Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN 16/2019 (15.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

HRVATSKI SABOR

317

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/27
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 13. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA
I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

1) Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014., u daljnjem tekstu: Direktiva 2014/59/EU) i

2) Direktiva (EU) 2017/2399 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (SL L 345, 27. 12. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) »investicijsko društvo« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje podliježe zahtjevu za inicijalnim kapitalom od 730.000,00 eura, a u Republici Hrvatskoj to je investicijsko društvo na koje se odnosi obveza minimalnog inicijalnog kapitala u iznosu od 6.000.000,00 kuna kako je propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21) »nadležno tijelo« je nadležno tijelo države članice kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 40. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući Europsku središnju banku u vezi s posebnim zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013, a u Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za kreditnu instituciju je Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija (u daljnjem tekstu: Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo), a za investicijsko društvo Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala (u daljnjem tekstu: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo)«.

Točka 32. mijenja se i glasi:

»32) »značajna podružnica« je podružnica koja je posebnim postupkom utvrđena kao značajna, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala«.

Točka 105. mijenja se i glasi:

»105) »uređeno tržište« je uređeno tržište kako je definirano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala«.

U točki 112. na kraju rečenice briše se točka te se dodaje točka 113. koja glasi:

»113) »nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti« su obveznice i ostali oblici prenosivog duga te instrumenti koji stvaraju ili priznaju dug, koji dužnički instrumenti ispunjavaju uvjete iz članka 24.a stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a i naslov iznad njega koji glase:

»Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti

Članak 24.a

(1) Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti koje institucija izdaje radi ispunjavanja minimalnog zahtjeva moraju ispunjavati uvjete iz ovoga članka i članka 24. ovoga Zakona.

(2) Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti su dužnički instrumenti koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

a) izvorni rok dospijeća dužničkog instrumenta je najmanje godinu dana

b) dužnički instrument ne sadržava ugrađenu izvedenicu te nije izvedenica i

c) u skladu s ugovorom ili prospektom, tražbina imatelja dužničkog instrumenta smatra se tražbinom kod koje je između vjerovnika i institucije ugovoreno da će se vjerovnik u stečajnom postupku namirivati prije imatelja instrumenata redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala, a nakon svih drugih vjerovnika viših i nižih isplatnih redova.

(3) U smislu stavka 2. točke b) ovoga članka, dužnički instrument s promjenjivom kamatnom stopom koja se temelji na široko korištenoj referentnoj stopi i dužnički instrument koji nije iskazan u domaćoj valuti izdavatelja, pod uvjetom da su glavnica, otplata i kamate iskazani u istoj valuti, ne smatraju se dužničkim instrumentom s ugrađenom izvedenicom samo zbog tih svojstava.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/183

Zagreb, 8. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.