Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

339

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način provedbe mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja (u daljnjem tekstu: mjera Promidžba) iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/18-07/597, urbroj: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/1150).

Nadležna tijela

Članak 2.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje Nacionalnim programom pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu mjere Promidžba prema Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa za mjeru Promidžba (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

1) Projekt je cjelokupna, sveobuhvatna aktivnost nekog Korisnika iz točke 4. ovoga čanka, koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz Nacionalnog programa.

2) Operacija je aktivnost ili skup aktivnosti koje su uključene u projekt.

3) Prihvatljiva aktivnost je prihvatljivi dio projekta za koju se traži potpora sukladno ovom Pravilniku.

4) Korisnik je fizička ili pravna osoba kojoj su odobrene aktivnosti Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

5) Početak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta čija provedba može započeti od datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta, odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje su operacije projekta nepovratna obveza.

6) Završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava izvršenje preuzetih obveza za operacije projekta unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 23. stavka 1. točke b) i c) ovoga Pravilnika, sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i završena.

7) Promotivne aktivnosti obuhvaćaju oglašavanja u medijima u trećim zemljama, izradu i distribuciju promotivnih materijala, sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske te promotivnu prodaju.

8) Potpora predstavlja sredstva namijenjena za provedbu mjere Promidžba iz Nacionalnog programa koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

9) Treće zemlje su sve ostale države osim država članica Europske unije.

DIO DRUGI
KORISNICI, POTPORA, PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Korisnici

Članak 4.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:

– stručne organizacije uključene u sektor vina

– organizacije proizvođača vina

– udruženja organizacija proizvođača vina

– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača

– sektorske organizacije uključene u sektor vina

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i

– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Kriteriji prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Podnositelj prijave na Natječaj (u daljnjem tekstu: podnositelj) mora dokazati da ima pristup dostatnim tehničkim i financijskim resursima te da obzirom na kakvoću i količinu ima na raspolaganju dovoljno proizvoda sukladno članku 10. točkama c) i d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15. 7. 2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149).

(2) Podnositelj je obvezan osigurati financijske i tehničke kapacitete kako bi se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera, odnosno dokazati sljedeće:

– da je sposoban osigurati provođenje projekta (bilo da projekt provodi sam ili da je za njegovo provođenje unajmio osoblje)

– da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom i

– da je sposoban podmiriti obveze u roku njihova dospijeća.

(3) Podnositelj je obvezan dostaviti izjavu kojom izjavljuje da obzirom na kakvoću i količinu ima na raspolaganju dovoljno proizvoda koji će nakon provedene operacije promidžbe dugoročno zadovoljiti potražnju na tržištu.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 250.000.

(2) Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 125.000 iz sredstava Europske unije.

(3) Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 75.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razina potpore

Članak 7.

(1) Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Državna potpora do 30% prihvatljivog troška odnosi se na de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

(3) Potpora za svaku operaciju promidžbe traje najviše tri godine za određenog korisnika u određenoj trećoj zemlji.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka ako je opravdano s obzirom na učinak operacije, pojedini projekt može se produžiti jednom za najviše dvije godine ili dvaput za najviše jednu godinu za svako produljenje.

(5) Provedba projekta može trajati najviše pet godina.

(6) Projekt se mora odnositi isključivo na jednu treću zemlju.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Članak 8.

(1) Prihvatljivi aktivnosti za mjeru Promidžba su:

1. oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

2. odnosi s javnošću, promocija i marketing organiziranjem:

– informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja

– aktivnosti s ciljem promidžbe imidža Hrvatske u trećim zemljama održavanjem vinskih manifestacija i degustacija za trgovce i potrošače

– promotivne prodaje u trećim zemljama

– aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice i druge aktivnosti vezane za odnose s javnošću te troškovi agencija za odnose s javnošću koje se provode u trećim zemljama ili su usmjereni za tržište trećih zemalja

3. izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja i njihova distribucija

4. sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja i

5. administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

(2) Detaljan prikaz troškova unutar aktivnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka nalazi se na Listi prihvatljivih troškova iz Priloga I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 9.

(1) Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja

– popusti za promociju vina ili drugi troškovi koji se smatraju izravnom potporom proizvođaču

– troškovi javnog prijevoza ili troškovi korištenja taksi službe koji su pokriveni dnevnicom

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja

– troškovi gubitka na tečaju valute

– troškovi koji su već bili uvršteni u prvi projekt

– troškovi koji nisu dio projekta

– troškovi pripreme natječajne dokumentacije

izrada i razvoj zaštitnog znaka

– PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a).

