Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 16/2019 (15.2.2019.), Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

324

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 59/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPAKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

I.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) da u postupke javne nabave koje provodi za korisnike središnje javne nabave sukladno članku 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 59/17; u daljnjem tekstu: Uredba) uključi dodatne korisnike središnje javne nabave, te sklopi okvirne sporazume za:

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje u nabavnim kategorijama opskrba prirodnim plinom i gorivo

– proračunske korisnike državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u nabavnim kategorijama opskrba električnom energijom i poštanske usluge.

II.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se u svrhu provođenja postupaka javne nabave za nabavne kategorije navedene u točki I. ove Odluke, bez obzira na procijenjenu vrijednost njihove nabave, dostaviti Središnjem državnom uredu podatke vezane uz iskazivanje potreba u obliku i rokovima koje odredi Središnji državni ured.

III.

U odnosu na samostalno provođenje postupka javne nabave u nabavnim kategorijama iz točke I. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. Uredbe.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured da o donošenju ove Odluke izvijesti korisnike središnje javne nabave na koje se ova Odluka odnosi.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/54

Urbroj: 50301-25/27-19-2

Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.