Pravilnik o darovanju građevnog materijala

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o darovanju građevnog materijala

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

344

Na temelju članka 36. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, broj 106/2018; u daljnjem tekstu: Zakon), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje donosi

PRAVILNIK

O DAROVANJU GRAĐEVNOG MATERIJALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način darovanja građevnog materijala korisniku prava na stambeno zbrinjavanje iz članka 7. točaka 2., 3., 4. i 5. Zakona.

(2) Vrsta i količina građevnog materijala koji se daruje korisniku utvrđuje se prema vrsti i količini potrebnih radova na obiteljskoj kući nužnim da se osiguraju useljivost i stambena površina obiteljske kuće prema odredbama Zakona.

(3) Ovisno o zatečenom stanju obiteljske kuće, radovi na obiteljskoj kući obuhvaćaju:

1. osnovne radove, u skladu s oblikovnom cjelinom naselja, koji sadrže:

1.1. sanaciju ili izradu temelja, podne ploče, nosivih zidova, međukatnih konstrukcija ili stubišta

1.2. izradu krovne odnosno stropne konstrukcije te izradu dimnjaka i krovne limarije i

1.3. zatvaranje obiteljske kuće vanjskom stolarijom i to ugradnjom vanjskih vrata i prozora.

2. radove unutarnjeg uređenja: zidarski (zidanje pregradnih zidova i unutarnja obrada zidova), instalaterski (ugradnja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u kuhinji i jednom sanitarnom čvoru i izvodima za vanjski priključak u dužini jednog metra od kuće i elektroinstalacija do brojila), opremanje sanitarnog čvora (ugradnja WC školjke, tuša ili ležeće kade, umivaonika, električnog bojlera i pripadajuće sanitarne armature), ugradnja unutarnje stolarije, ugradnja cementne glazure s pripadajućom izolacijom na podove te ugradnja keramičkog poda u sanitarnom čvoru.

(4) Za osnovne radove na obiteljskoj kući primjenjuju se odredbe članaka 25. do 33. Zakona o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/1996, 54/1996, 87/1996, 57/2000, 38/2009, 45/2011 i 51A/2013).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. DOKUMENTACIJA ZA DAROVANJE GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 3.

(1) Vrsta i količina potrebnih radova i građevnog materijala koji se daruje korisniku utvrđuje se i iskazuje u Elaboratu za darovanje građevnog materijala (u daljnjem tekstu: elaborat).

(2) Elaborat izrađuje ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva i treba biti u skladu s projektom iz članka 34. stavka 4. i 5. Zakona.

(3) Elaborat i projekt iz članka 34. stavka 4. i 5. Zakona podliježu kontroli ovlaštene osobe koju angažira Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured).

(4) Elaborat osigurava u svom trošku Središnji državni ured.

(5) Središnji državni ured osigurava u svom trošku projekt iz članka 34. stavka 4. Zakona, za obiteljsku kuću sa stambenom površinom propisanom člankom 17. stavkom 1. i 7. Zakona.

(6) U slučaju da je zbog konfiguracije terena nužna izgradnja obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma, dozvoljena je izrada projekta i darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma u trošku Središnjeg državnog ureda.

(7) Vlasnik obiteljske kuće odnosno korisnik, dužan je na osnovu projekta iz članka 34. stavka 4. i 5. Zakona ishoditi akt za građenje i podmiriti troškove doprinosa i pristojbi, ako je isto propisano propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Članak 4.

(1) Elaborat je sastavni dio upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala odnosno upravnog ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala, i sadrži: presliku izvršenog rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, izvadak iz katastarskog plana, prikaz zatečenog stanja s tehničkim opisom i crtežima u mjerilu M 1:100 (tlocrt, presjek), tehnički opis potrebnih radova sa crtežima završnog stanja u mjerilu M 1:100 (tlocrti, presjeci i pročelja), iskaz površina, tehnički opis i tlocrtna dispozicija unutarnjeg uređenja sa shemama električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, troškovnik radova s dokaznicom mjera prema etapama radova, specifikaciju i troškovnik materijala, fotografije zatečenog stanja, podatak o stanju priključka na elektroenergetsku mrežu.

(2) Elaborat osim priloga navedenih u stavku 1. ovoga članka sadrži i sljedeće priloge ako su nužni za izvršenje rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje: akt za građenje, suglasnost za dogradnju i etažiranje, izračun sredstava utrošenih u obnovu obiteljske kuće i/ili stambeno zbrinjavanje, dokaz o povratu sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje, dio troškovnika radova i građevnog materijala koji se daruje i dio troškovnika radova i građevnog materijala koji osigurava u svom trošku korisnik.

(3) Troškovnici radova i građevnog materijala iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se u slučaju umanjenja količine građevnog materijala iz članka 11. Zakona i u slučaju da korisnik osigura projekt iz članka 34. stavka 5. Zakona, za obiteljsku kuću sa stambenom površinom većom od površine propisanom člankom 17. stavkom 1. i 7. Zakona.

