Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

348

Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. veljače 2019. donijela je

PRAVILNIK

O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje:

1. način stjecanja, provjere i ocjenjivanja odnosno dokazivanja znanja i stručnosti odnosno kontinuirane edukacije:

– posrednika u osiguranju, posrednika u reosiguranju,

– zaposlenika posrednika u osiguranju i zaposlenika posrednika u reosiguranju,

– sporednih posrednika u osiguranju

2. razinu stručnosti i kontinuirane edukacije zaposlenika društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja i za sve ostale osobe izravno uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja, (funkciju za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i članove uprava tih društava koji su unutar uprave društva odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja i reosiguranja) u skladu s člankom 422. Zakona o osiguranju

3. uvjete za primjerenost odnosno dobar ugled i integritet distributera iz ovoga članka

4. upis podataka u registar koji Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) vodi u skladu s člancima 410., 411. i 412. Zakona o osiguranju i koji sadržava podatke o posrednicima i sporednim posrednicima u osiguranju ovlaštenim za obavljanje poslova distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja na području Republike Hrvatske.

Stručnost i primjerenost

Članak 2.

(1) Stručnost posrednika i sporednih posrednika u osiguranju podrazumijeva odgovarajuću razinu znanja i sposobnosti koja je preduvjet za upis i status u registru posrednika i sporednih posrednika u osiguranju koji vodi HANFA, a uključuje:

– polaganje ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (dalje u tekstu: Ispit) i

– održavanje potrebne razine znanja i sposobnosti distributera tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja.

(2) Distributeri ne smiju ni na koji način onemogućavati kontinuiranu edukaciju svojih zaposlenika koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja i posrednika i sporednih posrednika u osiguranju s kojima su u ugovornom odnosu, uzimajući u obzir svojstva proizvoda koje prodaju, kanal distribucije, ulogu koju distributeri imaju i aktivnosti koje obavljaju u okviru djelatnosti distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.

(3) Primjerenost distributera podrazumijeva dobar ugled i integritet fizičkih osoba distributera osiguranja i distributera reosiguranja iz članka 423. Zakona o osiguranju koje su izravno uključene u poslove distribucije osiguranja ili reosiguranja, a koji se temelji na ispunjavanju uvjeta iz članka 423. stavka 2. Zakona o osiguranju prema kojemu je distributer primjeren ako nije pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te nad kojim nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom koji uređuje stečaj potrošača, na području Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države.

Prijava za polaganje Ispita

Članak 3.

(1) HANFA će upisati fizičku osobu u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju nakon položenog Ispita. Prijavu za polaganje Ispita podnosi kandidat za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju, a prijava sadržava:

1. navod o kategoriji posrednika u kojoj namjerava obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja, odnosno hoće li obavljati poslove distribucije osiguranja:

– u ime i za račun društva za osiguranje u kategoriji zastupnika u osiguranju ili

– po nalogu stranke u kategoriji broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili

– kao sporedni posrednik u osiguranju.

2. priloženu ovjerenu presliku isprave o najmanje stečenoj srednjoj stručnoj spremi ili drugu ovjerenu presliku isprave ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« ili dokument o priznavanju inozemne kvalifikacije o srednjoj stručnoj spremi izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj;

3. potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje ispunjavanje uvjeta primjerenosti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim kad nadležno tijelo izdaje potvrdu o nekažnjavanju i otvorenom postupku stečaja potrošača;

4. podatke o identitetu osoba (ime, prezime, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj fizičke osobe ili tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj pravne osobe), koje su u uskoj povezanosti s kandidatom putem odnosa kontrole ili sudjelovanjem, kako je propisano člankom 3. točkom 26. Zakona o osiguranju;

5. očitovanje je li uska povezanost iz točke 4. ovoga stavka prepreka obavljanju poslova distribucije i učinkovitom izvršavanju nadzornih zadaća HANFA-e.

