Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

347

Na temelju članka 94. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. veljače 2019. godine donijela je

PRAVILNIK

O NAKNADI ŠTETE ULAGATELJIMA I/ILI AIF-u

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak naknade štete koju je UAIF dužan naknaditi ulagateljima AIF-a i/ili AIF-u u slučaju pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela ili nedopuštene povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 217. stavaka 3. i 6. Zakona, kao i kod štete koja je nanesena imovini AIF-a kao posljedica propusta UAIF-a u smislu članka 94. stavka 1. i 2. Zakona te štete koja nastane imateljima udjela AIF-a u smislu članka 165. Zakona.

II. POGREŠAN IZRAČUN CIJENE UDJELA

Članak 2.

(1) Cijena udjela u AIF-u je neto vrijednost imovine AIF-a po udjelu koja se izračunava u skladu s važećim propisima.

(2) Pogrešan izračun cijene udjela postoji kada se prvotno izračunata cijena udjela u AIF-u razlikuje od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

(3) Razdoblje pogrešnog izračuna je razdoblje tijekom kojeg je postojala bitna pogreška pri izračunu cijene udjela iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Bitna pogreška pri izračunu cijene udjela

Članak 3.

(1) Postupak naknade štete kod pogrešnog izračuna cijene udjela koji je propisan ovim Pravilnikom provodi se kada razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 1% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela (bitna pogreška pri izračunu cijene udjela).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod novčanih fondova koji posluju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima, UAIF je dužan provesti postupak naknade štete kada razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 0,3% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, a kod obvezničkih fondova kada ta razlika prelazi 0,7%.

(3) Postupak naknade štete kod bitne pogreške pri izračunu cijene udjela se sastoji od izrade plana naknade štete iz članka 7. ovoga Pravilnika, dostavljanja obavijesti iz članka 8. ovoga Pravilnika ulagateljima i naknade štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

Izračun više cijene udjela

Članak 4.

(1) Izračun više cijene udjela postoji kada je prvotno izračunata cijena udjela viša od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

(2) U slučaju izračuna više cijene udjela, UAIF je dužan nadoknaditi time nastalu štetu ulagateljima koji su stekli udjele u AIF-u u razdoblju pogrešnog izračuna, isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela, neovisno o tome jesu li u trenutku isplate štete i dalje ulagatelji AIF-a ili ne. UAIF je dužan u pravilima AIF-a definirati situacije u kojima se naknada štete obavlja isplatom novčanih sredstava, a u kojima dodjelom udjela. Visina štete koju je UAIF dužan nadoknaditi jednaka je razlici prvotno utvrđene cijene udjela i naknadno točno izračunate cijene udjela, pomnoženoj s brojem izdanih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.

(3) U slučaju izračuna više cijene udjela, UAIF je dužan nadoknaditi time nastalu štetu AIF-u kada su u razdoblju pogrešnog izračuna otkupljivani udjeli u AIF-u. Visina štete koju je UAIF dužan nadoknaditi jednaka je razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela, pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.

(4) Naknada štete neće se provoditi za one ulagatelje za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 10 kuna kad je u pitanju AIF s javnom ponudom, 100 kn kad je u pitanju AIF s privatnom ponudom, odnosno 1.000 kn kad je u pitanju AIF rizičnog kapitala (s privatnom ponudom).

Izračun niže cijene udjela

Članak 5.

(1) Izračun niže cijene udjela postoji kada je prvotno izračunata cijena udjela niža od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

(2) U slučaju izračuna niže cijene udjela, UAIF je dužan nadoknaditi time nastalu štetu ulagateljima kojima je otkupio udjele u razdoblju pogrešnog izračuna, isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela, neovisno o tome jesu li u trenutku isplate štete i dalje ulagatelji AIF-a ili ne. Društvo za upravljanje dužno je u pravilima AIF-a definirati situacije u kojima se naknada štete obavlja isplatom novčanih sredstava, a u kojima dodjelom udjela. Visina štete koju je UAIF dužan nadoknaditi jednaka je razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnoženoj s brojem otkupljenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.

(3) U slučaju izračuna niže cijene udjela, UAIF je dužan provesti ispravak broja dodijeljenih udjela ulagateljima koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali udjele u AIF-u.