(4) U slučaju stambenog zbrinjavanja načinom iz članka 7. točke 2. i 5. Zakona, prije sklapanja upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala, s korisnikom se zaključuje upravni ugovor o darovanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu odnosno upravni ugovor o darovanju neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu.

Članak 5.

(1) Iznos sredstava utrošenih u obnovu obiteljske kuće i stambeno zbrinjavanje iz članka 11. Zakona računa se na sljedeći način:

a) za novoizgrađenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala, od ukupnog financijskog iznosa koji je utrošen za izgradnju kuće prema propisu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala prema propisima o o stambenom zbrinjavanju iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda utvrđuje se obveza korisnika u iznosu od:

– 15% za novoizgrađenu kuću za dvočlanu obitelj

– 12% iznosa za novoizgrađenu kuću za tročlanu obitelj

– 10% iznosa za novoizgrađenu kuću za četveročlanu obitelj

– 8% iznosa za novoizgrađenu kuću za peteročlanu obitelj ili

– 6% za novoizgrađene kuće za šesteročlanu obitelj i obitelji s više članova.

b) za obnovljenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala, ukupan financijski iznos koji je utrošen za unutarnje uređenje kuće prema propisu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće prema propisima o stambenom zbirnjavanju iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda podijeli se s ukupnom stambenom površinom obnove odnosno stambenog zbrinjavanja, a zatim se tako dobiveni iznos pomnoži sa stambenom površinom na koju je korisnik ostvario pravo (10 m2 po članu).

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i podmiruje u postupku po podnesenoj prijavi za stambeno zbrinjavanje prije donošenja rješenja i obvezni je dio izreke rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

(3) Količina građevnog materijala za koju se sukladno članku 11. Zakona umanjuje građevni materijal predviđen za darovanje, utvrđuje se elaboratom na temelju iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a vrijednost umanjenja obvezni je dio izreke rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

(4) Umanjenje stambene površine prema članku 11. Zakona, vrši se na način da se od ukupne stambene površine na koju podnositelj prijave ima pravo temeljem članka 17. Zakona, umanjuje po 10m² za svakog člana kućanstva koji je prethodno ostvario pravo na obnovu ili stambeno zbrinjavanje, s time da stambena površina nakon umanjenja ne može biti manja od 35 m². Površina na koju podnositelj prijave ima pravo prema članku 17. Zakona i površina za koju se pravo umanjuje sukladno ovoj odredbi, obvezni su dio izreke rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

(5) Rješenje kojim se utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala u površini manjoj od 35 m² ništavo je.

(6) Podnositelj prijave sukladno članku 11. Zakona ima pravo izabrati na koji će od načina predviđenih ovim člankom vratiti ostvareno u obnovi ili stambenom zbrinjavanju, o čemu tijekom postupka utvrđivanja prava daje izjavu. Izbor se može promijeniti do donošenja rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

Članak 6.

(1) U slučaju da se projekt iz članka 34. stavka 4. Zakona ili drugi sličan dokument (uputa o sanaciji i slično), izrađen nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju, ne bi mogao iskoristiti zbog razloga na strani korisnika, nadležni ured državne uprave u županiji donijet će rješenje o obustavi izvršenja rješenja, uz obvezu korisnika da namiri štetu Središnjem državnom uredu nastalu obustavom izvršenja rješenja.

(2) U slučaju izvanrednih okolnosti na strani korisnika koje nije bilo moguće predvidjeti ili spriječiti, donijet će se rješenje o obustavi izvršenja rješenja bez obveze namirenja štete Središnjem državnom uredu.

III. ISPORUKA I UGRADNJA GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 7.

(1) Građevni materijal isporučuje se korisniku na temelju upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala odnosno upravnog ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala, u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske te godišnjim planom rada Središnjeg državnog ureda.

(2) Za korisnika koji je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 7. točaka 2., 3., 4. i 5. Zakona, građevni materijal nabavlja i isporučuje ugovoreni isporučitelj.

(3) Za korisnika koji je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 34. stavka 17. Zakona, građevni materijal nabavlja, isporučuje i ugrađuje ugovoreni izvođač radova.

(4) Građevni materijal koji se daruje korisniku mora zadovoljavati ugovorenu kvalitetu i norme, što se dokazuje atestima i certifikatima izdanim od ovlaštenih tijela za ispitivanje kvalitete materijala u Republici Hrvatskoj ili zemljama Europskog gospodarskog prostora.

(5) Središnji državni ured osigurava o svom trošku stručni nadzor nad isporukom i ugradnjom građevnog materijala odnosno izvođenjem radova na obiteljskoj kući te poslova koordinacije i nadzora rada svih sudionika u provedbi stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala.

Članak 8.

(1) Građevni materijal isporučuje se na gradilište obiteljske kuće, u tri etape isporuke i u sljedećim rokovima:

a) I. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za konstruktivnu sanaciju kuće odnosno za gradnju kuće do pod krov (kameni agregat, cement, vapno, opeka, čelik za armiranje, »fert – strop«, bitumenska traka i premaz i dr.)

b) II. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za krovnu konstrukciju, pokrov i vanjsko zatvaranje kuće (drvena građa za krovište, letva, daska, crijep, limarija, vanjska stolarija i dr.)

c) III. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće (cement, vapno, pregradna puna i šuplja opeka, izolacije, elementi za dimnjak, unutarnja stolarija, keramika, instalacijski materijal i sanitarna oprema i dr.).

