pomorsku opremu.

1.3. Statutarna oprema kojom brodovi hrvatske državne pripadnosti moraju biti opremljeni sukladno međunarodnim konvencijama, moraju udovoljavati zahtjevima iz toč. 1.2 i to glede:

.1 sredstava za spašavanje;

.2 sprječavanja onečišćenja morskog okoliša;

.3 opreme za zaštitu od požara;

.4 pomagala za navigaciju;

.5 radiokomunikacijske opreme;

.6 opreme zahtijevane Konvencijom COLREG 72;

.7 sigurnosne opreme za brodove za rasuti teret;

.8 opreme u skladu s Konvencijom SOLAS, Pog. II-1.

1.4 Dodatno, određeni proizvodi koji nisu navedeni u provedbenom akta iz čl. 35(2) Direktive 2014/90/EU moraju udovoljavati zahtjevima RO.

1.5 Sva statutarna oprema koja se ugrađuje na brodove, ili kojom se opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti, i koja je navedena u provedbenom akta iz čl. 35(2) Direktive 2014/90/EU, mora udovoljiti zahtjevima »Pravilnika o pomorskoj opremi«.

1.6 Prilikom postupka prvog upisa novog broda u upisnik brodova, neovisno o zastavi koju je brod do tada vijao, ako taj brod nije bio upisan u upisnik brodova države članice EZ, potrebno je poštivati sljedeće zahtjeve:

.1 Ministarstvo će neposredno, ili putem RO obaviti pregled opreme ugrađene na brodu.

.2 Ovim pregledom opreme utvrđuje se da li je stanje i potpunost opreme, navedene u provedbenom aktu iz čl. 35(2) Direktive 2014/90/EU, u skladu sa statutarnim svjedodžbama, kao i da li je oprema označena znakom sukladnosti, odnosno, u slučaju da nije označena, da li se ista može smatrati jednakovrijednoj opremi koja je tipno odobrena sukladno zahtjevima »Pravilnika o pomorskoj opremi«.

.3 U slučaju da oprema nije označena znakom sukladnosti, a utvrđeno je da se ne može smatrati jednakovrijednom, ista mora biti zamijenjena. U tu svrhu Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti kompaniju ili vlasnika da oprema mora biti zamijenjena.

.4 Ako se utvrdi da se oprema može smatrati jednakovrijednom Ministarstvo će izdati potvrdu o prihvaćanju opreme na kojoj moraju biti navedena ograničenja u svezi korištenja opreme, ako postoje. Takva potvrda mora se stalno nalaziti na brodu.

.5 U slučaju radioopreme mora se provjeriti da je ista sukladna zahtjevima vezanim uz radiofrekvencijski spektar.

.6 Neovisno o gore navedenom, u slučaju kada se oprema mora zamijeniti u luci izvan EZ te kako bi se izbjeglo kašnjenje broda i veliki troškovi zbog duljine trajanja postupka, Ministarstvo može dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod opreme koja ne udovoljava zahtjevima.

PRILOG IV.

ODJELJAK 4. – ODOBRENJE USLUŽNIH TVRTKI

1 OPĆENITO

1.1 Ovim Prilogom propisuju se zahtjevi u svezi odobrenja uslužnih tvrtki koje na zahtjev i u ime kompanije ili vlasnika pružaju usluge kao što su mjerenja i ispitivanja i održavanja sigurnosnih sustava i opreme, a čije rezultate koristi priznata organizacija (RO) prilikom donošenja odluka koje utječu na statutarnu certifikaciju brodova hrvatske državne pripadnosti.

Osim uslužnih tvrtki direktno priznatih od RO mogu se prihvatiti i usluge od uslužnih tvrtki koje su priznate od strane drugog priznatog klasifikacijskog društva (vidjeti Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 2.1.29).

Dodatno, ali samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva moguće je prihvatiti usluge uslužnih tvrtki koje su odobrene direktno od neke pomorske uprave, potpisnice Konvencije SOLAS (uobičajeno od strane pomorske uprave zemlje na čijem se teritoriju uslužna tvrtka nalazi). U tom slučaju RO se mora prethodno uvjeriti kako takva tvrtka ispunjava sve propisane zahtjeve te da posjeduje valjano ovlaštenje od strane proizvođača (ako je potrebito).

U svrhu odgovornosti RO prema Ministarstvu, usluge obavljene od strane uslužnih tvrtki smatraju se dijelom usluga RO i podložni su zahtjevima kojima RO mora udovoljavati prema RO Kodeksu, IMO Rez. MSC.349(92) i IMO Rez. MEPC.237(65).

1.2 Dolje navedene uslužne tvrtke podložne su odobrenju RO:

Statutarne usluge

.1 Tvrtke koje se bave servisiranjem samonapuhujućih splavi za spašavanje, prsluka za spašavanje, hidrostatskih kopči za otpuštanje i samonapuhujućih brodica za prikupljanje.

.2 Tvrtke koje se bave pregledima i ispitivanjem radiouređaja.

.3 Tvrtke koje se bave pregledima i održavanjem samostalnih naprava za disanje.

.4 Tvrtke koje se bave godišnjim ispitivanjima funkcionalnosti VDR-a i S-VDR-a.

.5 Tvrtke koje se bave mjerenjem nivoa pritiska zvučnog signala brodskog razglasa i zvuka brodskog općeg alarma.

.6 Tvrtke koje se bave pregledom sustava nisko postavljene rasvjete za nužnost i sustav usmjeravanja evakuaciju (LLL) koji koriste foto-luminiscentne materijale.

.7 Tvrtke koje se bave servisiranjem i održavanjem brodica za spašavanje, uređaja za spuštanje, uređaja za otpuštanje pod opterećenjem i uređaja za automatsko otpuštanje plovila za preživljavanje koja se spuštaju uz pomoć soha.

.8 Tvrtke koje se bave pregledima i ispitivanjima funkcionalnosti AIS-a.

Statutarne/klasifikacijske usluge

.1 Tvrtke koje se bave mjerenjem debljina elemenata brodske strukture na brodovima i pokretnim odobalnim objektima, isključujući:

(a) ESP brodove bruto tonaže manje od 500, i

(b) ribarske brodove.

.2 Tvrtke koje se bave pregledima podvodnog dijela trupa brodova i pokretnih odobalnih objekata u vodi, bilo upotrebom ronilaca ili daljinski upravljanih ronilica (ROV).

.3 Tvrtke koje se bave pregledima i održavanjem protupožarnih sustava i opreme.

.4 Tvrtke koje se bave ispitivanjem vodonepropusnosti poklopaca grotala skladišta tereta opremom za ultrazvučno ispitivanje.

.5 Tvrtke koje se bave mjerenjem buke na brodovima.

.6 Pregledi pramčanih, krmenih, bočnih i unutarnjih vrata na ro-ro brodovima.

.7 Tvrtke koje se bave ispitivanjem zaštitnog premaza balastnih tankova i dvoboka brodova za rasuti teret i tankera za ulje u skladu s IMO Rez. MSC.215(82) (»Performance Standard for protective Coating for Dedicated Seawater ballast Tanks in all Types of Ships and Double-Side Skin Spaces of Bulk Carriers (PSPC)«) i IACS UI SC223 (»For Application of SOLAS Regulation II-1/3-2 Performance Standard for Protective Coating (PSPC) for Dedicated Seawater Ballast Tanks in All Types of Bulk Carriers, adopted by Resolution MSC.215(82)«) i/ili IMO Rez. MSC.288(87), kako je dopunjena (»Performance Standard For Protective Coatings For Cargo Oil Tanks Of Crude Oil Tankers«).

.8 Tvrtke koje se bave ispitivanjem nepropusnosti primarnih i sekundarnih barijera na brodovima za prijevoz ukapljenog plina s membranskim tankovima tereta na brodovima u službi.

.9 Tvrtke koje koriste sustav za obavljanje pregleda daljinski upravljanim uređajima (»Remote Inspection Techniques, RIT«), kao alternativu za pregled izbliza elemenata strukture brodova i pokretnih odobalnih objekata.

1.3 Dodatno navedenom u 1.2 sljedeće uslužne tvrtke podložne su odobrenju RO:

.1 Tvrtke koje se bave izvođenjem zavarivačkih radova na zavarivanju čeličnih brodskih konstrukcija.

.2 Tvrtke koje se bave izvođenjem radova na zavarivanju aluminijskih brodskih konstrukcija.

.3 Tvrtke koje se bave izvođenjem radova na brodskim konstrukcijama iz vlaknima ojačanog poliestera.

.4 Tvrtke koje se bave mjerenjem debljina elemenata brodske strukture na ESP brodovima bruto tonaže manje od 500 i ribarskim brodovima te ostalim pomorskim objektima u nacionalnoj plovidbi.

2 OPĆI UVJETI ZA ODOBRENJE USLUŽNIH TVRTKI

2.1 U svrhu ishodovanja odobrenja od strane RO uslužne tvrtke moraju ispunjavati uvjete RO (za detaljne uvjete vidi pravila za klasifikaciju RO).

2.2 RO mora održavati popis uslužnih tvrtki koji mora biti javno dostupan.

PRILOG V.

ODJELJAK 5. – PREGLEDI POSTOJEĆIH BRODOVA

1 PRIMJENA

1.1 Ovim Prilogom propisuju se zahtjevi koji se primjenjuju prilikom pregleda postojećih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti (u daljnjem tekstu: brodovi).

1.2 Prilikom obavljanja pregleda postojećih jahti primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti«.

1.3 Prilikom obavljanja pregleda postojećih ribarskih brodova primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova«.

1.4 Prilikom obavljanja pregleda postojećih brodova izrađenih drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala primjenjuju se zahtjevi navedeni u »Pravilima za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala«.

1.5 Za zahtjeve u svezi ISM Kodeksa vidi Pravila, Prilog. VI., Odjeljak 6. – Sustav upravljanja sigurnošću.

1.6 Za zahtjeve u svezi recikliranja brodova vidi Pravila, Prilog VII., Odjeljak 7. – Recikliranje brodova.

1.7 Za zahtjeve u svezi ISPS Kodeksa vidi »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sigurnosna zaštita broda«.

1.8 Pregledi se obavljaju na zahtjev kompanije (ili vlasnika).

1.9 Kompanija (ili vlasnik) odgovorna je za organizaciju pregleda u propisanim rokovima te za održavanje valjanosti statutarnih svjedodžbi izdanih od strane RO. Kompanija (ili vlasnik) mora osigurati uvjete za obavljanje pregleda.

1.10 Dodatno ovdje navedenim statutarnim zahtjevima potrebno je udovoljiti pravilima za klasifikaciju RO glede:

.1 strukture i čvrstoće elemenata trupa te cjelovite vodonepropusnosti trupa i njegovih privjesaka;

.2 opreme trupa;

.3 sigurnosti i pouzdanosti strojnog uređaja, porivnog sustava i sustava upravljanja te ostale opreme i uređaja koji služe za održavanje osnovnih uvjeta na brodu;

.4 električne opreme i automatike strojnog uređaja (ako je ugrađena).

U tom smislu vidjeti zahtjeve iz Pravila, Prilog I. – Odjeljak 1. – Općenito, 1.2.6 i 1.2.8.

Pri tome je moguće da se pregled određenih klasifikacijskih i statutarnih stavki obavlja istovremeno.

1.11 Pregled ili provjera (osim provjere tehničke dokumentacije ili provjere projekta) u svrhu ovog dijela ovog Priloga, označava provjeru (koja se mora provesti na primjereni i odgovarajući način) sastavnih dijelova, sustava ili uređaja kako bi se utvrdila njihova dostatnost, izvedba i stanje te provjerilo postojanje bilo kakvih oštećenja, istrošenja ili grešaka.

Opseg ove provjere utvrđuje RO zavisno od vrsti pregleda koji se obavlja (npr. osnovni pregled, godišnji pregled, obnovni pregled) te stvarnog stanja održavanja broda i njegove opreme.

1.12 Ispitivanje, u svrhu ovog dijela ovog Priloga, označava funkcionalna ispitivanja pojedinog sustava ili uređaja kako bi se potvrdilo da isti zadovoljavajuće funkcionira te da je primjerene izvedbe za namjeravanu uporabu.

2 VRSTE PREGLEDA

Redovni pregledi su obvezni pregledi kojima podliježu postojeći brodovi u vremenskim razmacima propisanim za svaku pojedinu statutarnu svjedodžbu. Prema IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, određene su sljedeće vrste pregleda:

2.1 OSNOVNI PREGLED

2.1.1 Za definiciju i zahtjeve u svezi osnovnog pregleda postojećih brodova prigodom prvog upisa u upisnik Republike Hrvatske vidjeti Pravila, Prilog II. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, poglavlje 2.

2.1.2 U slučaju postojećeg broda koji je već upisan u upisnik brodova Republike Hrvatske i kojem se po prvi put izdaju statutarne svjedodžbe kao posljedica novih zahtjeva međunarodnih ugovornih dokumenata Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Međunarodne organizacije rada (ILO), Europske Unije ili nacionalnog zakonodavstva također je potrebno obaviti osnovni pregled.

U sklopu zahtjeva za osnovni pregled kompanija (ili vlasnik) je dužna osigurati i dostaviti na odobrenje odgovarajuću tehničku dokumentaciju (kako je npr. određena IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, vidjeti Pravila, Prilog II., Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 1.2.1.3), zajedno s osnovnim podacima o brodu, možebitnim zahtjevom za izuzećem ili odstupanjem te posebnim uvjetima.

U tom slučaju osnovni pregled potrebno je obaviti kako slijedi:

.1 Pregledati nacrte, specifikacije, proračune i ostalu tehničku dokumentaciju kako bi se utvrdilo da struktura trupa, strojni uređaj i oprema zadovoljavaju zahtjeve za izdavanje predmetne statutarne svjedodžbe koja se izdaje.

.2 Pregledati, u opsegu koliko je primjenjivo, strukturu, strojni uređaj i opremu kako bi se utvrdilo da su upotrijebljeni materijali, dimenzije i izvedba strukture te ugrađeni uređaji i oprema, u skladu s odobrenim nacrtima, specifikacijama, proračunima i ostalom tehničkom dokumentacijom. Pri tome je također potrebno provjeriti da li je kvaliteta izvedenih radova i ugradnje opreme i uređaja u potpunosti zadovoljavajuća (kako je npr. određeno IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, vidjeti Pravila, Prilog II., Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 1.2.44).

.3 Provjeriti da li se na brodu nalaze sve isprave, upute, priručnici, planovi i knjige, zavisno o predmetnoj statutarnoj svjedodžbi koja se izdaje (kako je npr. određeno IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, vidjeti Pravila, Prilog II., Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 1.2.44).

2.2 REDOVNI PREGLEDI

Godišnji pregled

Godišnji pregled je opći pregled stavki koje se odnose na pojedinu statutarnu svjedodžbu, u svrhu utvrđivanja da li se iste održavaju i ostaju u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda. Po uspješnom završetku godišnjeg pregleda postojeće statutarne svjedodžbe se ovjeravaju.

Godišnji pregled se može obaviti u periodu od 3 mjeseca prije do 3 mjeseca nakon svake godišnjice dospijeća pregleda odnosne statutarne svjedodžbe.

Kod godišnjeg pregleda teretnog uređaja isti se mora obaviti ne kasnije od 12 mjeseci od datuma obavljanja prethodnog godišnjeg ili obnovnog pregleda.

