Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

NN 16/2019 (15.2.2019.), Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće

349

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018) Državnoodvjetničko vijeće na 72. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 31. siječnja i 1. veljače 2019. donijelo je

POSLOVNIK

DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to:

1.     način izbora, prava i dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik i zamjenik);

2. sazivanje i rad Vijeća na sjednici i elektroničkoj sjednici;

3. način glasovanja i odlučivanja;

4.     način rada u postupku imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

(2) Vijeće u svojem radu osigurava provedbu načela javnosti.

(3) Izrazi koji se koriste za osobe u ovom Poslovniku uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49.

(2) Vijeće zasjeda u Zagrebu, a iznimno, može odlučiti da pojedine sjednice održi na područjima županijskih državnih odvjetništava.

Članak 3.

Predsjednik i tajnik Vijeća skrbe o primjeni ovoga Poslovnika, osim ako je ovim Poslovnikom određeno drugačije.

II. NAČIN IZBORA, PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 4.

(1) Predsjednika i zamjenika članovi Vijeća biraju između sebe tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

(2) Osim poslova iz čl. 45. st. 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću predsjednik Vijeća:

1. prima prisegu zamjenika državnih odvjetnika;

2.     skrbi o suradnji Vijeća s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske;

3. skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća;

4.     skrbi o pravilnom provođenju materijalno-financijskog poslovanja Vijeća;

5. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.

(3) Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegovog djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika.

III. SAZIVANJE I RAD VIJEĆA NA SJEDNICI I ELEKTRONIČKOJ SJEDNICI

Članak 5.

(1) Sjednicu saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. U slučaju da su predsjednik i zamjenik spriječeni, sjednicu saziva član Vijeća kojeg ovlasti predsjednik. Iznimno, sjednica može biti sazvana na prijedlog najmanje pet članova Vijeća.

(2) Dnevni red sjednica Vijeća predlaže predsjednik.

(3) Uz poziv u kojem se određuje dan, sat i mjesto održavanja sjednice svim članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda, prilažu pribavljene isprave i drugi materijal za odlučivanje.

(4) Pozivi za sjednice s pripadajućim materijalima šalju se u elektronskom obliku.

(5) Tajništvo Vijeća brine o urednoj dostavi poziva članovima Vijeća i drugim osobama.

Članak 6.

(1) Sjednicu otvara predsjednik ili član Vijeća koji ga mijenja (dalje u tekstu: predsjedavajući).

(2) Predsjedavajući utvrđuje broj prisutnih članova Vijeća i objavljuje isprike članova koji nisu pristupili.

(3) Predsjedavajući može dopuniti prijedlog dnevnog reda. Vijeće prihvaća predloženi dnevni red većinom glasova prisutnih članova.

(4) Nakon što je dnevni red utvrđen, Vijeće ga može tijekom sjednice promijeniti.

(5) Predsjedavajući vodi sjednicu, osigurava red i brine o učinkovitosti rada sjednice te daje riječ članovima Vijeća.

(6) Ako član vijeća ima poseban prijedlog koji se tiče dnevnog reda ili rada Vijeća, o tom prijedlogu odlučuje Vijeće.

Članak 7.

(1) Sjednica Vijeća može se održati elektroničkim putem (elektronička sjednica).

(2) Elektronička sjednica može se održati pod uvjetom da je najmanje 6 članova Vijeća putem elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način Tajništvu Državnoodvjetničkog vijeća potvrdilo primitak poziva za održavanje elektroničke sjednice.

Članak 8.

(1) U slučaju da se bilo koji član Vijeća ne složi s načinom održavanja sjednice na način iz članka 1. ovog Poslovnika dužan je o tome bez odgađanja uz obrazloženje razloga neslaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od potvrde primitka poziva, elektroničkim putem izvijestiti predsjednika Vijeća. U tom slučaju sjednica će se održati redovnim putem.

(2) Ukoliko se ostvare pretpostavke iz članka 1. stavka 2. točke 5. ovog Poslovnika i ukoliko, u roku i na način iz prethodnog stavka ovog članka, niti jedan član Vijeća ne iskaže svoje protivljenje održavanju elektroničke sjednice, ista će se održati sukladno odredbama ovog Poslovnika.

Članak 9.

Na elektroničkoj sjednici Vijeće može donositi odluke iz svoje nadležnosti, osim odluka o imenovanjima i razrješenjima zamjenika državnih odvjetnika, imenovanjima i razrješenjima županijskih i općinskih državnih odvjetnika, o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, o raspisivanju izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika i o prigovorima na ocjenu obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. Na elektroničkoj sjednici ne mogu se donositi, mijenjati niti dopunjavati poslovničke odredbe.

Članak 10.

(1) Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Vijeća dužni su se na svaku točku dnevnoga reda zasebno očitovati na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »za« ili »protiv«, bez dodatnog obrazlaganja glasovanja. U slučaju da u roku od pet (5) radnih dana od zaprimanja potvrde primitka poziva za elektroničku sjednicu ne stigne nikakav odgovor člana Vijeća koji je potvrdio primitak poziva za elektroničku sjednicu, smatrati će se da je taj član Vijeća glasao »za«.