(2) Isporuka građevnog materijala II. i III. etape iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu, se obavlja po završenoj ugradnji građevnog materijala iz I. odnosno iz II. etape isporuke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, isporuka građevnog materijala može se izvršiti odjednom u slučaju manjeg obima radova na obiteljskoj kući.

(4) Korisnik je odgovoran za preuzimanje, skladištenje, čuvanje i namjensko korištenje darovanog građevnog materijala.

Članak 9.

(1) Korisnik kojem je isporučen građevni materijal dužan je isti ugraditi u skladu s projektom odnosno aktom za građenje, u sljedećim rokovima:

a) građevni materijal I. etape – rok ugradnje 60 dana

b) građevni materijal II. etape – rok ugradnje 60 dana

c) građevni materijal III. etape – rok ugradnje 120 dana.

(2) Krajnji rok za ugradnju građevnog materijala je 120 dana od zadnje isporuke građevnog materijala.

Članak 10.

(1) Iznimno i uz suglasnost Središnjeg državnog ureda, u slučaju opravdanih nepredvidivih razloga kao što su smrt ili teška bolest člana obitelji, ostanak bez posla, rastava braka i drugo, korisnik može građevni materijal ugraditi i izvan roka iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne ugradi građevni materijal u propisanom roku odnosno najkasnije u roku od 120 dana od zadnje isporuke građevnog materijala, neće ostvariti pravo na novčanu potporu iz članka 37. Zakona i pravo na elektropriključak iz članka 38. Zakona.

Članak 11.

(1) Za izvršene poslove nabave, isporuke i ugradnje građevnog materijala, ugovoreni isporučitelj i ugovoreni izvođač ispostavljaju Središnjem državnom uredu privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju.

(2) Ugovoreni nadzorni inženjer kontrolira i potvrđuje poštivanje ugovorenog roka te vrstu, količinu, kvalitetu i vrijednost isporučenog građevnog materijala odnosno izvedenih radova ugradnje građevnog materijala, iskazanih u privremenoj i okončanoj situaciji ugovorenog isporučitelja i ugovorenog izvođača.

(3) Dokumentaciju o vrsti, količini i kvaliteti isporučenog građevnog materijala pojedinom korisniku pribavlja i vodi ugovoreni isporučitelj, a sadrži narudžbenice, otpremnice i ateste.

(4) Dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka trebaju potpisati i ovjeriti ovlaštene osobe i korisnici.

(5) Jedan primjerak dokumentacije o isporuci građevnog materijala ugovoreni isporučitelj je dužan dostaviti ugovorenom nadzornom inženjeru.

Članak 12.

(1) Nakon što je isporučen i ugrađen cjelokupan građevni materijal predviđen upravnim ugovorom o darovanju građevnog materijala odnosno upravnim ugovorom o darovanju i ugradnji građevnog materijala, ugovoreni nadzorni inženjer obavlja tehnički pregled izvedenih radova na obiteljskoj kući i o istom sastavlja zapisnik prema obrascu Središnjeg državnog ureda.

(2) Zapisnik o tehničkom pregledu izvedenih radova na obiteljskoj kući potpisuje ugovoreni nadzorni inženjer te supotpisuju korisnik i ugovoreni koordinator-područni nadzor.

Članak 13.

(1) Korisnik je obvezan useliti se u obiteljsku kuću najkasnije u roku 90 dana od datuma potpisivanja zapisnika o tehničkom pregledu izvedenih radova na obiteljskoj kući.

(2) Korisnik koji je dobio privremeno u posjed i na korištenje stambenu jedinicu u državnom vlasništvu, obvezan je istu isprazniti od osoba i stvari te vratiti u stanju u kakvom je bila u trentuku useljenja u roku navedenom u stavku 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Novčana potpora iz članka 37. stavka 2. Zakona utvrđuje se u odnosu na vrijednost darovanog građevnog materijala.

(2) Korisniku koji je dobio privremeno u posjed i na korištenje stambenu jedinicu u državnom vlasništvu i koji je zadovoljio uvjete iz članka 37. Zakona, novčana potpora će se isplatiti nakon što isprazni stambenu jedinicu u državnom vlasništvu od osoba i stvari te ju vrati u stanju u kakvom je bila u trenutku useljenja.

Članak 15.

Središnji državni ured podmiruje izvršitelju priključenja troškove priključenja obiteljske kuće na elektroenergetsku mrežu, za maksimalnu priključnu snagu od 5,75 kW, ako su ispunjeni uvjeti iz Zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 144/2011).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-02/18-01/12

Urbroj: 510-02-01-01/01-19-08

Zagreb, 1. veljače 2019.

Državni tajnik
Nikola Mažar, v. r.