(4) Naknada štete iz stavka 2. ovoga članka neće se provoditi za one ulagatelje za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 10 kuna kad je u pitanju AIF s javnom ponudom, 100 kn kad je u pitanju AIF s privatnom ponudom, odnosno 1.000 kn kad je u pitanju AIF rizičnog kapitala (s privatnom ponudom).

Novi izračun cijene udjela

Članak 6.

UAIF je dužan za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna izraditi novi izračun cijene udjela.

Plan naknade štete

Članak 7.

(1) U slučajevima iz članka 3. stavaka 1. ovoga Pravilnika, UAIF će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za bitnu pogrešku pri izračunu cijene udjela izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Hanfi, a ako AIF-om upravlja UAIF iz druge države članice, onda i nadležnom tijelu matične države članice UAIF-a.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. primjereni rok, način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu AIF-u i/ili ulagateljima,

2. mjere koje će se poduzeti s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete,

3. novi izračun cijene udjela za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna i

4. broj ulagatelja koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali i/ili otkupljivali udjele te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti ulagateljima i/ili AIF-u, isplatom novčanog iznosa ili dodjelom razmjernog broja udjela.

Obavještavanje ulagatelja

Članak 8.

(1) Kada zbog bitne pogreške izračuna cijene udjela postoji obveza UAIF-a za naknadu štete pojedinim oštećenim ulagateljima, UAIF je dužan o postojanju bitne pogreške pri izračunu cijene udjela obavijestiti ulagatelje kojima s te osnove treba nadoknaditi štetu.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji bitna pogreška pri izračunu cijene udjela,

2. visinu štete i obvezu naknade,

3. rokove i način naknade štete.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 96. Zakona, u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete.

Provedba postupka naknade štete

Članak 9.

(1) Nakon što UAIF u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika izradi plan naknade štete, bez odgode će pristupiti naknadi štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi pogrešnog izračuna cijene udjela troškovi su
UAIF-a i ne mogu se naplatiti na teret AIF-a ili ulagatelja.

III. PREKORAČENJA OGRANIČENJA ULAGANJA

Članak 10.

(1) U smislu ovoga Pravilnika prekoračenjem ograničenja ulaganja odnosno povredom ograničenja ulaganja smatraju se nedopuštena prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 217. stavka 6. Zakona odnosno dakle ona prekoračenja koja su posljedica transakcija koje je sklopio UAIF, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekršila ograničenja ulaganja propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima AIF-a i/ili prospektom AIF-a (kada je to primjenjivo).

(2) Postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja propisan ovim Pravilnikom provodi se kada:

1. prekoračenje ograničenja ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja propisanog u skladu s člankom 217. stavak 1. Zakona i

2. provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika nastao je gubitak odnosno šteta za AIF i/ili ulagatelja.

(3) Postupak naknade štete kod prekoračenja ograničenja ulaganja iz stavka 12. ovoga članka se sastoji od izrade plana naknade štete iz članka 11. ovoga Pravilnika, dostavljanja obavijesti iz članka 12. ovoga Pravilnika ulagateljima i naknade štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

(4) Razdoblje prekoračenja ulaganja je razdoblje od trenutka nedopuštenog prekoračenja ograničenja ulaganja iz stavka 2. ovoga članka do njegovog otklanjanja.

Plan naknade štete

Članak 11.

(1) U slučaju iz članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, UAIF će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za prekoračenje ograničenja ulaganja izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Hanfi, a ako AIF-om upravlja UAIF iz druge države članice, onda i nadležnom tijelu matične države članice UAIF-a.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. primjereni rok, način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu AIF-u i/ili ulagateljima,

2. informacije o poziciji imovine u portfelju AIF-a u odnosu na koju je došlo do prekoračenja ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja,

3. mjere koje će se poduzeti s ciljem usklađenja ulaganja i naknade štete,

4. broj ulagatelja koji su u razdoblju prekoračenja ulaganja stjecali i/ili otkupljivali udjele te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti ulagateljima i/ili AIF-u.

Obavještavanje ulagatelja

Članak 12.