(2) O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektroničke pošte članova Vijeća iz stavka 1. ovog članka.

(3) Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.

IV. NAČIN GLASOVANJA I ODLUČIVANJA

Članak 11.

(1) Vijeće može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje šest članova Vijeća.

(2) U raspravi i glasovanju ne može sudjelovati član Vijeća kod kojega postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost.

(3) Vijeće donosi odluku o postojanju okolnosti iz stavka 2. ovoga članaka.

(4) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

(5) Članovi Vijeća glasuju tako da se izjašnjavaju »za« ili »protiv« prijedloga podizanjem ruku, poimeničnim glasovanjem ili glasovanjem na pisanim listićima.

(6) Poimenično glasovanje provodi se izgovaranjem »za« ili »protiv« prijedloga.

(7) Predsjedavajući objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu glasova.

Članak 12.

(1) O radu na sjednici vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o tome je li provedena rasprava i o donesenim odlukama.

(3) U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.

(4) Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

(5) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje Vijeće. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti izmjene.

(6) Zapisnik se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća, a potpisuje ga predsjednik.

(7) Izvornici zapisnika čuvaju se u pismohrani Vijeća.

(8) Svim članovima Vijeća mora se osigurati mogućnost uvida u zapisnike koji se nalaze u evidencijama Vijeća.

(9) Predsjednik Vijeća osigurava uvid u zapisnike drugim osobama koje imaju opravdani interes za pregledavanje zapisnika.

V. JAVNOST RADA

Članak 13.

(1) Javnost rada Vijeće osigurava redovnim obavještavanjem o sjednicama, odlukama i drugim aktivnostima Vijeća na mrežnim stranicama Vijeća.

(2) Sjednice Vijeća na kojima se raspravlja i odlučuje o općim pitanjima su javne.

(3) Javnost je isključena u postupcima razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupaka i odlučivanja o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanja o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti i u postupku udaljenja od obavljanja dužnosti.

(4) Na zahtjev državnog odvjetnika ili zamjenika na kojeg se odnosi postupak iz stavka 3. ovog članka Vijeće može održati javnu sjednicu.

(5) Razgovori s kandidatima u postupcima imenovanja i premještaja zamjenika državnih odvjetnika mogu se snimati audiovizualnim uređajima te se snimke nakon donošenja odluka mogu objaviti na mrežnim stranicama Vijeća.

(6) Audiovizualno snimanje na javnim sjednicama Vijeća dopušteno je samo na temelju odluke Vijeća.

(7) Dio sjednice na kojem se provodi vijećanje i glasovanje održava se bez prisutnosti javnosti, dok su objave odluka Vijeća uvijek javne.

(8) Priopćenja sredstvima javnog priopćavanja daje predsjednik, član Vijeća kojeg on odredi ili Vijeće, ovisno o tome je li o pojedinim pitanju javnost potrebno žurno obavijestiti. Ako je zbog žurnosti priopćenje dao predsjednik ili član Vijeća kojeg je on odredio, predsjednik je o tome dužan obavijestit Vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

VI. NAČIN RADA U POSTUPKU IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

Članak 14.

(1) Prije donošenja odluke o imenovanju državnog odvjetnika zamjenika državnih odvjetnika Vijeće će razmotriti dostavljenu dokumentaciju za svakog od prijavljenih kandidata. Ono može zatražiti da se uočeni nedostaci otklone ili potrebne isprave pribave u određenom roku i u tom cilju odgoditi sjednicu ili odgoditi donošenje odluke o toj točki za sljedeću sjednicu.

(2) Vijeće može na sjednicu pozvati nadležnog državnog odvjetnika da usmeno obrazlože mišljenje o kandidatima koje je dao sukladno Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću.

Članak 15.

(1) Imenovani zamjenici državnih odvjetnika daju prisegu pred predsjednikom Vijeća, zamjenikom predsjednika ili pred članom Vijeća kojega odredi predsjednik Vijeća.

(2) U svečanom činu, nakon usmene prisege, zamjenik državnog odvjetnika potpisuje tekst prisege. Potpisane prisege se pohranjuju u osobne očevidnike zamjenika.

Članak 16.

Prije donošenja rješenja o trajnom premještaju državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika iz čl. 49. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću Vijeće može saslušati državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika.

Članak 17.

(1) Odluka o imenovanju i razrješenju, prestanku dužnosti i premještaju sastoji se od uvoda, izreke, obrazloženja i naputka o pravnom lijeku.

(2) Vijeće može odlučiti da se dostava odluke o imenovanju zamjenika državnog odvjetnika provede preko nadležnog županijskog državnog odvjetništva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Članovi Vijeća imaju službenu iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Vijeće Pravilnikom.

Članak 19.

O promjenama Poslovnika Vijeće odlučuje Državnoodvjetničko vijeće većinom glasova.

Članak 20.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća od 11. ožujka 2002. i Poslovnik o održavanju elektroničke sjednice (»Narodne novine«, broj 38/2016).

Broj: DOV-171/2018
Zagreb, 1. veljače 2019.

Predsjednica
Državnoodvjetničkog vijeća
Snježana Frković, v. r.