(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka kao i oni koji se ne navode u Listi prihvatljivih troškova iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

DIO TREĆI
NATJEČAJ

Raspisivanje Natječaja

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje Natječaj, ponajprije u dinamici utvrđenoj Nacionalnim programom, a u ovisnosti o raspoloživosti sredstava.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: mrežne stranice Agencije za plaćanja).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava te obrasci za prijavu i ostali obrasci koji se koriste u provedbi mjere Promidžba.

(4) Obrasci iz stavka 3. ovoga članka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Podnošenje prijave na Natječaj

Članak 11.

(1) Nakon objave Natječaja iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnositelj preporučenom poštom s povratnicom, dostavlja na adresu objavljenu u Natječaju prijavu na Natječaj kojoj je priložio traženu dokumentaciju.

(2) Podnositelj u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u ime obrta vlasnik obrta, u ime tvrtke odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno u ime javnog tijela odgovorna osoba za zastupanje javnog tijela, u ime udruge proizvođača vina predsjednik udruge, a u ime ostalih korisnika navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika odgovorne osobe u tim tijelima.

(3) Ukoliko je podnositelj stručna organizacija, organizacija proizvođača vina, udruženje organizacije proizvođača vina, privremeno ili stalno udruženje dvaju ili više proizvođača, sektorska organizacija, javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja proizvođače vina, pri podnošenju prijave podnositelj prilaže dokumentaciju koja se odnosi na podnositelja ili njegove članove sukladno Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, a kojom dokazuje:

– članstvo subjekata koji sudjeluju u mjeri i

– udovoljavanje kriterijima podnositelja sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, na temelju proizvodnog, financijskog i administrativnog kapaciteta članova proizvođača koje podnositelj predstavlja.

(4) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je obvezan priložiti popunjeni Plan aktivnosti s pratećom dokumentacijom sukladno Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Prijavni obrazac i Plan aktivnosti mora potpisati i ovjeriti odgovorna osoba.

(6) Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja prijave ima podmirene/regulirane obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Provjera prijava

Članak 12.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima za provedbu mjere Promidžba sukladno članku 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149, broj bodova sukladno kriterijima rangiranja iz članka 16. ovog Pravilnika te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja, Agencija za plaćanja će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Vinogradarski registar te uvidom u sudski/obrtni registar odnosno provjerom osobnog identifikacijskog broja (OIB) podnositelja.

(4) Nepravovremene prijave neće se razmatrati te će podnositelju prijave biti izdana Odluka o odbacivanju prijave.

Dopuna i/ili ispravak prijave

Članak 13.

(1) Ukoliko je prijava nepotpuna Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva od Agencije.

(2) Agencija za plaćanja će, ukoliko je potrebno, tražiti dopunu, ispravke i/ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz prijave, a koja moraju biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz zahtjeva za dopunu.

(3) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke i/ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(4) Podnositelj je obvezan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

(5) U slučajevima traženja dopuna, ispravka i/ili obrazloženja, datum dostave dokumentacije kojom se prijava dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpune prijave.

Plan aktivnosti

Članak 14.

(1) U prikazu Plana aktivnosti potrebno je prikazati da prijavljeni projekt udovoljava kriterijima prihvatljivosti iz članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 te da su operacije i aktivnosti u skladu s uvjetima propisanim člankom 9. navedene Delegirane uredbe Komisije.

(2) Podnositelj mora prikazati ciljeve projekta, te izvore i način financiranja.

(3) Plan aktivnosti treba sadržavati prikaz svih planiranih aktivnosti projekta za koji se traži potpora i treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Ukoliko će biti potrebni dodatni podaci, od podnositelja će se zatražiti obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti u traženom roku.

Ponude

Članak 15.

(1) Prije podnošenja prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika podnositelj je dužan prikupiti ponude i ostalu dokumentaciju sukladno pravilima propisanim u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati aktivnosti i troškove koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).

(4) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema tečaju objavljenom u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u skladu s načelom isplativosti. Procjena razumnosti troškova bazira se na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno biraju se oni projekti koji nude najbolju vrijednost za novac (najbolji odnos cijene i kvalitete).

(6) Prilikom utvrđivanja razumnosti troškova, a kako bi se osigurala konkurentnost predloženih troškova, Agencija za plaćanja koristi metodu usporedbe različitih ponuda.