Općenito, godišnji pregled je potrebno obaviti kako slijedi:

.1 pregled valjanosti svjedodžbi;

.2 vizualni pregled broda i njegove opreme u dovoljnom opsegu, uz obavljanje odgovarajućih ispitivanja, a kako bi se potvrdilo da je brod ispravno i redovno održavan;

.3 vizualni pregled kako bi se utvrdilo da na brodu i na njegovoj opremi nisu rađene nikakve neovlaštene izmjene; i

.4 u slučaju da se tijekom pregleda utvrdi bilo kakva sumnja kako u svezi održavanja, tako i stanja broda ili njegove opreme treba obaviti dodatne preglede i ispitivanja u opsegu koji se smatraju potrebnim.

Opseg pregleda dan je u ovom Prilogu zasebno za svaku statutarnu svjedodžbu, uzimajući u obzir da temeljitost i strogost pregleda zavisi o stanju pojedinog broda i njegove opreme.

Za vremenske intervale obavljanja godišnjih pregleda po pojedinim statutarnim svjedodžbama vidi tablicu 5.1 i 5.2.

Međupregled

Međupregled je pregled određenih stavki koje se odnose na pojedinu statutarnu svjedodžbu, u svrhu utvrđivanja da li su iste ispravne i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda. Po uspješnom završetku međupregleda postojeće statutarne svjedodžbe se ovjeravaju.

Međupregled se može obaviti u periodu od 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon druge godišnjice dospijeća pregleda odnosne statutarne svjedodžbe, ili u periodu od 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon treće godišnjice dospijeća pregleda odnosne statutarne svjedodžbe, a umjesto jednog od godišnjih pregleda.

Kod utvrđivanja stavki za pregled trupa i strojnog uređaja potrebno je uzeti u obzir i shemu postupnog pregleda u slučaju da je ista primijenjena od strane RO prilikom klasifikacijskih pregleda.

Za vremenske intervale obavljanja međupregleda po pojedinim statutarnim svjedodžbama vidi tablicu 5.1 i 5.2.

Periodični pregled

Periodični pregled je pregled stavki koje se odnose na pojedinu statutarnu svjedodžbu, u svrhu utvrđivanja da li su iste ispravne i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda.

Dodatno, tijekom periodičnog pregleda potrebno je provjeriti da li se na brodu nalaze sve svjedodžbe, upute, priručnici, planovi i knjige, sve zavisno o izdanim statutarnim svjedodžbama (za popis vidi Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 7.).

Periodični pregled za »Svjedodžbu o sigurnosti opreme teretnog broda« može se obaviti u periodu od 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon druge godišnjice dospijeća pregleda svjedodžbe, ili u periodu od 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon treće godišnjice dospijeća pregleda svjedodžbe, a umjesto jednog od godišnjih pregleda.

Periodični pregled za »Svjedodžbu o sigurnosti radioopreme teretnog broda« može se obaviti u periodu od 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon godišnjice dospijeća pregleda.

Za vremenske intervale obavljanja godišnjih pregleda po pojedinim statutarnim svjedodžbama vidi tablicu 5.1 i 5.2.

Obnovni pregled

Obnovni pregled je istovjetan periodičnom pregledu s time da se po završetku obnovnog pregleda izdaju nove statutarne svjedodžbe.

Dodatno, tijekom obnovnog pregleda potrebno je provjeriti da li se na brodu nalaze sve svjedodžbe, upute, priručnici, planovi i knjige, sve zavisno o izdanim statutarnim svjedodžbama (za popis vidi Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 7.).

Obnovni pregled se mora obaviti prije datuma isteka valjanosti odnosne statutarne svjedodžbe i može se obaviti u periodu od 3 mjeseca prije pete godišnjice dospijeća svjedodžbe.

Obnovni pregled za »Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« može se započeti na četvrtu godišnjicu dospijeća pregleda i trajati sljedeću godinu dana pod uvjetom njegovog završetka na petu godišnjicu pregleda. U tom slučaju stavke pregledane tijekom četvrtog godišnjeg pregleda ne mogu se priznati kao stavke vezane uz obavljanje obnovnog pregleda.

Za vremenske intervale obavljanja godišnjih pregleda po pojedinim statutarnim svjedodžbama vidi tablicu 5.1 i 5.2.

Pregled podvodnog dijela trupa

Pregled podvodnog dijela trupa je pregled podvodnog dijela trupa broda i pripadnih stavki[21]() Prema SOLAS 74/88, Pravilo I/10(b)(v) pod pripadnim stavkama smatraju se one stavke koje su dostupne za pregled isključivo kada je brod u suhom doku ili tijekom obavljanja pregleda podvodnog dijela trupa po roniocu. Za tankere za ulje, tankere za kemikalije i brodove za prijevoz ukapljenog plina ovo podrazumijeva da brodovi moraju biti posebno pripremljeni, npr. očišćeni i otplinjeni. U tom slučaju pregled stavki kao što je unutarnji pregled tankova balasta i terete, kako je zahtijevan kod međupregleda za »Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda«, može se obaviti istovremeno.)) u svrhu utvrđivanja da li su iste ispravne i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda.

Za zahtjeve i vremenske intervale za pregled podvodnog dijela trupa vidi 2.4.

2.3 POSTUPNI PREGLEDI

2.3.1 Kod utvrđivanja stavki za trupa i strojnog uređaja potrebno je uzeti u obzir i shemu postupnog pregleda u slučaju da je ista primijenjena od strane RO prilikom klasifikacijskih pregleda.

2.4 PREGLED PODVODNOG DIJELA TRUPA

2.4.1 Brodovi u međunarodnoj plovidbi, teretni brodovi

2.4.1.1 Kod svih čeličnih teretnih brodova pregled podvodnog dijela trupa obavlja se najmanje dva puta u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« (vidi Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 2.1.1), osim ako nisu primijenjene odredbe SOLAS 74/88, Pravilo I/14(e) ili (f) (vidi Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.4.1.1).

Jedan od ta dva pregleda mora se obaviti na ili nakon četvrte godišnjice dospijeća »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« u sklopu obnovnog pregleda. U slučaju da je valjanost »Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda« produljena temeljem odredbi SOLAS 74/88, Pravilo I/14(e) ili (f), moguće je i produljenje petogodišnje učestalosti pregleda kako bi se isti uskladio s valjanošću predmetne Svjedodžbe. Ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 36 mjeseci.

2.4.1.2 Pregled podvodnog dijela trupa na suhom i pregled pripadnih obuhvaća pregled u svrhu utvrđivanja da li su iste ispravne i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda[22]() Vidjeti zahtjeve IMO smjernica za planiranje pregleda podvodnog dijela trupa na suhom za brodove na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP) (IMO MCS.1/Circ.1223 »Gudielines for pre-planning of surveys in dry dock of ships which are not subject to enhanced programme of inspection«).)).

Pregled podvodnog dijela trupa uobičajeno se obavlja kada se brod nalazi na suhom (suhom doku, navozu ili sl.).

Bez obzira na ranije navedeno, na zahtjev kompanije (vlasnika) može se razmotriti obavljanje svakog drugog pregleda podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi (pregled podvodnog dijela trupa u vodi ne može se obaviti u sklopu obnovnog pregleda).

Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa u vodi posebnu pažnju potrebno je obratiti na brodove starosti 15 godina ili više, pri tome isključujući mogućnost ovakve vrsti pregleda za brodove za rasuti teret i tankere na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP).

Pregled podvodnog dijela trupa brodova za rasuti teret i tankera na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP), starosti 15 godina i više, mora se obaviti na suhom.

Pregled podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi smije se obaviti samo ako su za to ispunjeni svi potrebni uvjeti i od strane uslužne tvrtke od odobrene RO, koja za isto posjeduje odgovarajuću opremu i obučene zaposlenike[23]() Prilikom obavljnja pregleda podvodnog dijela trupa u vodi primjenjuju se uvjeti i zahtjevi klasifikacijskih pravila RO.)).

Za brodove na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP), primjenjuju se zahtjevi toč. 2.2.2 [24]() »2.2.2 Za brodove starosti 15 godina i više, pregled podvodnog dijela trupa mora biti obavljen na suhom. Za brodove starosti manje od 15 godina, moguće je obaviti alternativni pregled podvodnog dijela trupa dok je brod u vodi, pod uvjetom da se isti ne obavlja u sklopu obnovnog pregleda. Pregled podvodnog dijela trupa u vodi smije se obaviti samo ako su za to ispunjeni svi potrebni uvjeti i od strane uslužne tvrtke od odobrene RO, koja za isto posjeduje odgovarajuću opremu i obučene zaposlenike«.)) odnosnog dijela Priloga A ili B, Međunarodnog Kodeksa o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, 2011 (2011 ESP Kodeks), kako je usvojen IMO Rez. A.1049(27), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

2.4.1.3 U slučajevima kada se pregled podvodnog dijela trupa ne obavi prije datuma dospijeća pregleda vidjeti zahtjeve iz Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.5.1 (»izvanredne okolnosti«).

2.4.1.4 Općenito uzevši ovdje navedeni zahtjevi primjenjuju se i na tehničke plovne objekte.

2.4.2 Brodovi u međunarodnoj plovidbi, putnički brodovi

2.4.2.1 Kod svih čeličnih putničkih brodova pregled podvodnog dijela trupa na suhom obavlja se najmanje dva puta u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Međunarodne svjedodžbe o teretnoj liniji«. Ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 36 mjeseci.

2.4.2.2 Bez obzira na zahtjeve navedene u 2.4.2.1, za sve putničke brodove, osim za ro-ro putničke brodove, može se prihvatiti obavljanje pregleda podvodnog dijela trupa na suhom najmanje jednom[25]() Vidjeti zahtjeve IMO smjernica za planiranje pregleda podvodnog dijela trupa u vodi umjesto pregleda podvodnog dijela trupa na suhom za putničke brodove (izuzev ro-ro putničkih brodova) (IMO MCS.1/Circ.1348 »Gudielines for the assessment of technical provisions for the performance of an in-water survey in lieu of bottom inspection in dry-dock to permit one dry-dock examination in any five-year period for passenger ships other than ro-ro passenger ships«).)) u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Međunarodne svjedodžbe o teretnoj liniji«. Ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 60 mjeseci.

2.4.2.3 Pregled podvodnog dijela trupa u sklopu obnovnog pregleda »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda« za koji se ne zahtijeva pregled podvodnog dijela trupa na suhom može se obaviti dok je brod u vodi (po roniocu).

Pregled podvodnog dijela trupa, bez obzira na način obavljanja pregleda, mora biti obavljen u vremenskom periodu obnovnog pregleda »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda« (tj. u periodu od tri mjeseca prije datuma isteka valjanosti predmetne Svjedodžbe).

Dodatno, pregled podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi smije se obaviti samo ako su za to ispunjeni svi potrebni uvjeti i od strane uslužne tvrtke od odobrene RO, koja za isto posjeduje odgovarajuću opremu i obučene zaposlenike.

Tijekom obavljanje pregleda podvodnog dijela trupa dok je brod u vodi nije potrebno vršiti mjerenja zračnosti kormila.

2.4.2.4 Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa dok je brod u vodi posebnu pažnju potrebno je obratiti brodovima starosti 15 godina ili više.

2.4.2.5 U slučajevima kada se pregled podvodnog dijela trupa ne obavi sukladno ranije navedenim zahtjevima »Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda« gubi valjanost sve dok se ne obavi pregled podvodnog dijela trupa na suhom.

2.4.3 Brodovi u međunarodnoj plovidbi, shema produljenog intervala pregleda podvodnog dijela trupa na suhom

2.4.3.1 Ministarstvo, na preporuku RO, može razmotriti primjenu sheme produljenog intervala podvodnog dijela trupa na suhom (»Extended Dry-Docking Scheme« (EDD)) za teretne brodove na koje se ne odnose zahtjevi za pojačani program pregleda (ESP).

2.4.4 Brodovi u nacionalnoj plovidbi, teretni brodovi i ostale vrsti brodova (osim putničkih)

2.4.4.1 Kod svih čeličnih teretnih brodova pregled podvodnog dijela trupa obavlja se najmanje dva puta u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu«, s time da se jedan od ta dva pregleda mora obaviti na ili nakon četvrte godišnjice dospijeća »Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu« u sklopu obnovnog pregleda. Ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 36 mjeseci.

2.4.4.2 Pregled podvodnog dijela trupa na suhom i pregled pripadnih obuhvaća pregled u svrhu utvrđivanja da li su iste ispravne i u zadovoljavajućem stanju s obzirom na namjenu broda.

Pregled podvodnog dijela trupa uobičajeno se obavlja kada se brod nalazi na suhom (suhom doku, navozu ili sl.).

Bez obzira na ranije navedeno, na zahtjev kompanije (vlasnika) može se razmotriti obavljanje svakog drugog pregleda podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi (pregled podvodnog dijela trupa u vodi ne može se obaviti u sklopu obnovnog pregleda).

Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa dok je brod u vodi posebnu pažnju potrebno je obratiti brodovima starosti 15 godina ili više, pri tome isključujući mogućnost ovakve vrsti pregleda za brodove za rasuti teret i tankere na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP).

Pregled podvodnog dijela trupa brodova za rasuti teret i tankera na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP), starosti 15 godina i više, mora se obaviti na suhom.

Pregled podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi smije se obaviti samo ako su za to ispunjeni svi potrebni uvjeti i od strane uslužne tvrtke od odobrene RO, koja za isto posjeduje odgovarajuću opremu i obučene zaposlenike.

Za brodove na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP), primjenjuju se zahtjevi toč. 2.2.2 odnosnog dijela Priloga A ili B, Međunarodnog Kodeksa o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, 2011 (2011 ESP Kodeks), kako je usvojen IMO Rez. A.1049(27), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

2.4.4.3 U slučajevima kada se pregled podvodnog dijela trupa ne obavi prije datuma dospijeća pregleda vidjeti zahtjeve iz Pravila, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 4.5.1 (»izvanredne okolnosti«).

2.4.4.4 Općenito uzevši ovdje navedeni zahtjevi primjenjuju se i na tehničke plovne objekte.

2.4.5 Brodovi u nacionalnoj plovidbi, putnički brodovi

2.4.5.1 Kod svih čeličnih putničkih brodova pregled podvodnog dijela trupa na suhom obavlja se najmanje dva puta u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu«. Ni u kom slučaju vrijeme između dva pregleda podvodnog dijela trupa na suhom ne smije biti duže od 36 mjeseci.

2.4.5.2 Bez obzira na zahtjeve navedene u 2.4.5.1, za sve putničke brodove koji nisu stariji od 15 godina, izuzimajući ro-ro putničke brodove, može se prihvatiti obavljanje pregleda podvodnog dijela trupa na suhom najmanje jednom u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu« uz ostala četiri pregleda podvodnog dijela trupa po roniocu dok je brod u vodi 23).

Ovakav sustav pregleda mora za svaki brod zasebno biti odobren od strane Ministarstva, na preporuku RO.

2.4.5.3 Bez obzira na zahtjeve navedene u 2.4.5.1 i 2.4.5.2, za sve putničke brodove s prekonoćnim boravkom do 36 putnika, koji plove u periodu od 1. travnja do 31. listopada, koji nisu stariji od 12 godina i za koje postoji »Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda« izdana sukladno odredbama »Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi«, može se prihvatiti obavljanje pregleda podvodnog dijela trupa na suhom svake druge godine.

U godinama kada se ne obavlja pregled trupa na suhom, potrebno je obaviti pregled trupa iznutra uz izjavu kompanije (vlasnika) da u prethodnoj godini nije bilo incidentnih situacija koje su mogle dovesti do oštećenja trupa broda.

