Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo kulture

337

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Upisnika javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji vodi Muzejski dokumentacijski centar u Zagrebu, a u svrhu praćenja stanja u muzejskoj djelatnosti.

Članak 2.

Upisnik sadrži podatke o muzejima, galerijama, muzejima zajednice, ekomuzejima i samostalnim zbirkama u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 3.

Upisnik se sastoji od popisa javnih i privatnih muzeja po abecednom redu, uz koji se za svaki muzej upisuju sljedeći podaci:

1. naziv muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke

2. sjedište muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke te mjesta obavljanja djelatnosti

3. vrsta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke

4. naziv i sjedište osnivača ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka

5. broj akta upisa u sudski ili drugi registar te OIB

6. naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)

7. poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke

8. statusne promjene muzeja, broj i datum akta upisa statusnih promjena te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra,

9. napomene.

Članak 4.

Upis u Upisnik obavlja se na temelju prijave za upis koju Muzejskom dokumentacijskom centru podnosi ovlaštena osoba.

Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Članak 5.

Prijava za upis u Upisnik te promjene upisanih podataka podnose se prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a dostupan je na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra.

Osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati i sve promjene podataka na način i u roku propisanom ovim Pravilnikom.

Popunjeni obrazac podnositelj dostavlja potpisan na adresu: Muzejsko-dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno e-adresu upisnik@mdc.hr.

Članak 6.

Podaci iz prijave unose se u Upisnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave Muzejskom dokumentacijskom centru.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (»Narodne novine«, broj 96/99).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/19-01/0023
Urbroj: 532-06-01-01/7-19-1
Zagreb, 4. veljače 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

PRILOG

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVU ZA UPIS I PROMJENU U UPISNIK JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Naziv muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke
2. Sjedište muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke te mjesta obavljanja djelatnosti
3. Vrsta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke
4. Naziv i sjedište osnivača ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka
5. Broj akta upisa u sudski ili drugi registar te OIB
6. Naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)
7. Poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke
8. statusne promjene muzeja, broj i datum akta upisa statusnih promjena te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra
9. napomene
Datum podnošenja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva


Napomena: Ovaj obrazac dostavlja se Muzejskom dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr, odnosno na zahtjev Muzejsko-dokumentacijskog centra i u tiskanom obliku.