(7) Prilikom korištenja metode usporedbe različitih ponuda, Agencija za plaćanja utvrđuje:

– neovisnost ponuda (ponude moraju biti od različitih ponuditelja, gdje ponuditelji ne smiju biti povezane osobe, podnositelj prijave i ponuditelj ne smiju biti povezane osobe, te konzultantska tvrtka ili fizička osoba, koja je u svojstvu konzultanta u ime podnositelja pripremala prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju, ne smije biti i jedan od ponuditelja ili u vlasničkom odnosu s jednim od ponuditelja. Također ne smije postojati sukob interesa između podnositelja prijave i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju.)

– međusobnu usporedivost ponuda (iznosi i stavke u prikupljenim ponudama kojima se obrazlaže trošak po pojedinoj aktivnosti moraju biti međusobno usporedivi)

– da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, potpisane i ovjerene od strane ponuditelja (ponude moraju biti realne i odražavati tržišne cijene te na istima trebaju biti jasno naznačeni iznosi sa i bez PDV-a. Ponude moraju biti detaljno specificirane. Iznos odabrane ponude mora biti jasno povezan s iznosom iz Plana aktivnosti.)

– da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja istinite

– da cijene u dostavljenim ponudama nisu namjerno uvećane i

– da nisu umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore.

(8) Procjena isplativosti troškova treba osigurati učinkovito korištenje sredstava u odnosu na ciljeve.

(9) Agencija za plaćanja neće uzeti u obzir ponude i neće odobriti trošak u Planu aktivnosti na koji se navedene ponude odnose ukoliko se tijekom provjere ponuda utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Agencija za plaćanja može napraviti provjeru cijena u odabranim ponudama, na način da ih uspoređuje sa referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena prihvatit će se cijena iz ponude.

(11) Podnositelj je dužan objaviti poziv za podnošenje ponuda te na osnovu kriterija odabira ponude odabrati najpovoljniju ponudu. Ukoliko podnositelj ne objavi poziv za podnošenje ponuda te sukladno kriterijima odabira ne odabere najpovoljniju ponudu, Agencija za plaćanja će odobriti najjeftiniju ponudu.

(12) Ukoliko iznos odabrane ponude nije jednak iznosu iz Plana aktivnosti odnosno ukoliko je podnositelj prijave izračunao iznos iz jediničnih cijena s odabrane ponude, podnositelj je obvezan uz ponude priložiti i specifikaciju izračuna iznosa uz Plan aktivnosti.

(13) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(14) Pod pojmom povezanih osoba smatraju se osobe:

– koje su povezane rodbinskim vezama i/ili

– kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

(15) Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za ulaganje.

(16) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(17) Ukoliko izvornici ponuda, izjava o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, podnositelj je dužan uz iste priložiti prijevod na hrvatski ili engleski jezik ovjeren od ovlaštenog prevoditelja.

(18) Dostavljene ponude moraju sadržavati jasne opise roba i usluga (karakteristike, specifikacije), a svaka stavka u ponudama mora sadržavati jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke.

Prioritetni kriteriji i rang-lista

Članak 16.

(1) Potpune prijave prema redoslijedu zaprimanja ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) prihvatljivosti projekta i

c) opravdanosti i prihvatljivosti aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(2) Nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima iz Priloga II., koji je tiskan uz ovaj Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Agencija za plaćanja odabire prijave s najvećim brojem prioritetnih bodova na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalna umanjenja potpore.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ukoliko:

a) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti propisani ovim Pravilnikom i Natječajem

b) podnositelj nije poštivao rok za dostavu tražene dokumentacije ili zatraženog obrazloženja i ispravaka, a ista se odnosi na projekt u cijelosti

c) se utvrde netočni podaci u prijavi podnositelja odlučujući za odobrenje projekata

d) se utvrdi prethodno financiranje projekta iz drugih izvora potpore za troškove koji su predmet prijave na Natječaj iz članka 10. ovoga Pravilnika

e) se utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za tekuću financijsku godinu

f) je podnositelju već odobren projekt za istu treću zemlju, odnosno za određeno tržište u trećoj zemlji, a za isti nije podnesen Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti ili dostavljena informacija da odustaje od isplate ili daljnje provedbe prethodno odobrenog projekta.

(2) Agencija za plaćanja može uvjetovati izdavanje Odluke o odobrenju projekta izjavom podnositelja kojom isti potvrđuje da će provesti i dokazati pojedine troškove unutar aktivnosti za koje nije tražio sufinanciranje u sklopu projekta, kao i troškove unutar aktivnosti za koje je tražio sufinanciranje, a nisu odobreni ukoliko ih Agencija za plaćanja smatra nužnim za izvođenje promidžbe na tržištu treće zemlje na koju se projekt odnosi.