Ovakav sustav pregleda mora biti odobren od strane Ministarstva, na preporuku RO.

2.4.5.4 Pregled podvodnog dijela trupa putničkih brodova starijih od 15 godina, te ro-ro putničkih brodova, mora se obavljati svake godine, s time da se dva takva pregleda moraju obaviti kao pregled trupa na suhom. Najveći dozvoljeni razmak između dva pregleda trupa na suhom iznosi 36 mjeseci.

U godinama kada nije obavezan pregled na suhom, umjesto pregleda podvodnog dijela trupa na suhom, potrebno je obaviti pregled podvodnog dijela trupa u vodi (po roniocu).

2.4.6 Plutajući objekti

2.4.6.1 Kod svih plutajućih objekata pregled podvodnog dijela trupa obavlja se jednom u bilo kojem petogodišnjem periodu valjanosti »Svjedodžbe o sigurnosti plutajućeg objekta«.

2.4.6.2 U određenim slučajevima, temeljem posebnog zahtjeva kompanije (vlasnika), Ministarstvo, na preporuku RO, može prihvatiti i drugačiju učestalost i način pregleda podvodnog dijela trupa na suhom, razmatrajući svaki slučaj zasebno, uzimajući u obzir namjenu i izvedbu pojedinog objekta, njegovu starost, lokaciju te prethodnu povijest pregleda.

2.5 PRIGODNI PREGLED

2.5.1 Prigodni (izvanredni) pregled je opći pregled ili pregled određenih stavki koje se odnose na pojedinu statutarnu svjedodžbu, zavisno o okolnostima, koji se obavlja u slijedećim slučajevima:

.1 Nakon što brod pretrpi nezgodu, nesreću, havariju ili se pronađu nedostaci koji mogu utjecati na sposobnost broda za plovidbu.

.2 Prigodom popravaka ili obnove dijelova broda.

.3 Prilikom odgode redovnih pregleda.

.4 Prilikom izlaska broda iz raspreme.

.5 Prigodom promjene namjene ili promjene područja plovidbe (privremene ili trajne).

.6 Kada to za određeni brod zahtijeva Ministarstvo ili RO, kao dodatak redovnim pregledima.

2.5.2 U slučajevima kada se utvrde nedostatci koji utječu na sigurnost, strukturnu cjelovitost broda ili učinkovitost i potpunost opreme, zapovjednik ili kompanija (vlasnik) dužan je odmah obavijestiti Ministarstvo i/ili RO.

Ministarstvo i/ili RO moraju provesti provjeru kako bi se utvrdilo da li je potrebno obaviti prigodni pregled i u kojem opsegu, zavisno od zahtjeva pregleda za pojedinu svjedodžbu. Prigodni pregled, zavisno o slučaju, može biti općenit ili djelomičan, ali svakako mora biti obavljen u opsegu potrebitom kako bi se utvrdilo da li su popravci zadovoljavajuće izvršeni i da li brod i njegova oprema ostaju u zadovoljavajućem stanju s obzirom na njegovu namjenu.

2.6 PREGLEDI POPRAVAKA TIJEKOM PLOVIDBE

2.6.1 Popravci trupa, strojnog uređaja ili opreme, koji utječu, ili bi mogli utjecati na neku od brodu izdanih statutarnih svjedodžbi i koji bi se obavili od strane posade ili osoblja ukrcanog na brod za vrijeme plovidbe moraju biti unaprijed planirani od strane kompanije (vlasnika).

Cjelokupni postupak takvih popravaka, uključujući njihov opseg i potrebu za nazočnost RO tijekom plovidbe, potrebno je unaprijed dostaviti na odobrenje RO.

Gornje ne obuhvaća radove na održavanju i pregledima trupa, strojnog uređaja i opreme u skladu s preporukama proizvođača i ustaljenom pomorskom praksom te se za isto ne zahtjeva posebno odobrenje RO. Međutim, svi popravci koji kao rezultat održavanja i pregledima utječu ili bi mogli utjecati na neku od brodu izdanih statutarnih svjedodžbi moraju se upisati u brodski dnevnik i dati na uvid RO radi utvrđivanja mogućih dodatnih zahtjeva.

2.6.2 Ako kompanija (vlasnik) ne izvijesti RO dovoljno unaprijed o planiranim popravcima, predmetni popravci se neće moći priznati.

2.6.3 Kada se u hitnim okolnostima popravci moraju izvršiti odmah, o istome je potrebno izvijestiti RO, a takvi popravci moraju biti dokumentirani u brodskom dnevniku i nakon toga dostavljeni RO za utvrđivanje dodatnih zahtjeva.

2.7 PREGLED BRODOVA U RASPREMI

2.7.1 Prije stavljanja broda u raspremu[26]() Rasprema je boravak u luci ili prostoru izvan luke broda (plovnog objekta) privremeno stavljenog izvan službe. Brod (plovni objekt) u raspremi može se nalaziti u luci, odnosno u prostoru izvan luke samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom, odnosno prostorom izvan luke, uz prethodnu suglasnost lučkih vlasti.)) kompanija (ili vlasnik) je o istome pisanim putem dužna obavijestiti Ministarstvo i RO. Obavijest o stavljanju broda u raspremu mora sadržavati podatke o datumu početka raspreme, predviđenoj lokaciji, te o očekivanoj duljini trajanja raspreme.

Dodatno ovdje navedenom, tijekom boravka u raspremi potrebno je udovoljiti i posebnim zahtjevima Ministarstva te lučkih vlasti (pomorske uprave države) u čijim će teritorijalnim vodama brod biti stavljen u raspremu.

Prilikom stavljanja broda u raspremu potrebno je udovoljiti i posebnim i dodatnim zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

2.7.2 Za vrijeme raspreme na brodu se mora nalaziti minimalni broj posade sukladno zahtjevima Ministarstva ili lučkih vlasti u čijim će teritorijalnim vodama brod biti stavljen u raspremu te procjeni kompanije obzirom na moguće opasnosti koje se mogu dogoditi tijekom trajanja raspreme, a s obzirom na planirane radove održavanja i popravaka, te raspoloživi broj članova posade[27]() S obzirom na operatiku broda i njeno trajanje rasprema se može kategorizirati na »toplu« (strojni uređaj i ostala oprema su u pogonu) i »hladnu« (strojni uređaj i ostala oprema su izvan pogona, osim sustava za napajanje električnom energijom u nužnosti).)).

2.7.3 Prije stavljanja broda u raspremu kompanija (ili vlasnik) treba izraditi dokument koji mora sadržavati: procjenu mogućih rizika, plan redovnog održavanja/provjera i/ili planiranih popravaka, predloženi minimalni broj članova posade, te postupanje u kritičnim situacijama.

Ovaj dokument kompanija treba dostaviti na usuglašavanje RO-u na znanje u pogledu redovnog održavanja (poglavito sigurnosne opreme) i/ili planiranih popravaka.

U dijelu dokumenta koji se odnosi na plan redovnog održavanja i provjera, moraju biti obuhvaćeni svi strojni uređaji, električna oprema i uređaji, te ostala oprema neophodna za sigurnost broda i posade. Za strojne uređaje koji neće biti u funkciji tijekom raspreme potrebno je odrediti periodična uključivanja i rad.

2.7.4 Tijekom trajanja raspreme u brodski dnevnik potrebno je evidentirati bilo koje skidanje opreme ili rezervnih dijelova s broda u raspremi, kao i bilo koje poduzete mjere tijekom raspreme kako bi se pojednostavnila procedura re-aktiviranja broda kod njegovog ponovnog stavljanja u službu.

2.7.5 Za brodove za koje postoji izdana »Potvrda upravljanja sigurnošću« potrebno je da kompanija u okviru Sustava upravljanja sigurnošću provede i dokumentira procjenu rizika uzimajući u obzir i sljedeće moguće situacije za vrijeme raspreme:

.1 Požar.

.2 Prodor vode i naplavljivanje.

.3 Teške vremenske uvjete.

.4 Onečišćenje morskog okoliša.

.5 Narušavanje sigurnosne zaštite broda.

Osnovna prosudba, međuprosudba i obnovna prosudba može biti provedena isključivo ako je brod u normalnim operativnom stanju s ukrcanim svim članovima posade kako je određeno dokumentom o najmanjim brojem članova posade izdanim za uvjete plovidbe.

Za raspremu trajanja do tri mjeseca »Potvrda upravljanja sigurnošću« zadržava svoju valjanost (pod uvjetom da u međuvremenu njena valjanost ne ističe, ili da u međuvremenu ne dospijeva međuprosudba).

Za raspremu trajanja između tri mjeseca do šest mjeseci »Potvrda upravljanja sigurnošću« zadržava svoju valjanost, ali je u svrhu ponovnog stavljanja broda u službu potrebno obaviti dodatnu prosudbu u opsegu međuprosudbe ili obnovne prosudbe – zavisno o tome što dospijeva (pod uvjetom da u međuvremenu njena valjanost, ili da u međuvremenu ne dospijeva međuprosudba). Po završetku dodatne prosudbe postojeću »Potvrdu upravljanja sigurnošću« potrebno je ovjeriti.

Ukoliko rasprema potraje dulje od šest mjeseci valjanost »Potvrde upravljanja sigurnošću« se suspendira te je prije ponovnog stavljanja broda u službu potrebno obaviti osnovnu prosudbu.

2.7.6 Za brodove za koje postoji izdana »Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda«, u svrhu definiranja uvjeta održavanja valjanosti iste primjenjuju se isti zahtjevi kao i u 2.7.5.

Prije ponovnog stavljanja broda u službu kompanija mora provjeriti da li je tijekom raspreme došlo izmjena u sustavu sigurnosne zaštite broda. Rezultati ove provjere moraju biti dokumentirani.

2.7.7 Prilikom ponovnog stavljanja broda u službu koji je bio u raspremi do tri mjeseca i tijekom trajanja koje valjanost statutarnih dokumenata nije istekla ili tijekom koje nije dospjelo obavljanje nekih od redovnih pregleda ne zahtijeva se obavljanje prigodnog pregleda.

Prilikom ponovnog stavljanja broda u službu koji je bio u raspremi više od tri mjeseca potrebno je obaviti prigodni pregled svih statutarnih isprava.

O opsegu prigodnog pregleda za svaku pojedinu statutarnu ispravu odlučuje se razmatrajući svaki slučaj zasebno. Nastavno, bez obzira na činjenicu da se prigodni pregled treba obaviti u opsegu kao da je brod nastavio biti u službi, Ministarstvo može razmotriti da li je neophodno obaviti i dodatne preglede ili ispitivanja, zavisno od toga koliko dugo je brod bio u raspremi ili izvan službe te koje su mjere tijekom tog razdoblja bile poduzete u svrhu zaštite trupa, strojnog uređaja i opreme.

2.7.8 U slučajevima kada je brod bio u raspremi kroz duže vremensko razdoblje i ako kompanija (vlasnik) prilikom ponovnog stavljanja broda u službu odluči provesti samo dospjele preglede, idući period valjanosti pojedine statutarne svjedodžbe računati će se od datuma posljednje obavljenog obnovnog pregleda.

Međutim, ako prilikom ponovnog stavljanja broda u službu kompanija (vlasnik) odluči provesti pregled u opsegu obnovnog pregleda, period valjanosti pojedine statutarne svjedodžbe računati će se od datuma tako obavljenog obnovnog pregleda.

2.7.9 Kompanija (vlasnik) je pisanu obavijest o završetku raspreme je dužna dostaviti Ministarstvu i RO.

2.7.10 Gornje se, u opsegu koliko je primjenjivo, odnosi i na pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi kada se stavljaju u raspremu na teritoriju Republike Hrvatske, a koji imaju izdanu »Svjedodžbu o sposobnosti broda plovidbu«, »Svjedodžbu o sigurnosti plutajućeg objekta« ili »Svjedodžbu o sigurnosti nepomičnog odobalnog objekta«, uvažavajući pri tome i dodatne zahtjeve propisane »Pomorskim zakonikom«.

2.8 PREGLED SUSTAVA i PREGLED OPREME VEZANE UZ SIGURNOST

Za zahtjeve pregleda i vremenske intervale obavljanja pregleda za pojedini sustav vidi tablicu 5.3.

Za zahtjeve pregleda i vremenske intervale obavljanja pregleda za opremu vezanu za sigurnost vidi tablicu 5.4.

3 PRIPREME, UVJETI I DOKUMENTACIJA PREGLEDA

3.1 POJAČANI PROGRAM PREGLEDA ZA BRODOVE ZA RASUTI TERET I TANKERE

3.1.1 Kompanija, u suradnji s RO, mora izraditi dokumentirani Program pregleda za brodove za rasuti teret i tankere, na koje se odnose zahtjevi pojačanog programa pregleda (ESP) prije početka obavljanja bilo kojeg dijela:

.1 obnovnog pregleda (za Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda), odnosno

.2 međupregleda brodova starijih od 10 godina (za Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda).

Za ostale zahtjeve vidjeti odredbe Međunarodnog Kodeksa o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, 2011 (2011 ESP Kodeks), kako je usvojen IMO Rez. A.1049(27), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

3.2 PRIPREME I UVJETI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA

3.2.1 Prilikom obavljanja pregleda od strane predstavnika RO ili Ministarstva, kompanija treba osigurati neophodna sredstva za sigurno obavljanje pregleda, uključujući i zahtjeve za siguran ulazak u zatvorene prostore.

3.2.2 Kao smjernice u svezi zahtjeva za sigurno obavljanje pregleda mogu se uzeti u obzir sljedeći dokumenti, u opsegu koliko je primjenjivo:

.1 Preporuka IACS-a br. 91 (IACS Recommendation 91 – »Guidelines for acceptance/approval of alternative means of access«).

.2 Preporuka IACS-a br. 78 (IACS Recommendation 78 – »Safe use of portable ladders for close-up survey«).

.3 Preporuka IACS-a br. 72 (IACS Recommendation 72 – »Confined space safe practice«).

.4 EU Direktiva 2001/45/EC (»EU Directive 2001/45/EC, amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work«).

.5 IMO preporukama za siguran ulaz u zatvorene prostore (IMO Rez. A.1050(27), »Revised recommendations for entering enclosed spaces aboard ships«).

3.2.3 Prilikom pripreme i osiguravanja uvjeta za obavljanje pregleda potrebno je udovoljiti i posebnim i dodatnim zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

4 SVJEDODŽBE I PREGLEDI

Ovdje se navode samo posebni zahtjevi za svjedodžbe i preglede u skladu s međunarodnim ugovornim dokumentima, pravnom stečevinom EU i nacionalnim propisima. Za svjedodžbe ili preglede koji dolje nisu navedeni ne postoje posebni zahtjevi.

4.1 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (CA)

.2 Međupregled (CIn)

.3 Obnovni pregled (CR).

Obnovni pregled može se započeti na četvrtu godišnjicu dospijeća pregleda i trajati slijedeću godinu dana pod uvjetom njegovog završetka na petu godišnjicu pregleda. U tom slučaju stavke pregledane tijekom četvrtog godišnjeg pregleda ne mogu se priznati kao stavke vezane uz obavljanje obnovnog pregleda.

4.2 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI OPREME TERETNOG BRODA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (EA)

.2 Periodični pregled (EP)

.3 Obnovni pregled (ER).

4.3 PREGLED PODVODNOG DIJELA TRUPA TERETNIH BRODOVA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Pregled podvodnog dijela trupa teretnih brodova (CB).

4.4 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI RADIOOPREME TERETNOG BRODA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Periodični pregled (RP)

.2 Obnovni pregled (RR).