(2) Uz prijavu za polaganje Ispita kandidat je dužan priložiti i dokaze o plaćenoj naknadi za polaganje Ispita u skladu s odredbama pravilnika kojim je propisana obveza plaćanja te naknade HANFA-i.

(3) Kada ime i prezime kandidata na ispravama koje se dostavljaju uz prijavu za polaganje Ispita nije identično onom na prijavi za polaganje Ispita, potrebno je uz prijavu za polaganje Ispita priložiti i ovjerenu presliku isprave ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« iz koje je vidljiva promjena imena i/ili prezimena.

Sadržaj Ispita

Članak 4.

(1) Kandidat polaže Ispit u skladu sa izabranom skupinom osiguranja i kategorijom, a prema rasporedu modula iz ovoga članka. Literatura za ispit iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku polaganja Ispita.

(2) Ispit se polaže pred Komisijom HANFA-e, a obuhvaća provjeru znanja prema izabranoj skupini osiguranja i kategoriji posrednika i sporednih posrednika u osiguranju i proizvodu osiguranja ili reosiguranja koje namjerava distribuirati:

A) NEŽIVOTNA OSIGURANJA (kategorija: posrednici u osiguranju i reosiguranju)

Modul I –     uvjeti ugovora neživotnih osiguranja i dodatni rizici – uvjeti osiguranja uključujući dodatne rizike ako su pokriveni tim ugovorima
Modul II –     Zakon o osiguranju – odredbe o obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja i distribuciji proizvoda neživotnih osiguranja, Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača, Opći porezni zakon – odredba o primjeni poreznih propisa, Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne ugovore o kasko osiguranju, Zakon o porezu na dohodak – odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom, primici po osnovi nesamostalnog rada, Zakon o obveznim odnosima – odredbe o ugovoru o osiguranju, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe i Zakon o radu – opće odredbe o sklapanju ugovora o radu
Modul III – štete u osiguranju i rješavanje zahtjeva
Modul IV – rješavanje pritužbi i rješavanje prigovora
Modul V – procjena zahtjeva i potreba potrošača
Modul VI – tržište osiguranja
Modul VII – standardi poslovne etike
Modul VIII – financijska stručnost


B) POJEDINI PROIZVODI NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA TURISTIČKE AGENCIJE (kategorija: sporedni posrednici u osiguranju turističke agencije)

Modul I TA –     uvjeti ugovora o osiguranju asistencije i dodatni rizici
Modul II TA –     Zakon o osiguranju – odredbe o distribuciji proizvoda osiguranja, Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača
Modul III TA –     štete u osiguranju i rješavanje zahtjeva preko asistencije
Modul IV – rješavanje pritužbi i prigovora
Modul V – procjena zahtjeva i potreba potrošača
Modul VI – tržište osiguranja
Modul VII – standardi poslovne etike
Modul VIII – financijska stručnost


C) POJEDINI PROIZVODI NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA (kategorija: trgovačka društva, obrti i ostali sporedni posrednici u osiguranju)

Modul I S –     uvjeti ugovora o neživotnim osiguranjima i dodatni rizici
Modul II S –     Zakon o osiguranju – odredbe o distribuciji proizvoda osiguranja, Zakon o zaštiti potrošača – ­ odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača
Modul III S – štete u osiguranju i rješavanje zahtjeva
Modul IV – rješavanje pritužbi i prigovora
Modul V – procjena zahtjeva i potreba potrošača
Modul VI – tržište osiguranja
Modul VII – standardi poslovne etike
Modul VIII – financijska stručnost


D) INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA (kategorija: posrednici u osiguranju i reosiguranju)

Modul II –     Zakon o osiguranju – odredbe o distribuciji investicijskih proizvoda osiguranja,
Modul III – štete u osiguranju i rješavanje zahtjeva
Modul IV – rješavanje pritužbi i prigovora
Modul V – procjena potreba potrošača
Modul VI – tržište osiguranja
Modul VII – standardi poslovne etike
Modul VIII – financijska stručnost
Modul IX – investicijski proizvodi osiguranja
Modul X – Investicijske opcije, prednosti i mane
Modul XI – financijski rizici za ugovaratelje osiguranja
Modul XII – uvjeti polica životnog osiguranja
Modul XIII –     organizacija mirovinskog sustava i povlastice koje on nudi
Modul XIV – tržište štednih osigurateljnih proizvoda
Modul XV – sukobi interesa kod investicijskih osigurateljnih