(1) Kada zbog prekoračenja ograničenja ulaganja postoji obveza UAIF-a za naknadu štete pojedinim oštećenim ulagateljima, UAIF je dužan o postojanju navedenog prekoračenja ograničenja obavijestiti ulagatelje kojima s te osnove treba isplatiti naknadu štete.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji prekoračenje ograničenja ulaganja,

2. visinu štete i obvezu naknade

3. rokove i način naknade štete.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 96. Zakona u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete.

Visina naknade štete

Članak 13.

(1) UAIF je dužan odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja ulaganja uskladiti ulaganja provedbom transakcija nužnih za potpuno otklanjanje prekoračenja ograničenja ulaganja ili osigurati usklađenje na drugi odgovarajući način (npr. dospijeće depozita, nove uplate ili isplate ulagateljima koji uzrokuju prestanak prekoračenja ograničenja ulaganja, promjena načina i metodologije vrednovanja pozicija koje su uzrokovale prekoračenje ulaganja kada je to primjenjivo i dr.). UAIF je dužan uskladiti ulaganja na način da potpuno otkloni prekoračenje ograničenja ulaganja.

(2) Kada je provedbom transakcije ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način iz stavka 1. ovoga članka nastala dobit, navedena će se dobit dodijeliti AIF-u. UAIF je dužan AIF-u nadoknaditi i troškove koji su nastali provođenjem transakcija koje su prouzročile prekoračenje ograničenja ulaganja, kao i troškove koji su nastali radi otklanjanja navedenog prekoračenja ograničenja ulaganja.

(3) Kada je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način iz stavka 1. ovoga članka nastao gubitak, UAIF je dužan AIF-u nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici između kupovne i prodajne cijene imovine koja je dovela do prekoračenja ograničenja ulaganja. U slučaju kada se otklanjanje prekoračenja ograničenja izvršava na drugi odgovarajući način, UAIF je dužan AIF-u nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici u vrijednosti imovine koja je dovela do povrede ograničenja ulaganja na dan nastupanja povrede ograničenja i vrijednosti imovine na dan usklađenja prekoračenja ulaganja. UAIF je dužan AIF-u nadoknaditi i troškove koji su nastali provođenjem transakcija koje su prouzročile prekoračenje ograničenja ulaganja, kao i troškove koji su nastali radi otklanjanja navedenog prekoračenja ograničenja ulaganja.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka UAIF je dužan nadoknaditi štetu oštećenim ulagateljima koji su otkupljivali udjele iz AIF-a u razdoblju od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka AIF-a, isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela. UAIF je dužan u pravilima AIF-a definirati situacije u kojima se naknada štete obavlja isplatom novčanih sredstava, a u kojima dodjelom udjela.

(5) Naknada štete neće se provoditi za one ulagatelje za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka AIF-u manja od 10 kuna kad je u pitanju AIF s javnom ponudom, 100 kn kad je u pitanju AIF s privatnom ponudom, odnosno 1.000 kn kad je u pitanju AIF rizičnog kapitala (s privatnom ponudom).

Provedba postupka naknade štete

Članak 14.

(1) UAIF će nakon što izradi plan naknade štete bez odgode pristupiti naknadi štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi prekoračenja ograničenja ulaganja troškovi su UAIF-a i ne mogu se naplatiti na teret AIF-a ili njegovih ulagatelja.

Članak 15.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prekoračenje ograničenja ulaganja iz članka 217. stavka 6. Zakona primjenjuju se i za slučaj prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 217. stavka 3. Zakona koje traje dulje od isteka razdoblja predviđenih člankom 217. stavcima 3. i 4. Zakona. Danom nastupa prekoračenja ograničenja ulaganja smatra se prvi dan nakon isteka roka određenog člankom 217. stavcima 3. i 4. Zakona.

IV. REVIZIJA PLANA NAKNADE ŠTETE

Članak 16.

(1) Provedene postupke naknade štete za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja revidira revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja AIF-a.