Pregled radioopreme

Pregled radioopreme, uključujući one koji se koriste u sredstvima za spašavanje, uvijek mora obavljen od strane ovlaštene uslužne tvrtke čiji radio tehničari imaju potrebna znanja o zahtjevima Konvencije SOLAS 74, radio propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i pripadajućih izvedbenih normi u svezi radioopreme.

Pregled radioopreme se treba provesti pomoću odgovarajuće ispitne opreme kojom se mogu provesti sva zahtijevana i propisana mjerenja i ispitivanja.

Po zadovoljavajućem završetku pregleda radio tehničar ovlaštene tvrtke treba izraditi izvještaj o obavljenom pregledu, koristeći pri tome odgovarajući obrazac, na kojem mora između ostalog mora biti i puni naziv ovlaštene tvrtke koja je obavila pregled. Izvještaj potom mora biti pregledan i prihvaćen od RO koja je odgovorna za izdavanje »Svjedodžbe o sigurnosti radioopreme teretnog broda« ili »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda«.

Pregled automatskog identifikacijskog sustava (AIS)

Pregled AIS-a uvijek mora obavljen od strane ovlaštene uslužne tvrtke čiji radio tehničari imaju potrebna znanja o zahtjevima Konvencije SOLAS 74, radio propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i pripadajućih izvedbenih normi u svezi radioopreme.

Pregled AIS-a se treba provesti pomoću odgovarajuće ispitne opreme kojom se mogu provesti sva propisana mjerenja i ispitivanja zahtijevana IMO Smjernicama za godišnje ispitivanje automatskog identifikacijskog sustava (AIS) (IMO MSC.1/Circ.1252 »Guidelines on annual testing of the automatic identification system (AIS)«).

4.5 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Obnovni pregled (PR).

4.6 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O TERETNOJ LINIJI

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (LA)

.2 Obnovni pregled (LR).

Posebni uvjeti za dodjelu više teretnih linija navedeni su u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«, 1.5.

4.7 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (OA)

.2 Međupregled (OIn)

.3 Obnovni pregled (OR).

4.8 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SANITARNIM OTPADNIM VODAMA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Obnovni pregled (SR).

4.9 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (AA)

.2 Međupregled (AIn)

.3 Obnovni pregled (AR).

4.10 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (BA)

.2 Međupregled (BIn)

.3 Obnovni pregled (BR).

4.11 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU I SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (DA)

.2 Međupregled (DIn)

.3 Obnovni pregled (DR).

4.12 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (GA)

.2 Međupregled (GIn)

.3 Obnovni pregled (GR).

4.13 SVJEDODŽBA BRODA ZA PLOVIDBU U POLARNIM VODAMA

4.13.1 Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima iz IMO Rez. A.1120(30), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, odnosno:

.1 Godišnji pregled (WA)

.2 Međupregled (WIn)

.3 Periodički pregled (WP)

.4 Obnovni pregled (WR).

Zahtjevi za preglede [28]() Vidjeti zahtjeve usuglašenih interpretacija Konvencije SOLAS, pravilo XIV/2.2 te pog. 1.3.2 i 1.3.6, dijela I-A Kodeksa za brodove koji plove polarnim vodama (IMO MSC.1/Circ.1562 »Unified Interpretations of SOLAS Regulation XIV/2.2 and Paragraphs 1.3.2 And 1.3.6, Part I-A of the Polar Code«)))

4.13.2 Prema zahtjevima SOLAS 74/88, pravilo XIV/2.1 i 3.1, MARPOL, Prilog I., pravilo 47, MARPOL, Prilog II., pravilo 22, MARPOL, Prilog IV., pravilo 18 i MARPOL, Prilog V., pravilo 14, Kodeks za brodove koji plove polarnim vodama jest samostojni dokument kojim se propisuju zahtjevi dodatni onima navedenim u Konvenciji SOLAS 74/88 i Konvenciji MARPOL za brodove koji namjeravaju obavljati putovanja u polarnim vodama. Zahtjevi Kodeksa se stoga moraju obavljati u sklopu pregleda prema Konvenciji SOLAS, odnosno Konvenciji MARPOL, ali pri tome ne predstavljaju posebne vrsti pregleda.

4.13.3 Potvrda udovoljavanju Priloga I. i Priloga II, Konvencije MARPOL [29]() Vidjeti zahtjeve IMO smjernica za izdavanje svjedodžbi, uputa i knjiga prema zahtjevima Priloga I., II. i V. Konvencije MARPOL, glede zahtjeva za očuvanje okoliša kako su navedeni u Kodeksu za brodove koji plove polarnim vodama (IMO MSC.1/Circ.856 »Guidance for Issuing Revised Certificates, Manuals and Record Books Under Annexes I, II and V Of MARPOL for Compliance with Environment-Related Requirements of the Polar Code«))) zahtjevima Kodeksa mora biti odgovarajuće navedena u »Međunarodnoj svjedodžbi o sprječavanju onečišćenja uljem« te, gdje je primjenjivo i u »Međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju«. U dijelu udovoljavanja Kodeksu koji se odnosi na SOLAS 74/78, isto se potvrđuje izdavanjem »Svjedodžbe broda za plovidbu polarnim vodama« (Kodeks, pog. 1.3) te njenim kasnijim ovjeravanjima. »Svjedodžba broda za plovidbu polarnim vodama« se stoga treba smatrati svjedodžbom dodatnom onima propisanim Konvencijom SOLAS za brodove koji namjeravaju ploviti polarnim vodama. Pri tome valjanost »Svjedodžbe broda za plovidbu polarnim vodama« ne utječe na valjanost ostalih svjedodžbi kada brod obavlja putovanja izvan polarnih područja.

4.13.4 Iako ne postoji posebna vrsta pregleda vezana uz »Svjedodžbu broda za plovidbu polarnim vodama« primjenjuju se slijedeći posebni i dodatni zahtjevi:

.1 Osnovnim pregledom se treba potvrditi opseg zahtijevan dijelom I-A Kodeksa u dijelu koji se odnosi na osnovni pregled za sigurnost konstrukcije, sigurnost opreme i sigurnost radioopreme teretnog broda te na osnovni pregled »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda«.

.2 Godišnjim pregledom se treba potvrditi opseg zahtijevan dijelom I-A Kodeksa u dijelu koji se odnosi na periodički pregled sigurnosti radioopreme te na godišnji pregled u dijelu koji se odnosi na sigurnost konstrukcije i sigurnost opreme teretnog broda.

.3 Međupregledom se treba potvrditi opseg zahtijevan dijelom I-A Kodeksa u dijelu koji se odnosi na međupregled sigurnosti konstrukcije teretnog broda.

.4 Periodičkim pregledom (na drugoj ili na trećoj godišnjici valjanosti »Svjedodžbe broda za plovidbu polarnim vodama«) treba se potvrditi opseg zahtijevan dijelom I-A Kodeksa u dijelu koji se odnosi na periodički pregled sigurnosti opreme teretnog broda.

.5 Obnovnim pregledom se treba potvrditi opseg zahtijevan dijelom I-A Kodeksa u dijelu koji se odnosi na obnovni pregled sigurnosti konstrukcije, sigurnosti opreme i sigurnosti radioopreme teretnog broda te na obnovni pregled »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda«.

4.13.5 Za »Svjedodžbu broda za plovidbu polarnim vodama« izdanu za teretni brod, ovjere valjanosti na godišnjem pregledu, međupregledu i periodičkom pregledu označavaju zadovoljavajuće obavljene preglede u opsegu kako je navedeno u 4.13.4.2 do 4.13.4.4.

4.13.6 Za »Svjedodžbu broda za plovidbu polarnim vodama« izdanu za putnički brod, primjenjive su isključivo ovjere propisane sa SOLAS 74/88, Pravilo I/14(d) i I/14(e) ili I/14(f).

4.13.7 Nakon što se završe odgovarajući pregledi propisani Konvencijom SOLAS, zajedno s odgovarajućim stavkama vezanim uz Kodeks, potrebno je prvo ovjeriti svjedodžbe prema Konvenciji SOLAS, a nakon toga je potrebno izdati/ovjeriti »Svjedodžbu broda za plovidbu polarnim vodama«.

4.13.8 U slučaju kada je »Svjedodžba broda za plovidbu polarnim vodama« izgubila valjanost ili joj je valjanost u određenom vremenskom periodu istekla, a ostale svjedodžbe pri tome nisu izgubile svoju valjanost, Ministarstvo može, po preporuci RO, u slučaju kada se isto smatra opravdanim, u svrhu ponovnog uspostavljanja valjanosti »Svjedodžbe broda za plovidbu polarnim vodama« zahtijevati preglede samo onih stavki koje su dodatne stavkama pregleda zahtijevanih Konvencijom SOLAS. Pri tome valjanost SOLAS svjedodžbi treba ostati nepromijenjena.

4.14 BRODOVI ZA RASUTI TERET I TANKERI NA KOJE SE PRIMJENJUJE PROGRAM POJAČANOG PREGLEDA (ESP)

Opseg pregleda brodova za rasuti teret i tankera na koje se primjenjuje program pojačanog pregleda (ESP) određen je Međunarodnim Kodeksom o pojačanom programu pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, 2011 (2011 ESP Kodeks), kako je usvojen IMO Rez. A.1049(27), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

4.15 SVJEDODŽBA O RADU POMORACA

4.15.1 Izdavanje privremene »Svjedodžbe o radu pomoraca«

Privremena »Svjedodžba o radu pomoraca« može se izdati:

.1 novom brodu prilikom isporuke;

.2 kada je brod promijenio zastavu; i

.3 ako je kompanija (vlasnik) preuzela odgovornost za rad novog broda u floti kompanije.

Privremena »Svjedodžba o radu pomoraca« može biti izdana za razdoblje koje nije dulje od šest mjeseci. Tijekom razdoblja valjanosti privremene »Svjedodžbe o radu pomoraca« nije potrebno izdavanje »Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca« (DMLC).

Privremena »Svjedodžba o radu pomoraca« može biti izdana nakon što su zahtjevi iz 4.15.2 provjereni prilikom inspekcije na brodu, u opsegu koliko je razumno i moguće te nakon što su sljedeće informacije provjerene od strane RO:

a) Kompanija je dokazala da je za brod izradila primjerene postupke za 14 područja Konvencije navedenih u »Deklaraciji o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca«;

b) Zapovjednik je dobro upoznat sa zahtjevima Konvencije i obvezama u primjeni;

te nakon što su RO su dostavljeni odgovarajući zahtjev za izdavanje Dijela I. »Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca« i plan za izradu Dijela II. »Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca«.

Pregled na brodu ne može započeti prije provjere gore nabrojenih zahtjeva.

Nikakva daljnja privremena »Svjedodžba o radu pomoraca« ne može se izdati ili produljiti nakon početnih šest mjeseci.

Za izdavanje trajne »Svjedodžbe o radu pomoraca« potrebno je prije isteka privremene »Svjedodžbe o radu pomoraca« obaviti potpunu osnovnu inspekciju broda. Pregled se ne smije obaviti prije ocjene Dijela I. i Dijela II. »Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca«.

4.15.2 Osnovna inspekcija broda

«Svjedodžba o radu pomoraca« može se izdati nakon osnovne inspekcije područja u svrhu utvrđivanja da se primjenjuju zakoni, propisi i druge mjere za primjenu Konvencije (kako je navedeno u Dijelu I. »Deklaracije o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca«).

Područja Konvencije za koja inspekcija treba utvrditi primjenu važećih zakona, propisa i drugih mjera su:

.1 Najniža dob.

.2 Medicinske svjedodžbe.

.3 Osposobljenost pomoraca.

.4 Ugovori o zaposlenju pomoraca.

.5 Korištenje odobrene ili ovlaštene ili upravljane privatne služe za pribavljanje i zapošljavanje pomoraca.

.6 Sati rada ili odmora.

.7 Razina brojnosti posade na brodu.

.8 Smještaj.

.9 Brodske prostorije za odmor.

.10 Hrana i posluživanje.

.11 Zdravlje, sigurnost i sprječavanje nezgoda.

.12 Medicinska skrb na brodu.

.13 Brodski postupak po prigovoru.

.14 Isplata plaća.

Po završetku osnovne inspekcije broda, ukoliko nisu pronađeni veliki nedostatci[30]() Veliki nedostatak (nesukladnost) označava uočeno odstupanje koje predstavlja ozbiljno ili ponovljeno kršenje zahtjeva Konvencije (uključujući i prava pomoraca) ili predstavlja značajnu opasnost za zdravlje ili sigurnost pomoraca, a koje zahtijeva trenutnu popravnu radnju.)), do izdavanja trajne »Svjedodžbe o radu pomoraca«, može se brodu izdati skraćena »Svjedodžba o radu pomoraca«.

4.15.3 Međuinspekcija

Opseg međuinspekcije je isti kao i kod osnovne inspekcije broda.

4.15.4 Obnovna inspekcija

Opseg obnovne inspekcije broda je isti kao i kod osnovne inspekcije broda.

4.16 MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O SUSTAVU PROTIV OBRASTANJA I DEKLARACIJA O NADZORU ŠTETNIH SUSTAVA PROTIV OBRASTANJA

4.16.1 Općenito

4.16.1.1 Osnovni pregled se mora obaviti:

.1 za novogradnju; ili

.2 za postojeći brod, prije prvog izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sustavu protiv obrastanja« ili prvog izdavanja »Deklaracije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja«.

Osnovni pregled obavlja se kada je brod na suhom.

4.16.1.2 Pregled postojećeg broda se mora obaviti u slučaju kada se mijenja tip sustava ili kad se ponovo nanosi prethodni tip sustava.

Također, pregled se mora obaviti i kada se vrši popravak na približno 25% ili više površine sustava.

4.16.1.3 U slučaju preinake većeg opsega na postojećem brodu, kojom je obuhvaćeno približno 50% ili više površine sustava, potrebno je obaviti osnovni pregled, kao da se radi o novogradnji.

4.16.2 Priprema za pregled

Prije početka pregleda brodovlasnik ili brodogradilište moraju RO dostaviti slijedeće:

.1 Izjavu proizvođača sustava nadopunjenu s odnosnom dokumentacijom, kojom se potvrđuje da je postojeći sustav ili sustav kojeg se namjerava primijeniti u skladu sa zahtjevima AFS Konvencije te slijedećim podacima:

a) tip sustava i premosnog premaza, što je primjenjivo (prigodni pojmovi koji se pri tome mogu koristiti: »Organotin-free self-polishing«; »Organotin-free oblative type«; »Organotin free conventional«; »Biocide-free silicon type«. U slučaju sustava koji ne sadrži aktivne sastojke može se koristiti pojam »biocide-free«);

b) naziv proizvođača sustava;

c) naziv i boja sustava i premosnog premaza, što je primjenjivo;

d) podaci o aktivnim sastojcima i njihov CAS broj (»Chemical Abstract Service Registry Number«).

Navedeni podaci i pakiranje premaza moraju biti međusobno identifikacijski povezani radi mogućnosti provjere.

.2 Ako postoji, preslika potvrde o tipnom odobrenju izdane od priznatog klasifikacijskog društva ili druge pomorske uprave.

4.16.3 Obavljanje pregleda

Svrha pregleda je isključivo vezana za provjeru sustava u smislu udovoljavanja zahtjevima AFS Konvencije, ali pri tome ne obuhvaća npr. pripremu površine, svojstva antikorozivnosti, trajnost ili ostale slične osobine sustava.