E) ŽIVOTNA OSIGURANJA (kategorija: posrednici u osiguranju i reosiguranju)

Modul II –     Zakon o osiguranju – odredbe o obavljanju poslova životnog osiguranja i reosiguranja i distribuciji proizvoda životnog osiguranja, Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača, Opći porezni zakon – odredbe o primjeni poreznih propisa, Zakon o porezu na dohodak – odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom, primici po osnovi nesamostalnog rada, Zakon o obveznim odnosima – odredbe o ugovoru o osiguranju osoba, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe uređenja obveznog zdravstvenog osiguranje u Republici Hrvatskoj, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe i Zakon o radu – opće odredbe o sklapanju ugovora o radu
Modul III – štete u osiguranju i rješavanje zahtjeva
Modul IV – rješavanje pritužbi i prigovora
Modul V – procjena potreba potrošača
Modul VI – tržište osiguranja
Modul VII – standardi poslovne etike
Modul VIII – financijska stručnost
Modul XII – uvjeti ugovora životnih osiguranja, zajamčene naknade i dopunski rizici
Modul XIII – organizacija mirovinskog sustava
Modul XV – sukobi interesa(3) Potrebna znanja iz stavka 2. ovog članka prema modulima su:

MODULPotrebna znanja

I modul –

police neživotnih osiguranja

osnovni pojmovi koji se odnose na distribuirane proizvode

pravo trgovačkih društava

stranke iz ugovora o osiguranju i njihov pravni položaj

vrste/rizici neživotnih osiguranja

pravo koje se odnosi na ugovor o neživotnom osiguranju premija osiguranja

osigurani iznos, nadosiguranje, podosiguranje

osnove za izračun premije

osnove reosiguranja

II modul – distribucija

osnovni pojmovi distribucije osiguranja i reosiguranja koji se odnose na distribuirane proizvode

informiranje ugovaratelja osiguranja

uloga i kategorije distributera osiguranja i reosiguranja

prekogranično pružanje usluga distribucije osiguranja i reosiguranja

III modul – štete

prijava šteta

odštetni zahtjev i rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva

naknada iz osiguranja

likvidacija šteta

IV modul – pritužbe i prigovori

razlika između prigovora i pritužbe

pravo na podnošenje pritužbi i prigovora

rokovi za podnošenje i rješavanje prigovora i pritužbi

vođenje registra pritužbi i prigovora

V modul – potrošači

zaštita potrošača

predugovorno informiranje potrošača

javna objava informacija ugovarateljima osiguranja

dokument s informacijama o proizvodu osiguranja (IPID)

VI modul – tržište osiguranja

osnove tržišta osiguranja

poslovanje osiguravatelja

upravljanje i nadgledanje proizvoda osiguranja

tehničke pričuve i imovina osiguravatelja

rizici u osiguranju

VII modul – etika

pravila ponašanja u distribuciji osiguranja

pravila etične prakse

etika distributera osiguranja i reosiguranja

VIII modul – financijska stručnost

financijsko poslovanje osiguravatelja

solventnost i likvidnost

osnovni financijski izvještaji

izvještaji distributera osiguranja i reosiguranja

IX modul – investicijski proizvodi osiguranja

investicijskih proizvoda osiguranja – propisi

investicijski proizvodi u EU i RH

obveze distributera

dokument s ključnim informacijama ugovarateljima osiguranja (KID)