(3) Ukoliko u tijeku obrade prijave podnositelj odustane od iste, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbacivanju prijave.

Odluka o odobrenju projekta

Članak 18.

(1) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju izdaje Odluku o odobrenju projekta iz mjere Promidžba u slučaju:

a) ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem i

b) prihvatljivosti aktivnosti i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova.

(2) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se:

a) maksimalni iznos potpore za prihvatljive aktivnosti koju podnositelj može ostvariti

b) prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta

c) rok za podnošenje zahtjeva za isplatu

d) druge obveze Korisnika vezane uz projekt.

Početak provedbe

Članak 19.

(1) Odluke iz članka 17. i 18. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja izdaje u roku od 90 dana od dana zaprimanja potpune prijave.

(2) Odobrene aktivnosti predviđene projektom ne smiju biti započete prije datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka izuzete su aktivnosti prijava na sajmove i troškovi izrade i prijevoda studije.

Odluke i prigovori

Članak 20.

(1) Odluke iz ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odluke iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti, a na njih se može pisanim putem, isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom, podnijeti prigovor Ministarstvu na adresu Agencije za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Prigovore iz stavka 2. ovoga članka rješava Ministarstvo u skladu s člankom 16. Zakona.

(4) Po zaprimanju prigovora iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja prigovor i dokumente vezane uz prigovor prosljeđuje Ministarstvu.

(5) U postupcima rješavanja po prigovoru Ministarstvo će zatražiti uvid u dosje predmeta, a može tražiti dodatna pisana ili usmena pojašnjenja i očitovanja od nadležne službe Agencije za plaćanja i od podnositelja/korisnika o svim bitnim činjenicama u postupku rješavanja prigovora.

(6) Odluke Ministarstva Agencija za plaćanja dostavlja preporučeno s povratnicom podnositelju/korisniku, a u slučajevima prihvaćanja prigovora Agencija za plaćanja će nastaviti postupke sukladno odluci Ministarstva.

Obveze i prava korisnika tijekom provedbe projekta

Članak 21.

(1) Odlukom o odobrenju projekta utvrđuju se sljedeće obveze Korisnika:

a) u svakom trenutku omogućiti nesmetani pristup i obavljanje kontrole na terenu koja se odnosi na odobrenu potporu te je obvezan dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane aktivnosti djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara

b) osigurati da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni

c) dostaviti Agenciji za plaćanja ili osigurati dostupnost za sve potrebne podatke vezane uz odobrena ulaganja koje Agencija za plaćanja zatraži

d) prijaviti Agenciji za plaćanja sve promjene o statusu kao i sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti

e) izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa od dana zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom sljedećih pet godina od datuma donošenja Potvrde o završenom projektu

f) osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u planu aktivnosti priloženim uz prijavu

g) osigurati prihvatljivost troškova i udovoljavanje propisanim kriterijima tijekom trajanja provedbe projekta

h) obilježiti promotivni materijal sukladno Naputku iz Priloga III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

i) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na vrijeme od zaprimanja Odluke o odobrenju projekta i tijekom pet godina od datuma donošenja Potvrde o završenom projektu

j) ne prekoračiti dopušteni iznos potpore.

(2) Korisnik je tijekom provedbe odobrenog projekta kao dio dokazne dokumentacije o završetku aktivnosti obvezan prikupiti fotografije i/ili videozapise obavljenih promotivnih aktivnosti po pojedinom trošku ulaganja u objavljivanje reklama u medijima, ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala te ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima.

(3) Korisnik ne smije odobrene aktivnosti iz projekta financirati sredstvima iz potpore ruralnom razvoju te drugih nacionalnih programa odnosno EU programa.

(4) Korisnik ima pravo podnijeti Zahtjev za isplatu predujma, Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti za svaku godinu projekta ili završni Zahtjev za isplatu nakon završetka aktivnosti sukladno članku 3. stavku 6. ovoga Pravilnika te zatražiti izmjene Odluke sukladno članku 22. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik je obvezan Agenciji za plaćanja dostavljati polugodišnja Izvješća o provedenim aktivnostima:

– najkasnije do 15. srpnja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine i

– najkasnije do 15. siječnja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prethodne godine.

(6) Ukoliko korisnik ne dostavi Izvješće o provedenim aktivnostima u roku navedenom u stavku 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja će pisanim putem tražiti dostavu Izvješća o provedbenim aktivnostima u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(7) U slučaju da korisnik ne poštuje obveze propisane ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će sukladno odredbama ovoga Pravilnika izdati Odluku o poništenju projekta.

