Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine

NN 16/2019 (15.2.2019.), Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

342

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, broj 4/11 i 21/17) objavljuje

IZMJENU

REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2018. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-222/391 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 425,45 hektara, odjeli/odsjeci 79af, 84be, 86b, 89b, 93a, 101a, 102a, 106a, 107ac, 112c, 114c, 115ab, 117a, 119a, 121ac, 125d, 139be, 140b, 141abd, 144c, 145abd, 147a, 148d i 149c u gospodarskoj jedinici Vrani kamen, Šumarija Daruvar, Uprava šuma Podružnica Bjelovar.

2. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-231/392 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 42,59 hektara, odjeli/odsjeci 48b, 64d i 97bc u gospodarskoj jedinici Javornik, Šumarija Sirač, Uprava šuma Podružnica Bjelovar.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su:

3. pod registarskim brojem HR-AGL-SS-121/157 šumski sjemenski objekt crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 10,67 hektara, odjel/odsjek 38c u gospodarskoj jedinici Popovačke nizinske šume, Šumarija Popovača, Uprava šuma Podružnica Zagreb.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

4. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/010 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1.178,88 ha« upisuje »834,44 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1ac, 2ac, 3ab, 4acde, 5abe, 6abcde, 7a, 11abdg, 12abcd, 13abegh, 14ce, 17abck, 18bc, 19ade, 20ad, 23a, 24adef, 25bd, 27a, 29d, 30c, 31a, 33bc, 34c, 35c, 36bd, 37a, 38ab i 40a«.

5. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/011 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1.305,19 ha« upisuje »896,83 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1ac, 2ac, 3a, 4acde, 5abe, 6abcde, 7a, 10c, 11abdg, 12abcd, 13abefgh, 14ce, 16b, 17bcegik, 18bcef, 19ade, 20ad, 21fh, 22b, 23a, 24acdef, 25abd, 27a, 29d, 30c, 31a, 33bc, 34c, 35c, 36bd, 37a, 38ab i 40a«.

6. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/012 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1.213,60 ha« upisuje »1.104,27,44 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1abc, 2ac, 3a, 4acd, 5a, 6a, 7abc, 8ab, 9acd, 10a, 15b, 16abe, 17abc, 22a, 23a, 24abd, 25ac, 26abcd, 27a, 28abc, 29ab, 30a, 31a, 32a, 33ab, 34ab, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 45b, 46e, 47abc, 48aed, 49abcd i 50abc«.

7. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/026 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »3.084,74 ha« upisuje »2.815,73 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »5abcd, 6abc, 9ab, 10ac, 11abc, 12a, 13a, 14abcdef, 15abcd, 16a, 17a, 18abc, 19ab, 20abcd, 21abc, 23a, 24ab, 25ab, 26ad, 27a, 28a, 29ac, 38a, 39ab, 40ab, 41ab, 42a, 43a, 44a, 45a, 46ab, 47ac, 48d, 51a, 52ab, 53bc, 54bcde, 55bcefg, 56acde, 57abce, 58ac, 59bde, 60ace, 61ac, 64a, 65b, 66a, 67abc, 68a, 69ab, 70a, 71a, 80a, 81a, 82ac, 83ab, 84acd, 85b, 86cd, 89c, 90a, 91ac, 92ac, 93ab, 94a, 98ceg, 99b i 100a«.

8. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/027 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »3.211,86,19 ha« upisuje »2.822,82 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »5abcd, 6abce, 9ab, 10ac, 11abc, 12a, 13a, 14abcdef, 15abcd, 16a, 17a, 18abc, 19ab, 20abcd, 21abc, 23a, 24ab, 25ab, 26ad, 27a, 28a, 29ac, 38ab, 39ab, 40ab, 41ab, 42a, 43a, 44a, 45a, 46ab, 47ac, 48d, 51a, 52ab, 53b, 54bcde, 55bcdefg, 56acde, 57abcd, 58acdf, 59bde, 60ace, 61ac, 64a, 65b, 66a, 67abc, 68a, 69ab, 70a, 71a, 80a, 81a, 82ac, 83ab, 84ad, 85b, 86cd, 89c, 90a, 91ac, 92ac, 93ab, 94a, 98ceg, 99b i 100a«.

9. pod registarskim brojem HR-PNI-SS-410/318 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »8,18 ha« upisuje »4,05 ha«.

10. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/194 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »33,28« upisuje »26,70 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuje se odjel/odsjek »7a«.

11. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-121/109 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »137,90 ha« upisuje »142,04 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »74a, 75a, 84b, 85acde i 86abe«.

12. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-121/110 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »38,25 ha« upisuje »39,08 ha«, a umjesto odjela/odsjeka » 9bd« upisuje se odjel/odsjek »9b«.

13. pod registarskim brojem HR-TTO-SS-000/111 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »38,25 ha« upisuje »39,08 ha«, a umjesto odjela/odsjeka » 9bd« upisuje se odjel/odsjek »9b«.

14. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-121/113 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »139,60 ha« upisuje »137,82 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »16c, 17d, 19a i 20a«.

15. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/061 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »217,77 ha« upisuje »159,32 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »4ac, 5abd, 6c, 7abef, 8a, 9d, 10a i 11c«.

16. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/074 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »545,88 ha« upisuje »517,76 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se odjeli/odsjeci »1b, 2cd, 3cd, 4d, 5ab, 6bcdf, 7e, 9d, 10cf, 11a, 12abd, 13ace, 14abc, 15a, 16acdfgh, 19cd, 20abd, 21abcefg, 22bc, 23ei, 24d, 25b i 28bc«.

Klasa: 011-02/18-01/52

Urbroj: 525-11/1059-19-1

Zagreb, 22. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.