X modul – Investicijske opcije

vrste financijskih instrumenata

poslovanje investicijskih fondova

jednostavni i složeni investicijski proizvodi

XI modul – financijski rizici

financijski rizici

ulaganje na financijskim tržištima

osnove tržišta kapitala

XII modul – police životnih osiguranja i štedni proizvodi

osnovni pojmovi osiguranja

pravo trgovačkih društava

stranke iz ugovora o osiguranju i njihov pravni položaj

vrste i rizici životnog osiguranja

pravo koje se odnosi na ugovor o životnom osiguranju

premija osiguranja

osigurana svota

osnove za izračun premije

osnove reosiguranja

XIII modul – mirovinski sustav

osnove mirovinskog sustava u RH

mirovinsko osiguravajuće društvo

mirovinsko društvo

IV modul – tržište štednih proizvoda

štedni proizvodi na financijskom tržištu

vrste kreditnih institucija

prodaja štednih proizvoda

XV modul – sukobi interesa

osnove sukoba interesa

sprečavanje i upravljanje sukobima interesa(4) Literaturu za Ispit HANFA objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Podnošenje prijave za polaganje Ispita

Članak 5.

(1) Prijave za polaganje Ispita podnose se HANFA-i prema obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Mjesto i vrijeme polaganja ispita

Članak 6.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita HANFA će utvrditi najkasnije 35 (trideset i pet) dana prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici www.hanfa.hr, a kandidati su dužni podnijeti prijavu za polaganje Ispita HANFA-i (obrazac broj 1) s dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana održavanja Ispita.

(2) HANFA će 5 (pet) dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici objaviti i poziv kandidatima, koji su u skladu sa stavkom 1. ovoga članka dostavili uredno popunjenu prijavu za polaganje Ispita, da pristupe Ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za polaganje Ispita.

Ispitna Komisija

Članak 7.

(1) Upravno vijeće HANFA-e Odlukom imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije i članove Komisije.

(2) Način rada Komisije propisan je Poslovnikom o radu, koji je predsjednik Komisije dužan donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja na tu funkciju.

Ispit

Članak 8.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku.

(2) Smatra se da je kandidat uspješno položio Ispit ukoliko je točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(3) Uspjeh na Ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) HANFA će najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit te dati mogućnost kandidatu da u roku od 8 dana od dana objave liste kandidata koji su položili ispit izvrši uvid u svoj Ispit.

(5) Ako kandidat smatra da mu odgovori nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana objave rezultata podnijeti pisanu predstavku HANFA-i.

(6) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke.

(7) HANFA će kandidata koji je položio Ispit upisati u registar HANFA-e, najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je položio taj Ispit, u skladu kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje Ispita.

Kontinuirana edukacija

Članak 9.

(1) Distributeri su dužni kontinuirano održavati razinu stručnosti čime ispunjavaju jedan od uvjeta za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili reosiguranja. Posrednici u osiguranju dužni su u svakoj godini pohađati stručnu edukaciju u trajanju od minimalno 15 sati, a sporedni posrednici u osiguranju stručnu edukaciju u trajanju od minimalno 10 sati, iz područja u kojem su upisani u registar i ovlašteni obavljati poslove distribucije osiguranja ili reosiguranja.

(2) Godina u kojoj su posrednici i sporedni posrednici u osiguranju dužni kontinuirano održavati razinu stručnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se za svakog pojedinog posrednika i sporednog posrednika u osiguranju od dana i mjeseca njegova prvog upisa u registar distributera osiguranja odnosno distributera reosiguranja koji vodi HANFA (primjerice: ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3. 6. 2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva period 3. 6. 2018. – 3. 6. 2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu i to 3. 6. 2019. – 3. 6. 2020., 3. 6. 2020. – 3. 6. 2021…, odnosno ukoliko je prvo ovlaštenje stečeno primjerice 30. 1. 2014., isto podrazumijeva period od 30. 1. 2019. do 30. 1. 2020…)

(3) Pod prvim upisom u registar HANFA-e posrednika i sporednog posrednika u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka smatra se datum njegova prvog važećeg ovlaštenja za obavljanje poslova distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja. U slučaju brisanja iz registra HANFA-e, datumom upisa smatra se datum upisa posrednika i sporednog posrednika u osiguranju pod novim registarskim brojem.