Izmjene projekta

Članak 22.

(1) Manje izmjene projekta su izmjene koje se odnose na financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20% iznosa izvorno odobrenih za svaku aktivnost, uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju. Za ove izmjene nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja.

(2) Pored izmjena iz stavka 1. ovoga članka bez prethodnog odobrenja Agencije za plaćanja mogu se provesti i sljedeće manje izmjene Projekta:

– promjena mjesta održavanja događanja (promidžbe) na istom tržištu

– promjena veličine štanda ili broja sudionika

– zamjena promotivnog materijala s drugim sličnog tipa

– zamjena medija oglašavanja.

(3) Korisnik je o manjim izmjenama navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu. Manje izmjene mogu se provesti bez prethodnog odobrenja pod uvjetom da se time ne utječe na prihvatljivost nekog dijela operacije i njezinih općih ciljeva.

(4) U slučaju svih ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisnik može nakon donošenja Odluke o odobrenju projekta, a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, izmijeniti Plan aktivnosti, odnosno napraviti izmjenu iznosa po pojedinim planiranim aktivnostima unutar iznosa odobrenog Odlukom o odobrenju projekta za koji nije podnio Zahtjev za isplatu. U tom slučaju dužan je najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja poslati popunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje izmjena, revidirani Plan aktivnosti i pisano obrazloženje razloga izmjene Plana aktivnosti. Odluka o značajnijim izmjenama temelji se na procjeni da te izmjene ne ugrožavaju ciljeve cjelokupne operacije.

(5) Izmjena projekta iz stavka 4. ovoga članka može se odobriti samo jedanput.

(6) Uz Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti obrazloženja i ponude kojima dokazuje opravdanost iznosa koji su izmijenjeni u Planu aktivnosti i to isključivo za dio sredstava za koji nije podnesen Zahtjev za isplatu.

(7) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja izdat će se Odluka o izmjeni odluke o odobrenju projekta koja sadržava obrazloženje razloga izmjene.

(8) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje izmjena koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta.

(9) Uz Zahtjev za odobrenje izmjena iz stavka 8. ovoga članka korisnik je dužan priložiti revidirani Plan aktivnosti za razdoblje u kojem traži produljenje, analizu s podacima o prodaji u trećoj zemlji na koju se odnosi projekt i preslike predmetnih izvoznih deklaracija kojima dokazuje da je njegova prodaja odnosno izvoz u zemlju za koju je odobren projekt porastao najmanje 2%.

(10) Agencija za plaćanja u tijeku administrativne kontrole Zahtjeva za odobrenje izmjena i priložene dokumentacije može, zatražiti od korisnika dopune, ispravke i/ili dodatna obrazloženja ukoliko to bude potrebno sukladno članku 13. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan dopuniti, ispraviti, obrazložiti Zahtjev za odobrenje izmjena dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(11) Agencija za plaćanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjena odluke o odobrenju projekta:

a) ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za izmjenu projekta propisani Pravilnikom i

b) ukoliko Korisnik nije poštovao rok za dostavu dopune, ispravka ili obrazloženja

c) ukoliko je korisnik započeo s provedbom aktivnosti za koje traži izmjene prije zaprimanje Odluke o odobrenju izmjena projekta.

(12) Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da je Zahtjev za odobrenje izmjena prihvatljiv, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o izmjeni odluke o odobrenju projekta.

(13) Izmjenom Odluke o odobrenju projekta ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(14) Odluke iz stavka 11. i 12. ovoga članka Agencija za plaćanja izdaje u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za odobrenje izmjena, ili isteka roka za dostavu dopune.

(15) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na korisnika, naziv, adresa, naziv banke, IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma donošenja Potvrde o završenom projektu, s tim da se zbog promjene navedenih podataka neće dodatno mijenjati Odluka o odobrenju projekta.

Zahtjevi za isplatu

Članak 23.

(1) Sredstva iz Nacionalnog programa za mjeru Promidžba odobrena Odlukom o odobrenju projekta, isplaćuju se na račun Korisnika, na temelju podnijetog:

(a) Zahtjeva za isplatu predujma

(b) Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti za pojedinu godinu provedbe projekta

(c) Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti.

(2) Zahtjev za isplatu predujma iz stavka 1. točke a) ovoga članka podnositelj je dužan podnijeti na obrascu Zahtjeva za isplatu. Agencija za plaćanja isplaćuje predujam po dostavljanju valjanog jamstva iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(3) Pojedina isplata po završetku aktivnosti iz Plana aktivnosti za pojedinu godinu isplaćuje se po obračunu prihvatljivih troškova za izvršenu aktivnost. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu iz stavka 1. točke b) ovoga članka mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. točke 6. ovoga Pravilnika.