4.16.3.1 Pregledi novogradnji

RO se pregledom mora uvjeriti da li je odobreni sustav stvarno i u potpunosti primijenjen. Pri tome je potrebno utvrditi nespornu vezu između odobrene dokumentacije i pakiranja primijenjenog sustava. U slučaju potrebe pregled može obuhvatiti i uzorkovanje, ispitivanje ili ostale provjere sustava.

4.16.3.2 Pregledi postojećih brodova na koje se primjenjuje novi sustav

Pregledom je potrebno potvrditi sljedeće:

.1 Ako postojeći sustav udovoljava zahtjevima AFS Konvencije i brod ima »Međunarodnu svjedodžbe o sustavu protiv obrastanja« ili »Deklaraciju o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja« u kojoj je to potvrđeno.

Za provjeru primjene novog sustava vrijedi navedeno u 4.16.3.1.

.2 Ako postojeći sustav nije na popisu u Dodatku 1. AFS Konvencije, a brod nema »Međunarodnu svjedodžbe o sustavu protiv obrastanja« ili »Deklaraciju o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja« u kojoj je potvrđeno udovoljavanje zahtjevima AFS Konvencije, mora se provesti provjera udovoljavanju zahtjevima Konvencije.

Provjera se može temeljiti na uzorkovanju i/ili testiranju i/ili uvida u dokumentaciju. Dokumentacija mora biti opsega navedenog u 4.16.2 uz dodatno priložene račune brodogradilišta ili proizvođača sustava.

Za provjeru primjene novog sustava vrijedi navedeno u 4.16.3.1.

.3 Ako se postojeći sustav uklanja mlazom vode ili pijeskom (Sa2 ili ekvivalentno) to mora biti potvrđeno pregledom.

Za provjeru primjene novog sustava vrijedi navedeno u 4.16.3.1.

.4 Ako se biocidno djelovanje postojećeg sustava neutralizira premosnim premazom mora se utvrditi da premaz odgovara navedenom u dokumentaciji priloženoj uz zahtjev za pregled, odobrenoj od RO, te provjerom da je u potpunosti nanesen na postojeći sustav.

Za provjeru primjene novog sustava vrijedi navedeno u 4.16.3.1.

.5 Ako se postojeći sustav nalazi na popisu u Dodatku 1. AFS Konvencije isti mora biti uklonjen.

Za provjeru primjene novog sustava vrijedi navedeno u 4.16.3.1.

4.16.3.3 Pregledi postojećih brodova kod kojih se isključivo zahtijeva izdavanje »Međunarodne svjedodžba o sustavu protiv obrastanja« ili »Deklaracije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja«

Pregledom je potrebno potvrditi sljedeće:

.1 Ako se postojeći sustav nalazi na popisu u Dodatku 1. AFS Konvencije isti mora biti uklonjen.

.2 Ako postojeći sustav nije na popisu u Dodatku 1. AFS Konvencije, prije izdavanja »Međunarodne svjedodžbe o sustavu protiv obrastanja« ili »Deklaracije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja« mora se provesti provjera udovoljavanju zahtjevima AFS Konvencije.

Provjera se može temeljiti na uzorkovanju i/ili testiranju i/ili uvida u dokumentaciju. Dokumentacija mora biti opsega navedenog u 4.16.2 uz dodatno priložene račune brodogradilišta ili proizvođača sustava.

4.17 OSTALI POSEBNI I DODATNI ZAHTJEVI ZA BRODOVE U MEĐUNARDNOJ PLOVIDBI

4.17.1 Za posebne dodatne zahtjeve za brodove u međunarodnoj plovidbi vidjeti zahtjeve Pravila, Prilog II., Odjeljak 2. – Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 1.2.2 do 1.2.43.

4.18 SVJEDODŽBA O ZAŠTITI PRI RADU I SMJEŠTAJU POSADE I DRUGIH OSOBA ZAPOSLENIH NA BRODU

4.18.1 Godišnji pregled

Potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Radna mjesta općenito, prilaze do radnih mjesta i sredstva komunikacije, a posebno:

a) prostorije strojeva;

b) prostorije kormilarskog uređaja;

c) zapovjednički most;

d) brodske radionice;

e) prostore za upravljanje uređajima za rukovanje teretom;

f) prostore za rukovanje poklopcima grotala;

g) prostore za rukovanje opremom za sidrenje i vez;

h) prostore za rukovanje uređajima za spuštanje/podizanje i izbacivanje brodica za spašavanje.

Pri pregledu gore navedenog potrebno je voditi računa o:

– zaštiti od vrućih površina i toplinskoj izolaciji,

– zaštiti od rotirajućih i ostalih pomičnih dijelova,

– zaštiti od električnog udara (izolacija, uzemljenje, izvedba i smještaj električne opreme),

– zaštiti od pada (ograde i rukohvati),

– protukliznoj zaštiti,

– zaštiti od buke i vibracija (zvučna izolacija, odgovarajuća učvršćenja i temeljenja),

– ventilaciji, grijanju i klimatizaciji (pregledati vizualno i u radu),

– natpisima, posterima, obavijestima i upozorenjima, (utvrditi da li su pisani jezikom koji je razumljiv svim osobama na brodu),

– efikasnosti sredstava za vezu,

– sigurnosnim uređajima, te vizualnim i zvučnim sustavima za upozoravanje (naročito kod brodskih ledenica, dizala i platformi, uređaja za rukovanje teretom, teretnih rampi i sl.),

– izlazima za slučaj nužnosti,

– odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima (zavisno o zahtjevima radnog mjesta i namjeni broda, uključujući pribor za osobnu zaštitu od električnog udara i pribor za osobnu zaštitu kod svih vrsta tankera),

– smještaju i izvedbi rasvjetnih tijela, te provjeri dovoljnosti rasvjete,

– zaštiti od dodira kod odašiljačkih radio antena,

– uređajima i opremi za autogeno zavarivanje/rezanje.

.2 Stambene, društvene, domaćinske, sanitarne i društvene prostorije (posebnu pažnju posvetiti higijenskim uvjetima kuhinje te smještaja provijanta u spremama i hladnjacima), te pripadajuće prilaze i sredstva komunikacije potrebno je provjeriti prema prije navedenom, u opsegu koliko je primjenljivo, te još provjeriti:

a) sustave pitke i sanitarne vode;

b) sustave za odstranjivanje otpadnih voda i otpadaka;

c) opremu i smještaj prostorija, zavisno o vrsti i namjeni prostorija;

d) rasvjetu u prostorima nastambi;

e) sustav grijanja ventilacije i/ili klimatizacije nastambi;

f) ispravnost kupatila, sanitarnog čvora i umivaonika;

g) da li su žohari, ostali insekti te glodavci uništeni;

h) potpunost brodske ljekarne sa potvrdom izdanom od ovlaštene ustanove;

i) postojanje bolničkog smještaja na brodovima koji imaju posadu od 15 osoba i više na putovanjima duljim od tri dana.

4.18.2 Obnovni pregled

Dodatno zahtjevima za godišnji pregled potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Ukoliko su u međuvremenu na brodu provedene preinake i/ili ukoliko se to smatra potrebnim, kompanija (vlasnik) treba osigurati mjerenje jačine rasvjete.

.2 Ukoliko su u međuvremenu na brodu provedene preinake i/ili ukoliko se to smatra potrebnim, kompanija (vlasnik) treba osigurati mjerenje razine buke.

4.19 REGISTAR TERETNOG UREĐAJA I SKIDLJIVE OPREME

4.19.1 Godišnji pregled

Potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Izvršiti vizualni pregled samarica ili dizalica i stalno pričvršćenih dijelova na samaricama ili dizalicama, jarbolima i palubama, uključujući i lance klobučnica, te uređaje za morski vez samarica ili grana dizalice, u svrhu utvrđivanja mogućih oštećenja ili istrošenja.

.2 Pregledati skidljivu opremu u svrhu utvrđivanja mogućih oštećenja ili istrošenja.

.3 Pregledati i u radu ispitati funkcionalnost samarica, dizalica, dizala i teretnih vitala, kao i djelotvornost pripadajućih sigurnosnih uređaja.

.4 Provjeriti funkcionalnost sigurnosnih uređaja.

4.19.2 Obnovni pregled

Dodatno zahtjevima za godišnji pregled potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Izvršiti detaljni pregled svih dijelova i opreme uređaja, te rastavljene skidljive opreme, u svrhu utvrđivanja mogućih oštećenja ili prekomjerne istrošenosti. Također je potrebno izvršiti kontrolu identifikacijskih oznaka skidljive opreme. Nakon svake izmjene ili popravka nekog dijela bitnog za sigurnost sva skidljiva oprema mora biti ispitana i temeljito pregledana. Pokusno opterećenje mora biti u skladu s tablicom 4.19.2-1.

Tablica 4.19.2-1

Zahtjevi pokusnog opterećenja

Vrst skidljive
opreme
Dopušteno radno opterećenje – SWL
(tone)
Pokusno opterećenje
(tone)
Lanci, prstenovi, kuke, škopci,
vrtuljci, koluti s jednom užnicom, itd.
SWL ≤ 25
SWL > 25
2 x SWL
(1,22 x SWL) + 20
Koluti s više
užnica
SWL ≤ 25
25 < SWL ≤ 160
SWL > 160
2 x SWL
(0,933 x SWL) + 27
1,1 x SWL
Poprečnice, okviri, nosači, hvatači kontejnera i slične napraveSWL ≤ 10
10 < SWL ≤ 160
SWL > 160
2 x SWL
(1,04 x SWL) + 9,6
1,1 x SWL


.2 Istrošene čelične dijelove, tj. one dijelove kod kojih se utvrdi smanjenje promjera ili debljine za više od 10% potrebno je zamijeniti.

.3 Čelična užad se ne smije upotrebljavati ako:

a) na bilo kojem mjestu duljine do 10 promjera užeta postoji 5% ili više prelomljenih žica, od njihovog ukupnog broja u užetu;

b) dolazi do izvlačenja žica ili cijelih strukova iz užeta;

c) je struk prekinut;

d) postoji korozija užeta, osobito unutarnja;

e) se prekinute žice pojavljuju samo na jednom struku ili su koncentrirane na cijeloj duljini manjoj od 1/10 promjera užeta, ili se pojavljuju na omčama užeta s metalnim stezačima;

f) se pojavi više od jedne prekinute žice, neposredno uz metalno pričvršćenje.

.4 Prirodnu užad koja je trula ili znatno istrošena zbog deformacija ili raskidanih vlakana potrebno je odmah zamijeniti.

.5 Svaki teretni uređaj potrebno je ispitati statički sa pokusnim opterećenjem sukladno tablici 4.19.2-2, te dinamički, u radu, s pokusnim opterećenjem za 10 % većim od nosivosti (SWL) kako slijedi:

a) vrijednosti pokusnog opterećenja s obzirom na dopušteno radno opterećenje (SWL) navedene su u tablici 4.19.2-2;

Tablica 4.19.2-2

Vrijednosti pokusnog opterećenja

Dopušteno radno
opterećenje – SWL
(tone)
Pokusno opterećenje
(tone)
SWL ≤ 201,25 x SWL
20 < SWL ≤ 50SWL + 5,0
SWL > 501,1 x SWL


b) kod ispitivanja samarica pokusni teret treba podići vlastitim vitlom sa samaricom postavljenom pri najmanjem kutu nagiba prema horizontali za koju je samarica projektirana, ili pri nekom većem kutu zavisno o tome što je odobreno. Nakon podizanja pokusni teret treba prebaciti u dva krajnja položaja;

c) kod ispitivanja dizalica potrebno je:

– pokusni teret podići i prebaciti iz jednog krajnjeg položaja u drugi, te od najvećeg dohvata na najmanji, najmanjom mogućom brzinom,

– mosne i pomične dizalice zajedno sa svojim kolicima ispitati na čitavoj duljini staze,

– dizalice s promjenljivom nosivošću na različitom koraku ispitati odgovarajućim pokusnim teretom na najvećem, najmanjem i srednjem dohvatu,

– ako ograničeni tlak hidrauličnih dizalica ne dopušta podizanje pokusnog tereta koji je za 25% veći od dopuštenog radnog opterećenja (SWL), može se podići najveći mogući pokusni teret, s tim da ne smije biti manji od dopuštenog radnog opterećenja dizalice (SWL), uvećane za 10%;

d) iznimno pri ispitivanju nakon popravka, zamjene ili obnovnog pregleda za teretne uređaje s dopuštenim radnim opterećenjem do 15 tona, umjesto pokusnog tereta može se koristiti dinamometar ili hidraulična vaga, koji imaju točnost od najmanje ± 2%, a pri tom pokusno opterećenje mora ostati nepromijenjeno najmanje 5 minuta;

e) kod ispitivanja rada samarica u zajedničkom radu potrebno ih je ispitati pokusnim opterećenjem prema tablici 4.19.2-2. Ispitivanje se vrši sa samaricama postavljenim u njihovom radnom položaju pri najvišoj točki hvatišta zajedničke kuke iznad pražnica grotla, ili pri najvećem kutu između teretnica (visina hvatišta ili kut ne smiju biti veći od vrijednosti navedenih u planu teretnog uređaja).

4.20 POTVRDA O ISPITIVANJU DIZALICE ODNOSNO NAPRAVE KOJA SLUŽI ZA RADOVE NA BRODU

4.20.1 Godišnji pregled

Potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Izvršiti vizualni pregled svih dijelova dizalice (naprave za dizanje), u svrhu utvrđivanja mogućih oštećenja ili istrošenja.

.2 Pregledati skidljivu opremu u svrhu utvrđivanja mogućih oštećenja ili istrošenja.

.3 Pregledati i u radu ispitati funkcionalnost dizalice (naprave za dizanje), kao i djelotvornost pripadajućih sigurnosnih uređaja.

4.20.2 Obnovni pregled

Dodatno zahtjevima za godišnji pregled potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Izvršiti ispitivanje dizalice (naprave za dizanje) statički sa pokusnim opterećenjem sukladno Tablici 4.19.2-2, te dinamički u radu s pokusnim opterećenjem za 10 % većim od nosivosti (SWL).

4.21 POTVRDA O ISPITIVANJU I TEMELJITOM PREGLEDU DIZALA

4.21.1 Godišnji pregled

Potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Pregledati »Registar teretnog uređaja i skidljive opreme«.

.2 Provjeru nosivih uređaja i elemenata, zajedno s kabinom i protuutegom.

.3 Kontrolu zabravljivanja vrata voznog okna i kabine dizala.

.4 Kontrolu opreme i električnog pogona.

.5 Kontrolu svih sigurnosnih spojeva.

.6 Kontrolu svih pogonskih, upravljačkih, rasvjetnih i signalnih strujnih krugova.

.7 Pregledati signalizaciju i osvjetljenje.

.8 Kontrolu uređaja za prisilno kočenje (mora se ispitati najvećim dopuštenim opterećenjem i pri najvećoj brzini spuštanja dizala) i zahvatnih naprava.

.9 Kontrolu odbojnika i krajnjih sklopki.

.10 Ispitivanje rada i funkcionalnosti dizala.

4.21.2 Obnovni pregled

Dodatno zahtjevima za godišnji pregled potrebno je obaviti pregled u opsegu koliko je primjenljivo svaku petu godinu potrebno je još obaviti statička i dinamička ispitivanja dizala:

.1 Statičko ispitivanje. Obavlja se tako da se kabina dizala ravnomjerno optereti u trajanju od 10 minuta sa:

a) 100% povećanom nosivošću, ako se ispituje dizalo do 1000 kg nosivosti;

b) 50% povećanom nosivošću, ako se ispituje dizalo preko 1000 kg nosivosti.