(4) Za zaposlenike društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja i za sve ostale osobe izravno uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja, (funkciju za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i članove uprava tih društava koji su unutar uprave društva odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja i reosiguranja), razinu stručnosti i kontinuirane edukacije dužno je pratiti društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje, neovisno o tome jesu li ili nisu upisani u registar iz ovog Pravilnika.

(5) Za osobe iz stavka 4. ovog članka koje nisu upisane u registar iz ovoga Pravilnika, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje je dužno voditi pisanu evidenciju o provedenoj kontinuiranoj edukaciji od najmanje 15 sati godišnje i istu prezentirati HANFA-i na njezin zahtjev.

Edukator

Članak 10.

(1) Edukaciju posrednika i sporednih posrednika u osiguranju radi kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju mogu održavati i organizirati sljedeći edukatori:

1. društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje,

2. društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., sveučilišna i obrazovna institucija i druge pravne osobe ili obrti koji ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Edukator iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dostavlja ­HANFA-i, 60 dana prije početka provođenja edukacije, obavijest o namjeri održavanja edukacije, s planom i programom edukacije, koji se odnosi na period od najmanje dvije godine i koji je dužan predstaviti HANFA-i na njen poziv.

(3) Edukator iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dostavlja ­HANFA-i, 60 dana prije početka pružanja edukacije, obavijest o namjeri pružanja edukacije uz koju dostavlja plan i program edukacije s dokazima da ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima najmanje 5 zaposlenih posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju, kad je primjenjivo na osobe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka,

2. osoba koja će održavati edukaciju iz pojedinog modula iz članka 4. ovoga Pravilnika ima najmanje 3 godine iskustva u području edukacije koju pruža, a što se dokazuje odgovarajućom ispravom ili potvrdom ili životopisom,

3. raspolaže tehničkim kapacitetima za održavanje edukacije, a što se dokazuje izjavom odgovorne osobe edukatora o načinu osiguranja tehničkih kapaciteta,

4. ima program edukacije izrađen u skladu s odredbama članka 11. ovoga Pravilnika

5. se plan edukacije odnosi na period pružanja edukacije od najmanje dvije godine, osim u slučaju promjene regulative.

Program edukacije

Članak 11.

(1) Program edukacije mora sadržavati područja edukacije propisana člankom 4. ovog Pravilnika zasnovana na relevantnim propisima, izabrane module edukacije u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika i broj sati edukacije po pojedinom modulu. U slučaju izmjene relevantnih propisa na kojima se temelji prethodno dostavljeni program edukacije, edukator je dužan dostaviti HANFA-i izmjenu Programa edukacije u roku od 30 dana prije održavanja edukacije.

(2) Edukator podnosi HANFA-i obavijest o namjeri održavanja edukacije zajedno s dvogodišnjim planom održavanja edukacije koji sadržava okvirni broj planiranih polaznika edukacije, mjesto, vrijeme, trajanje edukacije, način održavanja edukacije, cijenu edukacije za polaznike te program iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Broj preporučenih minimalnih sati stručnog usavršavanja za period od jedne godine dan je u sljedećem prikazu:

MODULNeživotna osiguranja

Pojedine vrste neživotnih osiguranja

(TA turističke agencije)

Pojedine vrste neživotnih osiguranja

(S ostali sporedni posrednici u osiguranju)

Investicijski proizvodi
osiguranja
Životna osiguranja

I modul –

police neživotnih osiguranja

322

II modul – distribucija11111
III modul – štete21111
IV modul – pritužbe21112
V modul – potrošači21111
VI modul – tržište osiguranja32211
VII modul – etika11111
VIII modul – financijska stručnost11112
IX modul – investicijski proizvodi osiguranja

-2
X modul – investicijske opcije1


XI modul – financijski rizici


1
XII modul – police životnih osiguranja i štedni proizvodi


13
XIII modul – mirovinski sustav


11
IV modul – tržište štednih proizvoda


1-
XV modul – sukobi interesa


12


Upis u registar

Članak 12.