(4) Isplata po završetku aktivnosti iz Plana aktivnosti isplaćuje se po obračunu prihvatljivih troškova za izvršene aktivnosti. Aktivnosti za koju se podnosi Zahtjev za isplatu iz stavka 1. točke c) moraju biti plaćene i završene sukladno kriterijima iz članka 3.točke 6. ovoga Pravilnika.

(5) Obrasci Zahtjeva za isplatu iz stavaka 2., 3. i 4. objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(6) Isplata sredstava korisnicima mora biti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku utvrđenom člankom 25. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 od datuma podnošenja valjanog i potpunog Zahtjeva iz stavka 1. točke b) i c) ovoga članka.

Predujam

Članak 24.

(1) Uz Zahtjev za isplatu predujma korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(2) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Korisniku se može isplatiti predujam najviše u iznosu od 80% odobrenog EU dijela potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

(4) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanju valjanog jamstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja korisniku izdaje Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(5) U slučaju da korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(6) Sredstva isplaćenog predujma za provedbu odobrenog projekta namjenska su i korisnik ih je dužan iskoristiti za provedbu odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta do kraja druge financijske godine nakon financijske godine tijekom koje je predujam isplaćen.

(7) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o utrošenom predujmu najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) financijsku dokumentaciju kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine i

b) izjavu korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine.

(8) Ukoliko je Izvješće o utrošenom predujmu nepotpuno Agencija za plaćanja zatražit će dopunu, ispravak ili obrazloženje od korisnika na način sukladan članku 13. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(9) Korisnik je dužan Izvješće o utrošenom predujmu dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu Izvješća o utrošenom predujmu.

(10) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja po iskorištenju ukupnog iznosa isplaćenog predujma dostaviti Izvješće o utrošenom predujmu te poslati Zahtjev za oslobađanje garancije.

(11) Obrazac Izvješća o utrošenom predujmu i Zahtjev za oslobađanje garancije korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Agencije za plaćanje.

(12) Po primitku Zahtjeva za oslobađanje garancije, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli prihvatljivosti plaćenih računa i dokaza o provedenim aktivnostima priloženih uz Izvješće o utrošenom predujmu izdati Odluku o oslobađanju garancije.

(13) Bankovna garancija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka bit će oslobođena i vraćena korisniku po prihvaćanju odobrenih troškova iz stavka 7. ovoga članka te na temelju članka 27. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

(14) Bankovna garancija iz stavka 1. i 2. ovoga članka bit će zadržana:

a) u potpunosti ukoliko bude izdana Odluka o poništenju projekta i

b) razmjerno visini neprihvatljivih troškova sukladno stavku 3. ovoga članka

(15) U slučajevima iz stavka 13. i 14. ovoga članka Agencija za plaćanja izdati će Odluku o oslobađanju garancije s iznosom zadržanih i oslobođenih sredstava po bankovnoj garanciji.

Provjera Zahtjeva za isplatu

Članak 25.

(1) Zahtjev za isplatu potpore korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve račune plaćene u cijelosti, dokaz da su isti podmireni te dodatnu dokumentaciju na obrascu Zahtjeva za isplatu sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

(3) Računi sa specifikacijom i stavkama moraju odgovarati odobrenoj ponudi iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(4) Sva dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka koja nije valjano dokazana ili za koje nije poslana valjana dopuna po Zahtjevu za dopunu sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se neprihvatljivim.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema tečaju sukladno članku 29. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014

– u slučaju da je Korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja sukladno članku 29. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014, obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(6) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun Agencija za plaćanja zatražiti će njegovu dopunu te može na način sukladan članku 13. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika tražiti dostavljanje dopuna, ispravka i obrazloženja.

(7) U slučajevima traženja dopuna, ispravka i/ili obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(8) Korisnik ne može podnijeti zahtjev za isplatu za one aktivnosti za koje je prethodno već podnio zahtjev za isplatu.

(9) Agencija za plaćanja može uvjetovati isplatu dokazivanjem pojedinih troškova iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

Odluke o Zahtjevu za isplatu

Članak 26.

Nakon provjere Zahtjeva za isplatu i kontrole ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Odluka o isplati

Članak 27.

(1) Odlukom o isplati Agencija za plaćanja će utvrditi iznos potpore za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o isplati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, a isplatu će izvršiti na račun korisnika.

