Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

NN 16/2019 (15.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

316

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/29
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 13. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 124/11.) u članku 3. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Uvjeti za upis u Imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora jesu:

– poslovna sposobnost,

– završen dodiplomski studij defektologije ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator,

– položen stručni ispit ili državni stručni ispit ili više od 20 godina radnog staža u struci,

– državljanstvo Republike Hrvatske, odnosno državljanstvo države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,

– znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, stranci mogu obavljati edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u Republici Hrvatskoj prema propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

Državljani država članica Europske unije i stranci moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, odnosno razinu Zajedničkog europskog referentnog okvira C1.

O zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Uvjete za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz stavka 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 3.

U članku 5. točki 5. iza riječi: »djelatnosti« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. ne ispunjava obvezu trajnog usavršavanja iz članka 8. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 7. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 5.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pripravnički staž magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije traje godinu dana i obavlja se u svim ustanovama u kojima se obavlja edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost.«.

Članak 6.

U članku 11. iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»Osoba iz stavka 1. ovoga članka, sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, može trajno obavljati edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u Republici Hrvatskoj ako se upiše u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, može obavljati edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost i na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, bez obveze registracije sjedišta i upisa edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Zakona o uslugama.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora«.

U stavku 3. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»Za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti može se osnovati trgovačko društvo ili obrt.

Edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u trgovačkom društvu ili obrtu obavlja magistar edukacijske rehabilitacije koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za obavljanje privatne prakse u trgovačkom društvu ili obrtu podnosi se Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja iz stavaka 3. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 5. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

Članak 9.

U članku 14. podstavku 3. riječ: »ministra« zamjenjuje se riječima: »Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 1. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

U stavku 2. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora«.

U točki 2. riječ: »ministra« zamjenjuje se riječima: »Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora«.

Članak 13.

Članak 18. briše se.

Članak 14.

U članku 20. stavak 3. briše se.

Članak 15.

U članku 22. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 16.

U članku 23. stavku 1. podstavku 4. iza riječi: »rehabilitacije« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

» – vodi postupak za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator,

– vodi postupak za odobravanje obavljanja, privremene obustave i prestanka obavljanja privatne prakse.«.

Članak 17.

U članku 33. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Magistar edukacijske rehabilitacije koji obavlja privatnu praksu ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost dužna je omogućiti nesmetano obavljanje stručnog nadzora i staviti na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi.

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost, a nije upisana u Imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i nema odobrenje za samostalni rad (licenciju) (članak 3. stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba koja za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti zaposli ili sklopi ugovor o djelu s magistrom edukacijske rehabilitacije ili sveučilišnim prvostupnikom edukacijske rehabilitacije koji nije upisan u Imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i nema odobrenje za samostalni rad (licenciju) (članak 3. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba koja onemogući ili ometa provođenje stručnog nadzora (članak 33. stavak 5.).

Za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se magistar edukacijske rehabilitacije koji obavlja privatnu praksu novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 2. stavka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Postupci koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 124/11.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/115

Zagreb, 8. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.