(2) U slučaju iz članka 7. ovoga Pravilnika, nalaz i mišljenje revizora moraju sadržavati procjenu revizora je li u postupku naknade štete, novi izračun cijena udjela iz članka 6. ovoga Pravilnika točno utvrđen te jesu li postupci izračuna i visina naknade štete isplaćeni AIF-u i/ili ulagateljima u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz članka 11. ovoga Pravilnika, nalaz i mišljenje revizora moraju sadržavati procjenu revizora jesu li postupci izračuna iz članka 13. ovoga Pravilnika i visina naknade koja je isplaćena AIF-u i/ili ulagateljima, u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(4) Ako se u okviru revizije financijskih izvještaja AIF-a utvrdi prekoračenje ograničenja ulaganja ili pogrešan izračun cijene udjela, UAIF je dužan bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

V. OSTALI SLUČAJEVI NAKNADE ŠTETE

Članak 17.

(1) UAIF je odgovoran AIF-u i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nanesena imovini AIF-a, a koja je nastala kao posljedica propusta UAIF-a u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima AIF-a odnosno prospektom AIF-a (kada je to primjenjivo).

(2) UAIF je također odgovoran za štetu koja nastane imateljima udjela AIF-a zbog izdavanja ili otkupa udjela AIF-a, kao i zbog propuštanja otkupa udjela AIF-a, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 164. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun UAIF-a obavljaju poslove nuđenja udjela AIF-a.

(3) Naknada štete iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se provoditi za one ulagatelje za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 10 kuna kad je u pitanju AIF s javnom ponudom, 100 kn kad je u pitanju AIF s privatnom ponudom, odnosno 1.000 kn kad je u pitanju AIF rizičnog kapitala (s privatnom ponudom).

(4) Postupak naknade štete u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka sastoji se od izrade plana naknade štete iz članka 18. ovoga Pravilnika, dostavljanja obavijesti iz članka 19. ovoga Pravilnika ulagateljima i naknade štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

Plan naknade štete

Članak 18.

(1) U slučaju iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, UAIF će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za nastanak štete izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Hanfi, a ako AIF-om upravlja UAIF iz druge države članice, onda i nadležnom tijelu matične države članice UAIF-a.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. primjereni rok, način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu AIF-u i/ili ulagateljima te mjere koje će se poduzeti s ciljem otklanjanja uzroka nastanka štete,

2. informacije o razlozima nastanka štete,

3. broj ulagatelja koji su pretrpili štetu te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti ulagateljima i/ili AIF-u.

Članak 19.

(1) Kada u slučaju iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika postoji obveza UAIF-a za naknadu štete pojedinim oštećenim ulagateljima, UAIF je dužan o postojanju navedene obveze obavijestiti ulagatelje.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće informacije:

1. uzrok nastanka štete,

2. visinu štete i obvezu naknade

3. rokove i način naknade štete.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 96. Zakona u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete.

Provedba postupka naknade štete

Članak 20.

(1) Nakon što UAIF u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika izradi plan naknade štete, bez odgode će pristupiti naknadi štete oštećenim ulagateljima i/ili AIF-u.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi pogrešnog izračuna cijene udjela troškovi su UAIF-a i ne mogu se naplatiti na teret AIF-a ili ulagatelja.

VI. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK NAKNADE ŠTETE

Članak 21.

(1) Plan naknade štete iz članka 7., 11. i 18. ovoga Pravilnika nije potrebno dostaviti Hanfi odnosno nadležnom tijelu matične države članice UAIF-a:

– ako je kod AIF-a s javnom ponudom ukupan iznos isplate radi naknade štete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika manji od 75.000,00 kuna i iznos isplate radi naknade štete po ulagatelju manji od 7.500 kuna

– ako je kod AIF-a s privatnom ponudom ukupan iznos isplate radi naknade štete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika manji od 100.000,00 kuna i iznos isplate radi naknade štete po ulagatelju manji od 10.000 kuna

– ako je kod AIF-a rizičnog kapitala (s privatnom ponudom) ukupan iznos isplate radi naknade štete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika manji od 200.000,00 kuna i iznos isplate radi naknade štete po ulagatelju manji od 20.000 kuna.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja AIF-a.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) UAIF je dužan dostaviti plan naknade štete iz članka 7., 11. i 18. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je UAIF dostavio plan naknade štete iz članka 7., 11. i 18. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl. na način propisan stavkom 1. ovoga članka), UAIF je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/19-02/01

Urbroj: 326-01-40-42-19-4

Zagreb, 7. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.