(1) HANFA upisuje podatke u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa i na temelju podataka kojima raspolaže.

(2) Distributeri osiguranja, distributeri reosiguranja i udruženja društava za osiguranje i društava za reosiguranje mogu sudjelovati pri upisu matičnih podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju, kao i pri upisu podataka o njihovom ispunjavanju uvjeta stručnosti i primjerenosti ako za to imaju ovlaštenje HANFA-e.

(3) Adresati iz stavka 2. ovoga članka mogu u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju upisivati podatke propisane Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju, objavljenom na internetskoj stranici HANFA-e i na način propisan tom Tehničkom uputom.

(4) Društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ili društvo za zastupanje u osiguranju ili društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, koje ima ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka, upisat će u registar podatke o posredniku u osiguranju ili reosiguranju ili sporednom posredniku u osiguranju koji za njega obavlja poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja prema Tehničkoj uputi iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti unosa podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (npr. kvar na sustavu) na način propisan stavcima 3. i 4. ovoga članka, adresati iz stavaka 2. i 4. ovoga članka dužni su dokumentaciju potrebnu za unos podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju dostaviti HANFA-i u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(6) HANFA može, u slučaju potrebe, zatražiti od adresata iz stavaka 2. i 4. ovoga članka dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenom upisu podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju.

(7) Posrednik koji je fizička osoba, osim obrtnika zastupnika u osiguranju i obrtnika brokera u osiguranju i/ili reosiguranju, može od HANFA-e zatražiti promjenu kategorije posrednika fizičke osobe iz članka 402. stavaka 1. ili 2. Zakona o osiguranju.

(8) Subjekti upisa iz ovog Pravilnika dužni su bez odgađanja pisano obavijestiti HANFA-u o uočenom netočnom podatku u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu te bez odgađanja pisano obavijestiti HANFA-u o svakoj promjeni podatka koji se upisuje u registar iz ovoga Pravilnika.

Korisnička prava i obveze edukatora

Članak 13.

(1) Ako HANFA nema primjedbi na zaprimljenu obavijest iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, HANFA će obavijestiti edukatora o dodjeli prava za unos podataka u registar o održanim edukacijama posrednika i sporednih posrednika u osiguranju, u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa podataka u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju.

(2) Edukator je dužan u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od 15 dana od završetka održane edukacije, upisati broj sati za svakog pojedinačnog polaznika njegove edukacije u registar posrednika odnosno sporednih posrednika u osiguranju.

(3) Edukator odgovara za pravovremenost, istinitost i točnost unesenih podataka iz stavka 2. ovoga članka o pohađanoj edukaciji pojedinog polaznika edukacije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, a u skladu sa člankom 9. stavkom 5. ovog Pravilnika, ako je edukator društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ono odgovara za pravovremenost, istinitost i točnost podataka o pohađanoj edukaciji pojedinog polaznika koji se ne nalazi u registru.

(5) Edukator u potpunosti odgovara za izvršenu kvalitetu usluge i stručnost angažirane stručne osobe za edukaciju prema odabranom području iz modula iz članka 4. ovoga Pravilnika, kao i za vremenski tijek korištenja usluga edukatora.

Funkcija za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje

Članak 14.

(1) Funkcija za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja iz članka 404. stavka 3. Zakona o osiguranju, u svakom društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje, dužna je voditi računa da zaposlenici tog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja, ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje povjerenih im poslova u okviru politika i postupaka tog društva za osiguranje i društva za reosiguranje, a koji su uvjet za kontinuiranu stručnost te primjerenost tih zaposlenika kako je to propisano ovim Pravilnikom.

(2) Funkcija za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje dužna je voditi računa da sve osobe koje za društvo obavljaju poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja na temelju drugog ugovornog odnosa, osim s osnova ugovora u radu, ispunjavaju uvjete stručnosti i primjerenosti propisane ovim Pravilnikom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Posrednik koji želi promijeniti kategoriju posrednika odnosno iz dosadašnje kategorije zastupnika u osiguranju prijeći u kategoriju brokera u osiguranju i obrnuto, dužan je o tome pisano obavijestiti HANFA-u.

