Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 16/2019 (15.2.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

318

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/28
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 13. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12., 100/14., 147/14. i 120/16.) u članku 4. stavku 2. brojka: »4.443,958« zamjenjuje se brojkom: »4.710,595«.

U stavku 3. točke 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»4. a) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske6,42
b) predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske6,42
c) predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske6,42
d) predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske6,42
e) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske6,42
f) zamjenici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske6,42
5. a) suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske5,70
b) suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske5,70
c) suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske5,70
d) suci Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske5,70
e) zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta5,70
6. a) predsjednici županijskih sudova određenih za postupanje u predmetima kaznenih djela određenih zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta5,80
b) predsjednici županijskih sudova4,98
c) županijski državni odvjetnici4,98
7. a) suci županijskih sudova iz točke 6. a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta5,70
b) suci županijskih sudova4,55
c) zamjenici županijskih državnih odvjetnika4,55
d) predsjednici općinskih sudova4,55
e) predsjednici upravnih sudova4,55
f) predsjednici trgovačkih sudova4,55
g) općinski državni odvjetnici4,55
8. a) suci općinskih sudova3,54
b) suci upravnih sudova3,54
c) suci trgovačkih sudova3,54
d) zamjenici općinskih državnih odvjetnika3,54«.


Točka 9. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednici županijskih, općinskih, upravnih i trgovačkih sudova te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent:

– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju 21 – 50 sudaca ili zamjenika za 0,29

– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju 51 – 100 sudaca ili zamjenika za 0,43

– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju više od 100 sudaca ili zamjenika za 0,58.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2019., osim članka 1. ovoga Zakona u dijelu u kojem se mijenja članak 4. stavak 3. točka 4.d) i točka 5.d) Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/12

Zagreb, 8. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.