Pri statičkom ispitivanju kabina se mora nalaziti u najnižoj stanici dizala.

.2 Dinamičko ispitivanje. Provjerava se rad dizala opterećenog sa 110% nosivosti za dva radna ciklusa (dva dizanja i dva spuštanja kabine). Dinamičko ispitivanje obavlja se nakon statičkog ispitivanja, ako je ono dalo zadovoljavajuće rezultate.

.3 Nakon završenih statičkih i dinamičkih ispitivanja, dizalo se pregledava, da bi se ustanovilo da li postoje oštećenja ili stalne deformacije. Sve oštećene dijelove treba popraviti ili zamijeniti, te nakon toga ponoviti ispitivanja.

.4 Ako je kabina dizala ovješena na dva ili više užeta, svako od njih zamjenjuje se posebno, pri čemu se može zamijeniti samo jedno istrošeno uže.

.5 Obloge kočionih kola mogu se koristiti dok se njihova debljina ne smanji u srednjem dijelu do 1/2, a u krajnjem dijelu do 1/3 početne debljine.

4.22 SVJEDODŽBA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA ULJEM

Opseg pregleda kojeg je potrebno obaviti određen je zahtjevima za »Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja uljem«, u opsegu koliko je primjenjivo.

4.23 SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU

4.23.1 Brodovi u međunarodnoj plovidbi

Za brodove u međunarodnoj plovidbi potrebno je obaviti preglede u opsegu kako je navedeno u 4.23.2.

Dodatno, potrebno je obaviti preglede kako je određeno s Preporukom IACS-a br. 99 vezanom uz zahtjeve za brodove ne-konvencijske veličine (IACS Recommendation 99, »Recommendations for the Safety of Cargo Vessels of less than Convention Size«).

4.23.2 Brodovi u nacionalnoj plovidbi

4.23.2.1 Godišnji pregled, svi brodovi osim putničkih

Prilikom svakog godišnjeg pregleda potrebno je obaviti slijedeće, u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Provjeriti valjanost svih ostalih, brodu izdanih statutarnih svjedodžbi.

.2 Provjeriti da li je ugrađena bilo kakva nova oprema, a ako jest potrebno je ispitati da li je ista bila odobrena prije ugradnje te da li su sve izmjene unijete u odgovarajuće svjedodžbe i dokumente.

.3 Obaviti godišnji pregled stavki koje se odnose na:

a) trup i opremu trupa, odnosno provjeriti čvrstoću konstrukcije i vodonepropusnost svih bitnih dijelova trupa i njegovih privjesaka;

b) provjeriti sigurnost glavnog porivnog stroja, pomoćne strojeve i sustav kormilarenja te onih uređaja i pomoćnih sustava koji služe za uspostavljanje i održavanje temeljnih uvjeta na brodu, uključujući kotlove i posude pod tlakom;

c) električnu opremu, uređaje i sustave;

d) automatizaciju.

Gore navedene preglede potrebno je obaviti prema zahtjevima klasifikacijskih pravila RO, čak i u slučajevima kada brod nema izdanu svjedodžbu o klasi.

.4 Obaviti godišnji pregled stavki koje se odnose na nadvođe, plovnost i stabilitet, kako su definirane »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet«, »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje« i »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«.

Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za godišnji pregled »Međunarodne svjedodžbe o teretnoj liniji«.

.5 Obaviti godišnji pregled protupožarne opreme, kako je zahtijevana »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita«.

Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za godišnji pregled »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«.

.6 Obaviti godišnji pregled opreme za spašavanje, kako je zahtijevana »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za godišnji pregled »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«.

.7 Obaviti pregled stavki vezanih uz radioopremu kako su zahtijevane »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema«.

Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za periodički pregled »Svjedodžbe o sigurnosti radioopreme teretnog broda«, uz dodatnu provjeru valjanosti »Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu« te da li je sva oprema koja se nalazi na brodu ispravno unesena u predmetni dokument

.8 Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz pomagala za navigaciju i sredstva za signalizaciju kako su zahtijevane »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju« i Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz radioopreme kako je zahtijevana »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju«.

Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za godišnji pregled »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«.

.9 Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz zaštitu pri radu i smještaj posade kako su zahtijevane »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, zaštita pri radu i smještaj posade«.

.10 Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz prijevoz tereta kako su zahtijevane »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

.11 Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz sprječavanje onečišćenja uljem kako je zahtijevano za »Svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja uljem«.

.12 Obaviti godišnji pregled stavki vezanih uz sprječavanje onečišćenja zraka kako je zahtijevano za »Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja zraka«.

.13 Obaviti pregled sustava upravljanja sigurnošću kako je zahtijevano Pravilima, Prilog VI., Odjeljak 6. – Sustav upravljanja sigurnošću.

4.23.2.2 Međupregled, svi brodovi osim putničkih

Čelični brodovi na mehanički pogon, s bruto tonažom od 100 ili više tijekom drugog ili trećeg godišnjeg pregleda, dodatno stavkama godišnjeg pregleda iz 4.23.2.1 moraju obaviti i međupregled kako slijedi, u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Obaviti međupregled stavki trupa kako je zahtijevano za »Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda«.

.2 Obaviti međupregled pregled stavki vezanih uz sprječavanje onečišćenja uljem kako je zahtijevano za »Svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja uljem«.

.3 Obaviti međupregled pregled stavki vezanih uz sprječavanje onečišćenja zraka kako je zahtijevano za »Međunarodnu svjedodžbu o sprječavanju onečišćenja zraka«.

4.23.2.3 Pregled trupa na suhom, pregled kormila, pregled vratila i pregled brodskih vijaka ili porivnika

Za zahtjeve pregleda trupa na suhom vidjeti 2.4.4.

Pregled kormila, pregled vratila i pregled brodskih vijaka ili porivnika potrebno je obaviti sukladno prema učestalosti i zahtjevima klasifikacijskih pravila RO, čak i u slučajevima kada brod nema izdanu svjedodžbu o klasi.

4.23.2.4 Obnovni pregled, svi brodovi osim putničkih

Prilikom obnovnog pregleda, dodatno stavkama godišnjeg pregleda navedenim u 4.23.2.2, potrebno je obaviti i slijedeće, u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Obaviti svih stavki obnovnog pregleda zahtjeva navedenih u 4.23.2.1 do 4.23.2.10.

.2 Obaviti obnovni pregled opreme za sprječavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama kako je zahtijevana »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja« kako slijedi:

a) obaviti vizualni pregled izvana tanka za odlaganje sanitarnih otpadnih voda te pregled pokazivača razine (ako postoje), pripadajućih pumpi, cjevovoda i armature s obzirom na koroziju, istrošenje ili oštećenje;

b) provjeriti stanje priključnice za iskrcaj sanitarnih otpadnih voda na kopno i/ili upute za ispust sanitarnih otpadnih voda tijekom plovidbe.

.3 Obaviti obnovni pregled opreme za sprječavanje onečišćenja smećem vodama kako je zahtijevana »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja« kako slijedi:

a) obaviti vizualni pregled izvana tanka za odlaganje sanitarnih otpadnih voda, te pregled pokazivača razine (ako postoje), pripadajućih pumpi, cjevovoda i armature s obzirom na koroziju, istrošenje ili oštećenje;

b) pregledati ugrađene i prenosive posude za prikupljanje smeća, uključujući poklopce, te pričvršćenja za brodsku konstrukciju.

4.23.2.5 Dodatni zahtjevi obnovnog pregleda za teretne brodove bez mehaničkog pogona te tehničke plovne objekte

Prilikom obnovnog pregleda tehničkih plovnih objekata kako su navedeni u Pravilima, Prilog I., Odjeljak 1. – Općenito, 2.2.22.1 i 2.2.22.6 potrebno je obaviti i slijedeće, u opsegu koliko je primjenljivo:

.1 Pregledati opremu za jaružanje, pomične stupove za pozicioniranje i pričvršćenje objekta za dno prilikom rada, priključke usisnih pumpi, uređaje za iskrcavanje iskopanog materijala (vrata na dnu, uređaj za rastvaranje trupa i sl.) s pripadajućim napravama za pokretanje i zabravljivanje. Pritom je pregled isključivo ograničen na utvrđivanje utječe li stanje i/ili ispravnost navedenog na stabilitet, nadvođe i strukturnu cjelovitost objekta.

.2 Za objekte starosti do 10 godina potrebno je:

a) pregledati prostore za odlaganje/prijevoz iskopanog materijala, koji u tu svrhu moraju biti očišćeni;

b) prilikom pregleda trupa na suhom, ako je primjenljivo, potrebno je otvoriti i zatvoriti uređaje na dnu za iskrcavanje iskopanog materijala (pri tom nije potrebno pomicati kobilične potklade);

c) ustanoviti stanje preljeva prostora za odlaganje/prijevoz iskopanog materijala, usisa vode za razrjeđivanje iskopanog materijala zajedno sa sustavom za daljnji transport;

d) ispitati uređaj za odjeljivanje (pročišćavanje) iskopanog materijala ako se radi o jaružalima za vađenje materijala za daljnje korištenje;

e) pregledati stanje oplate na mjestima gdje se nalaze preljevi prostora za odlaganje/prijevoz iskopanog materijala;

f) pregledati i ustanoviti postoje li tragovi napuknuća na mjestima pričvršćenja za brodski trup opreme za jaružanje i opreme za kontrolu rada pomičnih stupova za pozicioniranje i pričvršćenje objekta za dno prilikom rada. Pri tome je potrebno obratiti posebnu pažnju na uređaje za rastvaranje trupa prilikom iskrcavanja iskopanog materijala te pripadne šarke i samice s osiguračima.

.3 Za objekte starosti iznad 10 godina, dodatno zahtjevima navedenim u 4.23.2.5.2 potrebno je:

a) ispitati, prema nahođenju inspektora, stanje strukture na mjestima pričvršćenja usisnih pumpi;

b) provjeriti funkcionalnost i trošenje uređaja za iskrcavanje iskopanog materijala (vrata na dnu, uređaj za rastvaranje trupa i sl.), njihove oslonce, te pripadajuće kontrolne uređaje;

c) provjeriti da li je potrebna zamjena brtvi i brtvenih traka, s time da se ne zahtijeva postavljanje vodonepropusnih brtvi;

d) pregledati i posebnu pažnju obratiti na mjesta gdje postoji mogućnost trošenja strukture erozijom;

e) provjeriti opremu za jaružanje i ostalu opremu koja ne podliježe pregledu, ali čije stanje i/ili neispravnost može utjecati na strukturnu cjelovitost objekta.

.4 Prilikom pregleda teglenica potrebno je ispitati poklopce grotala polijevanjem vodenim mlazom.

4.24 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PUTNIČKOG BRODA

(za brodove u nacionalnoj plovidbi koji podliježu Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi Prema Direktivi 2009/45/EU)

4.24.1 Periodički pregled putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi obavlja se svake godine.

4.24.2 Pri tome je potrebno obaviti pregled primjenjivih stavki kako je zahtijevano za obnovni pregled »Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda« za brodove u međunarodnoj plovidbi prema 4.5.

4.24.3 Prilikom obnovnog pregleda ro-ro putničkih brodova potrebno je obaviti kontrolu mase i težišta po duljini praznog broda u svrhu utvrđivanja bilo kakve promjene mase (istisnine) i položaja težišta broda. Brod treba ponovo podvrgnuti pokusu nagibanja ako se u usporedbi s odobrenim podacima o stabilitetu utvrdi, ili predvidi da je odstupanje od mase praznog broda veće od 2 % ili je odstupanje težišta po duljini veće od 1% L.

4.25 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI BRZOG PLOVILA

4.25.1 Tijekom periodičkih i obnovnih pregleda je potrebno potvrditi da je plovilo pregledano u skladu s primjenjivim zahtjevima HSC Kodeksa te dodatno, s obzirom koliko je primjenjivo veličinu i kategoriju plovila (putničko kategorije A, putničko kategorije B ili teretno) te odobrene rute plovidbe:

.1 Provjeriti valjanost svih ostalih, plovilu izdanih statutarnih svjedodžbi.

.2 Provjeriti da li je ugrađena bilo kakva nova oprema, a ako jest potrebno je ispitati da li je ista bila odobrena prije ugradnje te da li su sve izmjene unijete u odgovarajuće svjedodžbe i dokumente.

.3 Provjeriti plovilo udovoljava odgovarajućim zahtjevima HSC Kodeksa koji se odnose na:

a) konstrukciju, opremu, sustav stabilizatora, zračni jastuka, glavne i pomoćne strojeve i sustave,

b) nadvođe, plovnost, stabilitet i pregrađivanje,

c) automatizaciju,

d) rukovanje, upravljanje i značajke.

.4 Da su osigurana sredstva za spašavanje za sve osobe na plovilu.

.5 Da plovilo udovoljava zahtjevima HSC Kodeksa u svezi zahtjeva za radio uređaj.

.6 Da plovilo udovoljava zahtjevima HSC Kodeksa u svezi uređaja za sprječavanje, otkrivanje i gašenje požara, te da je opremljeno navigacijskim uređajima, navigacijskim svjetlima i tijelima, sredstvima za davanje zvučnih signala i signala pogibelji u skladu sa zahtjevima HSC Kodeksa te zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju« i »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«.

.7 Da je program održavanja i tehnička dokumentacija u svezi projekta, konstrukcije i opreme za sigurno korištenje plovila u skladu sa zahtjevima HSC Kodeksa.

.8 Da i u pogledu ostalog plovilo udovoljava zahtjevima HSC Kodeksa u mjeri koliko su primjenjivi na njega.

.9 Provjeriti valjanost i dostupnost svih obveznih brodskih isprava, zapisa i tehničkih priručnika uključujući priručnike za plovidbu na utvrđenim rutama, za uporabu plovila, za održavanje i servisiranje uređaja i opreme te za izobrazbu posade.

.10 Provjeriti da plovilo udovoljava zahtjevima u svezi zaštite pri radu kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

.11 Provjeriti opremu za sprječavanje onečišćenja uljem, sanitarnim otpadnim vodama i smećem kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

.12 Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa potrebno je provjeriti privjeske trupa (podvodna krila s nosačima, skrokovima, zavjesama i sl.) i njihovom pričvršćenju na trup, te stanju antikorozijske zaštite.

.13 Kod putničkih plovila provjeriti funkcionalnost javnog sustava obavještavanja, te provjera dostupnosti osvijetljenih ili svjetlećih obavijesti o sigurnosnim mjerama ili video sustava (vidljivog svim sjedećim putnicima) za obavještavanje putnika o mjerama sigurnosti, te provjera dostupnosti uz svako putničko sjedalo uputa za postupanje u nužnosti uključujući opći plan plovila sa prikazom putova evakuacije i izlaza, smještaja sigurnosne opreme i opreme za spašavanje te prikaza postavljanja prsluka za spašavanje.

.14 Obaviti pregled porivnog sustava sukladno zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

4.25.2 Prilikom obnovnog pregleda putničkih plovila potrebno je obaviti kontrolu mase i težišta po duljini praznog plovila u svrhu utvrđivanja bilo kakve promjene mase (istisnine) i položaja težišta plovila. Putničko plovilo treba ponovo podvrgnuti pokusu nagibanja ako se u usporedbi s odobrenim podacima o stabilitetu utvrdi, ili predvidi da je odstupanje od mase praznog plovila veće od 2 % ili je odstupanje težišta po duljini veće od 1% L.