(2) Iznimno od članka 12. ovoga Pravilnika, HANFA će omogućiti evidenciju edukacije posrednika i sporednog posrednika u osiguranju koja je održana nakon 23. 2. 2018., na temelju primljene obavijesti edukatora o održanoj edukaciji.

(3) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje evidentirat će u svojoj internoj evidenciji edukacije svojih zaposlenika, provedene u periodu iz stavka 2. ovoga članka.

Stupanje na snagu

Članak 16.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine«, broj 16/16) i Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine«, broj 16/16).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/03

Urbroj: 326-01-50-51-19-1

Zagreb, 7. veljače 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac broj 1

HRVATSKA AGENCIJA
ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10000 Zagreb, Franje Račkog 6

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA I SPOREDNIH POSREDNIKA U OSIGURANJU

(ispunjavati tiskanim slovima)


______________________________________________________

IME I PREZIME*:

______________________________________________________

OIB*:

______________________________________________________

Datum, mjesto i država rođenja*:

______________________________________________________

Adresa i broj telefona*:

______________________________________________________

E-mail adresa:

______________________________________________________

Stručna sprema*:

______________________________________________________

Zanimanje:

______________________________________________________

Zaposlen kod: (navesti poslodavca)

______________________________________________________

Ispit polažem*: (navesti koji put)

*Obvezno ispuniti podatke

ŠIFRA KANDIDATA:_____________________________________

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Željka Horvat Šimić može biti: ŽHŠ59AFC)

VAŽNA NAPOMENA:

Bez upisane šifre kandidata HANFA neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita.

Prijavljujem polaganje ispita za provjeru stručnih znanja iz:*

☐ životnih osiguranja i investicijskih osiguranja

☐ neživotnih osiguranja

* Moguće je prijaviti polaganje ispita za oba područja, ili samo za jedno područje osiguranja.

za obavljanje poslova:

☐ DISTRIBUCIJE OSIGURANJA

☐ DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

*Distribuciju reosiguranja može obavljati samo broker u reosiguranju.

i namjeravam obavljati poslove distribucije u sljedećoj kategoriji:

☐ u ime i za račun društva za osiguranje kao zastupnik u osiguranju

☐ po nalogu stranke kao broker u osiguranju

☐ po nalogu stranke kao broker u reosiguranju

☐ kao sporedni posrednik u osiguranju

IZJAVA KANDIDATA:

1.     Izjavljujem da nisam pravomoćno osuđen/a za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te da nije otvoren postupak stečaja nad mojom imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

2.     Izjavljujem da sam s _________________________(ime, prezime, adresa prebivališta, OIB fizičke osobe ili tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe) u uskoj povezanosti u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju, što nije prepreka obavljanju poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja i učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti HANFA-e.

*Izjave pod brojem 2. popuniti samo u slučaju kada postoji povezanost iz članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju: dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba osobe koje su povezane kontrolom ili sudjelovanjem ili položaj u kojem su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s jednom te istom osobom odnosom kontrole.

Suglasan/suglasna sam da HANFA u registru posrednika i sporednih posrednika u osiguranju javno objavi: registarski broj subjekta upisa (RBS), moje ime i prezime, moj osobni identifikacijski broj (OIB) datum polaganja ispita, adresu prebivališta, kategoriju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju, vrstu osiguranja ili reosiguranja koju distribuiram

Datum podnošenja prijave:
POTPIS KANDIDATA:Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće:

1. ovjerenu presliku isprave o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili dokument o priznavanju najmanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

2. dokaze o plaćenoj naknadi u skladu s odredbama Pravilnika kojim HANFA propisuje vrstu i visinu naknada i administrativnih pristojbi.

Napomena:

Ako osobno ime i prezime na ispravama koje se dostavljaju uz ovu prijavu nije identično onom na ovoj prijavi, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.