(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine provedene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani ili ako je korisnik izvršio izmjene u projektu za koje nije obavijestio i/ili ishodio odobrenje Agencije za plaćanja.

(4) Po izvršenom plaćanju za posljednju završenu aktivnost unutar projekta Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom projektu, a korisnik je obvezan sljedećih pet godina od datuma utvrđenog u Potvrdi o završenom projektu:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

Članak 28.

(1) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se u slučaju:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem i Odlukom o odobrenju projekta

b) da dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu nije dostavljena u propisanom roku ili nije potpuna ili nije prihvatljiva, a ista se odnosi na projekt u cijelosti

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon roka propisanog Odlukom o odobrenju projekta

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu te pristupa prilikom kontrole osoba koje su s korisnikom povezane u provedbi predmetnog projekta

e) da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje i neispunjavanje uvjeta propisanih Pravilnikom

f) korištenja ulaganja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

g) da se utvrdi prethodno financiranje troškova u projektu, koji su predmet Zahtjeva za isplatu potpore, iz drugih izvora

h) da se ne utvrdi Završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti sukladno članku 3. točki 6. ovoga Pravilnika za one aktivnosti za koje je podnesen Zahtjev za isplatu.

(2) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja će izdati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu ili od isteka krajnjeg roka za dostavu dopune.

Odustajanje od isplate ili daljnje provedbe ulaganja

Članak 29.

(1) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu do krajnjeg roka navedenog u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate po završetku svih aktivnosti ili daljnje provedbe projekta, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o poništenju projekta.

(2) Informaciju iz stavka 1. ovoga članka o odustajanju od isplate ili daljnje provedbe ulaganja korisnik je dužan dostaviti pisanim putem, potpisano i ovjereno preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(3) Na Odluke iz članaka 26., 27., 28. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će sva pismena dostaviti preporučenom poštom, u roku od 10 dana od donošenja istih, a ukoliko podnositelj/korisnik nije preuzeo pošiljku pismena prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj/korisnik obaviješten.

DIO ČETVRTI
KONTROLA

Administrativna kontrola

Članak 30.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom Zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Kontrola na terenu

Članak 31.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog projekta mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, službenici Nacionalnog fonda, ARPA, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud.

Uzorak za kontrolu

Članak 32.

(1) Kontrola na terenu provodi se nakon provedbe aktivnosti na uzorku. Uzorkom mora biti obuhvaćeno najmanje 5% zahtjeva i najmanje 5% iznosa obuhvaćenih potporom.

(2) Izbor projekata za kontrolu na terenu provodi se na uzorku na temelju analize rizika i slučajnog odabira.

(3) Kontrola na terenu obavlja se u sjedištu korisnika temeljeno na računima i dokaznoj dokumentaciji (fotografije i zapisi).

Ovlasti kontrolora i obveze nadziranih

Članak 33.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja /korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Pravne i fizičke osobe, te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog projekta, a podliježu nadzoru kontrolora, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad kontrolora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su predočiti sve podatke i osigurati dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu.

(4) Kontrola na terenu može biti nenajavljena ili se može najaviti uz uvjet da prethodna najava ne utječe na svrhu ili učinkovitost kontrole. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije duže od 14 dana.

DIO PETI
POVRAT SREDSTAVA

Povrat sredstava

Članak 34.

(1) Sredstva namijenjena provedbi mjere Promidžba su namjenska i bespovratna.

(2) Ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao protivno odredbama ovoga Pravilnika i pravilima korištenja sredstava za mjeru Promidžba, odnosno u slučaju utvrđene nepravilnosti, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat sredstava na temelju Odluke o povratu sredstava.

Viša sila

Članak 35.

(1) Viša sila podrazumijeva vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale nakon izdavanja Odluke o odobrenju projekta, a koje su imale utjecaj na izvršenje provedbe aktivnosti i koje korisnik nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(2) U slučaju više sile korisnik može podnijeti pisani zahtjev za produljenje rokova za izvršenje planiranih aktivnosti odnosno produljenje roka iz Odluke o odobrenju projekta. Uz predmetni zahtjev korisnik je dužan priložiti pisane dokaze o postojanju više sile.

(3) Agencija za plaćanja će na osnovu rezultata provedene administrativne kontrole dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka donijeti odluku o produljenju roka Odluke o odobrenju projekta ili obavijestiti korisnika pisanim putem o odbijanju zahtjeva za produljenje iste.

DIO ŠESTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Zadaće Agencije za plaćanja

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja u pojedinoj godini može raspisivati Natječaj do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe mjere Promidžba.