4.25.3 Prilikom obnovnog pregleda potrebno je obaviti mjerenje debljina brodske strukture sukladno zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

4.26 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI DINAMIČKI PODRŽAVANOG PLOVILA

4.26.1 Tijekom periodičkih i obnovnih pregleda potrebno je potvrditi da je plovilo pregledano u skladu s primjenjivim zahtjevima DSC Kodeksa te dodatno, s obzirom na to koliko je primjenjivo, veličinu plovila i odobrene rute plovidbe:

.1 Provjeriti valjanost svih ostalih, plovilu izdanih statutarnih svjedodžbi.

.2 Provjeriti da li je ugrađena bilo kakva nova oprema, a ako jest potrebno je ispitati da li je ista bila odobrena prije ugradnje te da li su sve izmjene unijete u odgovarajuće svjedodžbe i dokumente.

.3 Provjeriti da plovilo udovoljava odgovarajućim zahtjevima DSC Kodeksa koji se odnose na:

a) konstrukciju, opremu, glavne i pomoćne strojeve i sustave,

b) nadvođe, plovnost, stabilitet i pregrađivanje,

c) automatizaciju,

d) rukovanje, upravljanje i značajke.

.4 Da su osigurana sredstva za spašavanje za sve osobe na plovilu.

.5 Da plovilo udovoljava zahtjevima DSC Kodeksa u svezi zahtjeva za radio uređaj.

.6 Da plovilo udovoljava zahtjevima DSC Kodeksa u svezi uređaja za sprječavanje, otkrivanje i gašenje požara, te da je opremljeno navigacijskim uređajima, navigacijskim svjetlima i tijelima, sredstvima za davanje zvučnih signala i signala pogibelji u skladu sa zahtjevima DSC Kodeksa te zahtjevima »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju« i »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju«.

.7 Da je program održavanja i tehnička dokumentacija u svezi projekta, konstrukcije i opreme za sigurno korištenje plovila u skladu sa zahtjevima DSC Kodeksa.

.8 Da i u pogledu ostalih zahtjeva plovilo udovoljava zahtjevima DSC Kodeksa u mjeri koliko su primjenjivi na njega.

.9 Provjeriti valjanost i dostupnost svih obveznih brodskih isprava, zapisa i tehničkih priručnika uključujući priručnike za plovidbu na utvrđenim rutama, za uporabu plovila, za održavanje i servisiranje uređaja i opreme te za izobrazbu posade.

.10 Provjeriti da plovilo udovoljava zahtjevima u svezi zaštite pri radu kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

.11 Provjeriti opremu za sprječavanje onečišćenja uljem, sanitarnim otpadnim vodama i smećem kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

.12 Prilikom pregleda podvodnog dijela trupa potrebno je provjeriti privjeske trupa (podvodna krila s nosačima, skrokovima, zavjesama i sl.) i njihovom pričvršćenju na trup, te stanju antikorozijske zaštite.

.13 Provjeriti funkcionalnost javnog sustava obavještavanja, te provjera dostupnosti osvijetljenih ili svjetlećih obavijesti o sigurnosnim mjerama ili video sustava (vidljivog svim sjedećim putnicima) za obavještavanje putnika o mjerama sigurnosti, te provjera dostupnosti uz svako putničko sjedalo uputa za postupanje u nužnosti uključujući opći plan plovila sa prikazom putova evakuacije i izlaza, smještaja sigurnosne opreme i opreme za spašavanje te prikaza postavljanja prsluka za spašavanje.

.14 Obaviti pregled porivnog sustava sukladno zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

4.26.2 Prilikom obnovnog pregleda potrebno je obaviti kontrolu mase i težišta po duljini praznog plovila u svrhu utvrđivanja bilo kakve promjene mase (istisnine) i položaja težišta plovila. Putničko plovilo treba ponovo podvrgnuti pokusu nagibanja ako se u usporedbi s odobrenim podacima o stabilitetu utvrdi, ili predvidi da je odstupanje od mase praznog plovila veće od 2 % ili je odstupanje težišta po duljini veće od 1% L.

4.26.3 Prilikom obnovnog pregleda potrebno je obaviti mjerenje debljina brodske strukture sukladno zahtjevima klasifikacijskih pravila RO.

4.27 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI PLUTAJUĆEG OBJEKTA

4.27.1 Godišnji pregled

Prilikom godišnjeg pregleda svih plutajućih objekata preporučuje se sustav postupnog pregleda pri kojem bi se osim pregleda zahtijevanih godišnjim pregledom pregledalo još 10 – 20 % stavki obnovnog pregleda. Ovakav sustav pregleda mora biti usuglašen i odobren od RO.

Pregledom je potrebno potvrditi slijedeće, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na tip, veličinu i smještaj objekta:

.1 Provjeriti valjanost svih izdanih statutarnih svjedodžbi.

.2 Provjeriti da li je ugrađena bilo kakva nova oprema, a ako jest potrebno je ispitati da li je bila odobrena prije ugradnje te da li su sve izmjene unijete u odgovarajuću svjedodžbu.

.3 Provjeriti da li je smještaj drugih osoba na objektu u skladu s odobrenom dokumentacijom,

.4 Provjeriti da li je teret ukrcan, složen, raspoređen i osiguran u skladu s odobrenom dokumentacijom,

.5 Provjeriti da li su vez i sidrenje te uređaji i oprema za vez i sidrenje u skladu s odobrenom dokumentacijom te izvršiti odgovarajući pregled.

.6 Izvršiti godišnji pregled trupa, opreme trupa, strojnog uređaja, električnih uređaja i opreme te automatike sukladno klasifikacijskim pravilima RO, uključujući i slučajeve kada objekt nema svjedodžbu o klasi.

.7 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za stabilitet kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet«.

.8 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za pregrađivanje kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje«.

.9 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za nadvođe kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe«.

.10 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za signalizaciju kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju«.

.11 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za protupožarnu zaštitu kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita«.

.12 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima za sredstva za spašavanje kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje«.

.13 Izvršiti godišnji pregled u svezi udovoljavanja zahtjevima u svezi zaštite pri radu kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

.14 Izvršiti godišnji pregled opreme za sprječavanje onečišćenja uljem, sanitarnim otpadnim vodama i smećem kako je navedeno u »Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja«.

.15 Kod godišnjeg pregleda plutajućih dokova potrebno je ispitati i opremu neophodnu za rad doka, zavisno o tome što je ugrađeno, kao što su uzvojne i kobilične potklade, uređaje za njihov razmještaj (ukoliko je primjenljivo), sustav komunikacija s mostom i obalom te opremu za vez i sidrenje.

4.27.2 Obnovni pregled

Učestalost pregleda podvodnog dijela trupa na suhom, ako je drugačiji od petogodišnjeg, mora biti prethodno odobren od RO (vidi 2.4.6.2).

Pregledom je potrebno potvrditi sljedeće, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na tip, veličinu i smještaj objekta:

.1 Izvršiti obnovni pregled stavki navedenih u 4.26.1.

.2 Izvršiti pregled elemenata veza i sidrenja te gdje je primjenljivo, međusobnih spojeva pontona.

Prilikom pregleda plutajućih dokova potrebno je udovoljiti i sljedećem:

.1 Kod pregleda strukture dok mora biti na najmanjem mogućem gazu.

.2 Elemente strukture iznad vodne linije potrebno je ispitati izvana i iznutra, dok je vodonepropusne prostore potrebno pregledati samo iznutra, u opsegu kako ga odredi RO.

.3 Pregledati cjevovode postavljene unutar prostora, uključujući i pripadajuće usisne i ispusne ventile koji se moraju provjeriti u radu, te ispitati stanje brtvi.

.4 Ispitati nepropusnost pregrada vodonepropusnih prostora, te izvršiti testiranje komprimiranim zrakom pri tlaku od 0,2 bara. Prostore koji će biti testirani određuje RO zavisno o starosti i općem stanju plutajućeg doka, ali pri tom mora biti obuhvaćen najmanje svaki drugi prostor, ali tada je potrebno ispitati i nepropusnost glavne palube.

.5 Mjerenje debljina na dijelovima strukture doka obavlja se prilikom svakog drugog obnovnog pregleda prema zahtjevima klasifikacijskih pravila RO, uključujući i slučajeve kada objekt nema svjedodžbu o klasi. U iznimnim slučajevima, uzimajući u obzir starost doka i njegovo opće stanje RO može zahtijevati da se mjerenje debljina obavlja prilikom svakog obnovnog pregleda.

.6 Pregled dna kada je plutajući objekt u nagnutom položaju, kao i podvodni pregled trupa od strane ovlaštene uslužne tvrtke mora biti prethodno dogovoren i odobren od RO.

4.27.3 Pontonske marine

Kod pregleda pontonskih marina potrebno je provjeriti:

.1 Čvrstoću konstrukcije i vodonepropusnost bitnih dijelova trupa.

.2 Uređaje i opremu za sidrenje i vez.

.3 Uređaje i opremu za pristup.

.4 Stanje spojnih elemenata.

4.28 SVJEDODŽBA O SIGURNOSTI NEPOMIČNOG ODOBALNOG OBJEKTA

4.28.1 Prilikom redovnih pregleda nepomičnih odobalnih objekata primjenjuje se sustav godišnjih pregleda, međupregleda i obnovnih pregleda propisan kroz posebne planove pregleda (5-godišnji i 20-godišnji) koji mora biti odobren od RO. Pregled strukture se kroz takve planove pregleda temelji na sustavu postupnog pregleda.

4.28.2 Planom pregleda moraju biti obuhvaćene slijedeće stavke, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na vrst i namjenu pojedinog objekta te njegovu lokaciju:

.1 Čvrstoću i izvedbu strukture.

.2 Strojevi, uređaji i oprema.

.3 Uređaji i pomoćni sustavi koji služe za uspostavljanje i održavanje temeljnih uvjeta na objektu, uključujući kotlove i posude pod tlakom.

.4 Stabilitet i nadvođe.

.5 Protupožarna zaštita.

.6 Sredstva za spašavanje.

.7 Sredstva za signalizaciju.

.8 Radiooprema.

.9 Zaštita pri radu i smještaj osoba.

.10 Sprječavanje onečišćenjem.

.11 Dizalice i naprave za dizanje.

4.28.3 Planom pregleda podmorskih cjevovoda moraju biti obuhvaćene slijedeće stavke, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na vrst i namjenu pojedinog cjevovoda (vrsti medija koji se njime transportira) te njegovu lokaciju:

.1 Čvrstoću i izvedbu strukture.

.2 Opremu cjevovoda.

.3 Zaštitu od korozije.

.4 Općenito stanje trase cjevovoda.

4.29 OSTALI POSEBNI I DODATNI ZAHTJEVI ZA BRODOVE U NACIONALNOJ PLOVIDBI

4.29.1 Za posebne i dodatne zahtjeve za brodove u međunarodnoj plovidbi vidjeti zahtjeve Pravila, Prilog II., Odjeljak 2. – nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 1.3.3 do 1.3.24.

4.29.2 »Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta«. Za prijevoz opasnog tereta se za teretne brodove s otvorenom ro-ro palubom bruto tonaže manje od 300, putničke brodove s otvorenom ro-ro palubom bruto tonaže manje od 300 do 500 u područjima plovidbe 5, 6 i 7 te putničke brodove koji prevoze više od 36 putnika potrebno je obaviti pregled sredstava za zaštitu osoblja, koliko je primjenljivo, koji uključuje:

.1 Utvrđivanje da li postoje 2 dodatna sloga zaštitnih odijela (pored zahtijevanih odijela za vatrogasca) otpornih na djelovanje kemikalija, da li su odijela takva da prekrivaju cijelo tijelo, te da li udovoljavaju propisima,

.2 Utvrđivanja da li postoji barem jedan dodatni samostalni aparat za disanje koji udovoljava propisima (od najmanje 1200 litara sadržaja zraka).

PRILOG V.

Tablica 5.1

Statutarne isprave, intervali pregleda

Tablica 5.1 (nastavak)

Tablica 5.2

Statutarne isprave koje se izdaju temeljem harmoniziranog sustava pregleda
i certifikacije (HSSC) prema IMO Rez. A.1120(30), intervali pregleda

Tablica 5.3

Pregled sustava broda i vremenski intervali obavljanja pregleda

VRST SUSTAVAPREGLEDNAPOMENA
vrst pregledadospijeće (godine)
Posude pod tlakom, osim za CO2 i Halonobnovni5Spremnici zraka za bitne službe moraju biti jednom svakih pet godina pregledani iznutra
Fiksni protupožarni sustavi (plin, pjena ili suhi prah)godišnji1Tjedne, mjesečne i godišnje inspekcije provodi posada prema IMO MSC.1/Circ.1318 1) za CO2 sustav, a za sve ostale sustave prema IMO MSC.1/Circ.14322)
periodični2 ili 3Sustavi su podložni održavanju/servisiranju i ispitivanju od strane odobrene uslužne tvrtke (u periodu 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon druge godišnjice dospijeća svjedodžbe za putničke brodove, odnosno prilikom međupregleda i obnovnog pregleda za teretne brodove) prema IMO MSC.1/Circ.1318 za CO2 sustav, a za sve ostale sustave prema IMO MSC.1/Circ.1432
Fiksni protupožarni sustavi (s korištenjem vode)godišnji1Tjedne, mjesečne i godišnje inspekcije provodi posada prema IMO MSC.1/Circ.1432
periodični2 ili 3Sustavi su podložni održavanju/servisiranju i ispitivanju od strane odobrene uslužne tvrtke (u periodu 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon druge godišnjice dospijeća svjedodžbe za putničke brodove, odnosno prilikom međupregleda i obnovnog pregleda za teretne brodove) prema IMO MSC.1/Circ.1432
Posude pod tlakom za CO2 i Halon fiksnih protupožarnih sustavapostupni10

Spremnike protupožarnih medija mora se hidraulički tlačiti na ispitni tlak prema IMO MSC.1/Circ.1318, odnosno prema IMO MSC.1/Circ.1432 u razmacima koji ne prelaze 10 godina

Umjesto tlačenja spremnika Halona prihvaća se mjerenje debljina NDE metodom

Svakih 10 godina 10% boca CO2 mora se pregledati iznutra i tlačiti (boce Halona su izuzete od navedenog zahtjeva osim u slučajevima ponovnog punjenja kada je od zadnjeg tlačenja prošlo 10 i više godina)

Ukoliko jedna ili više boca ne zadovolje ispitivanja, mora se tlačiti ukupno 50% boca koje se nalaze na brodu. Ukoliko dodatne boce ne zadovolje ispitivanja, potrebno je tlačiti sve boce

Fiksni sustav za gašenje požara Aerosolomgodišnji1

Mjesečne inspekcije provodi posada prema IMO MSC.1/Circ.1432

Godišnje inspekcije provodi posada prema IMO MSC.1/Circ.1432 u nazočnosti inspektora RO

Obnova (zamjena) generatora aerosola mora se izvršiti u skladu sa preporukom proizvođača

Lokalni fiksni sustav za gašenje požara u kuhinjama i uređajima za pripremu hrane prženjem (»fritezama«)godišnji1Godišnje inspekcije provodi posada prema IMO MSC.1/Circ.1432
periodični2 ili 3Sustavi su podložni održavanju/servisiranju i ispitivanju od strane odobrene tvrtke organizacije (u periodu 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon druge godišnjice dospijeća svjedodžbe za putničke brodove, odnosno prilikom međupregleda i obnovnog pregleda za teretne brodove) prema IMO MSC.1/Circ.1318 za CO2 sustav, a za sve ostale sustave prema IMO MSC.1/Circ.1432


Tablica 5.4

Pregled opreme vezane uz sigurnost i vremenski intervali obavljanja pregleda

DIO OPREMEZAHTJEVI PREGLEDANAPOMENA
Samonapuhavajuće splavi za spašavanjeServisiranje od strane odobrene uslužne tvrtke u intervalima koji ne prelaze 12 mjeseciPrema IMO MSC/Circ.955 3) intervali servisiranja sredstava za spašavanje i radio-opreme brodova mogu biti povezani sa rasponom oko datuma dospijeća godišnjih, periodičnih ili obnovnih harmoniziranih pregleda, odnosno maksimalni interval može biti 18 mjeseci, s time da je u tom slučaju idući interval najviše 12 mjeseci
Samonapuhavajuće brodice za prikupljanje
Samonapuhavajući prsluci za spašavanje
Hidrostatske kopče
Sustavi za napuštanje broda (MES)

Na brodovima u međunarodnoj plovidbi otpuštanje u kružnoj izmjeni svakih 6 godina

Na brodovima u nacionalnoj plovidbi otpuštanje u kružnoj izmjeni svakih 8 godina:

– na brodovima koji su opremljeni sa četiri sustava, otpuštanje po jednog sustava svake druge godine,

– na brodovima koji su opremljeni sa dva sustava, otpuštanje po jednog sustava svake četvrte godine

/
Podizači brodica za spašavanje i prikupljanjeObnova svakih 5 godina/
Uređaji za spuštanje i uređaji za otpuštanje pod opterećenjem

Periodički, godišnji pregled i ispitivanje (vidi odnosne zahtjeve godišnjeg pregleda »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«)

Temeljiti pregled i ispitivanje svakih 5 godina (vidi odnosne zahtjeve obnovnog pregleda »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«) i uvijek nakon što se uređaj rastavi

Ispitno opterećenje je jednako masi opremljene brodice bez osoba

Ispitno opterećenje je 1,1 puta ukupna masa brodice kada se u njoj nalazi puni broj osoba i opreme

Rakete naprave za izbacivanje konopaZamjenu vršiti prema datumu istjecanja valjanosti preporučenom od proizvođačaUkoliko datum isteka valjanosti preporučen od proizvođača nije naznačen, zamjenu je preporučljivo vršiti svake 3 godine
Rakete s padobranom
Dimni signali
Svjetla signalne plutačeZamjenu vršiti prema datumu istjecanja valjanosti preporučenom od proizvođačaUkoliko datum isteka valjanosti preporučen od proizvođača nije naznačen, zamjenu je preporučljivo vršiti svake godine
Hrana koja se nalazi u opremi čamaca za spašavanjeZamjenu vršiti prema datumu istjecanja valjanosti preporučenom od proizvođačaUkoliko datum isjeka valjanosti preporučen od proizvođača nije naznačen, zamjenu je preporučljivo vršiti svakih 5 godina
Komplet za prvu pomoć koji se nalazi u opremi čamaca za spašavanjeZamjenu vršiti prema datumu istjecanja valjanosti preporučenom od proizvođačaUkoliko datum isjeka valjanosti preporučen od proizvođača nije naznačen, zamjenu je preporučljivo vršiti svake godine
Prenosiva naprava za gašenje požaraServisiranje prema preporuci proizvođača

Održavanje sukladno IMO Rez. A.951(23) 4)

Servisiranje od strane odobrene uslužne tvrtke u intervalima koji ne prelaze 12 mjeseci

Boce se moraju hidraulički tlačiti na ispitni tlak u razmacima koji ne prelaze 10 godina

Naprava za gašenje požara na kotačimaServisiranje prema preporuci proizvođača

Mjesečni, godišnji i petogodišnji pregled prema IMO MSC./Circ.1432

Ispitivanje (hidraulički test na ispitni tlak) od strane odobrene uslužne tvrtke u intervalima koji ne prelaze 10 godina

Koncentrat za pjenu za fiksni sustav gašenja požara pjenom

Provjeriti potvrdu proizvođača ili ovlaštenog laboratorija o kvaliteti koncentrata za pjenu

Ispitivanje koncentrata za pjenu treba provesti nakon 3 godine od datuma punjenja koncentrata u sustav te nakon toga svaku godinu

Koncentrat za pjenu mora biti tipno odobren

Ispitivanje koncentrata za pjenu se provodi sukladno zahtjevima IMO MSC./Circ.670 5), IMO MSC./Circ.798 6), IMO MSC./Circ.1312 i IMO MSC./Circ.1312, corr.1 7), zavisno što je primjenjivo
Aparat za disanje (SCBA)Servisiranje od strane odobrene uslužne tvrtke u intervalima koji ne prelaze 24 mjesecaBoce aparata za disanje se mora hidraulički tlačiti na ispitni tlak u razmacima koji ne prelaze 5 godina
Naprava za disanje za bijeg u nuždi (EEBD)Servisiranje prema preporuci proizvođačaZahtjevi održavanja i rok valjanosti zajedno s datumom proizvodnje prema IMO MSC./Circ.849 8) moraju biti označeni na svakoj napravi
Boce zraka čamaca za spašavanjeBoce zraka čamaca za spašavanje treba hidraulički tlačiti na ispitni tlak u razmacima koji ne prelaze 5 godina/
Nisko postavljena rasvjeta u nuždi (LLL sustavi)Ispitivanje jakosti izvora svjetla od strane uslužne tvrtke u intervalima koji ne prelaze 5 godina/
Automatski identifikacijski sustav (AIS)Vidjeti 4.4

Za detaljnije zahtjeve vidi IMO MSC/Circ.1252 9)

Godišnje testiranje može biti obavljeno u skladu sa harmoniziranim sustavom pregleda prema IMO Rez. A.1120(30)

Maksimalni interval može biti 15 mjeseci za putničke, a 18 mjeseci za teretne brodove

EPIRB radio plutača

Godišnje ispitivanje na brodu:

– za putničke brodove u periodu 3 mjeseca datuma dospijeća obnovnog pregleda za »Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda«

– za teretne brodove u periodu 3 mjeseca prije ili 3 mjeseca nakon dospijeća godišnjeg pregleda za »Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda«

Dodatno se zahtijeva održavanje na kopnu u razmacima koji ne prelaze 5 godina od strane odobrene uslužne tvrtke

Održavanje na kopnu obavlja se sukladno IMO MSC/Circ.1039 10) (vidjeti SOLAS, Pravilo IV/15). Godišnje ispitivanje na brodu obavlja se sukladno IMO MSC/Circ.1040, rev. 1 11)

Prema IMO MSC/Circ.955, intervali servisiranja mogu biti povezani sa rasponom oko datuma dospijeća redovnih pregleda

Zapisivač podataka o putovanju (VDR) ili pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)Godišnji servis za testiranje funkcionalnosti treba obaviti odobrena uslužna tvrtka u svrhu provjere točnosti, trajnosti i mogućnosti ponovnog pronalaženja zapisanih podataka

Testiranje i pregled se obavljaju i u svrhu utvrđivanja upotrebljivosti svih zaštitnih sadržaja i uređaja ugrađenih za olakšavanje pronalaženja sukladno SOLAS 74, Pravilo V/18.8 i IMO MSC/Circ.1222 12)

Godišnje testiranje može biti obavljeno u skladu sa harmoniziranim sustavom pregleda prema IMO Rez. A.1120(30)

Maksimalni interval pregleda može biti 15 mjeseci za putničke, a 18 mjeseci za teretne brodove

Hidro-termo zaštitna odijelaIspitivanje u intervalima koji ne prelaze tri godine od strane ovlaštene uslužne tvrtkeSukladno IMO MSC/Circ.1114 13)
LRIT/Svi brodovi u radio područjima A2, A3 i A4 moraju biti opremljeni LRIT sustavom
Siz i vitlo siza

Godišnji pregled

Obnovni pregled i ispitivanje svakih 5 godina

Godišnji i obnovni pregledi te ispitivanje (pokusno opterećenje) u intervalima koji ne prelaze 5 godina obavljaju se sukladno SOLAS 74, Pravilo II-1/3-9 i IMO MSC/Circ.1331 14)
Mostić (prilazni most)
1) IMO MSC.1/Circ.1318, »Guidelines For The Maintenance And Inspections Of Fixed Carbon Dioxide Fire-Extinguishing Systems«

2) IMO MSC.1/Circ.1432, »Revised Guidelines For The Maintenance And Inspection Of Fire Protection Systems And Appliances«

3) IMO MSC/Circ.955, »Servicing Of Life-Saving Appliances And Radiocommunication Equipment Under The Harmonised System Of Survey And Certification (HSSC)«

4) IMO Rez. A.951(23), » Improved Guidelines For Marine Portable Fire Extinguishers«

5) IMO MSC./Circ.670, »Guidelines For The Performance And Testing Criteria And Surveys Of High-Expansion Foam Concentrates For Fixed Fire-Extinguishing Systems«

6) IMO MSC./Circ.798, »Guidelines For Performance And Testing Criteria And Surveys Of Medium-Expansion Concentrates For Fire-Extinguishing Systems«

7) IMO MSC./Circ.1312 i IMO MSC./Circ.1312, corr.1, »Revised Guidelines For The Performance And Testing Criteria, And Surveys Of Foam Concentrates For Fixed Fire-Extinguishing Systems«

8) IMO MSC./Circ.849, »Guidelines For The Performance, Location, Use And Care Of Emergency Escape Breathing Devices (EEBDs)«

9) IMO MSC/Circ.1252, »Guidelines On Annual Testing Of The Automatic Identification System (AIS)«

10) IMO MSC/Circ.1039, »Guidelines For Shore-Based Maintenance Of Satellite EPIRBs«

11) IMO MSC/Circ.1040, rev. 1, »Revised Guidelines On Annual Testing Of 406 MHz Satellite EPIRBs«

12) IMO MSC/Circ.1222, »Guidelines On Annual Testing Of Voyage Data Recorders (VDR) And Simplified Voyage Data Recorders (S-VDR)«

13) IMO MSC/Circ.1114, »Guidelines For Periodic Testing Of Immersion Suit And Anti-Exposure Suit Seams And Closures«

14) IMO MSC/Circ.1331, »Guidelines For Construction, Installation, Maintenance And Inspection/Survey Of Means Of Embarkation And Disembarkation«

PRILOG VI.

ODJELJAK 6. – SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

1 OPĆENITO

1.1 Ovim Prilogom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog Kodeksa upravljanja sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/91 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 336/2006).

2 DEFINICIJE

2.1 U svrhu ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

.1 ISM Kodeks – Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću brodova i sprječavanja onečišćenja kako je definiran Konvencijom SOLAS, Pog. XI-1, donesen IMO Rez. A.741(18), kako je izmijenjena i dopunjena s Rez. MSC.104(73), Rez. MSC.179(79), Rez. MSC.195(80), Rez. MSC.272(85) i Rez. MSC.353(92).

.2 Potvrda o usklađenosti (DOC) – potvrda koja se izdaje kompaniji kojom se potvrđuje da ona udovoljava zahtjevima ISM Kodeksa.

.3 Potvrda o upravljanju sigurnošću (SMC) – potvrda koja se izdaje pomorskom objektu u kojoj je naznačeno da je kompanija i njezino upravljanje pomorskim objektom u skladu sa zahtjevima odobrenog sustava upravljanja sigurnošću.

2.2 Ostale definicije navedene su u čl. 2. Uredbe (EZ) br. 336/2006.

3 PRIMJENA

3.1 Zahtjevi ovog Priloga primjenjuju se na pomorske objekte i kompanije koje upravljaju njima kako je navedeno u članku 3. Uredbe 336/2006.

4 ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU

4.1 Pomorski objekti i kompanije koje upravljaju njima moraju udovoljavati zahtjevima ISM Kodeksa.

4.2 Pomorski objekti moraju imati valjanu Potvrdu o upravljanju sigurnošću izdanu od priznate organizacije.

4.3 Kompanije moraju imati valjanu Potvrdu o usklađenosti izdanu od priznate organizacije.

4.4 U svrhu primjene ISM Kodeksa vidi IMO Rez. A.1071(28) »Revised Guidelines on the Implementation of the International Safety (ISM) Code by Administrations«.

PRILOG VII.

ODJELJAK 7. – RECIKLIRANJE BRODOVA

1. OPĆENITO

1.1 Ovim Prilogom Pravila osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 330, 10. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2018/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (SL L 150, 14.6.2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1257/2013.) u njenom dijelu koji se odnosi na brodove hrvatske državne pripadnosti i njihove vlasnike [31]() Europski popis postrojenja za recikliranje utvrđen je u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/2323, kako je zadnje izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1478)).

2. DEFINICIJE

2.1 Pojmovi u smislu ovoga Priloga Pravila imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) br. 1257/2013.

3. PRIMJENA

3.1 Ovaj Prilog primjenjuje se na brodove kako je navedeno u čl. 3. Uredbe (EU) br. 1257/2013 od datuma navedenih u čl. 32. iste.

4. ZAHTJEVI

4.1 Verifikaciju popisa opasnih materijala, preglede, izdavanje »Svjedodžbe o popisu opasnih materijala« i »Svjedodžbe o spremnosti broda za recikliranje« za brodove hrvatske državne pripadnosti obavlja RO temeljem ovlaštenja Ministarstva.

4.2 Vrste, učestalost i način obavljanja pregleda određen je čl. 8. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

4.3 Ovjeravanje i izdavanje svjedodžbi obavljaju se sukladno čl. 9. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

4.4 Na brodu se mora nalaziti valjana »Svjedodžba o popisu opasnih materijala«.

4.5 Člankom 6., stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1257/2013 propisuje se da brodovlasnici moraju osigurati da se brodovi namijenjeni za recikliranje recikliraju samo u postrojenjima za recikliranje brodova koja su uvrštena na Europski popis objavljen u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

4.6 Najmanje dva mjeseca prije odlaska broda u postrojenje za recikliranje brodova brodovlasnik je obvezan o tome izvijestiti Ministarstvo na način kako je propisano u čl. 6. st. 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013 te udovoljiti ostalim zahtjevima navedenim u istom članku.

4.7 Nakon izdavanja »Svjedodžbe o spremnosti za recikliranje« izdane u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2321 оd 19. prosinca 2016. o formatu svjedodžbe o spremnosti broda za recikliranje izdane u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova, RO mora obavijestiti Ministarstvo o istom.

4.8 Nakon zaprimanja »Potvrde o izvršenju«, izdane u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2322 оd 19. prosinca 2016. o formatu potvrde o izvršenju recikliranja brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova, RO mora dostaviti Ministarstvu kopiju potvrde.

5. UPRAVA I NADLEŽNO TIJELO

5.1 Uprava, u smislu čl. 3. st. 1. točke 9. Uredbe (EU) br. 1257/2013, odgovorna za primjenu Uredbe (EU) br. 1257/2013 u skladu s čl. 18. u dijelu koji se odnosi na brodove u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo.

5.2 Nadležno tijelo, u smislu čl. 3. st. 1. točke 11. Uredbe (EU) br. 1257/2013, odgovorno za primjenu Uredbe (EU) br. 1257/2013 u skladu s čl. 18. u dijelu koji se odnosi na postrojenja za recikliranje brodova je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

5.3 Ministarstvo će dostaviti Europskoj komisiji osobe za kontakt u skladu s čl. 19. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

6. IZVJEŠĆIVANJE

6.1 Izvješća Europskoj komisiji iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1257/2013, izrađuje i dostavlja Ministarstvo, uz prethodno prikupljene podatke od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.