(2) Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja u okviru svoje nadležnosti, donosi pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu mjere Promidžba.

Objava Odluke o odobrenju projekata

Članak 37.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba kojima je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Zaštita osobnih podataka

Članak 38.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Natječaja te zahtjeva i obrazaca vezanih uz Natječaj prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prijelazna odredba

Članak 39.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješit će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 37/15., 49/15., 40/17. i 39/18.).

Propis koji prestaje važiti

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 37/15., 49/15., 40/17. i 39/18.).

Stupanje na snagu

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/09

Urbroj: 525-07/1765-19-3

Zagreb, 4. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

1.1. oglašavanje u tisku

1.2. oglašavanje na TV-u i radiju

1.3. oglašavanje na internetu

1.4. vanjsko oglašavanje

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću

2.1. najam prostora za promociju, štanda

2.2. najam opreme i pribora

2.3. kupnja opreme i pribora

2.4. kupnja hrane i pića

2.5. opremanje i aranžiranje prostora za promociju, štanda

2.6. prijevoz vina, hrane, piće, opreme, pribora, promotivnog materijala (prijevoz, skladištenje i dostava te troškovi carinskih davanja) kao i troškovi odobrenja/dozvola i poreza

2.7. prijevoz izlagača i osoblja korisnika, stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.8. hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.9. dnevnice izlagača i osoblja korisnika (prema standardnim pravilima*)

2.10. ugostiteljske usluge i catering na događanju

2.11. usluge različitih stručnjaka

2.12. usluge agencija za odnose s javnošću i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 2.1. do 2.10.),

2.13. ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih država, (studija o procjeni rezultata mjere promidžbe) izrada studije, prijevod studije

2.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje)

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

3.1. izrada kataloga proizvoda

3.2. izrada profesionalnih fotografija

3.3. izrada reklame za tisak

3.4. produkcija promotivnog spota, filma, reklame za TV i radio

3.5. izrada promotivnih materijala

3.6. izrada web-stranice

3.7. redizajn web-stranice

3.8. prijevod promotivnih materijala

3.9. distribucija promotivnih materijala

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

4.1. najam prostora za promociju, štanda

4.2. najam opreme i pribora

4.3. kupnja opreme i pribora

4.4. kupnja hrane i pića

4.5. opremanje i aranžiranje prostora za promociju, štanda

4.6. prijevoz vina, hrane, piće, opreme, pribora, promotivnog materijala (prijevoz, skladištenje i dostava te troškovi carinskih davanja) kao i troškovi odobrenja/dozvola i poreza

4.7. prijevoz izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.8. hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.9. dnevnice izlagača i osoblja korisnika (prema standardnim pravilima*)

4.10. ugostiteljske usluge i catering na događanju

4.11. usluge različitih stručnjaka

4.12. usluge agencija za odnose s javnošću i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 4.1. do 4.10.)

4.13. ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja (izrada i prijevod studije o procjeni rezultata promidžbene mjere)

4.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje)

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja

5.1. administrativni troškovi (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe)

5.2. troškovi stalno zaposlenog osoblja korisnika i osoblja koje je zaposlio posebno za tu operaciju (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe za koje se odobrava potpora, uključujući ocjenjivanje)

Napomena:

Troškovi pod 2.12. zbrojeni sa troškovima pod 4.12. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi pod 2.7. i 4.7. ne uključuju trošak gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza.

Troškovi pod 4.13. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 1. 1. 2019. godine.

Troškovi pod 4.13. prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno za izradu i prijevod ne više od 2.500 €.

Troškovi pod 5.1. prihvatljivi su ako ne premašuju 4% ukupnih prihvatljivih troškova te operacije.

Napomena:

* prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

Planom aktivnosti iz članka 11. stavka 4. podnositelj je dužan u sažetom obliku jasno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku i to prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

PRILOG II.

PRIORITETNI KRITERIJI

Br.Prioritetni kriterijiBroj bodovaPostotak
1.Podnositelj prvi put prijavljuje projekt u okviru ove mjere (novi podnositelj)542 %
2.Podnositelj usmjeren na novu treću zemlju ili novo tržište u trećoj zemlji, za koje nije prethodno primio potporu u okviru ove mjere433 %
3.Podnositelj prijavljuje projekt s planiranim promotivnim aktivnostima općeg karaktera koje nisu namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača325 %
Ukupno12100 %


PRILOG III.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg Korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Ulaganja vezana uz Promidžbu na tržištima trećih zemalja

Pri izradi promotivnih materijala navesti: